UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO (EULA)

NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ TĘ UMOWĘ LICENCYJNĄ UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO („EULA”) PRZED SKOPIOWANIEM, INSTALACJĄ, INNYM RODZAJEM DOSTĘPU LUB UŻYTKOWANIEM (DALEJ ZBIORCZO „UŻYTKOWANIE” LUB „UŻYWANIE”, ZALEŻNIE OD KONTEKSTU) NASZEGO OPROGRAMOWANIA, W TYM NASZYCH OFERT OPROGRAMOWANIA JAKO USŁUGI, DO KTÓREGO DOŁĄCZONA JEST NINIEJSZA UMOWA EULA („OPROGRAMOWANIE”). DO OPROGRAMOWANIA MOGĄ BYĆ DOŁĄCZONE INSTRUKCJE, PODRĘCZNIKI UŻYTKOWNIKA I INNE POWIĄZANE DOKUMENTY („DOKUMENTACJA”). 

EULA STANOWI UMOWĘ PRAWNĄ ZAWARTĄ POMIĘDZY NAMI A OSOBĄ FIZYCZNĄ BĘDĄCĄ UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM, KTÓRA KOPIUJE, POBIERA, INSTALUJE LUB W INNY SPOSÓB UZYSKUJE DOSTĘP DO OPROGRAMOWANIA LUB UŻYWA OPROGRAMOWANIA ORAZ DOKUMENTACJI, LUB OSOBĄ PRAWNĄ (JAK OKREŚLONO PONIŻEJ), KTÓRA PODEJMUJE SIĘ JAKICHKOLWIEK WYMIENIONYCH POWYŻEJ DZIAŁAŃ LUB UMOŻLIWIA ICH REALIZACJĘ Z WYKORZYSTANIEM ZASOBÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ, POD KONTROLĄ LUB W POSIADANIU („ZASOBY”) TEJ OSOBY („UŻYTKOWNIK”). JEŚLI UŻYTKOWNIK UZYSKUJE LICENCJE OBJĘTE NINIEJSZĄ UMOWĄ EULA NA POTRZEBY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, AGENCJI RZĄDOWEJ LUB INSTYTUCJI AKADEMICKIEJ („OSOBA PRAWNA”), TAKA FORMA UŻYTKOWANIA OBJĘTA JEST OGRANICZENIAMI I POSTANOWIENIAMI WYNIKAJĄCYMI Z NINIEJSZEJ UMOWY. OKREŚLENIA „MY”, „NAS” LUB „NASZE” STOSOWANE W NINIEJSZEJ UMOWIE EULA OZNACZAJĄ FIRMĘ PARALLELS INTERNATIONAL GMBH, JEŚLI UŻYTKOWNIK UZYSKUJE LICENCJĘ W CELU UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA I DOKUMENTACJI OZNACZONEJ „PARALLELS”, EWENTUALNIE FIRMĘ COREL CORPORATION, JEŚLI UŻYTKOWNIK UZYSKUJE LICENCJĘ NA WSZELKIE POZOSTAŁE OPROGRAMOWANIE I DOKUMENTACJE.

KLIKNIĘCIE „AKCEPTUJĘ”, „ZGADZAM SIĘ” LUB PODOBNEGO PRZYCISKU, LUB SKOPIOWANIE, POBRANIE, ZAINSTALOWANIE LUB UZYSKANIE DOSTĘPU DO OPROGRAMOWANIA W INNY SPOSÓB LUB UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA, LUB PODJĘCIE SIĘ JAKICHKOLWIEK WYMIENIONYCH POWYŻEJ DZIAŁAŃ LUB UMOŻLIWIENIE ICH REALIZACJI Z WYKORZYSTANIEM ZASOBÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ, POD KONTROLĄ LUB W POSIADANIU UŻYTKOWNIKA, JEST RÓWNOZNACZNE Z POTWIERDZENIEM, ŻE UŻYTKOWNIK ZAPOZNAŁ SIĘ Z NINIEJSZĄ UMOWĄ EULA, ROZUMIE JEJ TREŚĆ, AKCEPTUJE WYNIKAJĄCE Z NIEJ WARUNKI I ZGADZA SIĘ ICH PRZESTRZEGAĆ ORAZ JEST W STANIE WYRAZIĆ TAKĄ ZGODĘ POD WZGLĘDEM PRAWNYM.  JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE WYRAŻA ZGODY NA PRZESTRZEGANIE JAKICHKOLWIEK POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY EULA, MUSI KLIKNĄĆ „NIE AKCEPTUJĘ”, „NIE WYRAŻAM ZGODY” LUB PODOBNY PRZYCISK, ANULOWAĆ PROCES POBIERANIA I/LUB INSTALACJI (JEŚLI DOTYCZY), NIEZWŁOCZNIE ZAPRZESTAĆ UZYSKIWANIA DOSTĘPU DO OPROGRAMOWANIA I UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA, USUNĄĆ WSZYSTKIE POSIADANE KOPIE ORAZ ZADBAĆ O TO, ABY WYMIENIONE POWYŻEJ CZYNNOŚCI NIE BYŁY WYKONYWANE W JEGO ZASOBACH ANI ZA ICH POŚREDNICTWEM. KLIKAJĄC PRZYCISK „NIE AKCEPTUJĘ”, UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE ROZUMIE, ŻE NIE BĘDZIE MÓGŁ POBRAĆ ANI UŻYTKOWAĆ OPROGRAMOWANIA W JAKIKOLWIEK SPOSÓB, W JAKIEJKOLWIEK POSTACI LUB FORMIE.

NINIEJSZA UMOWA EULA ZAWIERA, MIĘDZY INNYMI, KLAUZULĘ ARBITRAŻOWĄ OBEJMUJĄCĄ ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO POWÓDZTWA GRUPOWEGO DOTYCZĄCEGO UŻYTKOWNIKÓW, KTÓRYCH ADRES NABYWCY (ZDEFINIOWANY PONIŻEJ) ZNAJDUJE SIĘ W STANACH ZJEDNOCZONYCH (W TYM NA ICH POSIADŁOŚCIACH I TERYTORIACH).

WARUNKI OGÓLNE I SZCZEGÓLNE

Niniejsza umowa EULA składa się z dwóch części: (a) Części I, która określa ogólne warunki mające zastosowanie do każdego Oprogramowania i każdej Dokumentacji („Warunki ogólne”), oraz (b) Części II, która określa warunki szczególne dotyczące konkretnego Oprogramowania oraz związanej z nim Dokumentacji, z których Użytkownik korzysta teraz lub będzie korzystać w dowolnym momencie w przyszłości („Warunki szczególne”).  W przypadku sprzeczności pomiędzy Warunkami ogólnymi oraz Warunkami szczególnymi pierwszeństwo mają Warunki szczególne. 

CZĘŚĆ I: WARUNKI OGÓLNE

ZASTOSOWANIE

UŻYTKOWNIKA, KTÓRY UŻYWA OPROGRAMOWANIA NA MOCY LICENCJI UDZIELONEJ ORGANIZACJI LUB GRUPIE ZATRUDNIAJĄCEJ UŻYTKOWNIKA, OBOWIĄZUJĄ WARUNKI UMOWY UŻYTKOWNIKA BIZNESOWEGO („BULA”) ZAWARTEJ POMIĘDZY NAMI ORAZ ORGANIZACJĄ LUB GRUPĄ. 

KONTO UŻYTKOWNIKA 

Od Użytkownika może być wymagane zarejestrowanie konta online („Konto użytkownika”) na jednej lub kilku z Naszych następujących stron (lub stron, które je zastąpią), w zależności od Oprogramowania, na które udzielamy Użytkownikowi licencji: https://my.parallels.com/register, https://suite.winzip.com/login lub https://idp.corel.com/idp/Authn/UserPassword#. Należy zaznajomić się z naszym oświadczeniem o ochronie prywatności dostępnym pod adresem www.alludo.com/privacy lub na stronach, które je zastąpią („Oświadczenie o ochronie prywatności”), aby zapoznać się z warunkami i postanowieniami, zgodnie z którymi Użytkownik uzyskuje dostęp do swojego konta i kontroluje je. Użytkownik odpowiada za utworzenie nazwy użytkownika oraz hasła, jak również zachowanie ich poufności, w tym nazw i haseł wykorzystywanych przez Użytkownika do uzyskiwania dostępu do Konta użytkownika i/lub do pobrania licencjonowanej kopii Oprogramowania. Użytkownik odpowiada również za wszelkie działania związane z nazwą i hasłem użytkownika oraz za pobieranie i instalowanie licencjonowanej kopii Oprogramowania. 

TYPY LICENCJI

Oprogramowanie jest przekazywane na zasadzie licencji, a nie sprzedaży. W zależności od typu Oprogramowania Użytkownik może uzyskać od Nas licencję na użytkowanie Oprogramowania na czas określony („Licencja w ramach subskrypcji”) lub na czas nieokreślony („Licencja stała”), w zakresie dostępnym dla danego Oprogramowania. W przypadku określonego Oprogramowania uprzednio zainstalowanego na urządzeniu, ewentualnie zintegrowanego lub sprzedawanego wraz z urządzeniem producenta oryginalnego sprzętu („OEM”) (oprogramowanie „Dołączone” lub „W pakiecie”, w zależności od kontekstu), Użytkownik może uzyskać licencję na użytkowanie Oprogramowania zgodnie z Warunkami szczególnymi dla danego Oprogramowania („Licencja OEM”). W celu uniknięcia wątpliwości: Licencja stała uprawnia Użytkownika wyłącznie do używania wersji Oprogramowania, na którą Użytkownik uzyskał Licencję stałą, natomiast Licencja OEM uprawnia Użytkownika wyłącznie do używania wersji oprogramowania Dołączonej do urządzenia OEM.

OGRANICZENIA LICENCJI

Użytkownik nie może w sposób bezpośredni lub pośredni: (a) odtwarzać za pomocą inżynierii wstecznej, dekompilować, dezasemblować lub podejmować inne próby odkrycia kodu obiektowego, kodu źródłowego lub podstawowych koncepcji oraz algorytmów Oprogramowania i wszelkich uzyskanych przez Użytkownika kluczy licencyjnych; (b) modyfikować, tłumaczyć lub przystosowywać Oprogramowania, Dokumentacji oraz wszelkich uzyskanych w dowolny sposób przez Użytkownika kluczy licencyjnych, jak również tworzyć na ich podstawie prac pochodnych (z wykluczeniem zakresu, w jakim przepisy prawa właściwego zabraniają takich ograniczeń w celu zapewnienia interoperacyjności, w których to przypadkach Użytkownik musi w pierwszej kolejności skontaktować się z Nami i zapewnić Nam możliwość wprowadzenia zmian wymaganych na potrzeby zapewnienia interoperacyjności); (c) wypożyczać, dzierżawić, dystrybuować, sprzedawać, odsprzedawać, zbywać lub w inny sposób przekazywać Oprogramowania lub jakichkolwiek jego kopii (z wyłączeniem sytuacji określonych w Warunkach ogólnych niniejszej umowy EULA); (d) udostępniać Oprogramowania na zasadzie „timesharing” lub w inny sposób umożliwiać dowolnym fizycznym lub prawnym osobom trzecim czerpanie z niego korzyści; (e) usuwać jakichkolwiek informacji o prawach własności intelektualnej z Oprogramowania lub Dokumentacji lub podejmować prób obejścia zabezpieczenia przed powielaniem zawartego w Oprogramowaniu; (f) używać Oprogramowania w celach niezwiązanych z jego przeznaczeniem; (g) używać Oprogramowania w celu prób uzyskania lub uzyskiwania nieuprawnionego dostępu do jakiekolwiek oprogramowania oferowanego jako usługa, platformy opartej na chmurze lub jakiejkolwiek usługi świadczonej przez Nas lub powiązane z Nami systemy i sieci; lub (h) używać Oprogramowania w jakichkolwiek celach nielegalnych, zakazanych lub naruszających prawa stron trzecich. 

ZMIANY 

Co pewien czas możemy redagować, aktualizować i/lub w inny sposób zmieniać treść niniejszej umowy EULA („Zmiany”). Takie zmiany wchodzą w życie natychmiastowo. Wyjątek stanowią osoby będące już klientami i posiadające licencje na użytkowanie Oprogramowania w dniu wprowadzenia Zmian, w przypadku których zmiany wchodzą w życie po upływie 30 dni od opublikowania w Internecie, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej. Dalsze użytkowanie Oprogramowania i/lub Dokumentacji po wprowadzeniu jakichkolwiek Zmian jest równoznaczne z zaakceptowaniem Zmian przez Użytkownika. O wprowadzanych Zmianach możemy poinformować Użytkownika za pomocą wiadomości przesłanej na adres e-mail podany przez Użytkownika przy zakupie licencji na Oprogramowania, jednak nie jesteśmy do tego zobowiązani. Obowiązkiem Użytkownika jest regularne sprawdzanie Naszych witryn internetowej www.corel.com, www.parallels.com, www.winzip.com oraz www.mindmanager.com (lub witryn, które je zastąpią) („Witryna internetowa”) w celu zapoznawania się z wszelkimi zmianami dotyczącymi aktualnej umowy EULA. 

PEŁNOLETNOŚĆ

Aby uzyskać od nas licencję na użytkowanie Oprogramowania lub Dokumentacji, Użytkownik musi być pełnoletni w świetle przepisów stanu, prowincji, terytorium, kraju lub jurysdykcji zamieszkania Użytkownika.

POMOC TECHNICZNA

Pod warunkiem ciągłego przestrzegania warunków niniejszej umowy EULA zakup Licencji w ramach subskrypcji lub Licencji stałej uprawnia Użytkownika do bezpłatnego korzystania z: (i) elektronicznej pomocy technicznej świadczonej przez Internet, w tym narzędzi internetowych na stronach www.corel.com/en/support/, www.parallels.com/support/, www.winzip.com/en/support/ oraz www.mindmanager.com/en/support/ (lub na stronach, które je zastąpią); oraz (ii) pomocy personelu pomocy technicznej związanej z podstawowymi kwestiami dotyczącymi instalacji i konfiguracji w Naszych standardowych godzinach pracy. Pomoc techniczna będzie ograniczona do bieżącej wersji i dwóch wcześniejszych wersji Oprogramowania. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zakresu zapewnianej przez Nas bezpłatnej pomocy oraz związanych z nią warunków i postanowień w dowolnym momencie, według Naszego uznania i bez poinformowania Użytkownika. Oświadczamy, że nie jesteśmy zobowiązani w żaden sposób, wyraźny lub dorozumiany, do ogłaszania lub udostępniania wszelkich aktualizacji, usprawnień, modyfikacji, wersji lub dodatków do Oprogramowania, a ponadto że niniejsza umowa EULA nie uprawnia Użytkownika w żaden sposób do jakichkolwiek wyżej wymienionych działań. Możemy oferować również dodatkowe usługi w zakresie pomocy technicznej i/lub serwisowania w przypadku określonego Oprogramowania na mocy oddzielnej umowy. Jeśli Użytkownik zakupi usługi pomocy technicznej/serwisowania wraz z Oprogramowaniem, usługi te będą świadczone zgodnie z warunkami i postanowieniami oddzielnej umowy. Zastrzegamy sobie prawo do uzupełnienia, modyfikacji, zawieszenia lub wycofania Naszych regulaminów pomocy technicznej i/lub serwisowania w dowolnym momencie.

WYCOFYWANIE OPROGRAMOWANIA

Możemy wycofać dowolne Oprogramowanie („Oprogramowanie wycofywane”), częściowo lub w całości, po przesłaniu pisemnego powiadomienia. Jeśli Użytkownik zapłacił z góry za Licencję w ramach subskrypcji na Oprogramowanie, które zostanie przez nas wycofane przed wygaśnięciem obecnej Licencji w ramach subskrypcji Użytkownika, dołożymy ekonomicznie uzasadnionych starań, aby zapewnić Użytkownikowi podobne w odpowiednim stopniu Oprogramowanie. Niezależnie od wszelkich stanowiących inaczej zapisów niniejszej umowy EULA, żadne Licencje w ramach subskrypcji na Wycofywane oprogramowanie nie będą odnawiane. Jeśli Użytkownik nabył Licencję stałą na Wycofywane oprogramowanie, Użytkownik może, zgodnie z warunkami niniejszej umowy EULA, kontynuować użytkowanie aktualnej w danym momencie wersji Wycofywanego oprogramowania bezterminowo, z zastrzeżeniem, że po dacie wycofania Oprogramowania nie będziemy w żaden sposób zobowiązani do świadczenia usług pomocy technicznej.

GWARANCJA

Gwarantujemy, że nośniki fizyczne używane do dystrybucji Oprogramowania, w stosownych przypadkach, będą pozbawione wad oraz że Oprogramowanie będzie zasadniczo zgodne z opisem zawartym w Dokumentacji przez pierwsze trzydzieści (30) dni od daty zakupu („Okres gwarancyjny”), pod warunkiem użytkowania w środowisku określonym przez Nas i zgodnie z Warunkami szczególnymi, o ile obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej. Jeśli nośnik fizyczny używany do dystrybucji Oprogramowania jest wadliwy, jedynym dozwolonym działaniem naprawczym jest wymiana wadliwego nośnika przez Nas. Użytkownikowi taka wymiana przysługuje jedynie wtedy, gdy dostarczy do Nas wadliwy nośnik w Okresie gwarancyjnym. Jeśli Oprogramowanie jest wadliwe, jedynym dozwolonym działaniem naprawczym dla Użytkownika jest zwrócenie się do Nas. My zaś, według własnego uznania (a) dołożymy uzasadnionych ekonomicznie starań, aby naprawić wady Oprogramowania, lub (b) wymienimy wadliwe Oprogramowanie. Wadliwe Oprogramowanie to Oprogramowanie, które nie jest zasadniczo zgodne z opisem zawartym w Dokumentacji. Jeśli nie będziemy w stanie naprawić lub wymienić wadliwego Oprogramowania, Użytkownik może przerwać użytkowanie licencjonowanego Oprogramowania i rozwiązać umowę licencyjną na Oprogramowanie. Określone powyżej działania naprawcze dotyczące wad nośników i/lub Oprogramowania są naszą wyłączną i całkowitą odpowiedzialnością wynikającą z niniejszej umowy EULA. Nasze zobowiązanie wynikające z ograniczonej gwarancji zawarte w tej sekcji podlegają następującym warunkom: (a) Oprogramowanie musi być prawidłowo zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcjami zawartymi w Dokumentacji; (b) Oprogramowanie nie może być modyfikowane, zmieniane ani rozszerzane przez osoby inne niż My lub Nasi autoryzowani przedstawiciele; oraz (c) otrzymamy (i) pisemne powiadomienie dotyczące niezgodności lub (ii) wadliwy nośnik danych, w stosownych przypadkach, w Okresie gwarancyjnym.  Licencje OEM są optymalizowane pod kątem urządzeń OEM, do których są Dołączane, w związku z czym mogą nie działać prawidłowo na innych urządzeniach. W związku z tym nie udzielamy żadnej gwarancji na Oprogramowanie użytkowane w ramach Licencji OEM na urządzeniach innych niż oryginalne urządzenie OEM, do którego Oprogramowanie zostało Dołączone. Z WYJĄTKIEM POWYŻSZEJ WYRAŹNEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI, W MAKSYMALNYM DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE, ZAPEWNIAMY OPROGRAMOWANIE I WSZELAKĄ POMOC TECHNICZNĄ POWIĄZANĄ Z OPROGRAMOWANIEM BEZ UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI. POWYŻSZA GWARANCJA JEST WYŁĄCZNA I OBOWIĄZUJE ZAMIAST WSZELKICH INNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, USTAWOWYCH, WYNIKAJĄCYCH Z INNYCH POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY LUB PRZEKAZANYCH UŻYTKOWNIKOWI, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, DOROZUMIANYCH GWARANCJI SPRZEDAWALNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, GWARANCJI DOTYCZĄCYCH TYTUŁU, PRAWA DO ZACHOWANIA PRYWATNOŚCI ORAZ GWARANCJI NIENARUSZENIA PRAW OSÓB TRZECICH. NIE UDZIELAMY GWARANCJI, ŻE OPROGRAMOWANIE LUB JAKAKOLWIEK POWIĄZANA Z NIM POMOC TECHNICZNA BĘDĄ ZGODNE Z WYMAGANIAMI UŻYTKOWNIKA, ŻE ICH DZIAŁANIE BĘDZIE NIEZAKŁÓCONE I POZBAWIONE BŁĘDÓW ORAZ ŻE WADY OPROGRAMOWANIA ZOSTANĄ NAPRAWIONE.  NASZE ZOBOWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z OGRANICZONEJ GWARANCJI OKREŚLONE W NINIEJSZEJ SEKCJI NIE DOTYCZĄ ŻADNEGO OPROGRAMOWANIA ANI ŻADNEJ FORMY POMOCY TECHNICZNEJ, NA KTÓRE UDZIELAMY LICENCJI LUB KTÓRE ŚWIADCZYMY BEZPŁATNIE, W TYM NA PRZYKŁAD OPROGRAMOWANIA, KTÓRE ZOSTAŁO UZYSKANE W CELACH EWALUACJI I/LUB DEMONSTRACYJNYCH. UŻYTKOWNIK UZYSKUJĄCY OPROGRAMOWANIE LUB POMOC TECHNICZNĄ BEZPŁATNIE ROBI TO BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI I PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE UŻYTKUJE WSZELKIE OPROGRAMOWANIE I KORZYSTA Z WSZELKIEJ POMOCY TECHNICZNEJ NA WŁASNE RYZYKO. OPROGRAMOWANIE MOŻE ZAWIERAĆ MATERIAŁY TYPU „OPEN SOURCE” Z OTWARTYM KODEM ŹRÓDŁOWYM, NP. OPROGRAMOWANIE OBJĘTE LICENCJĄ OTWARTEGO OPROGRAMOWANIA (OPEN SOURCE), ANULOWANIA ZASTRZEŻENIA PRAW (COPYLEFT), POWSZECHNĄ LICENCJĄ PUBLICZNĄ GNU (GNU GENERAL PUBLIC LICENSE), POWSZECHNĄ LICENCJĄ GNU DLA BIBLIOTEK (GNU LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE), MNIEJSZĄ OGÓLNĄ POWSZECHNĄ LICENCJĄ GNU (GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE), LICENCJĄ MOZILLA, LICENCJĄ DYSTRYBUCJI OPROGRAMOWANIA BERKELEY (BERKELEY SOFTWARE DISTRIBUTION LICENSE), LICENCJĄ INICJATYWY OTWARTEGO OPROGRAMOWANIA (OPEN SOURCE INITIATIVE LICENSE), LICENCJĄ MIT, APACHE, LICENCJAMI DOMENY PUBLICZNEJ (PUBLIC DOMAIN LICENSES) LUB PODOBNYMI, A TAKŻE OPROGRAMOWANIE STRON TRZECICH (JAK OKREŚLONO PONIŻEJ). NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI NA ZAWARTE W OPROGRAMOWANIU MATERIAŁY „OPEN SOURCE” LUB OPROGRAMOWANIE STRON TRZECICH. NA OPROGRAMOWANIE MOGĄ WPŁYWAĆ OGRANICZENIA, OPÓŹNIENIA ORAZ INNE PROBLEMY ZWIĄZANE NIEODŁĄCZNIE Z UŻYTKOWANIEM INTERNETU ORAZ KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ. WYRAŹNIE OŚWIADCZAMY, ŻE NIE PONOSIMY I NIE BĘDZIEMY PONOSIĆ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OPÓŹNIENIA, NIEZREALIZOWANE DOSTAWY ANI ZA INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z TAKICH PROBLEMÓW. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYKLUCZANIE GWARANCJI DOROZUMIANYCH ANI OGRANICZANIE PRAW USTAWOWYCH KONSUMENTA, W ZWIĄZKU Z CZYM POWYŻSZE WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA MOGĄ NIE DOTYCZYĆ NIEKTÓRYCH UŻYTKOWNIKÓW, W SZCZEGÓLNOŚCI W PRZYPADKU ZAKUPU ZA POŚREDNICTWEM SPRZEDAWCY ZGODNIE Z LOKALNYM PRAWEM.

ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

Użytkownik zobowiązuje się do zabezpieczenia i zwolnienia od odpowiedzialności Nas, Naszych podmiotów stowarzyszonych i zależnych, ich przeszłych i obecnych członków zarządu, dyrektorów, agentów, pracowników, partnerów, niezależnych podwykonawców i licencjodawców w przypadku wszelkich roszczeń lub żądań, w tym uzasadnionych honorariów adwokackich, wysuwanych przez strony trzecie w związku z (a) użytkowaniem lub nieprawidłowym użytkowaniem Oprogramowania, Dokumentacji lub dowolnego ich elementu przez Użytkownika w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy EULA; (b) naruszeniem umowy EULA przez Użytkownika; (c) naruszeniem, przywłaszczeniem lub pogwałceniem jakichkolwiek praw własności intelektualnej innej osoby fizycznej lub prawnej przez Użytkownika; (d) jakimikolwiek treściami pochodzącymi od Użytkownika lub przechowywanymi przed Użytkownika.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ MAJĄCE ZASTOSOWANIE PRZEPISY PRAWA ZARÓWNO MY, JAK I NASZE PODMIOTY STOWARZYSZONE I ZALEŻNE, ICH UDZIAŁOWCY, DYREKTORZY, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, PRACOWNICY LUB LICENCJODAWCY, A TAKŻE USŁUGODAWCY NIE PONOSIMY W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚCI (RAZEM LUB ODDZIELNIE) ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY SPECJALNE, REPRESYJNE, MORALNE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE, UTRATĘ DOCHODÓW, ZYSKÓW LUB MOŻLIWOŚCI BIZNESOWYCH, STRATY GOSPODARCZE LUB UTRATĘ WARTOŚCI, NIEAUTORYZOWANY DOSTĘP DO DANYCH, UTRATĘ LUB USZKODZENIE DANYCH, OPÓŹNIENIA, ZAKŁÓCENIA, BRAK MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z USŁUG LUB ICH UTRATĘ, KOSZTY USŁUG ZASTĘPCZYCH, SZKODY WYNIKAJĄCE Z AWARII, USTERKI LUB DEZAKTYWACJI SYSTEMU LUB USŁUGI SYSTEMOWEJ, BRAK MOŻLIWOŚCI PRAWIDŁOWEGO TRANSFERU, ODCZYTANIA LUB PRZEKAZANIA INFORMACJI, BRAK ZGODNOŚCI SYSTEMU LUB NARUSZENIA ZABEZPIECZEŃ SYSTEMU ORAZ JAKIEKOLWIEK INNE SZKODY EKONOMICZNE, NIEZALEŻNIE OD ICH PRZYCZYN ORAZ TEGO, CZY ZWIĄZANE SĄ ONE Z NINIEJSZĄ UMOWĄ EULA I NIEZALEŻNIE OD PODSTAWY ZOBOWIĄZANIA (UMOWY, DELIKTU (W TYM ZANIEDBANIA), ŚCISŁEGO LUB INNEGO RODZAJU), NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY SZKODY BYŁY MOŻLIWE DO PRZEWIDZENIA ORAZ TEGO, CZY ZOSTALIŚMY POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. 

MY ORAZ PODMIOTY STOWARZYSZONE I ZALEŻNE, W TYM NASI LUB ICH LICENCJODAWCY I USŁUGODAWCY, NIE BĘDZIEMY W ŻADNYM WYPADKU PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZBIOROWEJ ZWIĄZANEJ Z NINIEJSZĄ UMOWĄ EULA LUB JEJ PRZEDMIOTEM, NA PODSTAWIE JAKIEJKOLWIEK TEORII PRAWNEJ LUB RÓWNOWAŻNEJ, W TYM NARUSZENIA UMOWY, DELIKTU (W TYM ZANIEDBANIA), ODPOWIEDZIALNOŚCI OBIEKTYWNEJ LUB NA INNEJ PODSTAWIE, PRZEKRACZAJĄCEJ WYŻSZĄ Z NASTĘPUJĄCYCH WARTOŚCI: (A) 100 USD LUB (B) SUMY ZAPŁACONYCH NAM OPŁAT WYNIKAJĄCYCH Z NINIEJSZEJ UMOWY W OKRESIE DO TRZECH (3) MIESIĘCY PRZED WYSTĄPIENIEM OKOLICZNOŚCI, KTÓRE STANOWĄ PODSTAWĘ ROSZCZEŃ.

NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYKLUCZANIE OKREŚLONYCH GWARANCJI LUB OGRANICZANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OKREŚLONE RODZAJE SZKÓD. W ZWIĄZKU Z TYM NIEKTÓRE Z POWYŻSZYCH OGRANICZEŃ ZAWARTYCH W TEJ SEKCJI MOGĄ NIE DOTYCZYĆ NIEKTÓRYCH UŻYTKOWNIKÓW. 

ŻADNE POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ UMOWY EULA NIE WPŁYWAJĄ NA ŻADNE NIEZBYWALNE PRAWA USTAWOWE DOTYCZĄCE UŻYTKOWNIKA.

Jeśli jakiekolwiek z powyższych postanowień lub postanowienia zawarte w niniejszej sekcji zostaną uznane za nieważne, nielegalne lub niemożliwe do egzekwowania, pozostałe postanowienia pozostaną w pełni mocy pod względem ważności, legalności i możliwości egzekwowania. 

KONTROLA EKSPORTU

Oprogramowanie objęte jest prawami Stanów Zjednoczonych dotyczącymi kontroli eksportu, w tym ustawą Export Controls Reform Act i powiązanymi przepisami, a ponadto może podlegać innym przepisom Stanów Zjednoczonych, jak i innych krajów dotyczącym eksportu oprogramowania na nośnikach fizycznych i drogą elektrowniczą. Użytkownik musi przestrzegać wszelkich krajowych oraz międzynarodowych praw i przepisów dotyczących eksportu, które dotyczą Oprogramowania. Prawa te obejmują ograniczenia dotyczące miejsc docelowych (np. kraje lub terytoria objęte embargiem lub innymi ograniczeniami, w tym Iran, Kuba, Korea Północna, Syria, Rosja i Krym oraz tak zwana Doniecka Republika Ludowa (DRL) i Ługańska Republika Ludowa (ŁRL) w Ukrainie), użytkowników końcowych (np. podmioty, na które nałożono sankcje lub ograniczenia lub wojskowi użytkownicy końcowi), wykorzystania przez użytkowników końcowych (np. przez wojskowych użytkowników końcowych). Użytkownikowi nie wolno używać, eksportować, ponownie eksportować, importować, sprzedawać ani przekazywać Oprogramowania w innym zakresie niż dopuszczony przez prawo Stanów zjednoczonych, prawa obowiązujące w jurysdykcji, w której Użytkownik uzyskał Oprogramowanie, a także wszelkie inne obowiązujące prawa i przepisy. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (i) Użytkownik nie przebywa w żadnym kraju objętym embargo przez rząd Stanów Zjednoczonych lub kraju uznanym przez rząd Stanów Zjednoczonych za „wspierający terroryzm” oraz (ii) Użytkownik nie znajduje się w wykazie osób wykluczonych lub objętych ograniczeniami rządu Stanów Zjednoczonych. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów prawa Stanów Zjednoczonych oraz innych krajów, które dotyczą Nas, użytkownika końcowego oraz wykorzystania przez użytkownika końcowego, jak również ograniczeń dotyczących miejsc docelowych nałożonych przez rząd Stanów Zjednoczonych i rządy innych krajów. Użytkownik zobowiązuje się również, że nie będzie wykorzystywał Oprogramowania w żadnych innych celach niedozwolonych przez przepisy prawa Stanów Zjednoczonych i prawa innych krajów. 

ZBYCIE I PRZENIESIENIE

Możemy zbyć całość lub część praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy EULA. W przypadku połączenia, przejęcia, sprzedaży lub transakcji korporacyjnej obejmującej Nas lub Nasze podmioty stowarzyszone lub zależne dalsze użytkowanie Oprogramowania przez Użytkownika jest w stosownych przypadkach równoznaczne z akceptacją warunków umów oraz regulaminów kolejnego właściciela. Oprogramowanie może obejmować aktywację produktu i inne technologie, których celem jest uniemożliwienie nieautoryzowanego użytkowania i kopiowania. Użytkownikowi nie wolno przekazywać, sprzedawać, wypożyczać, wydzierżawiać, odsprzedawać ani wynajmować żadnych kopii Oprogramowania, zbywać jakichkolwiek praw ani też delegować lub przekazywać jakichkolwiek odpowiedzialności lub zobowiązań wynikających z niniejszej umowy EULA na rzecz strony trzeciej bez uprzedniego uzyskania Naszej pisemnej zgody. W przypadku Licencji stałych oraz Licencji OEM, jeśli Użytkownik uzyskał licencję na Oprogramowanie w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (obejmującego państwa członkowskie Unii Europejskiej (UE) oraz Islandię, Liechtenstein i Norwegię) („EOG”) i zwyczajowym miejscem zamieszkania Użytkownika jest UE lub EOG („Użytkownik EOG”), zawarte w tej sekcji ograniczenia dotyczące przekazania licencji na Oprogramowanie nie dotyczą Użytkownika.

Użytkownicy EOG używający Licencji stałych mogą przekazać, zbyć, sprzedać lub odsprzedać oryginalną kopię Oprogramowania, która jest w ich posiadaniu lub pod ich kontrolą, zgodnie z następującymi warunkami:

 1. Oprogramowanie zostało wprowadzone na rynek EOG zgodnie z prawem, przez Nas lub za Naszą zgodą.
 2. Jeśli Użytkownik odsprzeda swoją Licencję stałą i przekaże oryginalną kopię Oprogramowania nowemu nabywcy, musi zniszczyć i uczynić bezużyteczną każdą posiadaną kopię Oprogramowania.
 3. Użytkownik musi przekazać nowemu nabywcy informacje niezbędne do określenia zakresu prawidłowego użycia. 

Użytkownicy EOG korzystający z Licencji stałych mogą sprzedać lub odsprzedać Dołączone Oprogramowanie lub oryginalną kopię Oprogramowania, która jest w ich posiadaniu lub pod ich kontrolą, jako osobny produkt, oddzielnie od urządzenia OEM, do którego zostało Dołączone, zgodnie z następującymi warunkami:

 1. Pakiet został wprowadzony na rynek EOG zgodnie z prawem, przez Nas lub za Naszą zgodą.
 2. Użytkownik musi zniszczyć i uczynić bezużyteczną każdą posiadaną kopię Oprogramowania.
 3. Użytkownik musi przekazać nowemu nabywcy Oprogramowania informacje niezbędne do określenia zakresu prawidłowego użycia.

Jeśli Użytkownik nie jest legalnym pierwotnym nabywcą Licencji stałej lub Licencji OEM na Oprogramowanie, Użytkownikowi przysługuje prawo do użytkowania Oprogramowania jedynie wtedy, gdy nabył legalnie oryginalną kopię zgodnie z niniejszą umową EULA. Prawa Użytkownika będącego legalnym kolejnym nabywcą Licencji stałej lub Licencji OEM do używania Oprogramowania są niezależnie od okoliczności określone i ograniczone przez warunki i postanowienia niniejszej umowy EULA.

Wszelkie cesje dokonane z naruszeniem powyższych postanowień będą nieważne i nieskuteczne. Umowa EULA jest wiążąca dla stron, ich następców oraz dozwolonych cesjonariuszy i obowiązuje na ich korzyść.

PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA 

Jeśli Użytkownik jest mieszkańcem Stanów Zjednoczonych (w tym ich posiadłości i terytoriów): (a) niniejsza umowa EULA będzie podlegać przepisom prawa federalnego Stanów Zjednoczonych oraz przepisom prawa stanu Delaware; (b) wszelkie spory i roszczenia wynikające z niniejszej umowy EULA lub powiązane z nią, których polubowne rozwiązanie pomiędzy Nami i Użytkownikiem okaże się niemożliwe („Spór”), będą rozstrzygane na drodze wiążącego arbitrażu przed amerykański organ arbitrażowy American Arbitration Association („AAA”); oraz (c) wszelkie posiedzenia arbitrażowe będą przeprowadzane w Wilmington w stanie Delaware.  Interpretacja i egzekwowanie arbitrażu dotyczącego Sporów z Użytkownikiem będą przeprowadzane zgodnie z zasadami AAA określonym poniżej w tej sekcji.

Zasady arbitrażu konsumenckiego AAA, dostępne pod adresem https://www.adr.org/Rules, obejmują Spory, w przypadku których wartość roszczeń jest niższa od 50 000 USD.  JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE AKCEPTUJE UDZIAŁU W UMOWIE ARBITRAŻOWEJ ORAZ ZRZECZENIA SIĘ PRAWA DO POWÓDZTWA GRUPOWEGO ZAWARTEGO W NINIEJSZEJ SEKCJI, MUSI POINFORMOWAĆ NAS O TYM NA PIŚMIE W TERMINIE 30 DNI OD DATY ZAAKCEPTOWANIA NINIEJSZEJ UMOWY EULA. PISEMNE POWIADOMIENIE UŻYTKOWNIKA NALEŻY PRZESŁAĆ DO FIRMY COREL CORPORATION NA ADRES: 333 PRESTON STREET, SUITE 700, OTTAWA ONTARIO, K1S5N4, CANADA, Z DOPISKIEM ATTN: LEGAL DEPARTMENT — WAIVER. POWIADOMIENIE MUSI ZAWIERAĆ: (1) IMIĘ I NAZWISKO UŻYTKOWNIKA, (2) ADRES E-MAIL I ADRES POCZTOWY UŻYTKOWNIKA, (3) KLUCZ LICENCYJNY UŻYTKOWNIKA ORAZ (4) WYRAŹNE STWIERDZENIE, ŻE UŻYTKOWNIK NIE CHCE ROZSTRZYGAĆ SPORÓW Z NAMI POPRZEZ ARBITRAŻ. JEŚLI OTRZYMAMY OD UŻYTKOWNIKA PISEMNE POWIADOMIENIE ZGODNE Z POWYŻSZYMI POSTANOWIENIAMI, SĄDY W WILMINGTON W STANIE DELAWARE, BĘDĄ MIAŁY WYŁĄCZNĄ JURYSDYKCJĘ DO ROZSTRZYGANIA SPORÓW POMIĘDZY NAMI I UŻYTKOWNIKIEM.

Aby pomóc w rozstrzyganiu wszelkich kwestii pomiędzy Nami i Użytkownikiem w sposób szybki i bezpośredni, zarówno My, jak i Użytkownik zgadzamy się na rozpoczęcie arbitrażu w ciągu jednego roku od zaistnienia Sporu. W przeciwnym wypadku następuje odstąpienie od roszczenia. Zarówno My, jak i Użytkownik zobowiązujemy się brać udział w postępowaniu arbitrażowym wyłącznie w imieniu własnym, nie jako przedstawiciele lub członkowie grupy, a ponadto w sposób wyraźny zrzekamy się jakichkolwiek praw do wnoszenia powództwa grupowego lub uzyskiwania pomocy prawnej na zasadach grupowych w jakimkolwiek sądzie, trybunale lub innym organie sądowym lub quasi-sądowym.

Formularz Powiadomienia oraz formularz wszczęcia postępowania arbitrażowego można pobrać ze strony www.adr.org. W przypadku wszczęcia postępowania arbitrażowego przez Użytkownika opłaty z tytułu arbitrażu będą ograniczone do opłaty za złożenie wniosku określonej przez AAA w Zasadach dla konsumentów. Niezależnie od tego, która strona rozpocznie postępowanie arbitrażowe, opłacimy wszelkie pozostałe koszty arbitrażu, w tym udział Użytkownika w opłatach na rzecz organu arbitrażowego. Użytkownik musi mieć świadomość, że decyzja organu arbitrażowego jest ostateczna, wiążąca i podlega uznaniu lub stwierdzeniu wykonalności w dowolnym sądzie właściwym. 

Jeżeli Użytkownik jest mieszkańcem kraju należącego do EOG lub Szwajcarii, niniejsza umowa EULA podlega przepisom prawa lokalnego. Jeśli Użytkownik jest mieszkańcem jakiegokolwiek innego kraju, o ile prawo lokalne nie zabrania tego w sposób wyraźny, niniejsza umowa EULA podlega przepisom prawa Stanów Zjednoczonych oraz stanu Delaware, a wszelkie Spory pomiędzy Użytkownikiem i Nami dotyczące Umowy będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów stanowych i federalnych w stanie Delaware. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez stosowne prawo, z wyjątkiem wyraźnie wyszczególnionego tutaj zakresu, umowa EULA nie narusza praw ustawowych żadnej strony występującej jako konsument.    Niniejsza umowa EULA nie będzie podlegać normom kolizyjnym żadnej jurysdykcji ani Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, której przepisy są w wyraźny sposób wykluczone.

POWIADOMIENIE

MOŻEMY PRZEKAZYWAĆ UŻYTKOWNIKOWI POWIADOMIENIA ZA POŚREDNICTWEM (1) POCZTY ELEKTRONICZNEJ (2) TEJ STRONY (JEŚLI DOTYCZY) LUB PODOBNEJ STRONY Z NASZEJ WITRYNY INTERNETOWEJ ALBO (3) OPROGRAMOWANIA. Użytkownik zgadza się przekazać nam dokładne, aktualne i pełne informacje, których wymagamy do komunikowania się z Użytkownikiem w sprawach związanych z Oprogramowaniem, fakturowaniem oraz akceptacją płatności, a także do kontaktowania się z Użytkownikiem w powiązanych celach. Doręczenie jakiegokolwiek zawiadomienia jest skuteczne z chwilą jego wysłania lub zaksięgowania, niezależnie od tego, czy Użytkownik przeczyta zawiadomienie lub faktycznie je otrzyma.  Użytkownik może wycofać swoją zgodę na otrzymywanie powiadomień drogą elektroniczną poprzez zaprzestanie użytkowania Oprogramowania.

KORESPONDENCJA OD NAS

Jeśli Użytkownik używa Naszego Oprogramowania, możemy komunikować się Użytkownikiem poprzez wiadomości elektroniczne, w tym pocztę elektroniczną, wiadomości tekstowe/SMS lub powiadomienia typu push na urządzenia mobilne, zgodnie z naszym Oświadczeniem o ochronie prywatności.

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

Użytkownik zobowiązuje się użytkować Oprogramowanie i Dokumentację zgodnie z wszystkimi obowiązującymi przepisami, w tym przepisami prawa lokalnego kraju lub regionu zamieszkania Użytkownika, a także zgodnie z wszystkimi obowiązującymi prawami i przepisami dotyczącymi eksportu. Użytkownik nie może używać Oprogramowania lub Dokumentacji w celach zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Oświadczamy, że Oprogramowanie i Dokumentacja stanowią naszą własność majątkową i zachowujemy wszelkie prawa, tytuły i korzyści związane z nimi oraz wynikające z Oprogramowania i Dokumentacji, a także wszelkich powiązanych praw autorskich, tajemnic handlowych, patentów, znaków towarowych oraz wszelkich innych praw własności intelektualnej, przemysłowej oraz majątkowej, w tym rejestracji, zastosowań, odnowień i rozszerzeń takich praw. Użytkownikowi nie wolno usuwać żadnych tytułów, znaków towarowych, nazw handlowych, informacji o prawach autorskich ani innych oznaczeń własności dotyczących Oprogramowania lub Dokumentacji. Użytkownikowi nie przyznaje się żadnych praw, licencji ani korzyści z tytułu jakichkolwiek naszych znaków towarowych czy znaków usługowych. Użytkownikowi nie wolno modyfikować ani tworzyć dzieł pochodnych opartych na Oprogramowaniu lub Dokumentacji. 

OPROGRAMOWANIE I TECHNOLOGIE STRON TRZECICH

Oprogramowanie może obejmować różne komponenty lub usługi stron trzecich („Oprogramowanie stron trzecich”), które są udostępniane na zasadach oddzielnych warunków licencji („Warunki stron trzecich”), jak określono w informacjach dotyczących Licencji stron trzecich dostępnych na stronach Corel Legal, MindManager Legal, WinZip Legal i Parallels Legal lub na stronach, które je zastąpią. Oprogramowanie stron trzecich uwzględnione w Oprogramowaniu uzyskujemy od ich właścicieli w stanie „takim, jakie jest”. Użytkownik ma prawo używać Oprogramowania stron trzecich w połączeniu z Oprogramowaniem, o ile takie użytkowanie odbywa się zgodnie z warunkami niniejszej umowy EULA oraz Warunkami stron trzecich mającymi zastosowanie w odniesieniu do Oprogramowania stron trzecich. Korzystanie z Oprogramowania stron trzecich poza zakresem określonym w niniejszej umowie EULA może być bezwzględnie zakazane. Może być także konieczne uzyskanie od odpowiednich właścicieli zgody na korzystanie z Oprogramowania stron trzecich, zgodnie z Warunkami stron trzecich. Użytkownikowi mogą przysługiwać szersze prawa do korzystania z Oprogramowania stron trzecich wynikające z mających zastosowanie Warunków stron trzecich. Żadne z postanowień niniejszej umowy EULA nie ma na celu nałożenia dalszych ograniczeń użytkowania przez Użytkownika Oprogramowania stron trzecich zgodnie z Warunkami stron trzecich. Oprogramowanie może również umożliwiać współdziałanie z określonymi systemami operacyjnymi oraz aplikacjami stron trzecich. Nie udzielamy Użytkownikowi żadnych licencji związanych z systemami operacyjnymi lub aplikacjami stron trzecich. Użytkownik odpowiada za uzyskanie wszystkich wymaganych licencji od odpowiednich sprzedawców.

TREŚCI

Użytkownik jest właścicielem danych, informacji, materiałów oraz innych treści, w tym map, kontaktów oraz plików utworzonych przez Użytkownika z wykorzystaniem Naszego Oprogramowania i przechowywanych przez Użytkownika w Oprogramowaniu („Treści”) i ponosi za nie odpowiedzialność. Na Użytkowniku spoczywa wyłączna odpowiedzialność za poprawność, jakość, integralność, zgodność z prawem, niezawodność i adekwatność Treści Użytkownika, a także za związane z nimi prawa własności intelektualnej. Użytkownik akceptuje fakt, że odpowiedzialność za wszelkie straty lub szkody wynikające z używania jakichkolwiek Treści stworzonych przez Użytkownika oraz przesłanych, opublikowanych, udostępnionych, przekazanych, wyeksponowanych lub w inny sposób udostępnionych przez Użytkownika przy użyciu Oprogramowania spoczywa wyłącznie na Użytkowniku. Użytkownik zgadza się ponieść pełną odpowiedzialność za związane z Treściami roszczenia stron trzecich wobec Nas, zgodnie z sekcją Zwolnienie z odpowiedzialności. 

AKTUALIZACJE

Co pewien czas możemy automatycznie pobierać i instalować aktualizacje Oprogramowania, ulepszenia funkcji, poprawki błędów lub usprawnienia („Aktualizacje”) na urządzeniu kontrolowanym przez Użytkownika lub będącym w jego posiadaniu, o ile Użytkownik nie odrzuci uprzednio takich Aktualizacji.  Jeżeli Użytkownik nie chce otrzymywać Aktualizacji, musi nas poinformować o swojej decyzji i, w zakresie umożliwianym przez Oprogramowanie, wyłączyć funkcję umożliwiającą automatyczne Aktualizacje. W przeciwnym razie Użytkownik będzie otrzymywać od Nas Aktualizacje w ramach użytkowania Oprogramowania.  Jeśli Aktualizacja nie zostanie zainstalowana, Użytkownik może nie mieć możliwości wykorzystania wszystkich zalet Oprogramowania lub Oprogramowanie może nie działać prawidłowo. Bez instalacji tego rodzaju Aktualizacji nie mamy żadnego obowiązku świadczenia pomocy technicznej dotyczącej Oprogramowania.  Nie jesteśmy również w żaden sposób zobowiązani do tworzenia jakichkolwiek harmonogramów Aktualizacji i udostępniamy Aktualizacje wyłącznie według własnego uznania. Jeżeli Aktualizacja jest konieczna do spełnienia obowiązujących przepisów prawa, zabezpieczenia przed potencjalnym lub faktycznym zagrożeniem bezpieczeństwa Oprogramowania objętego licencją, wymiany technologii mogących naruszać prawa własności intelektualnej stron trzecich lub z innych przyczyn uznanych przez Nas za podobnej wagi („Obowiązkowe aktualizacje”), dostarczymy taką Aktualizację wraz z powiadomieniem, że jest ona Obowiązkową aktualizacją.  Wszelkie Obowiązkowe aktualizacje Użytkownik musi zainstalować niezwłocznie, w żadnym przypadku nie później niż dziesięć (10) dni roboczych od ich odbioru.  Jeśli Użytkownik nie zainstaluje Obowiązkowych aktualizacji w odpowiednim czasie, może to skutkować rozwiązaniem lub zawieszeniem licencji Użytkownika na Oprogramowanie, którego dotyczą. 

Możemy również co pewien czas przeprowadzać planowane serwisowanie infrastruktury i programów używanych do dostarczania Oprogramowania. W czasie trwania serwisowania Użytkownik może doświadczać zakłóceń działania Oprogramowania lub utrudnionego dostępu do powiązanych kont oraz usług. Jeżeli będzie to racjonalnie wykonalne, uprzedzimy wcześniej Użytkownika o takim serwisowaniu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że okresowo konieczne może być przeprowadzenie przez Nas serwisowania awaryjnego bez uprzedniego poinformowania Użytkownika. W tym czasie możemy tymczasowo zawiesić dostęp do Oprogramowania lub dowolnych powiązanych kont i usług, a także możliwość korzystania z nich.

ZGODNOŚĆ LICENCJI 

Użytkownik rozumie i przyjmuje do wiadomości, że możemy przy użyciu zawartej w Oprogramowaniu funkcji raportowania zdalnie monitorować działanie i użytkowanie Oprogramowania w celach technicznych, operacyjnych, biznesowych oraz prawnych, w tym w celu weryfikacji przestrzegania warunków niniejszej umowy („Weryfikacja”). Użytkownik zobowiązuje się umożliwić taką Weryfikację, w tym poprzez zadbanie o to, aby wszelkie zapory sieciowe (stosownie do potrzeb) były otwarte, a także poinformować Nas o wszelkich problemach związanych z działaniem, które mogłyby uniemożliwić Weryfikację. Użytkownik oświadcza, że uzyskał wszelkie wymagane zgody oraz licencje na potrzeby Weryfikacji, w tym wszelkie zgody i licencje na użycie danych i informacji związanych z użytkowaniem Oprogramowania.

KONTROLE OSOBY PRAWNEJ

Jeżeli Użytkownik jest Osobą prawną, która na mocy niniejszej umowy EULA uzyskała licencję lub umożliwiła uzyskanie licencji na użytkowanie Oprogramowania w swoich Zasobach lub za ich pośrednictwem, Użytkownik musi przechowywać rejestr wszystkich wdrożeń, instalacji i/lub wszelkiego użytkowania Oprogramowania. Zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzania na Nasz koszt kontroli takich rejestrów w celu weryfikacji przestrzegania przez Użytkownika warunków niniejszej umowy EULA oraz zakresu licencji udzielonej Użytkownikowi na mocy Warunków szczególnych. Kontrola może zostać przeprowadzona w dowolnym momencie w okresie obowiązywania Licencji w ramach subskrypcji oraz w okresie dwóch lat po ich wygaśnięciu i/lub w okresie obowiązywania Licencji stałych oraz w okresie dwóch lat po ich rozwiązaniu, nie będzie jednak przeprowadzana częściej niż raz w roku, o ile kontrola nie wykaże nielicencjonowanego użytkowania. W takim przypadku możemy przeprowadzać weryfikację raz na kwartał przez okres kolejnego roku.

Na potrzeby Naszego procesu kontroli i weryfikacji Użytkownik musi zapewnić nam w ciągu trzydziestu (30) dni od przesłania przez Nas wniosku (a) surowe dane dotyczące wdrożeń, instalacji i użytkowania Oprogramowania przez Użytkownika lub za jego poleceniem w obrębie Osoby prawnej; (b) wszystkie ważne dokumenty dotyczące wszystkich licencjonowanych kopii Oprogramowania oraz (c) wszelkie inne informacje na Nasz uzasadniony wniosek. Weryfikacja może obejmować kontrolę przeprowadzaną w miejscach prowadzenia działalności Użytkownika, o której poinformujemy z wyprzedzeniem trzydziestu (30) dni, która zostanie przeprowadzona w standardowych godzinach pracy i która nie będzie w sposób nieuzasadniony zakłócać działań Użytkownika. Wszelkie informacje zgromadzone w ramach kontroli zostaną wykorzystane wyłącznie w celach związanych z określeniem zgodności z warunkami.

Jeśli kontrola wykaże, że Użytkownik wdraża, instaluje lub wykorzystuje Oprogramowanie lub też umożliwia wykonywanie powyższych działań w swoich Zasobach lub za ich pośrednictwem: (a) w liczbie większej niż ta, na którą udzielono licencji lub (b) w dowolny inny sposób niezgodny z warunkami niniejszej umowy EULA, zostaną naliczone dodatkowe opłaty. Użytkownik musi opłacić dodatkowe opłaty licencyjne, wszelkie mające zastosowanie koszty serwisowania i pomocy technicznej, odsetki za zaległości w wysokości 1,0% miesięcznie lub najwyższe możliwe odsetki dopuszczalne przez prawo (w zależności od tego, która wartość jest niższa) oraz koszty windykacji w okresie trzydziestu (30) dni od daty wystawienia faktury. Poprzez wykonywanie praw i procedur opisanych w niniejszej sekcji nie zrzekamy się Naszych praw do egzekwowania niniejszej umowy EULA oraz ochrony Naszej własności intelektualnej z wykorzystaniem innych środków dozwolonych przez prawo.

Kontrola oraz gromadzenie wszelkich danych i informacji dotyczących użytkowania, instalacji i wdrażania Oprogramowania przez Użytkownika podlegają zasadom ochrony prywatności określonym w naszym Oświadczeniu o ochronie prywatności. Prawa do kontroli określone w tej sekcji będą obowiązywały przez okres dwóch (2) lat od wygaśnięcia lub rozwiązania mającej zastosowanie licencji.

PRAWO DO WYKORZYSTANIA DANYCH

Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie przez Nas danych i powiązanych informacji, obejmujących między innymi dane techniczne dotyczące urządzeń, systemu i aplikacji Użytkownika oraz urządzeń peryferyjnych powiązanych z użytkowaniem Oprogramowania, i przyjmuje do wiadomości, że możemy wykorzystać te informacje w celach świadczenia usług na rzecz Użytkownika oraz obsługi, dostarczania, usprawniania i rozwijania Naszych produktów, usług oraz technologii, w celach zapobiegawczych lub dochodzeniowych związanych z noszącym znamiona oszustwa lub nieprawidłowym użytkowaniem Naszych produktów, usług i technologii, w celach badawczych i rozwojowych, w celu zapobiegania piractwu, w celu weryfikacji prawidłowej rejestracji, w celu identyfikacji dostępności nowych Aktualizacji Oprogramowania dla urządzenia Użytkownika przed przesłaniem powiadomienia o konieczności ich instalacji oraz we wszelkich innych celach określonych w niniejszej umowie EULA, Oświadczeniu o ochronie prywatności (dostępnym na stronie http://www.alludo.com/privacy), a także Informacji o plikach cookie (dostępnej na stronie http://www.alludo.com/cookies).   Dane osobowe zgromadzone na mocy niniejszej umowy EULA podlegają naszemu Oświadczeniu o ochronie prywatności.

CENY, OPŁATY I ODNOWIENIA

O ile nie określono inaczej w Warunkach szczególnych dotyczących oprogramowania, postanowienia niniejszej sekcji dotyczącej cen, płatności i odnawiania mają zastosowanie do wszystkich licencji na Oprogramowanie. Wysokość opłat za uzyskanie licencji na Oprogramowanie bezpośrednio od Nas zgodnie z niniejszą umową EULA są dostępne na naszej Witrynie internetowej i mogą ulec zmianie w dowolnej chwili („Opłaty”). Jeśli Użytkownik nie nabył licencji na Oprogramowanie od odsprzedawcy, My lub nasz inkasent będziemy naliczać Opłaty zgodnie ze sposobem płatności wybranym przez Użytkownika przy zakupie licencji i prześlemy Użytkownikowi dowód zakupu na adres e-mail Użytkownika. W takim przypadku Opłaty będą określane zgodnie z metrykami licencji odnoszącymi się do konkretnego Oprogramowania, jak określono w Warunkach szczególnych.  Użytkownikowi zostanie również udostępniony przez Nas lub odsprzedawcę certyfikat licencyjny lub potwierdzenie zamówienia, które określają typ Licencji Użytkownika (Licencja w ramach subskrypcji lub Licencja stała), okres obowiązywania licencji (jeśli Użytkownik zakupił Licencję w ramach subskrypcji), wersję Oprogramowania objętą licencją, liczbę urządzeń, na których Użytkownik może wdrożyć Oprogramowanie, typ usługi pomocy technicznej oraz jej warunki (jeśli dotyczy), naliczone Opłaty, odpowiednie podatki, klucz licencyjny wymagany do aktywacji Oprogramowania oraz wszelkie warunki dotyczące danego Oprogramowania („Certyfikat licencyjny”). Bez uszczerbku dla obowiązujących przepisów prawa żadne kwoty uiszczane na mocy niniejszej umowy EULA nie podlegają zwrotom, potrąceniom ani roszczeniom wzajemnym. Licencja w ramach subskrypcji będzie automatycznie odnawiana na okres wskazany w Certyfikacie licencyjnym. Użytkownikowi zostanie naliczona i zafakturowana opłata, jeżeli nie poinformuje Nas w terminie co najmniej 30 dni przed datą wygaśnięcia Licencji w ramach subskrypcji, że rezygnuje z odnowienia („Wygaśnięcie”). Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania Opłat za odnowienie Licencji w ramach subskrypcji po opublikowaniu z 30-dniowym wyprzedzeniem pisemnej wiadomości dotyczącej takich modyfikacji na naszej Witrynie internetowej i/lub poprzez przesłanie takiego powiadomienia na adres e-mail Użytkownika, z zastrzeżeniem, że jakiekolwiek zwiększenia Opłat w trakcie okresu ważności Licencji w ramach subskrypcji nie wejdą w życie przed rozpoczęciem następnego odnowienia.

PODATKI

Bez uszczerbku dla obowiązującego prawa wszystkie należne kwoty są wolne od jakichkolwiek podatków, potrąceń i ceł. Na Użytkowniku ciąży całkowita odpowiedzialność za wszelkie podatki, które mogą obowiązywać w związku z umową EULA, zakupem Oprogramowania lub jego użytkowaniem.  Niezależnie od powyższego, zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami, może zostać naliczony podatek od sprzedaży, podatek od towarów i usług (GST) lub podatek od wartości dodanej (VAT). Użytkownik potwierdza, że możemy korzystać z danych adresowych „nabywcy” podanego przez Użytkownika podczas składania lub opłacania zamówienia na licencję na Oprogramowanie („Nazwisko i adres nabywcy”) w celu określenia miejsca dostawy na potrzeby związane z podatkiem od sprzedaży i od dochodów. Użytkownik potwierdza, że tam, gdzie świadczymy usługi zgodnie z artykułem 44 dyrektywy 2006/112/WE dot. podatku VAT, możemy wykorzystać Nazwisko i adres nabywcy podane przez Użytkownika jako miejsce dostawy na potrzeby związane z podatkiem VAT. Użytkownik zwróci Nam wszelkie kwoty takich podatków lub należności wpłacone lub poniesione przez Nas w wyniku transakcji z Użytkownikiem. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że możemy doliczyć takie zwroty podatków do dowolnej metody płatności używanej Przez Użytkownika do uiszczania powiązanych Opłat. 

OBOWIĄZYWANIE

Wszelkie postanowienia niniejszej umowy, których dalsze obowiązywanie jest uzasadnione, będą obowiązywać po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej umowy EULA. Takie postanowienia obejmują między innymi Ograniczenie odpowiedzialności, Gwarancję, Prawa własności intelektualnej, Zwolnienie z odpowiedzialności, Prawa do wykorzystania danych, Prawo właściwe i Jurysdykcję.

OPINIE

Użytkownik nie jest w żaden sposób zobowiązany do przekazywania Nam pomysłów, komentarzy, informacji, koncepcji, recenzji, wiedzy fachowej, technik, sugestii, dokumentacji, propozycji ani żadnych innych materiałów („Opinie”). Przekazując Nam Opinie, Użytkownik zachowuje do nich prawo własności, ale udziela Nam niewyłącznej, wolnej od honorariów autorskich (royalty-free), wieczystej, nieodwołalnej, zbywalnej, nieograniczonej licencji na użytkowanie i inne formy wykorzystania Opinii w dowolnym celu na całym świecie. Ponadto Użytkownik oświadcza, że nie będzie egzekwował żadnych „osobistych praw autorskich” w Opiniach i w związku z nimi, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Przekazując swoje Opinie, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (i) Opinie nie zawierają informacji poufnych ani zastrzeżonych należących do stron trzecich, (ii) nie mamy wyraźnego ani dorozumianego obowiązku zachowania poufności w odniesieniu do Opinii, (iii) możemy już prowadzić prace koncepcyjno-rozwojowe nad rozwiązaniami podobnymi do przedstawionych w Opiniach, a także (iv) Użytkownik nie ma w żadnych okolicznościach prawa do otrzymania od Nas jakiejkolwiek formy wynagrodzenia lub zwrotu kosztów za przekazanie Opinii.

PEŁNA TREŚĆ UMOWY 

Niniejsza umowa EULA stanowi całość uzgodnień między Użytkownikiem i Nami i zastępuje wszelką inną komunikację lub informacje dotyczące Oprogramowania i Dokumentacji. Oprogramowanie (lub jakakolwiek jego funkcja lub część) może nie być dostępne we wszystkich językach lub we wszystkich krajach. Jeśli udostępniliśmy Użytkownikowi tłumaczenie angielskiej wersji niniejszej umowy EULA, Użytkownik potwierdza, że takie tłumaczenie zostało przekazane mu wyłącznie dla jego wygody i że wersją obowiązującą umowy EULA jest jej wersja angielska. W razie sprzeczności między angielską wersją językową umowy EULA a jej tłumaczeniem decydujące znaczenie ma wersja angielska.

ROZDZIELNOŚĆ POSTANOWIEŃ UMOWY 

Jeżeli jakikolwiek warunek lub jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy EULA jest nieważne, niezgodne z prawem lub niemożliwe do egzekwowania w dowolnej jurysdykcji: (i) ważność, zgodność z prawem i możliwość egzekwowania pozostałych postanowień pozostają w pełni mocy; (ii) nieważność, niezgodność z prawem i brak możliwości egzekwowania nie mogą być rozszerzane na inne jurysdykcje; (iii) nieważność, niezgodność z prawem lub brak możliwości egzekwowania nie wpływają na pozostałe warunki i postanowienia umowy EULA oraz nie unieważniają lub nie czynią niemożliwymi do egzekwowania takich warunków i postanowień w innych jurysdykcjach.

NAGŁÓWKI

Nagłówki stosowane są w niniejszej umowie EULA jedynie dla wygody i nie wpływają na interpretację umowy EULA.

ZRZECZENIE I POPRAWKA/MODYFIKACJA

Żaden przypadek niewykonania lub nieegzekwowania jakichkolwiek praw wynikających z niniejszej umowy EULA przez którąkolwiek ze stron nie stanowi zrzeczenia się tych praw. Niniejsza umowa EULA może być modyfikowana jedynie zgodnie z postanowieniami sekcji zatytułowanej „Zmiany”.

ZGODNOŚĆ 

Niektóre wersje Oprogramowania mogą nie być zgodne z różnymi systemami operacyjnymi komputerów, a My możemy nie wydawać Aktualizacji zapewniających zgodność. Oprogramowanie może nie być zgodne z systemami operacyjnymi komputera, które Użytkownik kupi teraz lub w przyszłości. Użytkownik rozumie, że Oprogramowanie może być dołączane do oprogramowania i innych technologii będących własnością stron trzecich i przez nie zarządzanych lub stanowić ich część. Niniejsza umowa EULA pozostaje w mocy w przypadku takiego dołączenia. Wszelkie programy lub technologie osób trzecich, które mogą być dystrybuowane razem z Oprogramowaniem jako dołączone oprogramowanie strony trzeciej, mogą wymagać od Użytkownika akceptacji umowy licencyjnej z daną stroną trzecią.

OPROGRAMOWANIE W WERSJI PRÓBNEJ

Jeśli Oprogramowanie jest oznaczone w Dokumentacji jako wersja demonstracyjna, ewaluacyjna lub próbna, Użytkownik może zainstalować i użytkować Oprogramowanie wyłącznie do celów ewaluacji i/lub demonstracji. Użytkownikowi nie wolno używać Oprogramowania do analiz porównawczych ani do innych celów komercyjnych, zawodowych lub zarobkowych, chyba że zostanie do tego przez Nas upoważniony. Użytkownik rozumie, że po zakończeniu okresu próbnego musi zaprzestać korzystania z Oprogramowania albo zapłacić za licencję, aby dalej użytkować Oprogramowanie. Jeśli Użytkownik nie uiści opłaty, po upływie okresu próbnego Użytkownik traci upoważnienie do użytkowania Oprogramowania i musi niezwłocznie zaprzestać użytkowania Oprogramowania, a także usunąć i zniszczyć wszystkie kopie elektroniczne, w tym całą Dokumentację użytkownika, która została dostarczona w ramach ewaluacji, z komputera Użytkownika i wszelkich innych urządzeń komputerowych, na których Oprogramowanie zostało zainstalowane. Wszelkie próby manipulowania technologią ustalania daty wygaśnięcia stanowią naruszenie zasad niniejszej umowy EULA i powodują automatyczne i niezwłoczne wygaśnięcie licencji na użytkowanie Oprogramowania.

WYGAŚNIĘCIE, ODSPRZEDAŻ ORAZ ROZWIĄZANIE LICENCJI

Poza postanowieniami dotyczącymi rozwiązania określonymi w niniejszej umowie Użytkownik utraci wszelkie prawa dotyczące Oprogramowania na mocy niniejszej umowy EULA, jeśli: (a) korzysta z Licencji w ramach subskrypcji i nie przedłuży tej licencji w momencie jej wygaśnięcia lub (b) odsprzeda lub przekaże swoją Licencję stałą innemu użytkownikowi zgodnie z postanowieniami powyższej sekcji dot. Zbycia („Odsprzedaż”) i nie posiada innych Licencji w ramach subskrypcji lub Licencji stałych. Użytkownik może także utracić wszelkie prawa dotyczące Oprogramowania wynikające z Licencji stałej, zgodnie z niniejszą umową EULA, jeśli zaoferujemy przekształcenie Licencji stałej w Licencję w ramach subskrypcji („Przekształcenie”), a Użytkownik wyrazi na to zgodę. W przypadku takiego Przekształcenia Użytkownik musi odinstalować i zniszczyć wszystkie kopie Oprogramowania uzyskanego na mocy Licencji stałych i przesłać nam pisemne oświadczenie, że tego dokonał. Zastrzegamy sobie także prawo do rozwiązania licencji Użytkownika na Oprogramowanie w trybie natychmiastowym po przesłaniu pisemnego powiadomienia, („Rozwiązanie”), jeśli Użytkownik naruszy postanowienia niniejszej umowy EULA, a takie naruszenie: (a) jest istotnym naruszeniem; (b) jest naruszeniem niemożliwym do naprawienia lub (c) jest naruszeniem możliwym do naprawienia, ale nie zostanie naprawione w okresie trzydziestu (30) dni od otrzymania od Nas pisemnego powiadomienia o naruszeniu.  W momencie Wygaśnięcia, Odsprzedaży lub Rozwiązania, Użytkownik musi natychmiastowo: (a) odinstalować wszystkie posiadane lub kontrolowane przez Użytkownika kopie Oprogramowania i zaprzestać ich użytkowania; (b) zwrócić lub zniszczyć wszelką Dokumentację oraz inne materiały otrzymane od Nas oraz (c) przesłać nam pisemne oświadczenie o zrealizowaniu zobowiązań po Wygaśnięciu, Odsprzedaży lub Rozwiązaniu opisanych w podpunktach (a) oraz (b) powyżej. O ile niniejsza umowa nie stanowi inaczej, postanowienia niniejszej umowy EULA, których dalsze obowiązywanie jest uzasadnione, będą obowiązywać po Wygaśnięciu, Odsprzedaży lub Rozwiązaniu.

BENEFICJENCI STRON TRZECICH

Nasze podmioty stowarzyszone i Nasi licencjodawcy są bezpośrednim i zamierzonym beneficjentem tej umowy EULA.

SIŁA WYŻSZA 

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek niedopełnienia Naszych zobowiązań wynikające z okoliczności pozostających poza naszą kontrolą. W takich przypadkach dołożymy uzasadnionych starań, aby złagodzić skutki takich okoliczności. Jeśli czas trwania takich okoliczności przekroczy jeden (1) miesiąc kalendarzowy, dowolna strona może po udzieleniu pisemnego powiadomienia rozwiązać niniejszą umowę EULA w odniesieniu do niedostarczonych usług lub produktów. W przypadku takiego rozwiązania Użytkownik musi niezwłocznie zapłacić Nam wszelkie zaległe kwoty.

CZĘŚĆ II: WARUNKI SZCZEGÓLNE

A. WARUNKI SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE:

 • CorelDRAW Graphics Suite / CorelDRAW Essentials / CorelDRAW Standard / CorelCAD / CorelDRAW Technical Suite,
 • Painter / Painter Essentials / Particle Shop / PaintShop Pro / PaintShop Pro Ultimate/ AfterShot Pro
 • Photo Mirage / Photo Video Bundle / Photo Brush Bundle
 • Word Perfect Office Standard / WordPerfect Professional / WordPerfect Home oraz Student
 • Corel Vector
 • PDF Fusion / PDF Document Writer
 • DVD Copy Plus / DVD Movie Factory Pro
 • VideoStudio / Motion Studio 3D / Pinnacle Studio
 • WinDVD / DVD Xpack / DVD+AVCHD Xpack / Ultimate Xpack
 • Corel MultiCam / Corel MultiCam Capture (XL)
 • Roxio Creator / Roxio Toast / Roxio Easy CD & DVD Burning 2 / Easy Video Copy & Convert / Roxio VHS to DVD Plus / Roxio LP to MP3

ZASTOSOWANIE

Warunki szczególne określone w Sekcji A dotyczą wszelkich wersji Oprogramowania udostępnianych przez Nas pod powyższymi nazwami marek na jakiekolwiek platformy i/lub na jakiekolwiek systemy operacyjne.

PRAWA LICENCYJNE

Pod warunkiem zaakceptowania i przestrzegania warunków niniejszej umowy EULA oraz uiszczenia wszystkich mających zastosowanie opłat za każdą licencję zgodnie z określonymi poniżej Metrykami licencji udzielamy Użytkownikowi ograniczonego, niewyłącznego, niepodlegającego dalszemu udostępnianiu na zasadzie sublicencji, nieprzenośnego (z wyłączeniem okoliczności określonych w Warunkach ogólnych), odwołalnego prawa do użytkowania Oprogramowania we Wspieranych środowiskach, jak określono w Dokumentacji, w zakresie obowiązywania Licencji stałej lub Licencji w ramach subskrypcji Użytkownika, zgodnie z Warunkami ogólnymi i Warunkami szczególnymi niniejszej umowy EULA, wyłącznie w celach prywatnych, osobistych, związanych z pracą indywidualną i niekomercyjnych.

Dla celów powyższego udzielenia praw termin „Wspierane środowiska” oznacza środowiska, które wspieramy w kontekście Oprogramowania, obecnie określone w Dokumentacji dołączonej do Oprogramowania i/lub określone w sekcji produktu dla każdego Oprogramowania wymienionego w Sekcji A na stronie www.corel.com lub na stronach, które ją zastąpią.

Na mocy powyższego udzielenia praw Użytkownik uzyskuje prawo do użytkowania Oprogramowania (licencję), ale nie jest właścicielem Oprogramowania. Oprogramowanie może zawierać obrazy cyfrowe, fotografie stockowe, obrazy clipart, czcionki, dźwięki oraz inne utwory chronione prawem autorskim („Pliki”). Zobowiązania i ograniczenia związane z Oprogramowaniem dotyczą w równym stopniu także Plików stockowych. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone Użytkownikowi w niniejszej umowie EULA.

METRYKI LICENCJI DOTYCZĄCE CORELDRAW GRAPHICS SUITE, CORELDRAW ESSENTIALS, CORELDRAW STANDARD, CORELDRAW TECHNICAL SUITE, AFTERSHOT, CORELCAD, PARTICLESHOP, PAINTER PRO, PAINTER ESSENTIALS, PAINTER, PAINTSHOP PRO, WORDPERFECT OFFICE

Z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszej umowie EULA Licencja w ramach subskrypcji lub Licencja Stała na Oprogramowanie wymienione powyżej uprawnia Użytkownika do pobrania, zainstalowania i/lub użytkowania jednej oryginalnej kopii Oprogramowania na maksymalnie dwóch urządzeniach komputerowych lub elektronicznych („Urządzenia”), które są pod kontrolą i w posiadaniu Użytkownika.

Użytkownikowi nie wolno instalować Oprogramowania na trzecim Urządzeniu, z wyłączeniem następujących okoliczności: (a) pierwotne Urządzenie ulegnie awarii oraz (b) Oprogramowanie zostanie całkowicie usunięte z pierwotnego Urządzenia. Jeśli wymagane są kody autoryzacyjne, konieczne może być skontaktowanie się z Naszym działem obsługi klienta i uzyskanie przez Użytkownika zgody na zainstalowanie Oprogramowania na nowym Urządzeniu oraz udowodnienie, że Oprogramowanie zostało odinstalowane z pierwotnego Urządzenia, które uległo awarii. Niezależnie od prawa do pobrania i zainstalowania Oprogramowania na dwóch Urządzeniach, Użytkownik może użytkować Oprogramowanie tylko na jednym Urządzeniu jednocześnie. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do pobrania, zainstalowania i/lub użytkowania danego Oprogramowania na drugim Urządzeniu, jeśli Użytkownik: (a) jest mieszkańcem Kambodży, Chin, Indii, Indonezji, Hongkongu, Korei Południowej, Malezji, Filipin, Singapuru, Tajwanu, Tajlandii lub Wietnamu lub (b) uzyskał licencję na użytkowanie wersji Oprogramowania nie do dalszej odsprzedaży.

COREL VECTOR

Powyższe postanowienie zawarte w sekcji Metryki licencji nie dotyczy Oprogramowania marki Corel Vector. Użytkownik może uzyskać dostęp do Funkcji obliczeniowych chmury dotyczących usługi Corel Vector SaaS i używać ich jednocześnie na wielu urządzeniach, korzystając tylko z Licencji w ramach subskrypcji. Aby korzystać z którejkolwiek z Licencji w ramach subskrypcji, Użytkownik musi zarejestrować konto zgodnie z Warunkami ogólnymi niniejszej umowy EULA. Licencja Użytkownika na użytkowanie oprogramowania Corel Vector określonego w niniejszej umowie podlega ograniczeniom podanym w witrynie internetowej https://www.coreldraw.com/en/product/vector/ lub na stronach, które ją zastąpią („Witryna Corel Vector”).

Na potrzeby tego postanowienia termin: 

 • Określenie „funkcje obliczeniowe chmury” oznacza Naszą pulę zwirtualizowanych zasobów, funkcji, funkcji operacyjnych, pamięci masowej, baz danych, sieci, oprogramowania, danych analitycznych oraz analiz dostarczanych za pośrednictwem Internetu na potrzeby usługi Corel Vector SaaS; oraz
 • „Corel Vector SaaS” oznacza dostęp do Oprogramowania marki Corel Vector oraz dotyczącej go Dokumentacji i możliwość używania ich w postaci udostępnionej na Naszych serwerach w ramach oferty oprogramowania w formie usługi świadczonej za pośrednictwem chmury internetowej. 

Użytkowanie usługi Corel Vector SaaS przez Użytkownika podlega poniższym ograniczeniom (uzupełniającym, w stosownych przypadkach, ograniczenia dodatkowe wynikające z umowy EULA i nie zastępującym ich). Użytkownik oświadcza, że nie będzie: 

 • używać usługi Corel Vector SaaS w sposób niezgodny ze wszelkimi mającymi zastosowanie prawami i przepisami;
 • rozpowszechniać wirusów ani innego szkodliwego lub złośliwego oprogramowania za pośrednictwem usługi Corel Vector SaaS; 
 • podejmować się jakichkolwiek działań, które zakłócają lub utrudniają działanie usługi Corel Vector SaaS;
 • podejmować się działań typu „screen scraping”, „database scraping”, „data mining” oraz wszelkich innych czynności mających na celu pozyskanie listy użytkowników oraz innych informacji z usługi Corel Vector SaaS lub polegających na korzystaniu z „botów” internetowych lub podobnych metod gromadzenia lub wydobywania danych; lub 
 • używać usługi Corel Vector SaaS w celach niezgodnych z jej przeznaczeniem, np. do przesyłania niepożądanych materiałów reklamowych (SPAM).

Możemy zawiesić dostęp Użytkownika do usługi Corel Vector SaaS jeśli, według własnego uznania, stwierdzimy, że:

 • bezpieczeństwo lub prywatność Konta Użytkownika są zagrożone (lub zagrożenie dotyczy bezpieczeństwa lub prywatności konta innego klienta); 
 • bezpieczeństwo lub integralność Naszej sieci i usługi Corel Vector SaaS są zagrożone; lub
 • takie zawieszenie jest konieczne w celu chronienia praw, własności lub bezpieczeństwa firmy Corel, użytkowników lub społeczeństwa lub też jest wymagane przez prawo. 

METRYKI LICENCJI DOTYCZĄCE PHOTO MIRAGE, PHOTO VIDEO BUNDLE, PHOTO BRUSH BUNDLE, PDF FUSION, PDF DOCUMENT WRITER, DVD COPY PLUS, DVD MOVIE FACTORY PRO, VIDEOSTUDIO, MOTION STUDIO 3D, PINNACLE, WINDVD, DVD XPACK, DVD+AVCHD XPACK, ULTIMATE XPACK, COREL MULTICAM / COREL MULTICAM CAPTURE (XL), ROXIO CREATOR, ROXIO TOAST, ROXIO EASY CD & DVD BURNING 2, EASY VIDEO COPY & CONVERT, ROXIO VHS TO DVD PLUS ORAZ ROXIO LP TO MP3

Z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszej umowie EULA Licencja w ramach subskrypcji lub Licencja Stała na Oprogramowanie wymienione powyżej uprawnia Użytkownika do pobrania, zainstalowania i/lub użytkowania jednej oryginalnej kopii Oprogramowania na maksymalnie jednym Urządzeniu.

Użytkownikowi nie wolno instalować Oprogramowania na drugim Urządzeniu, z wyłączeniem następujących okoliczności: (a) pierwotne Urządzenie ulegnie awarii oraz (b) Oprogramowanie zostanie całkowicie usunięte z pierwotnego Urządzenia. Jeśli wymagane są kody autoryzacyjne, konieczne może być skontaktowanie się z Naszym działem obsługi klienta i uzyskanie przez Użytkownika zgody na zainstalowanie Oprogramowania na nowym Urządzeniu oraz udowodnienie, że Oprogramowanie zostało odinstalowane z pierwotnego Urządzenia, które uległo awarii.

WERSJA EDUKACYJNA

Jeśli Użytkownik posiada licencję na użytkowanie wersji Oprogramowania, która w dołączonej Dokumentacji, na opakowaniu i/lub na stronie zakupu lub pobierania Witryny internetowej jest oznaczona jako Academic, Home, Home and Student, Student and Teacher lub Education Edition („Wersja edukacyjna”) i Użytkownik kwalifikuje się jako akademicki użytkownik końcowy, Użytkownik może pobrać i zainstalować jedną kopię Oprogramowania na jednym Urządzeniu wyłącznie w celach edukacyjnych lub prywatnych. Wersji edukacyjnych Oprogramowania nie można używać do celów komercyjnych, zawodowych ani innych celów zarobkowych. Użytkownik nie jest uprawniony to użytkowania Wersji edukacyjnej Oprogramowania, jeśli nie jest pracownikiem danego wydziału uczelni lub studentem ubiegającym się o stopień lub dyplom w odpowiedniej placówce edukacyjnej. Aby ustalić, czy Użytkownik spełnia kryteria użytkownika edukacyjnego, a także uzyskać więcej informacji na temat programów i produktów edukacyjnych, należy skontaktować się z Nami za pośrednictwem naszej witryny internetowej dotyczącej oprogramowania edukacyjnego (www.corel.com/education) lub z lokalnym odsprzedawcą. Prace oraz inne dane utworzone przy użyciu Wersji edukacyjnej Oprogramowania zawierają określone powiadomienia i ograniczenia, które powodują bezużyteczność danych poza obszarem edukacyjnym. Jeśli Użytkownik powiąże lub połączy dane utworzone za pomocą Oprogramowania w wersji dla placówek edukacyjnych, wersji studenckiej lub wersji do nauki osobistej z danymi utworzonymi w inny sposób, takie dane również mogą być objęte tymi powiadomieniami i ograniczeniami.

WERSJA OEM

Jeżeli Użytkownik nie jest Użytkownikiem EOG i uzyskał Licencję OEM na użytkowanie wersji Oprogramowania Dołączonej do urządzenia OEM strony trzeciej („Wersja OEM”), Użytkownikowi nie wolno instalować, ponownie instalować ani użytkować Wersji OEM na jakimkolwiek urządzeniu innym niż Urządzenie OEM. Niezależnie od jakichkolwiek stanowiących inaczej zapisów w Warunkach ogólnych niniejszej umowy EULA lub Warunków szczególnych, jeżeli Użytkownik używa wyłącznie wersji OEM: (a) Użytkownikowi nie przysługują żadne aktualizacje, uaktualnienia ani usługi pomocy technicznej oraz (b) prawo do użytkowania Wersji OEM przez Użytkownika jest powiązane z produktem OEM i wygasa wraz z zakończeniem eksploatacji tego produktu.

Jeśli Użytkownik podejmie w dowolnym momencie decyzję o sprzedaży Wersji OEM, Użytkownik może zrobić to wyłącznie zgodnie z postanowieniami dotyczącymi zbycia i przeniesienia zawartymi w Warunkach ogólnych.

Jeśli Użytkownik jest Użytkownikiem EOG, który nabył Pakiet, może on instalować, ponownie instalować lub użytkować Wersję OEM na Urządzeniu innym niż urządzenie OEM wyłącznie po odłączeniu, odinstalowaniu i całkowitemu usunięciu Wersji OEM z urządzenia OEM. Jeśli Użytkownik jest Użytkownikiem EOG, który nabył Wersję OEM jako osobny produkt oddzielnie od urządzenia OEM zgodnie z postanowieniami dotyczącymi zbycia i przeniesienia zawartymi w Warunkach ogólnych, może zainstalować i użytkować Wersję OEM wyłącznie na jednym Urządzeniu, niezależnie od jakichkolwiek stanowiących inaczej zapisów w tej sekcji.

OGRANICZENIA LICENCJI

Oprogramowanie może obejmować aktywację produktu i inne technologie, których celem jest uniemożliwienie nieautoryzowanego użytkowania i kopiowania. Użytkownikowi nie wolno łączyć, integrować ani wiązać Oprogramowania ani jakichkolwiek plików wykonawczych Oprogramowania (np. EXE, .MSI, .ISO, .DMG lub podobnych plików, obecnych lub utworzonych w przyszłości) z jakimkolwiek dodatkiem lub ofertą w zakresie oprogramowania strony trzeciej, o ile nie robi tego na mocy oddzielnej, wyraźnej, pisemnej i prawomocnej umowy zawartej z Nami.

Niniejsza umowa EULA nie zezwala na instalowanie Oprogramowania na partycji dysku twardego, na serwerze kasetowym, na serwerze terminali ani w sieci wewnętrznej lub prywatnej sieci wirtualnej w celu wdrażania i utrzymywania połączeń oraz zarządzania połączeniami z urządzeniem lub pomiędzy urządzeniami Użytkownika ani też na jakimkolwiek serwerze zdalnym lub w chmurze (zbiorczo zwanych „Środowiskiem wirtualizacji”). Użytkownik nie może udostępniać Oprogramowania ani dopuścić do jego otwierania, obsługi, podglądu, instalacji czy przesyłania na inne komputery za pośrednictwem połączenia sieciowego. Do uzyskania prawa do użytkowania Oprogramowania w Środowisku wirtualizacji, za pośrednictwem połączenia sieciowego lub w ramach zakupów pakietowych, wymagane jest zawarcie oddzielnej umowy z Nami. Jeśli Oprogramowanie wymaga obowiązkowej rejestracji, aktywacji lub weryfikacji za pomocą poczty elektronicznej, Użytkownik zobowiązuje się wykonać te czynności i podać Nam dokładne informacje. Przed ukończeniem procesu aktywacji i/lub rejestracji Użytkownik nie będzie mógł używać Oprogramowania.

Użytkownik może posiadać do pięciu Licencji na Oprogramowanie. Jeśli Użytkownik jest Osobą fizyczną, która uzyskuje lub umożliwia uzyskanie Licencji na użytkowanie Oprogramowania w Zasobach Użytkownika lub za ich pośrednictwem, określone powyżej ograniczenia liczby Licencji mają zastosowanie w całej Organizacji użytkownika. Jeśli Użytkownik korzysta z więcej niż pięciu Licencji, musi nabyć Licencję na edycję Oprogramowania przeznaczoną dla firm, jeśli jest dostępna w danym regionie, objętą warunkami umowy BULA.  Określone powyżej ograniczenie dotyczące liczby Licencji, które Użytkownik może uzyskać na oprogramowanie, nie dotyczy Oprogramowania, dla którego nie oferujemy edycji dla firm. Na potrzeby powyższego postanowienia termin „Licencja” oznacza Licencję w ramach subskrypcji i/lub Licencję stałą.

Jeśli Użytkownik jest Osobą fizyczną, która uzyskuje lub umożliwia uzyskanie Licencji stałych lub Licencji OEM na użytkowanie Oprogramowania w Zasobach Użytkownika lub za ich pośrednictwem i która chce użytkować lub umożliwić użytkowanie innych (starszych lub nowszych) wersji Oprogramowania w swoich Zasobach lub za ich pośrednictwem, Użytkownik musi nabyć: (a) Licencję w ramach subskrypcji na edycję Oprogramowania przeznaczoną dla firm, jeśli jest dostępna w danym regionie, zgodnie z warunkami umowy BULA, i/lub (b) Licencję stałą na edycję Oprogramowania przeznaczoną dla firm, jeśli jest dostępna w danym regionie, zgodnie z warunkami umowy BULA, wraz z usługami serwisowania i obsługi technicznej dotyczącymi danego Oprogramowania, zgodnie z Naszymi warunkami świadczenia takich usług. Bez dokonania takiego zakupu Użytkownik nie może używać i nie może umożliwiać używania żadnej innej wersji Oprogramowania (innej niż wersja, której dotyczy Licencja stała i/lub Licencja OEM) w swoich Zasobach lub za ich pośrednictwem.

DODATKOWE WARUNKI MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO OPROGRAMOWANIA ZAKUPIONEGO POZA EUROPEJSKIM OBSZAREM GOSPODARCZYM

Jeśli Użytkownik znajduje się w kraju poza EOG i chce nabyć licencję na użytkowanie Oprogramowania, musi nabyć legalnie Oprogramowanie od Naszych autoryzowanych odsprzedawców lub przez Nasz autoryzowany sklep, sklep internetowy lub witrynę internetową w kraju, w którym Użytkownik chce użytkować Oprogramowanie. W przeciwnym razie Użytkownik nie ma prawa użytkować Oprogramowania.

Jeśli Użytkownik znajduje się w Kambodży, Chinach, Indiach, Indonezji, Hongkongu, Korei Południowej, Malezji, Filipinach, Singapurze, Tajwanie, Tajlandii lub Wietnamie, może nabyć Oprogramowanie wyłącznie przez Nasz autoryzowany sklep, sklep internetowy lub witrynę internetową znajdującą się na aktualnej liście Naszych autoryzowanych odsprzedawców, którą można znaleźć tutaj:

Indie — https://www.corelindia.co.in/channel-partners_corel

Chiny — https://www.coreldraw.com/cn/resellers/?topNav=cn

Pozostałe kraje — https://www.corel.com/en/partner-locator/

DODATKOWE WARUNKI MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO UŻYTKOWNIKÓW PROGRAMU WORDPERFECT OFFICE

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ten produkt może zawierać własność intelektualną spółki Microsoft Corporation. Informacje o warunkach, na jakich spółka Microsoft Corporation udziela licencji na swoją własność intelektualną, można uzyskać, kontaktując się ze spółką Microsoft Corporation.

DODATKOWE WARUNKI MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO UŻYTKOWNIKÓW OBRAZÓW CLIPART, ZDJĘĆ STOCKOWYCH, MATERIAŁÓW WIDEO, KLIPÓW AUDIO, CZCIONEK I PRÓBEK

Oprogramowanie może zawierać lub udostępniać obrazy clipart, zdjęcia, materiały wideo, klipy audio (zbiorczo „Obrazy lub klipy”), pliki danych oprogramowania zawierające projekty krojów czcionek używane przez odpowiedni sprzęt i oprogramowanie (na przykład pliki .ttf lub .otf) określane jako „Oprogramowanie czcionek” oraz ich obrazy graficzne wygenerowane przez Oprogramowanie czcionek czyli „Czcionki wyjściowe”, a także przykładowe materiały, takie jak formularze, szablony, „filmiki” lub podobne elementy (określane zbiorczo jako „Próbki”), które (i) stanowią Naszą własność, (ii) są udostępnione w ramach technologii „open source” lub (iii) są objęte licencją stron trzecich. Z wyjątkiem powyższych postanowień lub warunków dotyczących danych treści, Użytkownik Oprogramowania może używać, modyfikować i publikować Obrazy lub klipy, Czcionki wyjściowe lub Próbki wyłącznie w następującym zakresie: Użytkownik może (i) dodawać dowolne Obrazy lub klipy, Czcionki wyjściowe lub Próbki do własnych prac, a także publikować, wyświetlać oraz dystrybuować swoje prace w dowolnych mediach, pod warunkiem że dołączy do nich informacje o prawach autorskich zawierające powiadomienie o własności prawa autorskich Użytkownika oraz Naszych w następujący sposób: „Copyright (c) 20___ [nazwisko Użytkownika], Corel Corporation oraz licencjodawcy. Wszelkie prawa zastrzeżone.”, a także (ii) wykonać jedną (1) kopię Obrazów lub klipów, Oprogramowania czcionek lub Próbek w celu archiwizacji lub sporządzenia kopii zapasowej. UŻYTKOWNIKOWI NIE WOLNO (i) odsprzedawać ani udostępniać w inny sposób Obrazów lub klipów ani Oprogramowania czcionek do używania lub dystrybucji osobno lub w postaci odłączonej od produktu lub od strony internetowej; Obrazy lub klipy albo Czcionki wyjściowe mogą być na przykład wykorzystane przez Użytkownika jako część projektu witryny internetowej, ale nie mogą być udostępniane do pobierania oddzielnie (w szczególności zakazane jest korzystanie z Oprogramowania czcionek jako czcionki internetowej, używanie specyfikacji CSS3@font-face lub podobnej) ani w formacie opracowanym lub przeznaczonym do trwałego przechowywania lub wtórnego użytku przez innych; (ii) udostępniać Obrazów lub klipów ani Oprogramowania czcionek stronom trzecim ani umożliwiać używania osobno Obrazów lub klipów albo Czcionek wyjściowych przez strony trzecie ani jako części innego produktu, pod warunkiem, że stronom trzecim można jednak przekazać kopie Obrazów lub klipów albo Czcionek wyjściowych (w tym również pliki cyfrowe) jako część produktu (dzieła); (iii) używać Obrazów lub klipów, Oprogramowania czcionek, Czcionek wyjściowych lub Próbek do celów prawnie zabronionych; (iv) używać jakichkolwiek Obrazów lub klipów zawierających identyfikowalne osoby lub jednostki do celów komercyjnych, w tym w sposób mogący sugerować ich powiązanie lub popieranie jakiegokolwiek produktu lub usługi; (v) wypożyczać, wynajmować, przekazywać na zasadzie podlicencji ani użyczać Obrazów lub klipów albo czcionek lub ich kopii innej osobie fizycznej lub prawnej; (vi) w żaden sposób modyfikować Oprogramowania czcionek ani (vii) używać Obrazów lub klipów, Oprogramowania czcionek, Czcionek wyjściowych lub Próbek poza sytuacjami wyraźnie dozwolonymi w niniejszej umowie EULA.

Niezależnie od jakichkolwiek stanowiących inaczej zapisów niniejszej umowy, wszelkie Oprogramowanie czcionek typu „open source” może być używane i/lub redystrybuowane zgodnie z odpowiednimi licencjami „open source”.

DODATKOWE WARUNKI MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO UŻYTKOWNIKÓW PROGRAMÓW WINDVD, ROXIO CREATOR I VIDEOSTUDIO

Użytkownik potwierdza, że używanie Oprogramowania w dowolny sposób zgodny ze standardem MPEG-2 lub MPEG-4 jest wyraźnie zabronione bez licencji na mające zastosowanie patenty z pakietu patentów MPEG-2 lub pakietu patentów MPEG-4, przy czym te licencje można uzyskać od firmy MPEG LA, LLC. (http://www.mpegla.com/main/default.aspx), 6312 S. Fiddlers Green Circle, Suite 400E, Greenwood Village, Colorado, 80111, USA. Użytkownik potwierdza, że oprogramowanie może być objęte licencją pakietu patentowego VC-1 dotyczącego osobistego i niekomercyjnego używania przez konsumenta w celu (1) kodowania materiału wideo zgodnie ze standardem VC-1 („Materiał wideo VC-1”) i/lub (2) dekodowania Materiału wideo VC-1, który został zakodowany przez konsumenta zaangażowanego w osobiste i niekomercyjne działania i/lub został uzyskany od dostawcy materiału wideo posiadającego licencję na dostarczanie Materiału wideo VC-1. Żadna licencja nie jest przyznawana w innych celach i nie może być w ten sposób rozumiana. Dodatkowe informacje można uzyskać w firmie MPEG LA, L.L.C. (http://www.mpegla.com/main/default.aspx). Użytkownik potwierdza, że Oprogramowanie może być objęte licencją pakietu patentowego AVC dotyczącego osobistego i niekomercyjnego używania przez konsumenta w celu (a) kodowania materiału wideo zgodnie ze standardem AVC („Materiał wideo AVC”) i/lub (b) dekodowania Materiału wideo AVC, który został zakodowany przez konsumenta zaangażowanego w osobiste i niekomercyjne działania i/lub został uzyskany od dostawcy materiału wideo posiadającego licencję na dostarczanie Materiału wideo AVC. Żadna licencja nie jest przyznawana w innych celach i nie może być w ten sposób rozumiana. Dodatkowe informacje można uzyskać w firmie MPEG LA, L.L.C. (http://www.mpegla.com/main/default.aspx). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Oprogramowanie może podlegać licencjonowaniu w ramach licencji MP3. Dostarczenie Oprogramowania nie oznacza przekazania licencji ani uprawnień do dystrybucji danych zakodowanych w formacie MP3 lub MP3PRO w komercyjnych audycjach, aplikacjach strumieniowych, innych systemach dystrybucji treści lub na nośnikach fizycznych. Takie wykorzystanie wymaga oddzielnej licencji. Dodatkowe informacje można uzyskać w witrynie licencjonowania MP3 (http://mp3licensing.com). Jeśli Użytkownik kupił Oprogramowanie jako samodzielny produkt w sprzedaży detalicznej, opłaty za powyższe licencje zostały przez Nas uiszczone.

DODATKOWE WARUNKI MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO ROXIO CREATOR

Niniejsze Oprogramowanie MOŻE zawierać materiały i technologię stron trzecich, w związku z czym w przypadku korzystania z Oprogramowania zastosowanie mają, w stosowanych przypadkach, następujące dodatkowe uwagi, ograniczenia, wymagania, zastrzeżenia i ograniczenia odpowiedzialności:

(a) Kodeki MP3 i MP3Pro. Jeśli Oprogramowanie zawiera kodeki lub technologię MP3 lub MP3Pro, dostarczenie Oprogramowania nie oznacza przekazania licencji ani uprawnień do dystrybucji treści utworzonych przy użyciu Oprogramowania w komercyjnych audycjach (w sieciach naziemnych, satelitarnych, kablowych i/lub innych), aplikacjach strumieniowych (poprzez Internet, intranet i/lub inne sieci), innych systemach dystrybucji treści (aplikacje typu pay-audio, audio na żądanie itp.) lub na nośnikach fizycznych (płyty CD i DVD, chipy półprzewodnikowe, dyski twarde, karty pamięci itp.). Takie wykorzystanie może wymagać oddzielnej licencji. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie http://mp3licensing.com.

(b) Windows Media Format SDK. Dostawcy treści mogą wykorzystywać dystrybuowaną wraz z Oprogramowaniem technologię firmy Microsoft do zarządzania prawami cyfrowymi dotyczącymi plików Windows Media („WM-DRM”) w celu ochrony integralności swoich treści („Zabezpieczone treści”), a przez to zapobiegania przywłaszczeniu swojej własności intelektualnej zawartej w tych treściach, w tym praw autorskich. Niektóre części Oprogramowania oraz inne aplikacje stron trzecich mogą wykorzystywać technologię WM-DRM do odtwarzania Zabezpieczonych Treści („Oprogramowanie WM-DRM”). W przypadku, gdy zabezpieczenia Oprogramowania WM-DRM zostaną naruszone, właściciele Zabezpieczonych Treści („Właściciele zabezpieczonych treści”) mogą zażądać od firmy Microsoft odebrania Oprogramowaniu WM-DRM uprawnienia do kopiowania, wyświetlania i/lub odtwarzania Zabezpieczonych Treści. Odebranie uprawnień nie wpływa na zdolność Oprogramowania WM-DRM do odtwarzania niezabezpieczonych treści. Lista Oprogramowania WM-DRM z odebranymi uprawnieniami przesyłana jest na komputer Użytkownika za każdym razem, gdy Użytkownik pobiera z Internetu licencję na Zabezpieczone treści. Firma Microsoft może w związku z taką licencją również pobierać listy odebranych uprawnień na komputer Użytkownika w imieniu Właścicieli Zabezpieczonych Treści. Właściciele Zabezpieczonych Treści mogą ponadto wymagać od Użytkownika uaktualnienia pewnych komponentów WM-DRM dystrybuowanych wraz z Oprogramowaniem („Uaktualnienia WM-DRM”) przed uzyskaniem dostępu do ich treści. W przypadku próby odtworzenia przez Użytkownika takich treści Oprogramowanie WM-DRM firmy Microsoft powiadomi Użytkownika, że wymagane jest Uaktualnienie WM-DRM, a następnie poprosi o zgodę Użytkownika na pobranie Uaktualnienia WM-DRM. Może to również dotyczyć Oprogramowania WM-DRM firm innych niż Microsoft. Jeśli Użytkownik nie wyrazi zgody na uaktualnienie, nie będzie mieć możliwości dostępu do treści wymagających Uaktualnienia WM-DRM, jednak wciąż będzie mieć dostęp do niezabezpieczonych treści oraz Zabezpieczonych Treści niewymagających uaktualnienia. Funkcje WM-DRM korzystające z dostępu do Internetu, takie jak uzyskiwanie nowych licencji i/lub przeprowadzanie wymaganych Uaktualnień WM-DRM, mogą zostać wyłączone. W przypadku wyłączenia tych funkcji Użytkownik wciąż będzie miał możliwość odtwarzania Zabezpieczonych Treści, o ile na komputerze Użytkownika jest już przechowywana ważna licencja na te treści.

(c) MPEG-2. Oprogramowanie może być objęte licencją pakietu patentowego MPEG-2, oferowanego przez firmę MPEG LA. Używanie Oprogramowania w sposób inny niż użytek osobisty przez konsumenta w sposób zgodny ze standardem MPEG-2 dotyczącym kodowania danych plików wideo na potrzeby zapisu na nośnikach jest wyraźnie zabronione bez licencji na mające zastosowanie patenty z pakietu patentów MPEG-2, przy czym te licencje można uzyskać od firmy MPEG LA, 250 Steele Street, Suite 300, Denver, Colorado 80206, USA.

(d) VC-1. Oprogramowanie może być objęte licencją pakietu patentowego VC-1 dotyczącego osobistego i niekomercyjnego używania przez konsumenta w celu (i) kodowania materiału wideo zgodnie ze standardem VC-1 („Materiał wideo VC-1”) i/lub (ii) dekodowania Materiału wideo VC-1, który został zakodowany przez konsumenta zaangażowanego w osobiste i niekomercyjne działania i/lub został uzyskany od dostawcy materiału wideo posiadającego licencję na dostarczanie Materiału wideo VC-1. Żadna licencja nie jest przyznawana w innych celach i nie może być w ten sposób rozumiana. Dodatkowe informacje można uzyskać w firmie MPEG LA, LLC. Patrz http://mpegla.com.

(e) AVC. Oprogramowanie może być objęte licencją pakietu patentowego AVC dotyczącego osobistego i niekomercyjnego używania przez konsumenta w celu (i) kodowania materiału wideo zgodnie ze standardem AVC („Materiał wideo AVC”) i/lub (ii) dekodowania Materiału wideo AVC, który został zakodowany przez konsumenta zaangażowanego w osobiste i niekomercyjne działania i/lub został uzyskany od dostawcy materiału wideo posiadającego licencję na dostarczanie Materiału wideo AVC. Żadna licencja nie jest przyznawana w innych celach i nie może być w ten sposób rozumiana. Dodatkowe informacje można uzyskać w firmie MPEG LA, LLC. Patrz http://mpegla.com.

(f) MPEG-4. Oprogramowanie może być objęte licencją pakietu patentowego MPEG-4, oferowanego przez firmę MPEG LA. KORZYSTANIE Z NINIEJSZEGO PRODUKTU W DOWOLNY SPOSÓB ZGODNY ZE STANDARDEM MPEG-4 JEST ZABRONIONE Z WYJĄTKIEM REALIZOWANIA DZIAŁAŃ NIEKOMERCYJNYCH NA WŁASNY UŻYTEK.

(g) Korzystanie z obrazów clipart, obiektów fotograficznych i fotografii. Użytkownik może, z zastrzeżeniem wymienionych poniżej ograniczeń, wykorzystywać dowolne obrazy clipart i fotografie objęte licencjami stron trzecich („Obrazy”) we własnej pracy i publikować, wyświetlać oraz dystrybuować swoją pracę w dowolnych mediach. Użytkownikowi nie wolno jednak odsprzedawać ani udostępniać w inny sposób Obrazów do użytkowania lub dystrybucji osobno lub w postaci odłączonej od produktu lub od strony internetowej. Przykładowo Obrazy mogą zostać wykorzystane jako element projektu strony internetowej, jednak nie mogą zostać udostępnione do pobrania osobno ani w formacie opracowanym lub przeznaczonym do trwałego przechowywania lub wtórnego użytku przez innych. Podobnie klientom można przekazać kopie Obrazów (w tym również pliki cyfrowe) jako część produktu (dzieła), jednak nie można im przekazać Obrazów osobno ani zezwolić im na wykorzystywanie Obrazów osobno ani jako części innego produktu. Użytkownik może również, z zastrzeżeniem wymienionych poniżej ograniczeń, wykonać jedną (1) kopię Obrazów na potrzeby kopii zapasowej lub w celach archiwalnych. Użytkownikowi nie wolno tworzyć przy użyciu Obrazów prac nieprzyzwoitych, zniesławiających lub z innych względów nielegalnych ani używać Obrazów w jakimkolwiek innym celu zakazanym prawem. Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać ani zezwalać na wykorzystanie Obrazów lub jakiejkolwiek ich części jako znaków towarowych lub usługowych, ani też rościć sobie jakichkolwiek praw do Obrazów lub jakiejkolwiek ich części. Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać Obrazów w formacie elektronicznym, online ani w aplikacjach multimedialnych, chyba że wykorzystywane są one wyłącznie do wyświetlania i nie jest udzielana zgoda na ich pobieranie ani zapisywanie z jakiegokolwiek powodu. Użytkownikowi nie wolno wypożyczać, wynajmować, przekazywać na zasadzie podlicencji ani użyczać Obrazów ani ich kopii innej osobie fizycznej lub prawnej. Użytkownik może jednak przenieść na inną osobę fizyczną lub prawną wszystkie swoje licencje na używanie Obrazów, pod warunkiem że (i) Użytkownik przekaże Obrazy oraz niniejszą licencję wraz ze wszystkimi kopiami (oprócz kopii dołączonych do dzieła Użytkownika, zgodnie z warunkami niniejszej Umowy), takiej osobie, (ii) Użytkownik nie zachowa dla siebie żadnych kopii, co dotyczy również kopii przechowywanych na komputerze lub innym urządzeniu do przechowywania danych, a (iii) strona otrzymująca akceptuje warunki i postanowienia niniejszej Umowy. Użytkownikowi nie wolno korzystać z żadnych obrazów w sposób inny niż wyraźnie dozwolony w niniejszej licencji. Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać Obrazów związanych z możliwymi do zidentyfikowania osobami, produktami ani jednostkami w sposób sugerujący ich związek z jakimikolwiek produktem lub jakąkolwiek usługą lub poparcie dla takiego produktu lub takiej usługi, chyba że Użytkownik zamieści wyraźne oświadczenie wskazujące, że obrazy przedstawiające osobę lub rozpoznawalny produkt używane są wyłącznie w celach ilustracyjnych.

(h) LAME MP3 Encoder. Oprogramowanie może wykorzystywać bibliotekę LAME MP3 Encoder, objętą Mniejszą Powszechną Licencją Publiczną GNU (GNU Lesser General Public License). W takim przypadku Użytkownik może znaleźć kopię tej licencji w folderze instalacji produktu. W ciągu trzech (3) lat od zakupu Oprogramowania Użytkownik może złożyć wniosek o kopię kodu źródłowego biblioteki LAME MP3 Encoder, kontaktując się z zespołem obsługi klienta firmy Corel. Użytkownik poniesie opłatę pokrywającą koszt dystrybucji kodu na rzecz Użytkownika.

(i) Baza danych / dane Gracenote. Oprogramowanie może zawierać oprogramowanie firmy Gracenote, Inc. z siedzibą w Emeryville w Kalifornii („Gracenote”). Oprogramowanie firmy Gracenote („Klient Gracenote”) umożliwia Oprogramowaniu identyfikację dysków przez Internet oraz pozyskiwanie z serwerów internetowych („Serwery Gracenote”) informacji związanych z muzyką, w tym dotyczących nazwy, wykonawcy, utworu i tytułu („Dane Gracenote”), a także umożliwia działanie innych funkcji. Użytkownik może korzystać z Danych Gracenote jedynie za pośrednictwem funkcji Oprogramowania przeznaczonych dla użytkownika końcowego.

Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Danych Gracenote, Klienta Gracenote i Serwerów Gracenote tylko w celach osobistych i niekomercyjnych. Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać, nie kopiować, nie przenosić ani nie transmitować Klienta Gracenote ani Danych Gracenote na rzecz żadnej strony trzeciej. UŻYTKOWNIK ZOBOWIĄZUJE SIĘ NIE UŻYWAĆ ANI NIE WYKORZYSTYWAĆ DANYCH GRACENOTE, KLIENTA GRACENOTE ANI SERWERÓW GRACENOTE W SPOSÓB INNY NIŻ WYRAŹNIE DOPUSZCZONY W NINIEJSZEJ UMOWIE.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niewyłączna licencja Użytkownika na korzystanie z Danych Gracenote, Klienta Gracenote i Serwerów Gracenote wygaśnie w przypadku naruszenia przez Użytkownika tych ograniczeń. W przypadku wygaśnięcia licencji użytkownik zobowiązuje się zaprzestać wszelkiego korzystania z Danych Gracenote, Klienta Gracenote oraz Serwerów Gracenote. Firma Gracenote zastrzega sobie wszelkie prawa do Danych Gracenote, Klienta Gracenote oraz Serwerów Gracenote, w tym wszystkie prawa własności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma Gracenote może egzekwować swoje prawa wynikające z niniejszej Umowy we własnym imieniu bezpośrednio wobec Użytkownika.

Usługa Gracenote wykorzystuje unikatowy identyfikator do śledzenia zapytań w celach statystycznych. Celem losowo przypisanego identyfikatora numerycznego jest umożliwienie usłudze Gracenote zliczania zapytań bez konieczności posiadania żadnych informacji na temat tożsamości Użytkownika. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej poświęconej Oświadczeniu o ochronie prywatności Gracenote, dotyczącemu Usługi Gracenote.

Korzystając z Oprogramowania, Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie przez oprogramowanie Gracenote sygnatur fali firmie Gracenote. Sygnatura fali to kompilacja danych fali dźwiękowej zawartych w samej muzyce, pozwalająca usłudze Gracenote odnaleźć informacje dotyczące wykonawcy i tytułu na podstawie cyfrowych plików muzycznych. Sygnatura fali nie zawiera żadnych informacji na temat Użytkownika ani jego komputera, a obliczanie sygnatury fali nie powinno mieć zauważalnego wpływu na wydajność komputera. Więcej informacji znajduje się na stronie często zadawanych pytań (Frequently Asked Questions; FAQ) oraz w Oświadczeniu o ochronie prywatności dotyczącym Usługi Gracenote.

Licencja na Klienta Gracenote i każdy z elementów Danych Gracenote udzielana jest Użytkownikowi w stanie „TAKIM, JAKI JEST”. Firma Gracenote nie udziela w sposób wyraźny ani dorozumiany żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących poprawności jakichkolwiek Danych Gracenote pochodzących z Serwerów Gracenote. Firma Gracenote zastrzega sobie prawo do usuwania Danych z Serwerów Gracenote oraz do zmiany kategorii Danych z dowolnego powodu uznanego przez firmę Gracenote za stosowny. Nie udziela się żadnych gwarancji bezbłędnego działania ani nieprzerwanego funkcjonowania Klienta Gracenote ani Serwerów Gracenote. Firma Gracenote nie ma obowiązku dostarczania użytkownikowi nowych, usprawnionych ani dodatkowych typów ani kategorii Danych, jakie firma Gracenote może zdecydować się wprowadzić w przyszłości, oraz ma prawo do zakończenia świadczenia swoich usług przez Internet w dowolnej chwili.

FIRMA GRACENOTE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI, W TYM DOROZUMIANYCH GWARANCJI UŻYTECZNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIENARUSZENIA PRAW, A TAKŻE GWARANCJI DOTYCZĄCYCH TYTUŁU. FIRMA GRACENOTE NIE UDZIELA GWARANCJI NA WYNIKI UZYSKANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA W DRODZE KORZYSTANIA Z KLIENTA GRACENOTE LUB Z DOWOLNEGO SERWERA CDDB GRACENOTE. FIRMA GRACENOTE W ŻADNYM WYPADKU NIE ODPOWIADA ZA SZKODY WYNIKOWE ANI PRZYPADKOWE ANI ZA UTRATĘ DOCHODÓW ANI ZYSKÓW.

B. WARUNKI SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE MINDMANAGER:

ZASTOSOWANIE

Niniejsze Warunki szczególne dotyczą wszystkich wersji Oprogramowania udostępnianych przez Nas pod nazwą marki „MindManager”, oprócz wersji Oprogramowania zatytułowanej „MindManager Enterprise”, na wszystkie platformy i/lub systemy operacyjne.

DEFINICJE

Jeśli nie określono inaczej lub w zależności od kontekstu, znaczenie poniższych terminów będzie zgodne z poniższymi objaśnieniami wyłącznie na potrzeby niniejszej Sekcji B. Wszelkie nieokreślone terminy pisane wielką literą obecne w tej sekcji mają znaczenie określone w Warunkach ogólnych.  

„Funkcje operacyjne oparte na chmurze” oznaczają Naszą pulę zwirtualizowanych zasobów, funkcji, funkcji operacyjnych, pamięci masowej, baz danych, sieci, oprogramowania, danych analitycznych oraz analiz dostarczanych za pośrednictwem Internetu, które możemy co pewien czas udostępniać w ramach Oferty SaaS, w tym między innymi w ramach następujących narzędzi i aplikacji: MindManager Publishing, MindManager Snap, MindManager Co-editing, MindManager Zapier Service, MindManager User Account Management, aplikacji MindManager Go Mobile oraz MindManager for Teams. 

„Dokumentacja” oznacza dokumentację dotyczącą Oprogramowania, która jest zazwyczaj dostarczana przez Nas Użytkownikowi, rewidowana przez Nas co pewien czas i która może obejmować instrukcje obsługi dla użytkownika końcowego, instrukcje eksploatacji, instrukcje instalacji, informacje o wersji oraz dostępne online pliki pomocy dotyczące użytkowania Oprogramowania. Użytkownik może używać i kopiować Dokumentację dołączoną do Oprogramowania wyłącznie w celach referencyjnych i w związku z dozwolonym użytkowaniem Oprogramowania.

„Certyfikat licencji” ma znaczenie określone w Warunkach ogólnych niniejszej umowy EULA.

„Okres ważności licencji” oznacza Okres ważności subskrypcji lub Okres wieczysty. 

„MindManager for Teams” oznacza interfejs Oprogramowania z chmurą i jego dostępność w chmurze za pośrednictwem najnowszej edycji aplikacji Microsoft Teams.

„Aplikacja MindManager Go Mobile” oznacza aplikację i funkcje Oprogramowania na urządzenia mobilne i tablety, które udostępniamy za pośrednictwem chmury. 

„Okres wieczysty” oznacza domyślny, wieczysty okres definiujący Okres ważności licencji Użytkownika, który nabył Licencję stałą, określony w mającym zastosowanie Certyfikacie licencji.

„Uaktualnienia produktu”, „Aktualizacje produktu” oraz „Poprawki” są zdefiniowane w Zasadach firmy Corel dot. wersji produktów i serwisowania na stronie https://www.mindmanager.com/en/support/product-releases-and-maintenance-policy lub na stronach, które je zastąpią. 

„Oferta SaaS” oznacza dostęp do Oprogramowania oraz Dokumentacji i używanie ich w postaci udostępnionej na Naszych serwerach w ramach oferty oprogramowania w formie usługi (SaaS) świadczonej za pośrednictwem chmury internetowej. 

„Instalacje oprogramowania” oznaczają (a) instalację Oprogramowania na komputerach stacjonarnych i przenośnych (w tym instancjach operacyjnych i serwerach) lub (b) uruchamianie Oprogramowania z wykorzystaniem Naszych autoryzowanych źródeł online poprzez instalacje przeglądarkowe. 

„Licencja w ramach subskrypcji” oznacza licencję, która umożliwia Użytkownikowi użytkowanie Instalacji oprogramowania i/lub Ofert SaaS zgodnie z Warunkami szczególnymi zawartymi w niniejszej umowie EULA i jak określono w Certyfikacie licencji (niezależnie od definicji Licencji w ramach subskrypcji określonej w Warunkach ogólnych niniejszej umowy EULA) w Okresie ważności subskrypcji.

„Okres ważności subskrypcji” oznacza okres trwania Licencji w ramach subskrypcji rozpoczynający się w chwili dostarczenia przez Nas Oprogramowania Użytkownikowi, o ile nie ustalono i nie określono w mającym zastosowanie Certyfikacie licencji innej daty rozpoczęcia, i trwający do momentu wygaśnięcia określonego w mającym zastosowanie Certyfikacie licencji.

„Wspierane środowiska” oznacza środowiska, które wspieramy w kontekście Oprogramowania, obecnie określone na stronie http://mindmanager.com/support/product-resources/system-reqs lub na stronach, które ją zastąpią.

„Dane logowania użytkownika” oznacza dane uwierzytelniania dostępu i użytkowania, które Użytkownik tworzy podczas rejestracji konta (jak określono w sekcji METRYKI LICENCJI poniżej) w celach dostępu do Dokumentacji, Instalacji oprogramowania i/lub Oferty SaaS oraz ich użytkowania, zgodnie z niniejszą umową EULA, które obejmują dane osobowe Użytkownika, w tym między innymi adres e-mail.

PRAWA LICENCYJNE 

Pod warunkiem zaakceptowania i przestrzegania warunków niniejszej umowy EULA oraz uiszczenia wszystkich mających zastosowanie opłat za każdą licencję zgodnie z określonymi poniżej Metrykami licencji udzielamy Użytkownikowi ograniczonego, niewyłącznego, niepodlegającego dalszemu udostępnianiu na zasadzie sublicencji, nieprzenośnego (z wyłączeniem okoliczności określonych w Warunkach ogólnych), odwołalnego prawa do użytkowania Oprogramowania we Wspieranych środowiskach, jak określono w Dokumentacji, w zakresie obowiązywania Licencji stałej lub Licencji w ramach subskrypcji Użytkownika, zgodnie z Warunkami ogólnymi i Warunkami szczególnymi niniejszej umowy EULA, wyłącznie w celach prywatnych, osobistych, związanych z pracą indywidualną i niekomercyjnych.

METRYKI LICENCJI

Instalacje oprogramowania. Z zastrzeżeniem okoliczności określonych w niniejszej umowie oraz w Certyfikacie licencji, licencja uprawnia Użytkownika w Okresie ważności licencji do: 

 1. zainstalowania Oprogramowania maksymalnie na jednym komputerze stacjonarnym lub przenośnym lub 
 2. uruchamiania Oprogramowania z wykorzystaniem Naszych autoryzowanych źródeł online poprzez instalacje przeglądarkowe maksymalnie na jednym komputerze stacjonarnym lub przenośnym.  

Instalacje oprogramowania są dostępne na zasadach Licencji stałych oraz Licencji w ramach subskrypcji. 

Oferta SaaS. Aby móc skorzystać z licencji na Ofertę SaaS określoną w niniejszej umowie, Użytkownik musi:

 1. nabyć konkretną Licencję w ramach subskrypcji na Ofertę SaaS określoną w Certyfikacie Licencji oraz 
 2. zaakceptować Warunki korzystania z konta i usług dostępne na stronie www.mindmanager.com/legal lub na stronach, które ją zastąpią („Warunki korzystania”), a także włączone do niniejszej umowy EULA poprzez odnośniki.

Oferty SaaS dostępne są wyłącznie na zasadach Licencji w ramach subskrypcji.

W razie niespójności lub sprzeczności postanowień niniejszej umowy EULA z Warunkami korzystania, Warunki korzystania są nadrzędne w stosunku do postanowień niniejszej umowy EULA i zastępują je wyłącznie w odniesieniu do Oferty SaaS. 

Zakup licencji na Ofertę SaaS zgodnie z niniejszą umową EULA uprawnia Użytkownika do uzyskiwania dostępu do Funkcji operacyjnych opartych na chmurze Oprogramowania oraz używania ich. Użytkownik zobowiązuje się zarejestrować konto Oferty SaaS zgodnie ze specyfikacjami zawartymi w Certyfikacie licencji i dotyczącymi Wspieranego środowiska oraz zgodnie z postanowieniami Warunków korzystania, aby uzyskać dostęp do Oferty SaaS i korzystać z niej. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik otrzyma Dane logowania użytkownika, które umożliwią Użytkownikowi korzystanie z Oferty SaaS oraz jej Funkcji operacyjnych opartych na chmurze doprecyzowanych poniżej.

Użytkownik może używać z Danych logowania użytkownika, aby uzyskiwać dostęp do i korzystać z:

 1. Oferty SaaS poprzez MindManager for Teams, aplikację MindManager Go Mobile na nie więcej niż dwóch smartfonach i/lub tabletach oraz Instalacji oprogramowania jednocześnie;
 2. aplikacji MindManager Go Mobile na nie więcej niż dwóch smartfonach i/lub tabletach oraz Instalacji oprogramowania jednocześnie oraz 
 3. aplikacji MindManager Go Mobile na nie więcej niż dwóch smartfonach i/lub tabletach oraz jednocześnie. 

Użytkownik musi zabezpieczyć dane oraz hasło do konta Oferty SaaS, a także wszystkie urządzenia używane do uzyskiwania dostępu do Oferty SaaS oraz konta Oferty SaaS przed dostępem osób nieupoważnionych.  Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za tworzenie kopii zapasowych wszelkich danych, do których uzyskuje dostęp lub które użytkuje przez Ofertę SaaS. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie ponosimy odpowiedzialności za żadne szkody spowodowane utratą lub uszkodzeniem danych.

Użytkowanie Oferty SaaS przez Użytkownika podlega poniższym ograniczeniom (uzupełniającym, w stosownych przypadkach, ograniczenia dodatkowe wynikające z umowy EULA i nie zastępujące ich). Użytkownik oświadcza, że nie będzie:

 1. używać Oferty SaaS w sposób niezgodny z wszelkimi mającymi zastosowanie prawami i przepisami;
 2. rozpowszechniać wirusów ani innego szkodliwego lub złośliwego oprogramowania za pośrednictwem Oferty SaaS;
 3. podejmować się jakichkolwiek działań, które zakłócają lub utrudniają działanie Oferty SaaS;
 4. podejmować się działań typu „screen scraping”, „database scraping”, „data mining” oraz wszelkich innych czynności mających na celu pozyskanie listy użytkowników oraz innych informacji z Oferty SaaS lub polegających na korzystaniu z „botów” internetowych lub podobnych metod gromadzenia lub wydobywania danych; lub
 5. używać Oferty SaaS w celach niezgodnych z jej przeznaczeniem, np. do przesyłania niepożądanych materiałów reklamowych (SPAM). 

Możemy zawiesić dostęp Użytkownika do Oferty SaaS jeśli, według własnego uznania, stwierdzimy, że:

 1. bezpieczeństwo lub prywatność konta Użytkownika są zagrożone (lub zagrożenie dotyczy bezpieczeństwa lub prywatności konta innego klienta); 
 2. bezpieczeństwo lub integralność Naszej sieci lub Oferty SaaS są zagrożone; lub 
 3. takie zawieszenie jest konieczne w celu chronienia praw, własności lub bezpieczeństwa firmy Corel, użytkowników lub społeczeństwa lub też jest wymagane przez prawo.

Okres ważności licencji. O ile nie określono inaczej w Certyfikacie licencji:

Zakupiona przez Użytkownika Licencja stała uprawnia Użytkownika do użytkowania Instalacji oprogramowania przez nieokreślony Okres wieczysty, o ile Licencja stała Użytkownika nie zostanie zawieszona lub rozwiązana z jakiegokolwiek powodu.

Początkowy Okres ważności subskrypcji to jeden rok od daty dokonania zakupu Licencji w ramach subskrypcji przez Użytkownika i jest automatycznie odnawiany zgodnie z sekcją Automatyczne odnowienia poniżej. 

Jeśli Użytkownik poinformuje Nas, że rezygnuje z odnowienia Licencji w ramach subskrypcji, Użytkownik może nadal korzystać z Oprogramowania aż do upływu Okresu ważności subskrypcji.

Po rozwiązaniu Licencji stałej lub rozwiązaniu albo wygaśnięciu Licencji w ramach subskrypcji Użytkownik musi zaprzestać używania Instalacji oprogramowania i/lub Oferty SaaS oraz usunąć i/lub zniszczyć Oprogramowanie. Zastrzegany sobie prawo do zażądania zaświadczenia o usunięciu i/lub zniszczeniu Oprogramowania.

Kopie, kopie zapasowe oraz kopie archiwalne. Użytkownik może wykonywać kopie Oprogramowania w postaci możliwej do odczytu komputerowego wyłącznie na potrzeby zimnej kopii zapasowej lub w celach archiwalnych. Użytkownik może kopiować i użytkować obrazy, obrazy clipart, animacje, dźwięki, muzykę, kształty, klipy wideo oraz szablony zawarte w Oprogramowaniu i oznaczone jako przeznaczone do takich celów wyłącznie na potrzeby map tworzonych i uzupełnianych przez Użytkownika. 

Treści. Treści Użytkownika muszą być zgodne z wszelkimi mającymi zastosowanie przepisami prawa i z naszymi Standardami dotyczącymi Treści dostępnymi na stronie https://www.mindmanager.com/content-standards (lub na stronach, które ją zastąpią), które są dołączone do niniejszej umowy poprzez odnośnik.

OGRANICZENIA LICENCJI

Niniejsza umowa EULA nie zezwala na instalowanie Oprogramowania na partycji dysku twardego, na serwerze kasetowym, na serwerze terminali ani w sieci wewnętrznej lub prywatnej sieci wirtualnej w celu wdrażania i utrzymywania połączeń oraz zarządzania połączeniami z urządzeniem lub pomiędzy urządzeniami Użytkownika ani też na jakimkolwiek serwerze zdalnym lub w chmurze (zbiorczo zwanych „Środowiskiem wirtualizacji”). Użytkownik nie może udostępniać Oprogramowania ani dopuścić do jego otwierania, obsługi, podglądu, instalacji czy przesyłania na inne komputery za pośrednictwem połączenia sieciowego. Do uzyskania prawa do użytkowania Oprogramowania w Środowisku wirtualizacji, za pośrednictwem połączenia sieciowego lub w ramach zakupów pakietowych, wymagane jest zawarcie oddzielnej umowy z Nami. Jeśli Oprogramowanie wymaga obowiązkowej rejestracji, aktywacji lub weryfikacji za pomocą poczty elektronicznej, Użytkownik zobowiązuje się wykonać te czynności i podać Nam dokładne informacje. Użytkowanie Oprogramowania przez Użytkownika jest zawieszone aż do ukończenia przez Użytkownika procesu aktywacji i/lub rejestracji. 

Użytkownik może posiadać do pięciu Licencji na Oprogramowanie. Jeśli Użytkownik jest Osobą fizyczną, która uzyskuje lub umożliwia uzyskanie Licencji na użytkowanie Oprogramowania w Zasobach Użytkownika lub za ich pośrednictwem, określone powyżej ograniczenia liczby Licencji mają zastosowanie w całej Organizacji użytkownika. Jeśli Użytkownik korzysta z więcej niż pięciu Licencji, musi nabyć Licencję na równoważną edycję Oprogramowania lub edycję przeznaczoną dla firm / edycję Enterprise, jeśli jest dostępna w danym regionie, zgodnie z warunkami umowy BULA. Określone powyżej ograniczenie dotyczące liczby Licencji, które Użytkownik może uzyskać na Oprogramowanie, nie dotyczą Oprogramowania, dla którego nie oferujemy równoważnej edycji ani edycji przeznaczonej dla firm, zgodnie z warunkami umowy BULA. Na potrzeby powyższego postanowienia termin „Licencja” oznacza Licencję w ramach subskrypcji i/lub Licencję stałą.

AUTOMATYCZNE ODNOWIENIA

Licencja w ramach subskrypcji jest automatycznie odnawiana co roku w przypadku rocznych Okresów ważności subskrypcji i Użytkownikowi zostanie naliczona i zafakturowana opłata, jeżeli nie poinformuje Nas w terminie co najmniej 30 dni przed datą odnowienia, że rezygnuje odnowienia. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania opłat za odnowienie Okresów ważności subskrypcji po opublikowaniu z 30-dniowym wyprzedzeniem pisemnej wiadomości dotyczącej takich modyfikacji na naszej witrynie internetowej https://www.mindmanager.com lub na stronach, które je zastąpią, i/lub poprzez przesłanie takiego powiadomienia na adres e-mail Użytkownika, z zastrzeżeniem, że jakiekolwiek zwiększenia opłat w trakcie Okresu ważności subskrypcji nie wejdą w życie przed rozpoczęciem następnego Okresu ważności subskrypcji. Płatności muszą być uiszczane w sposób terminowy, aby uniknąć wygaśnięcia Okresu ważności subskrypcji oraz wszelkich usług pomocy technicznej określonych w sekcji UAKTUALNIENIA, AKTUALIZACJE I POPRAWKI PRODUKTÓW poniżej.

UAKTUALNIENIA, AKTUALIZACJE I POPRAWKI PRODUKTÓW 

Licencja w ramach subskrypcji na Oprogramowanie uprawnia Użytkownika do otrzymywania bezpłatnych Uaktualnień oraz Aktualizacji produktu. Licencja stała na Oprogramowanie uprawnia Użytkownika do bezpłatnego otrzymywania Poprawek w okresie pierwszych dwunastu miesięcy Okresu wieczystego. Licencja stała nie uprawnia Użytkownika do otrzymywania jakichkolwiek bezpłatnych Uaktualnień produktu oraz Aktualizacji produktu. Jeśli nie postanowiono inaczej w chwili pobrania lub dostarczenia przez Nas, wszelki dodatkowy kod oprogramowania lub dodatkowe materiały dostarczone przez Nas w ramach jakichkolwiek usług pomocy technicznej, odpłatnie lub bezpłatnie, są uznawane za część Oprogramowania i podlegają niniejszej umowie EULA. Możemy używać wszelkich informacji technicznych dostarczonych Nam przez Użytkownika w dowolnych celach biznesowych, bez ograniczeń, w tym w celach związanych z pomocą techniczną dotyczącą produktu i rozwijaniem produktu. 

Wszelkie uaktualnienia dotyczące starszej wersji Oprogramowania dostarczone przez Nas i zaakceptowane, zainstalowane lub uruchomione przez Użytkownika: (i) spowodują automatyczne anulowanie i rozwiązanie poprzedniej umowy Użytkownika, na mocy której uzyskano od nas licencję na starszą wersję Oprogramowania, oraz (ii) spowodują zastąpienie poprzedniej umowy dotyczącej uaktualnionej wersji Oprogramowania przez niniejszą umowę EULA. Po wprowadzeniu takiego uaktualnienia Użytkownik nie może używać starszej wersji Oprogramowania, o ile nie określono inaczej w Certyfikacie licencji, ani też korzystać z jakiejkolwiek zawartej między Nami i Użytkownikiem umowy w zakresie usług dotyczących Oprogramowania. Zastrzegany sobie prawo do zażądania zaświadczenia o zniszczeniu i/lub usunięciu poprzedniej wersji.

WSPÓŁDZIAŁANIE OPROGRAMOWANIA I BEZPIECZEŃSTWO UDOSTĘPNIANYCH TREŚCI

Współdziałanie Oprogramowania z Naszym innym oprogramowaniem. Oprogramowanie współdziała z innymi produktami i oprogramowaniem dostarczanymi przez Nas. Użytkownik korzysta z innych produktów i oprogramowania tego typu na Naszych szczególnych warunkach mających zastosowanie do danego produktu. Do współdziałania konieczne może być używanie przez Użytkownika najbardziej aktualnej wersji Oprogramowania i innych produktów, z którymi współdziała.

Bezpieczeństwo udostępnianych treści. Użytkownik przyjmuje do wiadomość, że udostępnianie Treści przy użyciu funkcji „Udostępnij” w Oprogramowaniu nie stanowi bezpiecznej metody transferu treści. Użycie tej funkcji może spowodować upublicznienie udostępnionych Treści poprzez umożliwienie dostępu do Treści znajdujących się na Naszych serwerach innym osobom, które z kolei mogą udostępnić Treści innym stronom trzecim. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że użycie tej funkcji w Oprogramowaniu związane jest z ryzykiem udostępnienia Treści stronom trzecim, którym Użytkownik może nie mieć zamiaru ich udostępniać. Funkcja „Udostępnij” w Oprogramowaniu nie jest przeznaczona do używania z materiałami o charakterze poufnym.

MATERIAŁY, WITRYNY I ZASOBY STRON TRZECICH 

Zasoby stron trzecich. Oprogramowanie może wyświetlać, obejmować lub udostępniać treści, dane, informacje, aplikacje lub materiały dostarczone przez strony trzecie („Materiały stron trzecich”) lub zawierać łącza do witryn i zasobów stron trzecich, a także współpracujące z nimi funkcje (np. MapsForThat.com, Twitter, LinkedIn, Google oraz Evernote). Korzystając z Oprogramowania, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że nie ponosimy odpowiedzialności za kontrolę i ocenę treści pod kątem poprawności, kompletności, terminowości, ważności, poszanowania praw autorskich, legalności, przyzwoitości, jakości i innych aspektów Materiałów stron trzecich, ich witryn i zasobów oraz dostępności takich witryn i zasobów. Nie udzielamy gwarancji i poparcia oraz nie bierzemy i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do wszelkich Materiałów stron trzecich, witryn lub zasobów stron trzecich ani wszelkich innych materiałów, produktów lub usług stron trzecich wobec Użytkownika i jakiejkolwiek innej osoby. Materiały stron trzecich oraz łącza do innych witryn lub zasobów i współdziałanie z nimi są zapewniane wyłącznie dla wygody Użytkownika. Aby Użytkownik mógł korzystać z witryn i zasobów stron trzecich lub funkcji stworzonych do współdziałania z witrynami i zasobami stron trzecich, konieczne może być uzyskanie dostępu do takich witryn i zasobów od ich dostawców. Użytkowanie takich witryn i zasobów podlega warunkom i postanowieniom dotyczącym takich witryn i zasobów lub ich dostawców. Jeśli dostawca przestanie udostępniać zewnętrzne witryny i zasoby współdziałające z odpowiednimi funkcjami Oprogramowania, możemy przerwać dostarczanie takich funkcji Oprogramowania, a Użytkownikowi nie przysługuje w takiej sytuacji zwrot, kredytacja lub jakakolwiek inna forma odszkodowania. 

Brak dodatkowej odpowiedzialności za Usługi i Materiały stron trzecich. Ponadto treści, dane, informacje, aplikacje lub materiały dostarczane przez strony trzecie („Usługi stron trzecich”) oraz Materiały stron trzecich, do których można uzyskać dostęp przez Oprogramowanie, które można wyświetlić w Oprogramowaniu lub do których Oprogramowanie zawiera łącza, nie są dostępne we wszystkich wersjach językowych i we wszystkich krajach. Nie udzielamy żadnych oświadczeń dotyczących adekwatności lub dostępności takich Usług stron trzecich i Materiałów stron trzecich we wszystkich lokalizacjach. Jeśli Użytkownik uzyskuje dostęp do Usług stron trzecich lub Materiałów stron trzecich, czyni to z własnej inicjatywy i ponosi odpowiedzialność za zgodność z wszelkimi przepisami, w tym między innymi z mającymi zastosowanie przepisami prawa lokalnego. Zarówno My, jak i nasi licencjodawcy, zastrzegamy sobie prawo do zmiany, zawieszenia, usunięcia lub wyłączenia dostępu do dowolnych Usług stron trzecich i Materiałów stron trzecich w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia. W żadnym przypadku nie będziemy ponosić odpowiedzialności za usunięcie lub wyłączenie dostępu do wszelkich Usług stron trzecich i Materiałów stron trzecich. Możemy również narzucić ograniczenia na wykorzystanie określonych Usług stron trzecich i Materiałów stron trzecich, z dowolnej przyczyny, bez uprzedniego powiadomienia i bez ponoszenia odpowiedzialności.

C. WARUNKI SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA WINZIP STANDARD, WINZIP PRO, WINZIP MAC EDITION, SYSTEM UTILITIES SUITE, REGISTRY OPTIMIZER, DRIVER UPDATE, WINZIP PDF PRO, WINZIP COURIER, WINZIP SELF EXTRACTOR ORAZ ZIPSHARE

ZASTOSOWANIE

Warunki szczególne określone w Sekcji C dotyczą wszelkich wersji Oprogramowania udostępnianych przez Nas pod powyższymi nazwami marek na jakiekolwiek platformy i/lub na jakiekolwiek systemy operacyjne.

PRAWA LICENCYJNE

Pod warunkiem zaakceptowania i przestrzegania warunków niniejszej umowy EULA oraz uiszczenia wszystkich mających zastosowanie opłat za każdą licencję zgodnie z poniższymi Metrykami licencji udzielamy Użytkownikowi ograniczonego, niewyłącznego, niepodlegającego dalszemu udostępnianiu na zasadzie sublicencji, nieprzenośnego (z wyłączeniem okoliczności określonych w Warunkach ogólnych), odwołalnego prawa do użytkowania Oprogramowania we Wspieranych środowiskach, jak określono w Dokumentacji, w zakresie obowiązywania Licencji stałej lub Licencji w ramach subskrypcji Użytkownika, zgodnie z Warunkami ogólnymi i Warunkami szczególnymi niniejszej umowy EULA, wyłącznie w celach prywatnych, osobistych, związanych z pracą indywidualną i niekomercyjnych. Dla celów powyższego udzielenia praw termin „Wspierane środowiska” oznacza środowiska, które wspieramy w kontekście Oprogramowania, obecnie określone w Dokumentacji dołączonej do Oprogramowania i/lub określonych w sekcji produktu dla każdego Oprogramowania wymienionego w Sekcji C na stronie https://www.winzip.com lub na stronach, które ją zastąpią.

METRYKI LICENCJI

Licencja w ramach subskrypcji lub Licencja stała uprawnia Użytkownika do pobrania i zainstalowania jednej oryginalnej kopii Oprogramowania na maksymalnie trzech urządzeniach komputerowych lub elektronicznych („Urządzenia”), które muszą być pod kontrolą lub w posiadaniu Użytkownika. Użytkownikowi nie wolno instalować Oprogramowania na trzecim Urządzeniu, z wyłączeniem następujących okoliczności: (a) pierwotne Urządzenie ulegnie awarii oraz (b) Oprogramowanie zostanie całkowicie usunięte z pierwotnego Urządzenia. Jeśli wymagane są kody autoryzacyjne, konieczne może być skontaktowanie się z Naszym działem obsługi klienta i uzyskanie przez Użytkownika zgody na zainstalowanie Oprogramowania na nowym Urządzeniu oraz udowodnienie, że Oprogramowanie zostało odinstalowane z pierwotnego Urządzenia, które uległo awarii.   Jeśli Użytkownik uzyskał licencję na użytkowanie wersji Oprogramowania, która nie jest przeznaczona do odsprzedaży („NFR”), Użytkownikowi nie wolno instalować, instalować ponownie ani używać wersji NFR Oprogramowania na drugim Urządzeniu.

WERSJA OEM

Jeżeli Użytkownik nie jest Użytkownikiem EOG i uzyskał Licencję OEM na użytkowanie wersji Oprogramowania Dołączonej do urządzenia OEM strony trzeciej („Wersja OEM”), Użytkownikowi nie wolno instalować, ponownie instalować ani użytkować Wersji OEM na jakimkolwiek urządzeniu innym niż Urządzenie OEM. Niezależnie od jakichkolwiek stanowiących inaczej zapisów w Warunkach ogólnych niniejszej umowy EULA lub Warunków szczególnych, jeżeli Użytkownik używa wyłącznie wersji OEM: (a) Użytkownikowi nie przysługują żadne aktualizacje, uaktualnienia ani usługi pomocy technicznej oraz (b) prawo do użytkowania Wersji OEM przez Użytkownika jest powiązane z produktem OEM i wygasa wraz z zakończeniem eksploatacji tego produktu.

Jeśli Użytkownik podejmie w dowolnym momencie decyzję o sprzedaży Wersji OEM, Użytkownik może zrobić to wyłącznie zgodnie z postanowieniami dotyczącymi zbycia i przeniesienia zawartymi w Warunkach ogólnych.

Jeśli Użytkownik jest Użytkownikiem EOG, który nabył Pakiet, może on instalować, ponownie instalować lub użytkować Wersję OEM na Urządzeniu innym niż urządzenie OEM wyłącznie po odłączeniu, odinstalowaniu i całkowitemu usunięciu Wersji OEM z urządzenia OEM. Jeśli Użytkownik jest Użytkownikiem EOG, który nabył Wersję OEM jako osobny produkt oddzielnie od urządzenia OEM zgodnie z postanowieniami dotyczącymi zbycia i przeniesienia zawartymi w Warunkach ogólnych, może zainstalować i użytkować Wersję OEM wyłącznie na jednym Urządzeniu, niezależnie od jakichkolwiek stanowiących inaczej zapisów w tej sekcji.

OPROGRAMOWANIE MARKI ZIPSHARE

Powyższe postanowienie zawarte w sekcji Metryki licencji nie dotyczy Oprogramowania marki ZipShare. Użytkownik może uzyskać dostęp do Naszych funkcji obliczeniowych chmury dotyczących usługi SaaS ZipShare i używać ich jednocześnie na wielu urządzeniach, korzystając z: (a) bezpłatnej licencji na Oprogramowanie marki ZipShare lub (b) Licencji w ramach subskrypcji na oprogramowanie ZipShare Pro. Aby korzystać z którejkolwiek z tych licencji, Użytkownik musi zarejestrować konto zgodnie z Warunkami ogólnymi niniejszej umowy EULA. Licencja Użytkownika na użytkowanie Oprogramowania marki ZipShare określonego w niniejszej umowie podlega ograniczeniom podanym w witrynie internetowej https://zipshare.com/aboutus#faq lub na stronach, które ją zastąpią („Witryna ZipShare”).

Na potrzeby tego postanowienia termin: 

 1. „Funkcje obliczeniowe chmury” oznacza Naszą pulę zwirtualizowanych zasobów, funkcji, funkcji operacyjnych, pamięci masowej, baz danych, sieci, oprogramowania, danych analitycznych oraz analiz dostarczanych za pośrednictwem Internetu na potrzeby usługi SaaS ZipShare;    
 2. „Oprogramowanie marki ZipShare" oznacza Oprogramowanie pod nazwą marki „ZipShare” lub nazwą marki „ZipShare Pro”, jak określono w Witrynie ZipShare; oraz
 3. „SaaS ZipShare” oznacza dostęp do Oprogramowania marki ZipShare oraz dotyczącej go Dokumentacji i używanie ich w postaci udostępnionej na Naszych serwerach w ramach oferty oprogramowania w formie usługi świadczonej za pośrednictwem chmury internetowej. 

Użytkowanie Oprogramowania marki ZipShare i usługi ZipShare SaaS przez Użytkownika podlega poniższym ograniczeniom (uzupełniającym, w stosownych przypadkach, ograniczenia dodatkowe wynikające z umowy EULA i nie zastępujące ich). Użytkownik oświadcza, że nie będzie: 

 1. używać usługi ZipShare SaaS w sposób niezgodny z wszelkimi mającymi zastosowanie prawami i przepisami;
 2. rozpowszechniać wirusów ani innego szkodliwego lub złośliwego oprogramowania za pośrednictwem usługi ZipShare SaaS; 
 3. podejmować się jakichkolwiek działań, które zakłócają lub utrudniają działanie usługi ZipShare SaaS;
 4. podejmować się działań typu „screen scraping”, „database scraping”, „data mining” oraz wszelkich innych czynności mających na celu pozyskanie listy użytkowników oraz innych informacji z usługi ZipShare SaaS lub polegających na korzystaniu z „botów” internetowych lub podobnych metod gromadzenia lub wydobywania danych; lub 
 5. używać usługi ZipShare SaaS w celach niezgodnych z jej budową/przeznaczeniem, np. do przesyłania niepożądanych materiałów reklamowych (SPAM).

Możemy zawiesić dostęp Użytkownika do Oprogramowania marki ZipShare i usługi ZipShare SaaS jeśli, według własnego uznania, stwierdzimy, że:

 1. bezpieczeństwo lub prywatność Konta Użytkownika są zagrożone (lub zagrożenie dotyczy bezpieczeństwa lub prywatności konta innego klienta); 
 2. bezpieczeństwo lub integralność Naszej sieci i usługi ZipShare SaaS są zagrożone; lub
 3. takie zawieszenie jest konieczne w celu chronienia praw, własności lub bezpieczeństwa firmy Corel, użytkowników lub społeczeństwa lub też jest wymagane przez prawo. 

EDYCJE OPROGRAMOWANIA DOSTĘPNE WYŁĄCZNIE W FORMIE SUBSKRYPCJI

Następujące Oprogramowanie jest dostępne wyłącznie na zasadzie Licencji w formie subskrypcji:

 • WinZip System Utilities Suite
 • WinZip Registry Optimizer
 • WinZip Driver Updater
 • WinZip Standard Suite
 • WinZip Pro Suite
 • WinZip Ultimate Suite
 • WinZip PDF Pro
 • ZipShare Pro

OKRES WAŻNOŚCI I ODNOWIENIE LICENCJI W RAMACH SUBSKRYPCJI

Początkowy okres ważności Licencji w ramach subskrypcji na Oprogramowania to jeden rok od momentu uiszczenia Opłat przez Użytkownika i co roku jest automatycznie odnawiany na kolejny rok do momentu rozwiązania przez Użytkownika Licencji w ramach subskrypcji poprzez poinformowanie nas za pośrednictwem poczty elektronicznej o zamiarze zaprzestania korzystania z Oprogramowania.

OGRANICZENIA LICENCJI

Oprogramowanie może obejmować aktywację produktu i inne technologie, których celem jest uniemożliwienie nieautoryzowanego użytkowania i kopiowania. Użytkownikowi nie wolno sprzedawać, wypożyczać, wynajmować ani odsprzedawać Oprogramowania (z wyłączeniem okoliczności określonych w Warunkach ogólnych). Użytkownikowi nie wolno wypożyczać, wydzierżawiać, wynajmować, odtwarzać, przeprojektowywać, dekompilować, tłumaczyć, rekonstruować, przekształcać, wyodrębniać elementów lub dezasemblować żadnej wersji Oprogramowania i żadnej jego części ani tworzyć dzieł pochodnych opartych na Oprogramowaniu. Użytkownikowi nie wolno łączyć Oprogramowania ani jakichkolwiek plików wykonawczych Oprogramowania (np. EXE, .MSI, .ISO, .DMG lub podobnych plików, obecnych lub utworzonych w przyszłości) z jakimkolwiek dodatkiem lub ofertą w zakresie oprogramowania strony trzeciej, o ile nie robi tego na mocy oddzielnej, wyraźnej, pisemnej i prawomocnej umowy zawartej z Nami.

Niniejsza umowa EULA nie zezwala na instalowanie Oprogramowania na partycji dysku twardego, na serwerze kasetowym, na serwerze terminali ani w sieci wewnętrznej lub prywatnej sieci wirtualnej w celu wdrażania i utrzymywania połączeń oraz zarządzania połączeniami z urządzeniem lub pomiędzy urządzeniami Użytkownika ani też na jakimkolwiek serwerze zdalnym lub w chmurze (zbiorczo zwanych „Środowiskiem wirtualizacji”). Użytkownik nie może udostępniać Oprogramowania ani dopuścić do jego otwierania, obsługi, podglądu, instalacji czy przesyłania na inne komputery za pośrednictwem połączenia sieciowego. Do uzyskania prawa do użytkowania Oprogramowania w Środowisku wirtualizacji, za pośrednictwem połączenia sieciowego lub w ramach zakupów pakietowych, wymagane jest zawarcie oddzielnej umowy z Nami. Jeśli Oprogramowanie wymaga obowiązkowej rejestracji, aktywacji lub weryfikacji za pomocą poczty elektronicznej, Użytkownik zobowiązuje się wykonać te czynności i podać Nam dokładne informacje. Użytkowanie Oprogramowania przez Użytkownika jest zawieszone aż do ukończenia przez Użytkownika procesu aktywacji i/lub rejestracji. 

Użytkownik może posiadać do stu Licencji na Oprogramowanie. Jeśli Użytkownik jest Osobą fizyczną, która uzyskuje lub umożliwia uzyskanie Licencji na użytkowanie Oprogramowania w Zasobach Użytkownika lub za ich pośrednictwem, określone powyżej ograniczenia liczby Licencji mają zastosowanie w całej Organizacji użytkownika. Jeśli Użytkownik korzysta z więcej niż stu Licencji, musi nabyć Licencję na równoważną edycję Oprogramowania, edycję przeznaczoną dla firm lub edycję Enterprise, jeśli jest dostępna w danym regionie, zgodnie z warunkami umowy BULA. Określone powyżej ograniczenie dotyczące liczby Licencji, które Użytkownik może uzyskać na Oprogramowanie, nie dotyczą Oprogramowania, dla którego nie oferujemy równoważnej edycji ani edycji przeznaczonej dla firm, zgodnie z warunkami umowy BULA. Na potrzeby powyższego postanowienia termin „Licencja” oznacza Licencję w ramach subskrypcji i/lub Licencję stałą.

Jeśli Użytkownik jest Osobą fizyczną, która uzyskuje lub umożliwia uzyskanie Licencji stałych lub Licencji OEM na użytkowanie Oprogramowania w Zasobach Użytkownika lub za ich pośrednictwem i która chce użytkować lub umożliwić użytkowanie innych (starszych lub nowszych) wersji Oprogramowania w swoich Zasobach lub za ich pośrednictwem, Użytkownik musi nabyć: (a) Licencję w ramach subskrypcji na edycję Oprogramowania przeznaczoną dla firm / edycję Enterprise, jeśli jest dostępna w danym regionie, zgodnie z warunkami umowy BULA, i/lub (b) Licencję stałą na edycję Oprogramowania przeznaczoną dla firm, jeśli jest dostępna w danym regionie, zgodnie z warunkami umowy BULA, wraz z usługami serwisowania i obsługi technicznej dotyczącymi danego Oprogramowania, zgodnie z Naszymi warunkami świadczenia takich usług. Bez dokonania takiego zakupu Użytkownik nie może używać i nie może umożliwiać używania żadnej innej wersji Oprogramowania (innej niż wersja, której dotyczy Licencja stała i/lub Licencja OEM) w swoich Zasobach lub za ich pośrednictwem.

DODATKOWE WARUNKI MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO OPROGRAMOWANIA ZAKUPIONEGO POZA EUROPEJSKIM OBSZAREM GOSPODARCZYM

Jeśli Użytkownik znajduje się w kraju poza EOG i chce nabyć licencję na użytkowanie Oprogramowania, musi nabyć legalnie Oprogramowanie od Naszych autoryzowanych odsprzedawców. W przeciwnym razie Użytkownikowi nie będą przysługiwały żadne prawa wynikające z niniejszej umowy EULA dotyczące Oprogramowania. W celu uniknięcia wątpliwości: Użytkownik może nabyć Oprogramowanie w autoryzowanym sklepie firmy Corel, w sklepie internetowym lub przez witrynę internetową w kraju, w którym Użytkownik chce użytkować Oprogramowanie. 

TECHNOLOGIA SZYFRUJĄCA ZAWARTA W PRODUKTACH WINZIP

UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE NIE MOŻEMY ZAGWARANTOWAĆ TEGO, ŻE TECHNOLOGIA SZYFRUJĄCA ZAWARTA W OPROGRAMOWANIU JEST CAŁKOWICIE ZABEZPIECZONA PRZED ODSZYFROWANIEM PRZEZ STRONY TRZECIE. W ZWIĄZKU Z TYM NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE STRATY WYNIKAJĄCE Z ODSZYFROWANIA PLIKÓW UŻYTKOWNIKA LUB UZYSKANIA DO NICH DOSTĘPU PRZEZ STRONY TRZECIE.

Samorozpakowujące się pliki Zip utworzone za pomocą wersji próbnej oprogramowania WinZip „Self Extractor” mogą zawierać oprogramowanie rozpakowujące („Oprogramowanie rozpakowujące”). Użytkownik nie może zmieniać ani modyfikować Oprogramowania rozpakowującego ani też udzielać na to pozwolenia innym osobom. Użytkownik w żadnym przypadku nie posiada licencji na dystrybuowanie Oprogramowania rozpakowującego. Jeśli Użytkownik utworzy samorozpakowujące się pliki Zip za pomocą wersji ewaluacyjnej Oprogramowania WinZip Self Extractor, Użytkownikowi nie wolno przekazać plików Zip stronie trzeciej. Użytkownik może jednak użyć wersji WinZip Self Extractor na pełnej licencji (wersji nie będącej próbną) w celu utworzenia nieograniczonej liczby wolnych od honorariów autorskich, samorozpakowujących się plików Zip i swobodnie je rozpowszechniać zgodnie z warunkami niniejszej umowy EULA.

D. WARUNKI SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA PARALLELS DESKTOP (STANDARD I PRO), PARALLELS ACCESS, PARALLELS TOOLBOX ORAZ PARALLELS CLIENT

ZASTOSOWANIE

Warunki szczególne określone w Sekcji D dotyczą wszelkich wersji Oprogramowania udostępnianych przez Nas pod powyższymi nazwami marek na jakiekolwiek platformy i/lub na jakiekolwiek systemy operacyjne.

WARUNKI WSPÓLNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA

Poniższe postanowienia zawarte w Sekcji D Warunków szczególnych dotyczą wspólnie całego Oprogramowania wymienionego w Sekcji D.

Prawa licencyjne

Pod warunkiem zaakceptowania i przestrzegania warunków niniejszej umowy EULA oraz uiszczenia wszystkich mających zastosowanie opłat za każdą licencję zgodnie z określonymi poniżej Metrykami licencji udzielamy Użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej, nieprzenośnej (z wyłączeniem okoliczności określonych w Sekcji zatytułowanej „Zbycie” zawartej w Warunkach ogólnych oraz w poniższej sekcji zatytułowanej „Kwalifikacje do praw licencyjnych” zawartej w Warunkach indywidualnych dla Klienta Parallels), niepodlegającej dalszemu udostępnianiu na zasadzie sublicencji, odwołalnej licencji na użytkowanie Oprogramowania we Wspieranych środowiskach, jak określono w Dokumentacji, w zakresie obowiązywania Licencji stałej lub Licencji w formie subskrypcji Użytkownika, zgodnie z Warunkami ogólnymi i Warunkami szczególnymi niniejszej umowy EULA, wyłącznie w celach prywatnych, osobistych, związanych z pracą indywidualną i niekomercyjnych.

Dla celów powyższego udzielenia praw termin „Wspierane środowiska” oznacza środowiska, które wspieramy w kontekście Oprogramowania, obecnie określone w Dokumentacji dołączonej do Oprogramowania i/lub określone w sekcji produktu dla każdego Oprogramowania wymienionego w Sekcji D na stronie https://www.parallels.com/ lub na stronach, które ją zastąpią.

Konto Parallels MyAccount

Aby używać Oprogramowania, konieczne jest zarejestrowanie konta online („Konto użytkownika”) na stronie https://my.parallels.com/register (lub na stronach, które ją zastąpią) lub podczas pierwszego uruchomienia Oprogramowania przez Użytkownika. Użytkownik musi ukończyć proces, podając Nam dokładne informacje. Przed ukończeniem procesu rejestracji Użytkownik nie będzie mógł używać Oprogramowania.

WARUNKI INDYWIDUALNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA

Poniższe warunki indywidualne mają decydujące znaczenie w odniesieniu do danego Oprogramowania, na które Użytkownik uzyskuje od Nas licencje na zasadach określonych w niniejszej Sekcji D opisanych szczegółowo poniżej.

Warunki indywidualne dotyczące Parallels Desktop (edycje Standard i Pro)

Parallels Tools.  Oprogramowanie Parallels Desktop obejmuje Parallels Tools, pakiet programów użytkowych i sterowników, które poprawiają wydajność i funkcjonalność Maszyny wirtualnej Parallels Desktop. Użytkownik może rozpowszechniać i instalować oprogramowanie Parallels Tools w celu zwiększenia wydajności i funkcjonalności Maszyn wirtualnych Parallels. Na potrzeby niniejszej sekcji: „Oprogramowanie Parallels Desktop” oznacza Oprogramowanie oznaczone jako „Parallels® Desktop”, a „Maszyna wirtualna Parallels Desktop” oznacza zestaw plików komputerowych wykorzystywanych przez Oprogramowanie Parallels Desktop w celu dostarczania danych wymaganych przez Oprogramowanie do utworzenia i kontrolowania środowiska obliczeniowego z systemem operacyjnym, które symuluje środowisko fizycznego komputera. 

Metryki licencji

Oprogramowanie jest dostępne na zasadach Licencji stałej oraz Licencji w ramach subskrypcji. Każda licencja uprawnia Użytkownika do zainstalowania i używania jednej kopii Oprogramowania na jednym urządzeniu komputerowym. Użytkownik może posiadać do pięciu licencji na Oprogramowanie. Jeśli Użytkownik jest Osobą fizyczną, która uzyskuje lub umożliwia uzyskanie licencji na użytkowanie Oprogramowania w Zasobach Użytkownika lub za ich pośrednictwem, określone powyżej ograniczenia liczby licencji mają zastosowanie w całej Organizacji użytkownika. Jeśli Użytkownik korzysta z więcej niż pięciu Licencji, musi nabyć licencję na edycję Oprogramowania przeznaczoną dla firm, zgodnie z warunkami umowy BULA. 

Warunki indywidualne dotyczące Parallels Toolbox

Metryki licencji 

Oprogramowanie jest dostępne wyłącznie na zasadach Licencji w ramach subskrypcji. Każdy klucz licencyjny uprawnia Użytkownika do zainstalowania i/lub używania jednej kopii Oprogramowania na:

 • jednym urządzeniu komputerowym jednocześnie, będącym w posiadaniu Użytkownika, wypożyczonym lub w inny sposób pozostającym pod jego kontrolą oraz
 • Maszynie wirtualnej Parallels Desktop.

Warunki indywidualne dotyczące Parallels Access

Metryki licencji

Oprogramowanie jest dostępne wyłącznie na zasadach Licencji w ramach subskrypcji. Każda Licencja w ramach subskrypcji uprawnia Użytkownika do:

 1. zainstalowania Oprogramowania na maksymalnie pięciu Autoryzowanych urządzeniach zdalnych;
 2. zainstalowania oprogramowania na nieograniczonej liczbie urządzeń z systemem iOS, iPadOS, macOS lub Android oraz 
 3. uzyskiwania dostępu do Autoryzowanych urządzeń zdalnych Użytkownika z poziomu takich urządzeń i/lub dowolnej przeglądarki internetowej po zalogowaniu do Konta Parallels Użytkownika.

Na potrzeby Oprogramowania Parallels Access termin Autoryzowane urządzenie zdalne oznacza zdalny komputer z zainstalowanym Oprogramowaniem Parallels Access, który jest połączony z Kontem Parallels Użytkownika. 

Warunki indywidualne dotyczące Klienta Parallels

Niniejszej umowie EULA podlega wyłącznie korzystanie przez Użytkownika z Klienta Parallels, zwanego również Oprogramowaniem klienta RAS, w związku z uzyskiwaniem dostępu do Oprogramowania serwerowego RAS i/lub łączeniem się z Serwerem RDP. Korzystanie z Oprogramowania serwerowego RAS podlega odrębnym Warunkom licencji RAS.

Na potrzeby niniejszej sekcji:

Termin „Autoryzowani użytkownicy jednocześni” oznacza użytkowników z Danymi logowania, którzy jednocześnie uzyskują dostęp do serwera Parallels Remote Application Server i z których każdy może nawiązać dowolną liczbę połączeń z Oprogramowaniem serwerowym zgodnie z Warunkami licencji RAS.

Termin „Dane logowania” oznacza uprawnienia dostępu i użytkowania, które mogą obejmować dane osobowe Użytkownika, takie jak imię i nazwisko i/lub adres e-mail, które Licencjobiorca RAS dostarcza lub udostępnia Użytkownikowi lub które Użytkownik tworzy w celu zalogowania się i korzystania z Oprogramowania klienta RAS, aby uzyskać dostęp do Oprogramowania serwerowego lub połączyć się z Serwerem RDP.

Termin „Parallels Remote Application Server” lub „RAS” oznacza zastrzeżony zdalny serwer aplikacji Parallels, obejmujący funkcje i właściwości opisane na stronie https://www.parallels.com/ras lub na stronach, które ją zastąpią.

Terminy „Oprogramowanie klienta RAS” lub „Klient Parallels” oznaczają zastrzeżone oprogramowanie Parallels, które Parallels udostępnia online Autoryzowanym użytkownikom jednoczesnym: (i) jako bramkę w przeglądarce internetowej, która umożliwia Autoryzowanym użytkownikom jednoczesnym połączenie się z Oprogramowaniem serwerowym po wprowadzeniu danych logowania; (ii) jako aplikację na konkretną platformę przeznaczoną do pobrania i zainstalowania na komputerach osobistych lub innych urządzeniach, która po pobraniu i zainstalowaniu umożliwia Autoryzowanym użytkownikom jednoczesnym połączenie się z Oprogramowaniem serwerowym lub dowolnym serwerem zdalnym, który wykorzystuje standardowy protokół pulpitu zdalnego („RDP”); lub (iii) za pośrednictwem innych rozwiązań technologicznych, komunikacyjnych i/lub sposobów połączenia opracowanych w przyszłości, które umożliwiają Autoryzowanym użytkownikom jednoczesnym korzystanie z Oprogramowania serwerowego.

Termin „Licencjobiorca RAS” oznacza organizację, która posiada licencję na korzystanie z RAS zgodnie z Warunkami licencji RAS.

Termin „Warunki Licencji RAS” oznacza odrębne warunki regulujące korzystanie z RAS przez Licencjobiorcę, o których mowa w certyfikacie licencyjnym, który Licencjobiorca RAS otrzymuje od nas.

Termin „Oprogramowanie serwerowe RAS” lub „Oprogramowanie serwerowe” oznacza zastrzeżone oprogramowanie Parallels, które znajduje się na serwerach fizycznych lub wirtualnych, z którymi łączy się Oprogramowanie klienta, umożliwiając Autoryzowanym użytkownikom jednoczesnym uzyskanie zdalnego dostępu do rozwiązań oraz aplikacji stron trzecich i uruchamianie ich wirtualnie na swoich urządzeniach.

Termin „Serwer RDP” oznacza dowolny zdalny serwer wykorzystujący zastrzeżony protokół zdalnego pulpitu opracowany przez firmę Microsoft Corporation, który zapewnia użytkownikowi graficzny interfejs do łączenia się z innym komputerem za pośrednictwem połączenia sieciowego.

Kwalifikacje do praw licencyjnych

Niezależnie od praw licencyjnych wynikających z Ogólnych warunków dotyczących Oprogramowania i/lub postanowień stanowiących inaczej zawartych w Ogólnych warunkach dotyczących Oprogramowania, Użytkownik może korzystać z Klienta Parallels jako Autoryzowany użytkownik jednoczesny Licencjobiorcy RAS bezpłatnie jedynie w celu połączenia się z Oprogramowaniem serwerowym RAS i przez okres obowiązywania Warunków licencji RAS lub jako indywidualny użytkownik końcowy w celu połączenia się z Serwerem RDP („Użytkownik RDP”). Użytkownik nie może korzystać z Klienta Parallels ani uzyskiwać dostępu do Oprogramowania serwerowego lub Serwera RDP w żadnym innym celu ani w żadnym innym charakterze niż Autoryzowany użytkownik jednoczesny lub Użytkownik RDP, stosownie do przypadku.

Metryki licencji

Oprogramowanie klienta RAS jest dostępne na różne systemy operacyjne, systemy sieciowe i/lub systemy na konkretne platformy. Użytkownik może bezpłatnie (niezależnie od jakichkolwiek stanowiących inaczej zapisów w Warunkach ogólnych) zainstalować i użytkować wiele kopii Oprogramowania klienta RAS na wielu urządzeniach komputerowych lub, w przypadku Klienta RAS HTML5, uzyskiwać dostęp do Oprogramowania klienta RAS i używać go w trybie online po wprowadzeniu Danych logowania Użytkownika z wielu urządzeń jednocześnie lub w różnym czasie.

Ochrona Danych logowania

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ochronę swoich Danych logowania i urządzeń, na których korzysta z Klienta Parallels w celu uzyskania dostępu do Oprogramowania serwerowego lub Serwera RDP, przed wszelkim nieautoryzowanym dostępem i/lub użyciem.  Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za tworzenie kopii zapasowych wszelkich danych, do których uzyskuje dostęp lub które użytkuje przez Oprogramowanie serwerowe lub Serwer RDP. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie ponosimy odpowiedzialności za żadne szkody spowodowane utratą lub uszkodzeniem danych.

Warunki indywidualne dotyczące Platformy Parallels Secure Workspace (PSW)

Niniejsza umowa EULA reguluje wyłącznie korzystanie przez Użytkownika z Platformy PSW w celu uzyskania dostępu do Oprogramowania PSW. Korzystanie z Oprogramowania PSW podlega odrębnym Warunkom licencji PSW.

Na potrzeby niniejszej sekcji:

Termin „Tożsamość firmowa” oznacza uprawnienia dostępu i użytkowania, które mogą obejmować informacje umożliwiające identyfikację Użytkownika, takie jak numer, imię i nazwisko lub adres e-mail i hasło, które Licencjobiorca PSW zapewnia lub udostępnia Użytkownikowi w celu korzystania z Platformy PSW, aby uzyskać dostęp do Oprogramowania PSW.

Termin „Licencjobiorca PSW” oznacza organizację, która posiada licencję na korzystanie z Oprogramowania PSW zgodnie z Warunkami licencji PSW.

Termin „Warunki Licencji PSW” oznacza odrębne warunki, które regulują korzystanie z Oprogramowania PSW przez Licencjobiorcę, o których mowa w certyfikacie licencyjnym, który Licencjobiorca otrzymuje od nas.

Termin „Platforma PSW” oznacza bramę w przeglądarce internetowej dla portalu internetowego Oprogramowania PSW, gdzie po wprowadzeniu Tożsamości firmowej użytkownik może połączyć się z Oprogramowaniem PSW i uzyskać do niego dostęp.

Kwalifikacje do praw licencyjnych

Niezależnie od praw licencyjnych wynikających z Ogólnych warunków dotyczących Oprogramowania oraz wszelkich odmiennych postanowień zawartych w Ogólnych warunkach dotyczących Oprogramowania, Użytkownik może bezpłatnie korzystać z Platformy PSW wyłącznie w celu uzyskania dostępu do Oprogramowania PSW jako autoryzowany Użytkownik Licencjobiorcy PSW w okresie obowiązywania Warunków licencji PSW. Użytkownik nie może korzystać z Platformy PSW ani uzyskiwać dostępu do Oprogramowania PSW w żadnym innym celu ani w żadnym innym charakterze niż jako Użytkownik.

Metryki licencji

Platforma PSW jest dostępna dla różnych typów systemów operacyjnych i internetowych. Użytkownik może korzystać z Platformy PSW w celu uzyskania dostępu do Oprogramowania PSW tylko z jednego urządzenia w danym czasie. Jeśli Użytkownik zechce uzyskać dostęp do Oprogramowania PSW z innego urządzenia, jego aktywna sesja na Platformie PSW na pierwszym urządzeniu zostanie automatycznie zakończona po rozpoczęciu nowej sesji na Platformie PSW na drugim urządzeniu.

Ochrona Tożsamości firmowej

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ochronę swojej Tożsamości firmowej i urządzeń, na których korzysta z Platformy PSW w celu uzyskania dostępu do Oprogramowania PSW, przed wszelkim nieautoryzowanym dostępem i/lub użyciem.  Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za tworzenie kopii zapasowych wszelkich danych, do których uzyskuje dostęp lub które użytkuje przez Oprogramowanie PSW. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie ponosimy odpowiedzialności za żadne szkody spowodowane utratą lub uszkodzeniem danych.

AKTUALIZACJA 

Niniejsza umowa EULA została zaktualizowana czwartek, 19 października 2023. Poprzednią wersję niniejszej umowy EULA można znaleźć na stronach Corel Legal, MindManager Legal, WinZip Legal i/lub Parallels Legal.