ZASADY I WARUNKI PROGRAMU MECHANIZMU UAKTUALNIEŃ FIRMY COREL

NINIEJSZE ZASADY I WARUNKI PROGRAMU MECHANIZMU UAKTUALNIEŃ FIRMY COREL (dalej: „PMU”) (dalej: „WARUNKI”) stanowią umowę między Użytkownikiem a Corel Corporation, z siedzibą pod adresem 1600 Carling Avenue, Ottawa, Ontario, K1Z 8R7, Kanada (dalej: „Corel” lub „My” w odpowiedniej formie gramatycznej) wyłącznie w odniesieniu do Licencji stałej użytkownika (zgodnie z poniższą definicją) na korzystanie z oprogramowania sprzedawanego pod markami CorelDRAW Graphics Suite i CorelDRAW Technical Suite z wyłączeniem wersji dostarczonych przez producenta oryginalnego sprzętu („OEM”) i oznaczonych jako akademicka (dalej: „Oprogramowanie”). Wszelkie wystąpienia wyrazu „Użytkownik” w niniejszym dokumencie będą oznaczać osobę fizyczną, która zakupiła PMU do Licencji stałej, którą nabyła bezpośrednio od firmy Corel lub sprzedawcy (z wyłączeniem wszelkich wersji OEM) i/lub która chce otrzymywać Uaktualnienia (zgodnie z definicją poniżej) i z nich korzystać.

NINIEJSZE WARUNKI ZOSTAŁY ZAKTUALIZOWANE I BĘDĄ OBOWIĄZYWAĆ OD 7 MARCA 2022 ROKU („DATA WEJŚCIA W ŻYCIE”) DLA WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW, KTÓRZY JUŻ ZAKUPILI LUB ODNOWILI PMU ORAZ WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW, KTÓRZY CHCĄ OTRZYMYWAĆ UAKTUALNIENIA I Z NICH KORZYSTAĆ.

PO AKTUALIZACJI NINIEJSZE WARUNKI ZASTĄPIĄ WCZEŚNIEJSZE WARUNKI, KTÓRE SĄ DOSTĘPNE NA STRONIE www.corel.com/en/upp-terms/2021/ LUB INNEJ STRONIE BĘDĄCEJ JEJ ODPOWIEDNIKIEM W ODNIESIENIU WYŁĄCZNIE DO OPROGRAMOWANIA.

Aby mieć prawo do PMU firmy Corel, Użytkownik musi mieć ukończone 18 lat lub osiągnąć pełnoletność w swoim kraju, regionie, terytorium, państwie lub jurysdykcji w momencie zakupu Licencji stałej. PMU to plan, który można zakupić do posiadanej Licencji stałej od firmy Corel lub sprzedawcy. Posiadacze licencji nie do odsprzedaży lub licencji na wersję akademicką Oprogramowania bądź ci, którzy uzyskali licencję na Oprogramowanie wyłącznie poprzez kanał OEM, nie są uprawnieni do PMU. W ramach niniejszego PMU Użytkownik może otrzymywać Uaktualnienia (zgodnie z definicją poniżej) do Oprogramowania i z nich korzystać zgodnie z niniejszymi Warunkami.

Niniejsze Warunki mają charakter dodatkowy w stosunku do warunków umowy EULA (zgodnie z definicją poniżej) i są niniejszym włączone do umowy EULA poprzez odniesienie. Jeśli wystąpi jakakolwiek sprzeczność między niniejszymi Warunkami a warunkami umowy EULA, pierwszeństwo mają niniejsze Warunki. Terminy pisane wielką literą, a niezdefiniowane w niniejszym dokumencie, mają znaczenie nadane im w umowie EULA.

ZAAKCEPTOWANIE

KLIKAJĄC PRZYCISK „AKCEPTUJĘ” LUB PODOBNY, KOPIUJĄC, POBIERAJĄC, INSTALUJĄC LUB W INNY SPOSÓB UZYSKUJĄC DOSTĘP DO UAKTUALNIENIA I DOKUMENTACJI LUB KORZYSTAJĄC Z NICH ALBO SKŁADAJĄC ZAMÓWIENIE NA ZAKUP LUB ODNOWIENIE PMU BĄDŹ UISZCZAJĄC JAKIEKOLWIEK OPŁATY ZWIĄZANE Z PMU, UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE ZAPOZNAŁ SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI, ROZUMIE JE ORAZ AKCEPTUJE I ZGADZA SIĘ ICH PRZESTRZEGAĆ. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ Z KTÓRYMKOLWIEK Z TYCH WARUNKÓW, POWINIEN KLIKNĄĆ PRZYCISK „ODRZUĆ”, PRZERWAĆ PROCES POBIERANIA I/LUB INSTALACJI (JEŚLI DOTYCZY), NATYCHMIAST ZAPRZESTAĆ UZYSKIWANIA DOSTĘPU DO UAKTUALNIENIA I KORZYSTANIA Z NIEGO, POWSTRZYMAĆ SIĘ OD REALIZACJI ZAMÓWIENIA I USUNĄĆ WSZELKIE POSIADANE KOPIE. KLIKAJĄC PRZYCISK „ODRZUĆ”, UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE NIE BĘDZIE MÓGŁ POBRAĆ ANI UŻYWAĆ AKTUALIZACJI W ŻADEN SPOSÓB, W ŻADNEJ POSTACI ANI FORMIE.

DEFINICJE

 1. „EULA” oznacza umowę licencyjną użytkownika końcowego, która reguluje zakup przez użytkownika Licencji stałej oraz korzystanie przez niego z Oprogramowania. Jej treść jest dostępna na stronie Umowa licencyjna użytkownika końcowego lub na innej zastępującej ją stronie internetowej, którą Corel może okresowo aktualizować.
 2. Termin „Licencja stała” oznacza dającą się uchylić licencję, którą Użytkownik nabył od nas lub od sprzedawcy, na bezterminowe użytkowanie Oprogramowania na podstawie warunków umowy EULA.
 3. „Licencja w ramach subskrypcji” oznacza dającą się uchylić licencję, która umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Oprogramowania przez czas określony z możliwością przedłużenia, na podstawie warunków umowy EULA.
 4. „Uaktualnienie” oznacza wszelkie poprawki, poprawki błędów lub drobne modyfikacje Oprogramowania wydane przez firmę COREL w Okresie PMU, które zostały określone przez nią jako „Uaktualnienie” i/lub wszelkie całkowicie nowe wersje lub większe modyfikacje Oprogramowania wydane przez firmę Corel w Okresie PMU. Uaktualnienie będzie zwykle związane ze zmianą oznaczenia wersji Oprogramowania przed kropką lub po niej (np. zmiana wersji 5.1 na 6.0 albo wersji 6.0 na 6.1).
 5. „Okres PMU” oznacza okres jednego (1) roku rozpoczynający się w dniu zakupu lub odnowienia przez Użytkownika PMU, który został zakupiony lub odnowiony dla istniejącej Licencji stałej przed Datą wejścia w życie.

ZAKRES I ZASTOSOWANIE

Od 28 września 2021 roku:

 1. Użytkownik nie będzie uprawniony do zakupu PMU na podstawie niniejszych Warunków i zamiast tego musi zakupić lub przejść na Licencję w ramach subskrypcji, aby otrzymywać Uaktualnienia zgodnie z warunkami umowy EULA, jeśli:
  (a) jest nowym klientem, który nie zakupił jeszcze żadnej licencji na Oprogramowanie od firmy Corel;
  (b) ma jedynie Licencję stałą i przed Datą wejścia w życie nie zakupił dla niej PMU.
 2. Jeśli Użytkownik zakupił PMU w okresie od 9 marca 2021 r. do 27 września 2021 r., odnowienie Warunków PMU nie będzie możliwe.
 3. Użytkownik będzie miał prawo do jednego, ostatniego odnowienia Okresu PMU, jeśli zakupił PMU 8 marca 2021 r. lub kiedykolwiek wcześniej.

KONWERSJA NA SUBSKRYPCJĘ

Jeśli Użytkownik kupił PMU w dniu 1 stycznia 2015 r. lub później i nadal jest uczestnikiem tego PMU w Dacie wejścia w życie, to po upływie Okresu PMU przekształcimy jego PMU na Licencję w ramach subskrypcji, która:

 1. pozostanie ważna i wolna od opłat do 7 marca 2023 r. („Okres bezpłatnej subskrypcji”) bez względu na odmienne postanowienia umowy EULA; oraz
 2. zostanie automatycznie odnowiona 7 marca 2023 r. na okres 12 miesięcy, chyba że Użytkownik anuluje to automatyczne odnowienie za pośrednictwem swojego konta online w dowolnym momencie przed 7 marca 2023 r.

Licencja w ramach subskrypcji pozwoli Użytkownikowi na dalsze otrzymywanie Uaktualnień oraz na korzystanie z najnowszej wersji Oprogramowania zgodnie z warunkami umowy EULA. W przypadku odrzucenia przez Użytkownika opcji automatycznego odnawiania Licencji w ramach subskrypcji, po 7 marca 2023 roku, Użytkownik:

 1. musi zaprzestać korzystania ze wszystkich aktualizacji, uaktualnień, nowych wersji i/lub nowych wydań Oprogramowania dostarczonych przez nas w Okresie bezpłatnej subskrypcji oraz
 2. może nadal korzystać tylko z tych Uaktualnień, które otrzymał i zainstalował w Okresie PMU, dopóki Licencja stała nie zostanie wypowiedziana z podaniem przyczyny.

OKRES WAŻNOŚCI PMU

Jeśli Użytkownik zakupił PMU przed 1 stycznia 2015 r., to po upływie ostatniego odnowienia Okresu PMU program ten nie będzie już dla Użytkownika dostępny. Użytkownik może nadal korzystać z Uaktualnień, które otrzymał i zainstalował w czasie po upływie Okresu ważności PMU, dopóki jego Licencja stała nie zostanie wypowiedziana z podaniem przyczyny.

UAKTUALNIENIE

W ramach Licencji stałej, dla której Użytkownik zakupił PMU, Użytkownik może: otrzymywać Uaktualnienia tylko wtedy, gdy Corel udostępni je w Okresie PMU, oraz (b) po takim otrzymaniu instalować kopie wszelkich takich Uaktualnień, zastępując kopie wcześniejszych wydań Oprogramowania, ale tylko do liczby zakupionych przez Użytkownika Licencji stałych.

OGRANICZENIA

Firma Corel nie gwarantuje, że do każdego Oprogramowania zostaną opracowane Uaktualnienia, a jeśli zostaną one przygotowane, to kiedy zostaną komercyjnie upublicznione. Niektóre Uaktualnienia mogą wymagać od Użytkownika wyrażenia zgody na warunki licencyjne, które będą stanowić uzupełnienie lub zastąpią pewne warunki zawarte w niniejszych Warunkach. Jeśli Użytkownik nie wyrazi zgody na warunki któregokolwiek Uaktualnienia, będzie musiał powiadomić o tym firmę Corel w ciągu (10) dni roboczych, a w takim przypadku prawa Użytkownika do korzystania z Uaktualnienia zostaną anulowane.

OPŁATY

Opłaty związane z PMU w odniesieniu do Licencji stałej („Opłaty”) należy wnosić z góry w Okresie PMU, w rocznej wysokości 199,00 CAD za Licencję stałą (w zależności od rodzaju Oprogramowania, na które Licencjobiorca posiada Licencję stałą). Jeśli Użytkownik opóźni zakup PMU o więcej niż trzydzieści (30) dni od daty zakupu Licencji stałej, a zakup PMU nastąpił przed Datą wejścia w życie, firma Corel może naliczyć dodatkowe opłaty za uruchomienie PMU. O ile Użytkownik nie nabył PMU za pośrednictwem sprzedawcy licencji na Oprogramowanie, firma Corel lub jej przedstawiciel ds. windykacji obciąży opłatami metodę płatności wybraną przez Użytkownika do zakupu PMU i prześle Użytkownikowi pokwitowanie na jego adres e-mail. Możemy dokonać autoryzacji metody płatności Klienta na różne sposoby, w tym autoryzować pełną kwotę Opłat za Okres PMU w momencie złożenia przez Klienta zamówienia u nas lub sprzedawcy. Opłaty należne z tytułu pierwszego automatycznego odnowienia Licencji w ramach subskrypcji, na którą zostanie zamieniony PMU Użytkownika zgodnie z niniejszymi Warunkami PMU, będą równe Opłatom zapłaconym przez Użytkownika za ostatnie odnowienie lub zakup PMU. Opłaty te będą regulowane zgodnie z postanowieniami umowy EULA.

PODATKI.

Wszystkie opłaty są wolne od jakichkolwiek podatków, potrąceń i ceł. Całkowitą odpowiedzialność za wszelkie zobowiązania podatkowe, które mogą powstać w związku z PMU, ponosi Użytkownik. Niezależnie od powyższego, zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami, może zostać naliczony podatek od sprzedaży, podatek od towarów i usług (GST) lub podatek od wartości dodanej (VAT). Użytkownik potwierdza, że możemy posługiwać się nazwą i adresem nabywcy podanymi przez niego w momencie składania zamówienia lub dokonywania płatności za PMU („Nazwa i adres nabywcy”) jako miejscem dostawy do celów związanych z podatkiem od sprzedaży i podatkiem dochodowym. Użytkownik potwierdza, że tam, gdzie świadczymy usługi zgodnie z artykułem 44 dyrektywy 2006/112/WE dot. podatku VAT, możemy wykorzystać Nazwisko i adres nabywcy podane przez Użytkownika jako miejsce dostawy na potrzeby związane z podatkiem VAT. Użytkownik zwróci Nam wszelkie kwoty takich podatków lub należności wpłacone lub poniesione przez Nas w wyniku transakcji z Użytkownikiem. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że możemy doliczyć takie zwroty podatków do dowolnej metody płatności używanej Przez Użytkownika do uiszczania powiązanych Opłat.

BRAK ZWROTÓW

Opłaty wniesione na rzecz PMU nie podlegają zwrotowi. Opłaty wniesione za nieużywany PMU ani jego części nie będą uznawane. Użytkownik potwierdza i rozumie, że jeśli zrezygnuje z PMU przed wygaśnięciem odpowiedniego Okresu PMU, Corel nie zwróci mu żadnych przedpłaconych opłat za niewykorzystaną część Okresu PMU. Ponadto, jeśli Użytkownik nie uiścił pełnej opłaty za bieżący Okres PMU, po rozwiązaniu Umowy wszelkie opłaty należne za pozostałą część Okresu PMU staną się natychmiast wymagalne i należne.

WYŁĄCZENIA

Z PMU wyłączone są wszelkie usługi dotyczące wsparcia i serwisowania w odniesieniu do Oprogramowania i produktów innych firm, w tym dodatków i elementów integrujących z Oprogramowaniem oraz wszelkich części programu, które nie należą do oryginalnej wersji Oprogramowania dostarczonej przez firmę Corel. Z programu PMU wyłączone są również wszelkie formy obniżenia wersji oraz prawa do wdrażania.

ZMIANY

Możemy co pewien czas poprawiać, aktualizować i/lub zmieniać niniejsze Warunki („Zmiany”). Takie Zmiany wchodzą w życie ze skutkiem natychmiastowym, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku obecnych klientów (tj. użytkowników końcowych, którzy posiadają PMU w dniu wejścia w życie takich Zmian), takie Zmiany, o ile nie określono inaczej, wchodzą w życie 30 dni po ich opublikowaniu online. Dalsze otrzymywanie Uaktualnień i korzystanie z nich po wprowadzeniu jakichkolwiek Zmian oznacza akceptację tych Zmian przez Użytkownika. Możemy powiadomić Użytkownika o Zmianach pocztą elektroniczną, korzystając z adresu e-mail, który Użytkownik podał nam w momencie zakupu PMU. Użytkownik jest jednak zobowiązany do regularnego sprawdzania naszej Witryny i zapoznawania się z wszelkimi Zmianami w obowiązujących Warunkach.

REALIZACJA I INSTALOWANIE

O ile licencjonowana kopia Uaktualnienia nie jest instalowana z nośnika fizycznego, udostępnimy taką kopię do pobrania po utworzeniu przez użytkownika konta online na naszej stronie internetowej idp.corel.com/idp/Authn/UserPassword# lub na podobnej stronie ją zastępującej. Po utworzeniu konta Użytkownik otrzyma od nas wiadomość e-mail z łączem do pobrania, numerem seryjnym i instrukcją instalacji Uaktualnienia.

CESJA

Możemy dokonać cesji niniejszych Warunków w całości lub w części. W przypadku fuzji, przejęcia, sprzedaży lub transakcji korporacyjnej z udziałem nas, naszych podmiotów stowarzyszonych lub zależnych dalsze korzystanie przez Użytkownika z Uaktualnienia oznacza jego zgodę na przestrzeganie umów i zasad obowiązujących u kolejnego właściciela, jeśli taki będzie. Użytkownik nie może cedować żadnych swoich praw ani przekazywać czy w inny sposób przenosić jakichkolwiek swoich zobowiązań ani świadczeń wynikających z niniejszych Warunków na strony trzecie bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Jeśli Użytkownik otrzymał PMU w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym ma miejsce zwykłego pobytu, wówczas ograniczenie zawarte w niniejszym punkcie, dotyczące przeniesienia PMU, nie ma do Użytkownika zastosowania. Wszelkie cesje dokonane z naruszeniem powyższych postanowień będą nieważne i nieskuteczne. Niniejsze Warunki są wiążące i obowiązują strony oraz ich następców prawnych i dozwolonych cesjonariuszy.

UWAGA

MOŻEMY PRZEKAZYWAĆ UŻYTKOWNIKOWI POWIADOMIENIA ZA POŚREDNICTWEM (1) POCZTY ELEKTRONICZNEJ (2) TEJ STRONY (JEŚLI DOTYCZY) LUB PODOBNEJ STRONY Z NASZEJ WITRYNY INTERNETOWEJ ALBO (3) OPROGRAMOWANIA. Użytkownik zobowiązuje się podać dokładne, zgodne ze stanem faktycznym i kompletne informacje niezbędne do komunikowania się z nami w sprawie PMU, wystawiania faktur, przyjmowania płatności i kontaktowania się z Użytkownikiem w innych celach. Doręczenie jakiegokolwiek zawiadomienia jest skuteczne z chwilą jego wysłania lub zaksięgowania, niezależnie od tego, czy Użytkownik przeczyta zawiadomienie lub faktycznie je otrzyma. Użytkownik może wycofać swoją zgodę na otrzymywanie powiadomień drogą elektroniczną poprzez zaprzestanie korzystania z Uaktualnień.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Nasza własność intelektualna. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Oprogramowanie, Uaktualnienia i Dokumentacja są naszą własnością i że zachowujemy wszelkie prawa, tytuły i korzyści związane z Oprogramowaniem, Uaktualnieniami i Dokumentacją oraz wszelkimi związanymi z nimi prawami autorskimi, tajemnicami handlowymi, patentami, znakami towarowymi i innymi rodzajami własności intelektualnej i przemysłowej oraz prawami własności, w tym rejestracjami, zgłoszeniami, odnowieniami i rozszerzeniami tych praw. Użytkownik nie może usuwać żadnych tytułów, znaków towarowych ani nazw handlowych, informacji o prawach autorskich, legend ani innych oznaczeń własności znajdujących się na Oprogramowaniu, Uaktualnieniach czy Dokumentacji. Użytkownikowi nie przyznaje się żadnych praw, licencji ani korzyści z tytułu jakichkolwiek naszych znaków towarowych czy znaków usługowych. Użytkownik nie może modyfikować Oprogramowania, Uaktualnień i Dokumentacji ani tworzyć na ich podstawie dzieł pochodnych.

ZAKOŃCZENIE

Corel może w dowolnej chwili zakończyć lub zawiesić PMU Użytkownika za powiadomieniem lub bez niego w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszych Warunków, w tym między innymi naruszenia obowiązku uiszczenia przez Użytkownika stosownych opłat, gdy staną się one wymagalne. Po rozwiązaniu umowy zobowiązanie firmy Corel do zapewnienia jakichkolwiek świadczeń na mocy niniejszych Warunków ulega natychmiastowemu wygaśnięciu. Jeśli Użytkownik lub firma Corel zakończy PMU z dowolnego powodu, nie można go będzie reaktywować.

SIŁA WYŻSZA

Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie swoich zobowiązań (innych niż zobowiązania płatnicze), jeśli takie niewykonanie jest wynikiem zdarzenia pozostającego poza rozsądną kontrolą strony zobowiązanej. Każda ze stron dołoży należytych starań, aby złagodzić skutki takiego zdarzenia. Jeśli takie zdarzenie będzie trwać dłużej niż jeden (1) miesiąc kalendarzowy, dowolna ze stron może wypowiedzieć niniejsze Warunki w odniesieniu do niewykonanych jeszcze usług lub niedostarczonych jeszcze produktów po pisemnym powiadomieniu. Postanowienia niniejszego punktu nie zwalniają żadnej ze stron z obowiązku podjęcia uzasadnionych kroków zmierzających do zastosowania normalnych procedur odzyskiwania danych po awarii ani z obowiązku zapłaty przez Użytkownika za PMU.

OBOWIĄZYWANIE

Wszelkie postanowienia zawarte w niniejszym dokumencie lub w umowie EULA, które ze względu na swój charakter powinny przetrwać, pozostaną w mocy po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszych Warunków.

AKTUALIZACJA

Niniejsze Warunki zostały zaktualizowane 7 marca 2022 roku. Poprzednią wersję niniejszych Warunków można znaleźć pod adresem www.corel.com/en/upp-terms/2021/.