UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO (EULA)

WAŻNE: NINIEJSZY DOKUMENT STANOWI DOWÓD UDZIELENIA LICENCJI, NIE SPRZEDAŻY.

Umowę EULA dla użytkowników końcowych w Niemczech można znaleźć pod adresem www.corel.com/de/eula/

O ile niniejsza umowa EULA nie stanowi inaczej i Użytkownik nie zawarł z firmą Corel pisemnej umowy dotyczącej dodatkowego Użytkowania, poniższa umowa daje mu prawo do instalowania i Użytkowania jednej (1) kopii tego Oprogramowania na jednym (1) komputerze lub urządzeniu elektronicznym w dowolnym wskazanym czasie, zgodnie z warunkami określonymi szczegółowo poniżej.

WAŻNA INFORMACJA: NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ TĘ UMOWĘ LICENCYJNĄ UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO (EULA). POBIERANIE, OTWIERANIE, INSTALACJA LUB UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA I DOKUMENTACJI (zwanych zbiorczo „OPROGRAMOWANIEM”) OZNACZAJĄ, ŻE UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY EULA. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE AKCEPTUJE WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY EULA, NIE MOŻE POBIERAĆ, INSTALOWAĆ, OTWIERAĆ ANI UŻYTKOWAĆ OPROGRAMOWANIA. NINIEJSZA UMOWA EULA ZAWIERA WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU RĘKOJMI ORAZ OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI I OKREŚLA PRAWO DO JEDYNEJ PRZEWIDZIANEJ FORMY ODSZKODOWANIA. PONIŻSZE POSTANOWIENIA TWORZĄ ZASADNICZY FUNDAMENT UMOWY. OBECNIE OBOWIĄZUJĄCĄ WERSJĘ UMOWY EULA MOŻNA ZNALEŹĆ POD ADRESEM: HTTP://WWW.COREL.COM/EULA.

Niniejsza umowa EULA stanowi umowę prawną między Użytkownikiem i firmą Corel Corporation, 1600 Carling Avenue, Ottawa, Ontario, K1Z 8R7, Kanada (zwanej zbiorczo „firmą Corel”), dotyczącą Użytkowania przez Użytkownika Oprogramowania firmy Corel. O ile Użytkownik nie zawarł z firmą Corel innej pisemnej umowy dotyczącej tego Oprogramowania, użytkowanie go jest regulowane przez niniejszą umowę EULA.

AKCEPTUJĄC NINIEJSZĄ UMOWĘ EULA, UŻYTKOWNIK UZYSKUJE OGRANICZONĄ, OSOBISTĄ, OBOWIĄZUJĄCĄ NA CAŁYM ŚWIECIE, NIEPRZENOŚNĄ, NIEPODLEGAJĄCĄ DALSZEMU UDOSTĘPNIANIU NA ZASADZIE SUBLICENCJI, NIEPRZEKAZYWALNĄ I NIEWYŁĄCZNĄ LICENCJĘ ZA UZGODNIONYM WYNAGRODZENIEM NA UŻYTKOWANIE NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, KTÓRA MOŻE BYĆ OGRANICZONA CZASOWO W SPOSÓB WSKAZANY PONIŻEJ. O ILE NIE USTALONO INACZEJ, UŻYTKOWNIK MA PRAWO UŻYTKOWAĆ JEDNĄ (1) KOPIĘ OPROGRAMOWANIA (A) DO CELÓW PRYWATNYCH I NIEKOMERCYJNYCH JAKO UŻYTKOWNIK PRYWATNY I/LUB (B) DO CELÓW KOMERCYJNYCH W FIRMIE KOMERCYJNEJ („UŻYTKOWNIK BIZNESOWY”). NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST OBJĘTE LICENCJĄ NA GOSPODARSTWO DOMOWE LUB POJEDYNCZY ADRES („ADRES”). UŻYTKOWNIK MOŻE POBRAĆ I ZAINSTALOWAĆ OPROGRAMOWANIE NA JEDNYM URZĄDZENIU DO PRZETWARZANIA DANYCH. WYJĄTEK STANOWIĄ PRODUKTY FIRMY COREL I/LUB KRAJE WYMIENIONE PONIŻEJ. UŻYTKOWNIKOWI NIE WOLNO PONOWNIE INSTALOWAĆ OPROGRAMOWANIA NA DRUGIM URZĄDZENIU DO PRZETWARZANIA DANYCH, CHYBA ŻE PIERWSZE URZĄDZENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH ULEGNIE AWARII LUB OPROGRAMOWANIE ZOSTANIE CAŁKOWICIE USUNIĘTE Z PIERWOTNEGO URZĄDZENIA DO PRZETWARZANIA DANYCH. JEŚLI WYMAGANE SĄ KODY AUTORYZACJI, UŻYTKOWNIK MOŻE SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z DZIAŁEM OBSŁUGI KLIENTA I POPROSIĆ O ZGODĘ NA PONOWNĄ INSTALACJĘ OPROGRAMOWANIA NA NOWYM URZĄDZENIU DO PRZETWARZANIA DANYCH. MUSI WÓWCZAS UDOWODNIĆ, ŻE OPROGRAMOWANIE ZNAJDUJĄCE SIĘ NA NIEDZIAŁAJĄCYM URZĄDZENIU DO PRZETWARZANIA DANYCH ZOSTAŁO Z NIEGO ODINSTALOWANE. PRYWATNI I BIZNESOWI UŻYTKOWNICY PRODUKTÓW AFTERSHOT, COREL CAPTURE, COREL CONNECT, COREL WEBSITE CREATOR, CORELDRAW, COREL DESIGNER, CORELCAD, COREL OFFICE, COREL PAINTER, PARTICLESHOP, COREL PDF FUSION, PAINTSHOP PRO, PAINTSHOP PHOTO PRO, PARADOX, COREL PHOTO-PAINT, PHOTO EXPRESS, PRESENTATIONS, QUATTRO PRO I WORDPERFECT (Z WYJĄTKIEM UŻYTKOWNIKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W CHINACH, INDIACH, INDONEZJI LUB WIETNAMIE), KTÓRZY POSIADAJĄ WIELE URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA DANYCH (NP. KOMPUTER STACJONARNY, LAPTOP I KOMPUTER PRZENOŚNY), MOGĄ POBRAĆ I ZAINSTALOWAĆ DOWOLNY Z TYCH PRODUKTÓW NA MAKSYMALNIE TRZECH (3) URZĄDZENIACH POD JEDNYM ADRESEM, ALE PROGRAM TEN MOŻE BYĆ UŻYTKOWANY W OKREŚLONYM CZASIE NA JEDNYM (1) URZĄDZENIU. JEŚLI UŻYTKOWNIK NABYŁ KILKA LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE, W DOWOLNYM CZASIE MOŻE MIEĆ URUCHOMIONYCH TYLE KOPII OPROGRAMOWANIA, ILE LICENCJI POSIADA.

LICENCJA NA UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA. Użytkownik uzyskuje prawo do użytkowania (licencję) Oprogramowania, ale nie będzie właścicielem Oprogramowania od firmy Corel ani jej autoryzowanych sprzedawców. W przeciwnym razie Użytkownik nie ma prawa użytkować Oprogramowania. Użytkownik może kupić i/lub pobrać Oprogramowanie w sklepie firmy Corel lub jej autoryzowanego sprzedawcy, w sklepie internetowym lub w witrynie znajdującej się w kraju, w którym znajduje się jego miejsce stałego zamieszkania. Niniejsza umowa EULA nie dotyczy Oprogramowania zainstalowanego na partycji dysku twardego, na serwerze kasetowym lub serwerze terminali ani w innym środowisku wirtualizacji (zwanym zbiorczo „Środowiskiem wirtualizacji”). Użytkownik nie może udostępniać Oprogramowania ani dopuścić do jego otwierania, obsługi, podglądu, instalacji czy przesyłania na inne komputery za pośrednictwem połączenia sieciowego. Do uzyskania prawa do użytkowania Oprogramowania w Środowisku wirtualizacji, za pośrednictwem połączenia sieciowego lub w ramach zakupów pakietowych wymagane jest zawarcie oddzielnej umowy z firmą Corel. Jeśli Oprogramowanie wymaga obowiązkowej rejestracji, aktywacji lub weryfikacji za pomocą poczty elektronicznej, Użytkownik zobowiązuje się wykonać te czynności i podać firmie Corel rzetelne i prawdziwe informacje. Użytkowanie Oprogramowania przez Użytkownika jest zawieszone aż do ukończenia przez Użytkownika procesu aktywacji i/lub rejestracji. Oprogramowanie może zawierać obrazy cyfrowe, fotografie, rysunki, czcionki, dźwięki oraz inne utwory artystyczne („Pliki”). Zobowiązania i ograniczenia związane z Oprogramowaniem dotyczą także Plików. Firma Corel zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone Użytkownikowi w niniejszej umowie EULA. UŻYTKOWNICY BIZNESOWI: Jeśli Użytkownik jest podmiotem gospodarczym, akceptuje konieczność prowadzenia dokumentacji i stosowania systemów i/lub procedur, które dokładnie rejestrują liczbę kopii Oprogramowania pobranego i zainstalowanego na komputerach Użytkownika, i zobowiązuje się przechowywać tę dokumentację przez dwa (2) lata od daty wygaśnięcia licencji Użytkownika na użytkowanie Oprogramowania. Firma Corel może przeprowadzić (zdalnie lub w siedzibie Użytkownika) kontrolę dokumentacji i systemów przedsiębiorstwa Użytkownika w celu zweryfikowania, czy instalacja Oprogramowania jest zgodna z obowiązującą licencją firmy Corel. Firma Corel nie będzie przeprowadzać więcej niż jednej (1) kontroli w ciągu roku. Jeśli wyniki kontroli wykażą, że użytkowanie Oprogramowania przez Użytkownika nie jest zgodne z uzyskaną licencją, Użytkownik ma obowiązek natychmiast uzyskać wymaganą licencję na Oprogramowanie.

DODATKOWE WARUNKI DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA ZAKUPIONEGO POZA EUROPEJSKIM OBSZAREM GOSPODARCZYM: Jeśli kraj, w którym przebywa użytkownik i w którym planuje zakupić oprogramowanie, leży poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do którego należą kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia), oprogramowanie należy legalnie zakupić u jednego z naszych autoryzowanych sprzedawców. W innym przypadku użytkownikowi nie przysługuje prawo do korzystania z oprogramowania. Aby uniknąć wątpliwości, oprogramowanie można zakupić tylko w autoryzowanym sklepie Corel, eStore lub w witrynie internetowej zlokalizowanych w kraju, w którym oprogramowanie ma zostać wdrożone.

DODATKOWE WARUNKI DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA ZAKUPIONEGO W INDIACH: Jeśli użytkownik przebywa w Indiach i tam planuje zakupić oprogramowanie, należy je zakupić legalnie u jednego z naszych autoryzowanych sprzedawców. W innym przypadku użytkownikowi nie przysługuje prawo do korzystania z oprogramowania. Aby uniknąć wątpliwości, oprogramowanie można zakupić tylko w autoryzowanym sklepie Corel, eStore lub w witrynie internetowej zlokalizowanych w Indiach. Aktualna lista autoryzowanych punktów sprzedaży działających na terenie Indii znajduje się pod adresem: http://www.coreldraw.com/en/resellers/?topNav=in.

OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM OPROGRAMOWANIA. Użytkownik ma określone obowiązki związane z użytkowaniem Oprogramowania na mocy niniejszej umowy EULA. Oprogramowanie może obejmować aktywację produktu i inne technologie, których celem jest uniemożliwienie nieautoryzowanego użytkowania i kopiowania. Użytkownik nie może sprzedawać, wypożyczać, wynajmować ani odsprzedawać Oprogramowania. W ramach odstąpienia od powyższego postanowienia Użytkownik ma prawo do swobodnej sprzedaży lub odsprzedaży Oprogramowana, jeśli zostało ono umieszczone na rynku UE lub EOG za zgodą firmy Corel i w zakresie wyczerpującym prawa autorskie firmy Corel. Odnośnie do Oprogramowania uzyskanego poprzez pobranie dotyczy to sytuacji, gdy spełnione są wszystkie poniższe warunki:

1. Oprogramowanie zostało wcześniej zgodnie z prawem sprzedane przez firmę Corel lub za zgodą firmy Corel. Dotyczy to wyłącznie sytuacji, gdy firma Corel udzieliła zgody na pobranie kopii oprogramowania w zamian za uiszczenie opłaty umożliwiającej firmie Corel uzyskanie wynagrodzenia odpowiadającego wartości ekonomicznej kopii oprogramowania.

2. Użytkownik zapewni bezużyteczność każdej z kopii w przypadku odsprzedaży. Użytkownik udzieli nabywcy informacji niezbędnych do określenia zakresu prawidłowego użycia.

W przypadku gdy Użytkownik nie jest uprawnionym pierwszym nabywcą Oprogramowania (lub praw do niego), ale zakupił używane Oprogramowanie, jest uprawniony do użytkowania Oprogramowania wyłącznie w zakresie, w jakim zgodnie z prawem kupił Oprogramowanie. Prawa Użytkownika do Oprogramowania są określone i ograniczone przez warunki niniejszej umowy EULA.

Jeśli Użytkownik kupi Oprogramowanie jako prezent dla osoby trzeciej, przed rozpoczęciem użytkowania Oprogramowania musi ona zaakceptować warunki niniejszej umowy EULA. Użytkownikowi nie wolno odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować ani dezasemblować Oprogramowania. Firma Corel jest właścicielem swojego Oprogramowania, natomiast Użytkownik jest właścicielem zawartości (zwanej dalej „Zawartością”) utworzonej przez Użytkownika lub na jego zlecenie wskutek użytkowania Oprogramowania (w tym również dodatków i wtyczek do Oprogramowania, które zostały utworzone przez Użytkownika lub na jego zlecenie) i ponosi za nią odpowiedzialność. Użytkownik akceptuje fakt, że w związku z użytkowaniem Oprogramowania odpowiada za bezpośrednie i/lub pośrednie konsekwencje (a) wykorzystywania wszelkiej Zawartości utworzonej przez siebie oraz (b) zdjęć lub obrazów osób trzecich, używanych lub modyfikowanych przez Użytkownika w ramach tworzenia własnej Zawartości, szczególnie w przypadkach, gdy Użytkownik udostępnia swoją Zawartość rodzinie, znajomym, klientom i/lub osobom trzecim, takim jak użytkownicy grup społecznościowych (np. Facebook, Flickr, LinkedIn itp.). Firma Corel nie może monitorować ani kontrolować sposobu wykorzystywania udostępnianej przez Użytkownika Zawartości poprzez sieciowe witryny społecznościowe lub użytkowników takich witryn. Użytkownik odpowiada za niezależną weryfikację poprawności i kompletności Zawartości (np. wszelkich ilustracji lub schematów technicznych umieszczanych w instrukcjach obsługi, katalogów części, schematów, instrukcji montażu, instrukcji serwisowych, prezentacji architektonicznych lub innych podręczników utworzonych i/lub zmodyfikowanych przez Użytkownika za pomocą Oprogramowania). Użytkownik nie może modyfikować ani tworzyć dzieł pochodnych opartych na Oprogramowaniu. Użytkownik oświadcza i gwarantuje firmie Corel, że będzie przestrzegać obowiązującego prawa i wszystkich przepisów odnoszących się do wykorzystywania Oprogramowania, w tym również prawa ochrony danych i prywatności. Użytkownik zobowiązuje się nie używać Oprogramowania w sposób niezgodny z prawem lub naruszający prawa strony trzeciej. Jeśli firma Corel zostanie pozwana do sądu lub otrzyma roszczenie osoby trzeciej z tytułu (a) zaniedbań Użytkownika, (b) braku wymaganych działań Użytkownika lub (c) nielegalnej Zawartości Użytkownika, Użytkownik zgadza się przejąć odpowiedzialność za firmę Corel, wnieść sprzeciw wobec jakiegokolwiek powództwa oraz nie występować z powództwem przeciwko niej.

AKTUALIZACJE. W ramach procesu instalacji Oprogramowania należy najpierw wyrazić zgodę na zainstalowanie Oprogramowania na urządzeniu. Zgoda na instalację Oprogramowania oznacza zgodę na okresowe automatyczne pobieranie i aktualizowanie przez firmę Corel przyszłych aktualizacji Oprogramowania, poprawek błędów, ulepszeń funkcji („Aktualizacje”) bez oddzielnej zgody Użytkownika. W niektórych przypadkach Użytkownik będzie miał możliwość odrzucenia Aktualizacji. Jeśli Aktualizacja nie zostanie zainstalowana, Użytkownik może nie mieć możliwości wykorzystania wszystkich zalet Oprogramowania lub Oprogramowanie może nie działać prawidłowo. Firma Corel nie ma obowiązku świadczenia wsparcia dotyczącego Oprogramowania bez instalacji tego rodzaju Aktualizacji. Aktualizacje są udostępniane według własnego uznania firmy Corel.

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW. Użytkownik nie ma obowiązku przekazywania firmie Corel pomysłów, sugestii, dokumentacji i/lub propozycji (zwanych „Opiniami”). Przekazując firmie Corel Opinie, Użytkownik zachowuje do nich prawo własności, ale udziela firmie Corel niewyłącznej, wolnej od honorariów autorskich (royalty-free), wieczystej, nieodwołalnej, przenoszalnej, nieograniczonej i odnoszącej się do wszystkich praw ochrony własności intelektualnej Użytkownika licencji na użytkowanie i inne formy wykorzystania Opinii w dowolnym celu na całym świecie. Przekazując swoje Opinie, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (i) Opinie nie zawierają informacji poufnych ani zastrzeżonych Użytkownika ani osób trzecich, (ii) firma Corel nie ma wyraźnego ani dorozumianego obowiązku zachowania poufności w odniesieniu do Opinii, (iii) firma Corel może już prowadzić prace koncepcyjno-rozwojowe nad rozwiązaniami podobnymi do przedstawionych w Opiniach, a także (iv) Użytkownik nie ma w żadnych okolicznościach prawa do otrzymania od firmy Corel jakiejkolwiek formy wynagrodzenia lub zwrotu kosztów za przekazanie Opinii.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ FIRMY COREL. Oprogramowanie jest chronione prawami własności intelektualnej obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie oraz niemieckimi i międzynarodowymi prawami i umowami dotyczącymi własności intelektualnej. W związku z tym Użytkownikowi nie wolno dystrybuować Oprogramowania bez zgody firmy Corel, chyba że niniejsza umowa EULA lub przepisy prawa stanowią inaczej. Jeśli Użytkownik kupi lub pobierze Oprogramowanie w Chinach, Indiach, Indonezji lub Wietnamie, nie wolno mu kopiować Oprogramowania ani materiałów drukowanych związanych z Oprogramowaniem, bez względu na cel. Jeśli Użytkownik kupi lub pobierze Oprogramowanie w kraju, który nie został w niniejszej umowie EULA objęty szczególnym zakazem, może (poza kopiami do użytku wspomnianymi powyżej) sporządzić tylko jedną (1) kopię Oprogramowania lub przechowywać jedną (1) kopię Oprogramowania na jednym dysku twardym do celów archiwizacji lub zabezpieczenia danych. Użytkownik może, wyłącznie w celu zabezpieczenia lub archiwizacji danych, sporządzić tylko jedną (1) kopię Oprogramowania i Materiałów drukowanych lub wydrukować jedną kopię dokumentacji użytkownika (jeśli Oprogramowanie zostało pobrane) albo przechowywać jedną (1) kopię Oprogramowania lub materiałów drukowanych (lub dokumentacji użytkownika) na jednym urządzeniu. O ile przepisy obowiązkowe nie stanowią inaczej, Użytkownik nie może kopiować Oprogramowania ani drukowanych materiałów dostarczanych z Oprogramowaniem (ani drukować kopii dokumentacji użytkownika, jeśli Oprogramowanie zostało pobrane) w żadnych innych sytuacjach. Użytkownik potwierdza, że nazwa Corel, logotypy Corel oraz inne znaki towarowe, usługowe i graficzne firmy Corel są znakami towarowymi firmy Corel (w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach) lub znakami towarowymi partnerów firmy Corel (zwanymi dalej „Znakami”). Użytkownik nie ma prawa używać Znaków bez zgody ich właściciela, chyba że przepisy obowiązkowe stanowią inaczej. Użytkownik nie może usuwać, maskować ani zmieniać żadnych informacji o prawach własności umieszczonych w Oprogramowaniu lub dołączonych do niego. Użytkownik rozumie i akceptuje fakt, że firma Corel ma prawo w dowolnym czasie zaprzestać sprzedaży, dystrybucji, obsługi lub aktualizacji Oprogramowania (lub dowolnej jego części) oraz usług lub oferowanych produktów.

ŚLEDZENIE UŻYTKOWANIA, KONTROLA, PIRACTWO I ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI STOSOWANE PRZEZ FIRMĘ COREL. Kontrola i gromadzenie wszelkich danych Użytkownika oraz informacji na temat użytkowania przez niego Oprogramowania podlegają zasadom ochrony prywatności stosowanym przez firmę Corel (http://www.corel.com/privacy). Firma Corel może kontrolować użytkowanie Oprogramowania przez Użytkownika, aby walczyć z piractwem, weryfikować poprawność rejestracji oraz sprawdzać — przed wysłaniem do Użytkownika powiadomienia o instalacji nowej Aktualizacji Oprogramowania — czy dla komputera Użytkownika dostępne są nowe Aktualizacje. Użytkownik zgadza się na wysyłanie przez Oprogramowanie danych na temat jego użytkowania (takich jak liczba uruchomionych wystąpień Oprogramowania, adres IP urządzenia i/lub wersja Oprogramowania) w celu kontroli rejestracji, uwierzytelnienia, sposobu użytkowania oraz kontroli antypirackiej i egzekwowania praw.

AUTOMATYCZNE POWIADOMIENIA DOTYCZĄCE INFORMACJI O PRODUKCIE. Firma Corel może okresowo wysyłać Użytkownikowi powiadomienia dotyczące informacji i ofert specjalnych powiązane z Oprogramowaniem i bezpłatnymi produktami firmy Corel, ale do nich nieograniczone, a także powiadamiać o ważnych poprawkach, nowych aplikacjach, wtyczkach lub makrach dostępnych do zakupu (zwane zbiorczo „Powiadomieniami”). Powiadomienia te będą przesyłane w samym Oprogramowaniu lub przy użyciu automatycznych komunikatów na komputerze. Akceptacja niniejszej umowy EULA lub korzystanie z Oprogramowania oznacza zgodę na okresowe otrzymywanie tych automatycznych powiadomień niezależnie od tego, czy Oprogramowanie Corel zostało uruchomione. Aby zrezygnować z tych Powiadomień, należy postępować zgodnie z instrukcjami udostępnionymi na stronie www.corel.com/preferences.

WERSJE WSTĘPNE I BETA OPROGRAMOWANIA. Jeśli Oprogramowanie otrzymane lub otwierane przez Użytkownika z niniejszą umową EULA jest wydaniem przedpremierowym lub wersją beta i Użytkownik wyraził zgodę na otrzymanie wydania przedpremierowego lub wersji beta, Użytkownik rozumie, że Oprogramowanie jest wydaniem przedpremierowym, niekomercyjnym i nie stanowi produktu finalnego firmy Corel. Oprogramowanie może zawierać błędy, wady i inne problemy powodujące awarię systemów komputerowych i utratę danych. OPROGRAMOWANIE W WERSJI BETA LUB OPROGRAMOWANIE PRZEDPREMIEROWE JEST ZATEM DOSTARCZANE W STANIE „TAK JAK JEST”. OBOWIĄZUJĄ OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI WYSZCZEGÓLNIONE PONIŻEJ.

OPROGRAMOWANIE DO UŻYTKU EDUKACYJNEGO. Jeśli Oprogramowanie jest oznaczone w dokumentacji użytkownika, na opakowaniu Oprogramowania lub na stronie zakupu albo pobierania jako wersja szkolna lub edukacyjna, a Użytkownik spełnia kryteria akademickiego użytkownika końcowego, może zainstalować i użytkować jedną (1) kopię Oprogramowania na dozwolonej liczbie komputerów, zgodnie z umową zawartą między Użytkownikiem i firmą Corel i wyłącznie do celów edukacyjnych lub prywatnych. Wersji edukacyjnych Oprogramowania nie można używać do celów komercyjnych, zawodowych ani innych celów zarobkowych. Niezależnie od powyższych postanowień Użytkownik nie ma prawa do używania Oprogramowania, jeśli w danej jurysdykcji nie spełnia kryteriów dotyczących użytkownika akademickiego (np. Oprogramowanie w wersji studenckiej lub w wersji do nauki osobistej może być używane wyłącznie przez pracowników danego wydziału uczelni oraz studentów ubiegających się o stopień lub dyplom w odpowiednich placówkach edukacyjnych). Aby ustalić, czy Użytkownik spełnia kryteria użytkownika edukacyjnego, i uzyskać więcej informacji na temat programów i produktów edukacyjnych, należy skontaktować się z firmą Corel za pośrednictwem naszej witryny internetowej dotyczącej oprogramowania edukacyjnego (http://www.corel.com/education) lub z lokalnym sprzedawcą. Prace oraz inne dane utworzone przy użyciu akademickiej lub edukacyjnej wersji Oprogramowania zawierają określone powiadomienia i ograniczenia, które powodują bezużyteczność danych poza obszarem edukacyjnym. Jeśli Użytkownik powiąże lub połączy dane utworzone za pomocą Oprogramowania w wersji dla placówek edukacyjnych, wersji studenckiej lub wersji do nauki osobistej z danymi utworzonymi w inny sposób, takie dane również mogą być objęte tymi powiadomieniami i ograniczeniami.

WERSJE STUDENT AND TEACHER, HOME AND STUDENT, HOME EDITION — UZUPEŁNIENIE. JEŚLI OPROGRAMOWANIE JEST WYRAŹNIE OZNACZONE JAKO WERSJA STUDENT AND TEACHER, HOME AND STUDENT LUB HOME EDITION, UŻYTKOWANIE GO PRZEZ UŻYTKOWNIKA JEST REGULOWANE PRZEZ WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY EULA Z UWZGLĘDNIENIEM MODYFIKACJI ZAWARTEJ W PONIŻSZYM AKAPICIE. W RAZIE SPRZECZNOŚCI MIĘDZY INNYMI WARUNKAMI NINIEJSZEJ UMOWY EULA A NINIEJSZYM AKAPITEM DECYDUJĄCE ZNACZENIE MA NINIEJSZY AKAPIT. UŻYTKOWNIK MOŻE ZAINSTALOWAĆ OPROGRAMOWANIE W WERSJI STUDENT AND TEACHER, HOME AND STUDENT LUB HOME EDITION WYŁĄCZNIE DO CELÓW PRYWATNYCH I NIEKOMERCYJNYCH ORAZ UŻYTKOWAĆ JE W SWOIM MIEJSCU ZAMIESZKANIA. OPROGRAMOWANIE MOŻE BYĆ UŻYTKOWANE WYŁĄCZNIE DO CELÓW OSOBISTYCH W ŚRODOWISKU NIEKOMERCYJNYM.

OPROGRAMOWANIE W WERSJI PRÓBNEJ. Jeśli Oprogramowanie jest oznaczone w dokumentacji użytkownika jako wersja demonstracyjna, ewaluacyjna lub próbna (zwane dalej „Wersją próbną”), Użytkownik może zainstalować i użytkować jedną (1) kopię Oprogramowania wyłącznie do celów ewaluacji i/lub demonstracji. Użytkownik nie może używać Oprogramowania do analiz porównawczych ani do innych celów komercyjnych, zawodowych lub zarobkowych, chyba że zostanie do tego upoważniony przez firmę Corel. Użytkownik rozumie, że po zakończeniu okresu próbnego musi zaprzestać korzystania z Oprogramowania albo zapłacić za Oprogramowanie, aby je dalej użytkować. Jeśli Użytkownik nie zapłaci za Oprogramowanie, jego licencja wygaśnie. Po upływie okresu próbnego Użytkownik musi niezwłocznie zaprzestać użytkowania Wersji próbnej, a także usunąć i zniszczyć wszystkie jej kopie elektroniczne, w tym całą dokumentację użytkownika, która została dostarczona w ramach ewaluacji, z komputera Użytkownika i wszelkich innych urządzeń komputerowych, na których Wersja próbna była zainstalowana. Wszelkie próby manipulowania technologią ustalania daty wygaśnięcia stanowią naruszenie zasad niniejszej umowy EULA i powodują automatyczne i niezwłoczne wygaśnięcie licencji na użytkowanie Wersji próbnej.

OGRANICZENIA GWARANCJI (KRAJE INNE NIŻ WYMIENIONE ODDZIELNIE W CZĘŚCI „DODATKOWE WARUNKI UMOWY EULA”). Jeśli Użytkownik kupił Oprogramowanie na dysku komputerowym, firma Corel gwarantuje, że nośnik, na którym zamieszczone jest Oprogramowanie, będzie wolny od wad materiałowych i wad wykonania w przypadku normalnego użytkowania w okresie dziewięćdziesięciu (90) dni od daty zakupu Oprogramowania. Jeśli Oprogramowanie jest zainstalowane poprawnie i użytkowane prawidłowo, będzie działać zgodnie z opisem funkcji i opcji przedstawionym w dołączonej do niego dokumentacji, choć może zawierać zwykłe błędy i niedociągnięcia. A zatem Oprogramowanie — ponieważ może to stać w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa — jest dostarczane przy założeniu, że naprawy tego rodzaju zwykłych błędów i niedociągnięć będą przeprowadzane od czasu do czasu poprzez poprawki. Powyższa gwarancja nie dotyczy nabywcy używanego Oprogramowania. JEŚLI DYSK JEST USZKODZONY, CAŁKOWITY ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMY COREL I JEDYNA FORMA ODSZKODOWANIA GWARANCYJNEGO DLA UŻYTKOWNIKA OGRANICZONE BĘDĄ DO WYMIANY USZKODZONEGO DYSKU KOMPUTEROWEGO, O ILE UŻYTKOWNIK ZWRÓCI DO FIRMY COREL USZKODZONY DYSK WRAZ Z KOPIĄ DOWODU ZAKUPU. Użytkownik nie ma prawa do wymiany Oprogramowania, jeśli uszkodzenie dysku zostało spowodowane wypadkiem, nieprawidłowym użyciem lub niewłaściwym zastosowaniem. Wymienione Oprogramowanie objęte jest gwarancją przez pozostałą część oryginalnego okresu gwarancji. UŻYTKOWNIK PONOSI PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYBÓR, INSTALACJĘ I UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA. O ILE W DANYM KRAJU PRZEPISY PRAWA NIE STANOWIĄ INACZEJ I W MAKSYMALNIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO ZAKRESIE FIRMA COREL ZRZEKA SIĘ WSZELKICH INNYCH WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI, W TYM DOROZUMIANYCH GWARANCJI UŻYTECZNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZALNOŚCI PRAW OSÓB TRZECICH W ODNIESIENIU DO OPROGRAMOWANIA ORAZ TOWARZYSZĄCYCH MATERIAŁÓW PISANYCH. W ZWIĄZKU Z TYM, ŻE NIEKTÓRE STANY LUB KRAJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYKLUCZENIE LUB OGRANICZENIE GWARANCJI, POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE DOTYCZYĆ KAŻDEGO UŻYTKOWNIKA. W takich przypadkach firma Corel może naprawić istotne defekty Oprogramowania, według własnego uzasadnionego uznania, przez (a) zapewnienie poprawki, aktualizacji lub zamiennika Oprogramowania lub (b) wystąpienie o zwrot Oprogramowania i anulowanie umowy EULA. Użytkownik jest uprawniony do obniżenia ceny zakupu lub unieważnienia umowy EULA tylko wtedy, gdy firmie Corel kilkakrotnie nie uda się usunąć usterki w rozsądnym czasie. Jeśli Użytkownik jest osobą fizyczną, jego roszczenia w ramach niniejszej klauzuli są ograniczone czasowo do dwudziestu czterech (24) miesięcy od daty otrzymania Oprogramowania; jeśli Użytkownik jest podmiotem gospodarczym, jego roszczenia w ramach niniejszej klauzuli są ograniczone czasowo do dwunastu (12) miesięcy. Jeśli Użytkownik w jakikolwiek sposób zmodyfikuje Oprogramowanie bez zgody firmy Corel, firma Corel nie usunie wad spowodowanych taką modyfikacją, a Użytkownik odpowiada za wszelkie straty poniesione przez firmę Corel na skutek takiej nieupoważnionej modyfikacji. JEŚLI UŻYTKOWNIK INSTALUJE ODPOWIEDNIO OZNACZONE PRZEDPREMIEROWE WERSJE PRODUKTÓW, ROBI TO NA WŁASNE RYZYKO. Produkty w wersji przedpremierowej mogą być użytkowane wyłącznie do celów testowych w środowiskach testowych i nie wolno ich wykorzystywać do celów produkcyjnych. Aby wystąpić z roszczeniem gwarancyjnym, Użytkownik musi przekazać szczegółowy opis błędu do działu obsługi klienta firmy Corel lub, na żądanie firmy Corel, zwrócić Oprogramowanie wraz odpowiednimi informacjami dotyczącymi uwierzytelniania i autoryzacji dla zwracanych materiałów, które zostały przekazane Użytkownikowi przez firmę Corel, na koszt firmy Corel, na adres: Corel Corporation, 1600 Carling Avenue, Ottawa, Ontario, K1Z 8R7, Kanada. Więcej informacji na temat gwarancji można uzyskać w dziale obsługi klienta firmy Corel pod adresem www.corel.com.

OPROGRAMOWANIE MOŻE ZAWIERAĆ MATERIAŁY TYPU „OPEN SOURCE” Z OTWARTYM KODEM ŹRÓDŁOWYM, NP. OPROGRAMOWANIE OBJĘTE LICENCJĄ OTWARTEGO OPROGRAMOWANIA (OPEN SOURCE), ANULOWANIA ZASTRZEŻENIA PRAW (COPYLEFT), POWSZECHNĄ LICENCJĄ PUBLICZNĄ GNU (GNU GENERAL PUBLIC LICENSE), POWSZECHNĄ LICENCJĄ GNU DLA BIBLIOTEK (GNU LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE), MNIEJSZĄ OGÓLNĄ POWSZECHNĄ LICENCJĄ GNU (GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE), LICENCJĄ MOZILLA, LICENCJĄ DYSTRYBUCJI OPROGRAMOWANIA BERKELEY (BERKELEY SOFTWARE DISTRIBUTION LICENSE), LICENCJĄ INICJATYWY OTWARTEGO OPROGRAMOWANIA (OPEN SOURCE INITIATIVE LICENSE), LICENCJĄ MIT, APACHE, LICENCJAMI DOMENY PUBLICZNEJ (PUBLIC DOMAIN LICENSES) LUB PODOBNĄ. FIRMA COREL NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI NA MATERIAŁY „OPEN SOURCE” ZAWARTE W OPROGRAMOWANIU. POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ UMOWY EULA DOTYCZĄCE OGRANICZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI OBEJMUJĄ:

SZKODY POŚREDNIE I WYNIKOWE — KRAJE INNE NIŻ WYMIENIONE ODDZIELNIE W CZĘŚCI „DODATKOWE WARUNKI UMOWY EULA” (NIE DOTYCZY KLIENTÓW W NIEMCZECH).

BRAK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY POŚREDNIE I WYNIKOWE. UŻYTKOWNIK PONOSI WSZYSTKIE KOSZTY ZWIĄZANE ZE SZKODAMI WYNIKAJĄCYMI Z INFORMACJI ZAWARTYCH W OPROGRAMOWANIU LUB OPRACOWANYCH ZA POMOCĄ OPROGRAMOWANIA. W MAKSYMALNIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE FIRMA COREL, JEJ DOSTAWCY ANI LICENCJODAWCY NIE PONOSZĄ W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA (W TYM ZA UTRATĘ ZYSKÓW BIZNESOWYCH, PRZERWY W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI, UTRATĘ INFORMACJI BIZNESOWYCH LUB INNE STRATY PIENIĘŻNE), NAWET JEŚLI POWIADOMIONO ICH O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. W RAZIE ZAISTNIENIA CO NAJMNIEJ JEDNEJ Z PODSTAW ROSZCZENIA CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY COREL WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA WSZELKIE SZKODY NIE MOŻE W ŻADNYM WYPADKU PRZEKROCZYĆ KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA OPROGRAMOWANIE. OGRANICZENIE MA ZASTOSOWANIE NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ZASADNICZY CEL OGRANICZONEGO ŚRODKA ZAPOBIEGAWCZEGO ZOSTAŁ OSIĄGNIĘTY. W ZWIĄZKU Z TYM, ŻE NIEKTÓRE STANY LUB KRAJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYNIKOWE LUB UBOCZNE, POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE DOTYCZYĆ KAŻDEGO UŻYTKOWNIKA.

OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI DOTYCZĄCE KLIENTÓW W NIEMCZECH

Firma Corel ponosi odpowiedzialność za szkody będące skutkiem celowego lub spowodowanego niedbałością naruszenia zasadniczych obowiązków umownych bądź złośliwych działań firmy Corel, jej przedstawicieli prawnych lub osoby wyznaczone do realizowania jej obowiązków. W zakresie, w jakim firma Corel ponosi odpowiedzialność za złośliwe działania określone w punkcie 1, odszkodowanie za szkody w przypadku klientów komercyjnych jest ograniczone do przewidywalnych, typowych szkód.

Ponadto firma Corel ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane zwykłą niedbałością, jeśli niedbałość dotyczy naruszenia takich obowiązków umownych, których realizacja ma szczególne znaczenie dla osiągnięcia celu umowy i w które Użytkownik może pokładać zaufanie (zobowiązania kardynalne, Kardinalpflicht). W takim przypadku odpowiedzialność jest ograniczona do przewidywalnych, typowych szkód.

Firma Corel ponosi także nieograniczoną odpowiedzialność za utratę życia oraz uszczerbek na ciele lub zdrowiu, za które jest odpowiedzialna w wyniku niedbałości lub celowego naruszenia obowiązków umownych. Firma Corel ponosi także odpowiedzialność w zakresie określonym gwarancją za jakość i trwałość w kontekście tej gwarancji.

Dalsza odpowiedzialność umowna lub ustawowa — w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa — jest wyłączona bez względu na status prawny dochodzonego roszczenia.

W przypadku gdy odpowiedzialność firmy Corel jest wyłączona lub ograniczona, dotyczy to także osobistej odpowiedzialności pracowników i przedstawicieli firmy Corel oraz osób wyznaczonych do realizowania jej obowiązków, jak również odpowiedzialności firmy Corel za ich postępowanie.

OGRANICZONE PRAWA RZĄDU STANÓW ZJEDNOCZONYCH. Oprogramowanie i wszelka powiązana z nim dokumentacja stanowią „komercyjne oprogramowanie komputerowe” oraz „dokumentację komercyjnego oprogramowania komputerowego” zgodnie z przepisami DFAR, rozdział 227.7202, i FAR, rozdział 12.212. Użytkowanie, modyfikowanie, wydanie wtórne, obsługa, prezentacja lub ujawnienie Oprogramowania i powiązanej dokumentacji przez instytucje publiczne Stanów Zjednoczonych są objęte wyłącznie warunkami niniejszej umowy EULA i zabronione z wyjątkiem zakresu dopuszczonego na mocy warunków niniejszej umowy EULA.

OGRANICZENIA EKSPORTU. Nie wolno pobierać, dystrybuować, eksportować, reeksportować i redystrybuować Oprogramowania, w tym produktów typu shareware firmy Corel, (a) do obywateli lub mieszkańców wszystkich krajów, które Stany Zjednoczone objęły embargiem, ani (b) do osób znajdujących się na liście osób specjalnie wyznaczonych (Specially Designated Nationals) Departamentu Skarbu USA lub w tabeli zamówień niedopuszczalnych (Table of Deny Orders) Departamentu Handlu USA. Pobierając lub użytkując Oprogramowanie, Użytkownik oświadcza, że nie przebywa w żadnym z tych krajów, nie znajduje się pod kontrolą ich obywatela lub mieszkańca, a także że sam nie jest mieszkańcem tych krajów ani osobą wymienioną na tych listach. O ile wyraźna, pisemna, pełnomocnie podpisana umowa z firmą Corel nie stanowi inaczej, Użytkownik nie ma prawa do zakupu licencji na użytkowanie Oprogramowania w celu jego eksportu do kraju objętego embargiem przez Stany Zjednoczone. Nie może też korzystać z usług stron trzecich w celu zakupienia licencji na użytkowanie Oprogramowania, jeśli wymaga to przesłania (drogą elektroniczną lub inaczej) go do kraju objętego embargiem przez Stany Zjednoczone.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza umowa EULA stanowi całość uzgodnień między Użytkownikiem i firmą Corel i zastępuje wszelką inną komunikację lub informacje dotyczące Oprogramowania i dokumentacji. Oprogramowanie (lub jakakolwiek jego funkcja bądź część) może nie być dostępne we wszystkich językach lub we wszystkich krajach.

Jeśli dowolne postanowienie niniejszej umowy EULA zostanie, w całości lub części, uznane za nielegalne, nieważne lub niemożliwe do egzekwowania zgodnie z obowiązującym prawem, nie obowiązuje w danej jurysdykcji, wyłącznie w zakresie, w jakim jest nielegalne, nieważne lub niemożliwe do egzekwowania. Żadnego z warunków ani postanowień niniejszej umowy EULA nie można uznać za unieważnione i usprawiedliwić jego naruszenia, chyba że zostało unieważnione i podpisane w imieniu strony, wobec której takie unieważnienie zastosowano. Żadne (wyraźne ani domyślne) unieważnienie postanowienia umowy nie oznacza akceptacji, unieważnienia ani usprawiedliwienia innych lub kolejnych naruszeń. Modyfikacje ani poprawki do niniejszej umowy EULA nie są wiążące wobec firmy Corel, jeśli nie zostaną sporządzone w formie pisemnej i należycie podpisane przez Użytkownika i autoryzowanego przedstawiciela firmy Corel.

Niektóre wersje Oprogramowania firmy Corel mogą nie być zgodne z różnymi systemami operacyjnymi komputerów, a firma Corel może nie wydawać ich Aktualizacji (zwłaszcza Aktualizacji zapewniających zgodność). Oprogramowanie może nie być zgodne z systemami operacyjnymi komputera, które Użytkownik kupi teraz lub w przyszłości. Użytkownik rozumie, że Oprogramowanie firmy Corel może być dołączane do oprogramowania i innych technologii będących własnością osób trzecich i przez nie zarządzanych lub stanowić ich część. Niniejsza umowa EULA pozostaje w mocy w przypadku takiego dołączenia. Wszelkie programy lub technologie osób trzecich, które mogą być dystrybuowane razem z Oprogramowaniem firmy Corel (jako dołączone oprogramowanie osoby trzeciej), mogą wymagać od Użytkownika akceptacji umowy licencyjnej z daną osobą trzecią. Licencjodawcy firmy Corel są bezpośrednim i zamierzonym beneficjentem tej umowy EULA.

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

Niniejsza umowa EULA w szczególności wyklucza Konwencję Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów oraz wszelkie mające zastosowanie przepisy wykonawcze dotyczące rzeczonej Konwencji. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez stosowne prawo, z wyjątkiem wyraźnie wyszczególnionego tutaj zakresu, umowa EULA nie narusza praw ustawowych żadnej strony występującej jako konsument.

Użytkownicy w USA

Jeśli Użytkownik kupił lub pobrał Oprogramowanie w Stanach Zjednoczonych, niniejsza umowa EULA podlega prawu Stanów Zjednoczonych oraz stanu Kalifornia, bez odniesienia do zasad dotyczących konfliktu prawa. Wszelkie dotyczące niniejszej umowy EULA spory pomiędzy Użytkownikiem a firmą Corel podlegają właściwości terytorialnej sądów stanowych i federalnych stanu Kalifornia.

Użytkownicy w KANADZIE

Jeśli Oprogramowanie zostało kupione w Kanadzie i o ile nie jest to wyraźnie zabronione przez lokalne prawo, niniejsza umowa EULA podlega prawu obowiązującemu w prowincji Ontario w Kanadzie, a wszelkie dotyczące niniejszej umowy spory między Użytkownikiem i firmą Corel podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów federalnych i rejonowych z siedzibą w Toronto, w prowincji Ontario.

Użytkownicy w Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Szwajcarii

Jeśli Użytkownik nabył Oprogramowanie w Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii lub Szwajcarii, ma zastosowanie prawo lokalne.

DODATKOWE WARUNKI UMOWY EULA

WARUNKI DODATKOWE MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO LICENCJI NA CZAS OKREŚLONY: Zgodnie z warunkami niniejszej umowy EULA w przypadku licencji na czas określony licencja na użytkowanie Oprogramowania zaczyna obowiązywać od daty zakupu i jest ważna przez czas określony przez firmę Corel. Użytkowanie Oprogramowania poza obowiązującym ustalonym czasem lub dowolna próba naruszenia funkcji kontrolującej czas i wyłączającej Oprogramowanie stanowią jego nieautoryzowane użycie oraz istotne naruszenie niniejszej umowy EULA i obowiązującego prawa.

WARUNKI DODATKOWE MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO UŻYTKOWNIKÓW PROGRAMÓW COREL DVD XPACK, DVD+AVCHD XPACK, ULTIMATE XPACK, MP3 & DVD XPACK („LINIA PRODUKTÓW XPACK”): W przypadku linii produktów Xpack firmy Corel Użytkownik zobowiązuje się nie użytkować produktów firmy Corel w tych jurysdykcjach, gdzie korzystanie z oprogramowania do dekodowania materiałów wideo i/lub audio jest niezgodne z prawem.

DODATKOWE WARUNKI MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO UŻYTKOWNIKÓW PROGRAMÓW WINDVD I VIDEOSTUDIO PRO: Użytkownik potwierdza, że używanie Oprogramowania w dowolny sposób zgodny ze standardem MPEG-2 lub MPEG-4 jest wyraźnie zabronione bez licencji na mające zastosowanie patenty z pakietu patentów MPEG-2 lub pakietu patentów MPEG-4, przy czym te licencje można uzyskać od firmy MPEG LA, LLC. (http://www.mpegla.com/main/default.aspx), 6312 S. Fiddlers Green Circle, Suite 400E, Greenwood Village, Colorado, 80111, USA. Użytkownik potwierdza, że Oprogramowanie może być objęte licencją pakietu patentowego VC-1 dotyczącego osobistego i niekomercyjnego używania przez konsumenta w celu (a) kodowania materiału wideo zgodnie ze standardem VC-1 („wideo VC-1”) i/lub (b) dekodowania materiału wideo VC-1, który został zakodowany przez konsumenta zaangażowanego w osobiste i niekomercyjne działania i/lub został uzyskany od dostawcy materiału wideo posiadającego licencję na dostarczanie materiału wideo VC-1. Żadna licencja nie jest przyznawana w innych celach i nie może być w ten sposób rozumiana. Dodatkowe informacje można uzyskać w firmie MPEG LA, LLC. (http://www.mpegla.com/main/default.aspx). Użytkownik potwierdza, że Oprogramowanie może być objęte licencją pakietu patentowego AVC dotyczącego osobistego i niekomercyjnego używania przez konsumenta w celu (a) kodowania materiału wideo zgodnie ze standardem AVC („wideo AVC”) i/lub (b) dekodowania materiału wideo AVC, który został zakodowany przez konsumenta zaangażowanego w osobiste i niekomercyjne działania i/lub został uzyskany od dostawcy materiału wideo posiadającego licencję na dostarczanie materiału wideo AVC. Żadna licencja nie jest przyznawana w innych celach i nie może być w ten sposób rozumiana. Dodatkowe informacje można uzyskać w firmie MPEG LA, LLC. (http://www.mpegla.com/main/default.aspx). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Oprogramowanie może podlegać licencjonowaniu w ramach licencji MP3. Dostarczenie Oprogramowania nie oznacza przekazania licencji ani uprawnień do dystrybucji danych zakodowanych w formacie MP3 lub MP3PRO w komercyjnych audycjach, aplikacjach strumieniowych, innych systemach dystrybucji treści lub na nośnikach fizycznych. Takie wykorzystanie wymaga oddzielnej licencji. Dodatkowe informacje można uzyskać w witrynie MP3 licensing (http://mp3licensing.com). Jeśli Użytkownik kupił Oprogramowanie jako samodzielny produkt w sprzedaży detalicznej, firma Corel uiściła opłaty za powyższe licencje.

DODATKOWE WARUNKI MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO UŻYTKOWNIKÓW PROGRAMU WORDPERFECT OFFICE: Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ten produkt może zawierać własność intelektualną spółki Microsoft® Corporation. Informacje o warunkach, na jakich spółka Microsoft Corporation udziela licencji na swoją własność intelektualną, można uzyskać za pośrednictwem strony http://www.microsoft.com/about/legal/en/us/IntellectualProperty/IPLicensing/.

DODATKOWE WARUNKI MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO UŻYTKOWNIKÓW OPROGRAMOWANIA ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W NIEMCZECH LUB AUSTRII: Jeśli Użytkownik uzyskał Oprogramowanie w Niemczech lub Austrii, zastosowanie mają obowiązkowe niemieckie i austriackie przepisy w zakresie odpowiedzialności za produkt i ochrony praw konsumenckich dotyczące odszkodowań za wadliwe towary, przy czym przepisy te mają decydujące znaczenie w razie sprzeczności z przepisami i postanowieniami umowy EULA wymienionymi powyżej.

W odniesieniu do GWARANCJI obowiązują następujące postanowienia: Jeśli Oprogramowanie jest zainstalowane poprawnie i użytkowane prawidłowo, będzie działać zgodnie z opisem funkcji i opcji przedstawionym w dołączonej do niego dokumentacji. Oprogramowanie może jednak zawierać zwykłe błędy i niedociągnięcia. A zatem Oprogramowanie — ponieważ może to stać w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa — jest dostarczane przy założeniu, że naprawy tego rodzaju zwykłych błędów i niedociągnięć będą przeprowadzane od czasu do czasu poprzez poprawki.

W odniesieniu do ODPOWIEDZIALNOŚCI obowiązują postanowienia wyszczególnione w sekcji OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI DOTYCZĄCE KLIENTÓW W NIEMCZECH.

DODATKOWE WARUNKI MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO UŻYTKOWNIKÓW OPROGRAMOWANIA ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W WIELKIEJ BRYTANII: Jeśli Użytkownik (a) jest osobą fizyczną na stałe zamieszkałą Wielkiej Brytanii, (b) zawarł niniejszą umowę EULA w Wielkiej Brytanii, (c) uzyskał Oprogramowanie w Wielkiej Brytanii (jest „Konsumentem”), obowiązują ograniczenia odpowiedzialności i gwarancji wyszczególnione w stosownych przepisach prawnych dotyczących ochrony praw konsumenckich i gwarancji Wielkiej Brytanii, mające decydujące znaczenie w razie sprzeczności z przepisami i postanowieniami umowy EULA wymienionymi powyżej.

DODATKOWE WARUNKI MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO UŻYTKOWNIKÓW OPROGRAMOWANIA ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W AUSTRALII:

GWARANCJA OGRANICZONA (TYLKO KONSUMENCI Z AUSTRALII):

Towary firmy Corel objęte są gwarancjami, których zgodnie z australijskim prawem ochrony konsumenta nie można wyłączyć. Użytkownik ma prawo do wymiany towaru lub zwrotu kosztów za „poważne wady” i odszkodowania za wszelkie inne możliwe do przewidzenia straty lub szkody. Ma również prawo do naprawy lub wymiany towarów, jeśli ich jakość jest nieakceptowalna, a wada nie nosi znamion „poważnej wady”.

Termin „poważna wada” jest zdefiniowany w obowiązujących w Australii przepisach o ochronie konsumentów i obejmuje między innymi przypadki, w których towary są w istotny sposób nieprzydatne do danego celu i nie można z łatwością i w odpowiednim czasie usunąć ich wad, lub w których towary odbiegają pod jednym lub więcej istotnymi względami od opisu, na podstawie którego zostały dostarczone.

Gwarancja wynikająca z niniejszej części umowy udzielana jest przez spółkę Corel Corporation z siedzibą pod adresem: 1600 Carling Avenue, Ottawa, Ontario, K1Z 8R7, Kanada.

Firma Corel gwarantuje, że nośnik, na którym zamieszczone jest Oprogramowanie, będzie wolny od wad materiałowych i wad wykonania w przypadku normalnego użytkowania w okresie dziewięćdziesięciu (90) dni od daty zakupu Oprogramowania. Uprawnienia wynikające z niniejszej wyraźnej gwarancji stanowią uzupełnienie wszelkich innych praw i środków zaradczych przysługujących konsumentom z mocy przepisów odnoszących się do towarów lub usług objętych gwarancją.

Jeśli Oprogramowanie jest zainstalowane poprawnie i użytkowane prawidłowo, będzie działać zgodnie z opisem funkcji i opcji przedstawionym w dołączonej do niego dokumentacji, choć może zawierać zwykłe błędy i niedociągnięcia. Okresowo udostępniane będą poprawki błędów i Aktualizacje.

Jeśli dysk komputerowy jest wadliwy, firma Corel, bez ograniczania innych obowiązków wynikających z przepisów, wymieni go na sprawny, o ile Użytkownik zwróci go do firmy Corel wraz kopią dowodu zakupu. Wymienione Oprogramowanie jest objęte gwarancją w oryginalnym okresie gwarancji określonym w niniejszej części umowy.

WYŁĄCZENIA (DOTYCZY TYLKO AUSTRALII)

Gwarancja udzielona w niniejszej części umowy nie obejmuje wad ani problemów wynikających z działań Użytkownika, wskutek których jakość Oprogramowania stała się nieakceptowalna, takich jak niewłaściwe obchodzenie się z nim lub uszkodzenia spowodowane przez użytkowanie odbiegające od zwyczajowego. Użytkownik ponosi ponadto pełną odpowiedzialność za wybór, instalację i użytkowanie Oprogramowania.

Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych powyżej, firma Corel zrzeka się — w maksymalnym dozwolonym przez obowiązujące prawo zakresie — wszelkich innych wyraźnych lub dorozumianych gwarancji, w tym gwarancji co do nienaruszania prawa przez Oprogramowanie i dołączone do niego materiały pisane.

Jeśli Użytkownik w jakikolwiek sposób zmodyfikuje Oprogramowanie bez zgody firmy Corel, firma Corel nie usunie wad spowodowanych taką modyfikacją, a Użytkownik odpowiada za wszelkie straty poniesione przez firmę Corel na skutek takiej nieupoważnionej modyfikacji. Jeśli Użytkownik instaluje odpowiednio oznaczone przedpremierowe wersje produktów, robi to na własne ryzyko. Produkty w wersji przedpremierowej mogą być użytkowane wyłącznie do celów testowych w środowiskach testowych i nie wolno ich wykorzystywać do celów produkcyjnych.

SPOSÓB ZGŁASZANIA ROSZCZEŃ GWARANCYJNYCH (DOTYCZY TYLKO AUSTRALII)

Aby gwarancja została uznana, Użytkownik musi skontaktować się z centrum obsługi klienta firmy Corel pod adresem http://www.corel.com/support/rma i uzyskać numer autoryzacji zwrotu towaru (Return Merchandise Authorisation, RMA). Szczegółowe instrukcje dotyczące autoryzacji zwrotu towaru wraz z informacjami o wysyłce i numerem RMA zostaną przekazane Użytkownikowi pocztą elektroniczną. Użytkownik musi przedstawić dowód zakupu i pokryć koszty zwrotu Oprogramowania. Oprogramowanie oraz wszystkie związane z nim nośniki i instrukcje należy zwrócić na adres: Corel TW Corp. (Philippines), 5/F Coherco Corporate Center, 116 V.A. Rufino St., Legaspi Village, Makati City, Metro Manila, Filipiny 1229. Oprogramowanie musi też zostać odinstalowane z komputera Użytkownika i wszystkich urządzeń do przechowywania danych, a wszystkie jego kopie zapasowe należy usunąć. Firma Corel dołoży wszelkich starań, aby przetworzyć roszczenie w ciągu 10 dni roboczych od dnia jego otrzymania. Jeśli Oprogramowanie zostanie uznane za wadliwe, dysk zamienny zostanie wysłany do Użytkownika pocztą.

SZKODY POŚREDNIE I WYNIKOWE — AUSTRALIA

FIRMA COREL NIE PONOSI — W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO AUSTRALIJSKIE — ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY POŚREDNIE LUB WYNIKOWE. UŻYTKOWNIK PONOSI WSZYSTKIE KOSZTY ZWIĄZANE ZE SZKODAMI WYNIKAJĄCYMI Z INFORMACJI ZAWARTYCH W OPROGRAMOWANIU LUB OPRACOWANYCH ZA POMOCĄ OPROGRAMOWANIA. W MAKSYMALNYM DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE FIRMA COREL, JEJ DOSTAWCY ANI LICENCJODAWCY NIE PONOSZĄ W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE SZKODY WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA, W TYM ZA UTRATĘ ZYSKÓW BIZNESOWYCH, PRZERWY W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI, UTRATĘ INFORMACJI BIZNESOWYCH LUB INNE STRATY PIENIĘŻNE, NAWET JEŚLI POWIADOMIONO ICH O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

DODATKOWE WARUNKI MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO UŻYTKOWNIKÓW OPROGRAMOWANIA ZAWIERAJĄCEGO OPROGRAMOWANIE SHAREWARE: Oprogramowanie może być udostępniane jako shareware, czyli nabywane bezpłatnie i użytkowane przez ograniczony czas dla celów ewaluacyjnych, i podlega określonym warunkom licencji Użytkownika końcowego oprogramowania shareware.

DODATKOWE WARUNKI MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO UŻYTKOWNIKÓW OBRAZÓW CLIPART, ZDJĘĆ, MATERIAŁÓW WIDEO, KLIPÓW AUDIO, CZCIONEK I PRÓBEK: Oprogramowanie może zawierać lub udostępniać obrazy clipart, zdjęcia, materiały wideo, klipy audio (zbiorczo „Obrazy lub klipy”), pliki danych oprogramowania zawierające projekty krojów czcionek używane przez odpowiedni sprzęt i oprogramowanie (na przykład pliki .ttf lub .otf) nazywane „Oprogramowaniem czcionek” oraz ich graficzne obrazy wygenerowane przez Oprogramowanie czcionek, czyli „Czcionki wyjściowe”, a także przykładowe materiały, takie jak formularze, szablony, „filmiki” lub podobne elementy (zwane zbiorczo „Próbkami”), które stanowią własność firmy Corel, są udostępnione w ramach technologii „open source” lub są objęte licencją osób trzecich. Z wyjątkiem postanowień poniższego akapitu lub warunków dotyczących danej zawartości, Użytkownik Oprogramowania może używać, modyfikować i publikować Obrazy lub klipy, Czcionki wyjściowe lub Próbki w następującym zakresie: (i) dodawać dowolne Obrazy lub klipy, Czcionki wyjściowe lub Próbki do własnej pracy i publikować, wyświetlać oraz dystrybuować swoją pracę w dowolnych mediach, pod warunkiem że dołączy do niej informacje o prawach autorskich zawierające powiadomienie o własności prawach autorskich Użytkownika oraz firmy Corel w następujący sposób: „Copyright (c) 20___ [nazwisko Użytkownika], Corel Corporation oraz licencjodawcy. Wszelkie prawa zastrzeżone.”, a także (ii) wykonać jedną (1) kopię Obrazów lub klipów, Oprogramowania czcionek lub Próbek w celu archiwizacji lub sporządzenia kopii zapasowej. UŻYTKOWNIKOWI NIE WOLNO (i) odsprzedawać ani udostępniać w inny sposób Obrazów lub klipów ani Oprogramowania czcionek do używania lub dystrybucji osobno lub w postaci odłączonej od produktu lub od strony internetowej. Obrazy lub klipy albo Czcionki wyjściowe mogą być na przykład wykorzystane przez Użytkownika jako część projektu witryny internetowej, ale nie mogą być udostępniane do pobierania oddzielnie (specjalnie zakazane jest korzystanie z Oprogramowania czcionek jako czcionki internetowej, używanie specyfikacji CSS3@font-face lub podobnej) ani w formacie opracowanym lub przeznaczonym do trwałego przechowywania lub wtórnego użytku przez innych; (ii) udostępniać Obrazów lub klipów ani Oprogramowania czcionek osobom trzecim ani umożliwiać używania osobno Obrazów lub klipów albo Czcionek wyjściowych przez osoby trzecie ani jako części innego produktu; osobom trzecim można jednak przekazać kopie Obrazów lub klipów albo Czcionek wyjściowych (w tym również pliki cyfrowe) jako część produktu (dzieła); (iii) używać Obrazów lub klipów, Oprogramowania czcionek, Czcionek wyjściowych lub Próbek do celów prawnie zabronionych; (iv) umożliwiać używania Obrazów lub klipów, Oprogramowania czcionek, Czcionek wyjściowych lub Próbek ani jakichkolwiek ich części jako znaków towarowych lub usługowych ani rościć sobie jakichkolwiek praw do Obrazów lub klipów, Oprogramowania czcionek, Czcionek wyjściowych lub Próbek albo jakiejkolwiek ich części; (v) używać jakichkolwiek Obrazów lub klipów zawierających identyfikowalne osoby lub jednostki do celów komercyjnych, w tym w sposób mogący sugerować ich powiązanie lub popieranie jakiegokolwiek produktu lub usługi; (vi) używać Obrazów lub klipów w formacie elektronicznym, online ani w aplikacjach multimedialnych, jeśli Obrazy lub klipy nie są dołączone jedynie do celów wyświetlania i nie udzielono pozwolenia na pobieranie i/lub zapisywanie Obrazów lub klipów z jakiegokolwiek powodu; (vii) wypożyczać, wynajmować, przekazywać na zasadzie podlicencji ani użyczać Obrazów lub klipów albo czcionek lub ich kopii innej osobie fizycznej lub prawnej; (viii) w żaden sposób modyfikować Oprogramowania czcionek; (ix) używać Obrazów lub klipów prezentowanych na ekranach powitalnych oprogramowania, ekranach informacyjnych, opakowaniach produktu i/lub materiałach marketingowych; (x) używać Obrazów lub klipów, Oprogramowania czcionek, Czcionek wyjściowych lub Próbek poza sytuacjami wyraźnie dozwolonymi w niniejszej umowie EULA. Użytkownik może jednak przenieść na inną osobę fizyczną lub prawną wszystkie swoje wynikające z umowy EULA prawa do używania Obrazów lub klipów albo Oprogramowania czcionek, pod warunkiem że (i) Użytkownik przekaże Oprogramowanie, w tym Obrazy lub klipy albo Oprogramowanie czcionek oraz niniejszą umowę EULA wraz ze wszystkimi kopiami (oprócz kopii dołączonych do dzieła Użytkownika, zgodnie z warunkami niniejszej umowy EULA), takiej osobie, (ii) Użytkownik nie zachowa dla siebie żadnych kopii, co dotyczy również kopii przechowywanych na komputerze lub innym urządzeniu do przechowywania danych, a (iii) strona otrzymująca akceptuje warunki i postanowienia niniejszej umowy EULA.

Niezależnie od jakichkolwiek przeciwnych zapisów znajdujących się w niniejszej umowie, oprogramowanie czcionek typu „open source” może być używane i/lub redystrybuowane zgodnie z odpowiednimi licencjami „open source”.

Grudzień 2017 (1.0)