UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO (EULA)

WAŻNE: NINIEJSZY DOKUMENT STANOWI DOWÓD UDZIELENIA LICENCJI, NIE SPRZEDAŻY.

Niemiecką wersję językową niniejszej umowy EULA można znaleźć na stronie www.corel.com/de/eula/

O ile niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego (EULA) nie stanowi inaczej i Użytkownik nie zawarł z firmą Corel pisemnej umowy dotyczącej dodatkowego Użytkowania, niniejsza umowa EULA daje mu prawo do instalowania i użytkowania jednej (1) kopii tego Oprogramowania (zgodnie z poniższą definicją) na jednym (1) komputerze lub urządzeniu elektronicznym w dowolnym wskazanym czasie, zgodnie z warunkami określonymi szczegółowo poniżej.

WAŻNE: NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ UMOWĄ EULA. POBIERANIE, OTWIERANIE, INSTALOWANIE LUB UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA I DOKUMENTACJI (zwanych zbiorczo „OPROGRAMOWANIEM”) OZNACZAJĄ, ŻE UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY EULA. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE AKCEPTUJE WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY EULA, NIE MOŻE POBIERAĆ, INSTALOWAĆ, OTWIERAĆ ANI UŻYTKOWAĆ OPROGRAMOWANIA. NINIEJSZA UMOWA EULA ZAWIERA WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU RĘKOJMI ORAZ OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI I OKREŚLA PRAWO DO JEDYNEJ PRZEWIDZIANEJ FORMY ODSZKODOWANIA. PONIŻSZE POSTANOWIENIA TWORZĄ ZASADNICZY FUNDAMENT UMOWY. OBECNIE OBOWIĄZUJĄCĄ WERSJĘ UMOWY EULA MOŻNA ZNALEŹĆ POD ADRESEM: HTTP://WWW.COREL.COM/EULA.

Niniejsza umowa EULA stanowi umowę prawną między Użytkownikiem a firmą Corel Corporation, 1600 Carling Avenue, Ottawa, Ontario, K1Z 8R7, Kanada (zwaną zbiorczo „firmą Corel”), dotyczącą użytkowania Oprogramowania przez Użytkownika. O ile Użytkownik nie zawarł z firmą Corel innej pisemnej umowy dotyczącej tego Oprogramowania, jego użytkowanie jest regulowane przez niniejszą umowę EULA.

AKCEPTUJĄC NINIEJSZĄ UMOWĘ EULA, UŻYTKOWNIK UZYSKUJE OGRANICZONĄ, OSOBISTĄ, OBOWIĄZUJĄCĄ NA CAŁYM ŚWIECIE, NIEPRZENOŚNĄ, NIEPODLEGAJĄCĄ DALSZEMU UDOSTĘPNIANIU NA ZASADZIE SUBLICENCJI, NIEPRZEKAZYWALNĄ I NIEWYŁĄCZNĄ LICENCJĘ ZA UZGODNIONYM WYNAGRODZENIEM NA UŻYTKOWANIE NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, KTÓRA MOŻE BYĆ OGRANICZONA CZASOWO W SPOSÓB WSKAZANY PONIŻEJ. O ILE NIE USTALONO INACZEJ, UŻYTKOWNIK MA PRAWO UŻYTKOWAĆ JEDNĄ (1) KOPIĘ OPROGRAMOWANIA (A) DO CELÓW PRYWATNYCH I NIEKOMERCYJNYCH („UŻYTKOWNIK PRYWATNY”) I/LUB (B) DO CELÓW KOMERCYJNYCH W FIRMIE KOMERCYJNEJ („UŻYTKOWNIK BIZNESOWY”). NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST OBJĘTE LICENCJĄ NA GOSPODARSTWO DOMOWE LUB POJEDYNCZY ADRES („ADRES”). UŻYTKOWNIK MOŻE POBRAĆ I ZAINSTALOWAĆ OPROGRAMOWANIE NA JEDNYM URZĄDZENIU DO PRZETWARZANIA DANYCH. WYJĄTEK STANOWIĄ PRODUKTY FIRMY COREL I/LUB KRAJE WYMIENIONE PONIŻEJ. NIE WOLNO PONOWNIE INSTALOWAĆ OPROGRAMOWANIA NA DRUGIM URZĄDZENIU DO PRZETWARZANIA DANYCH, CHYBA ŻE WYSTĄPIŁA AWARIA PIERWOTNEGO URZĄDZENIA DO PRZETWARZANIA DANYCH LUB OPROGRAMOWANIE ZOSTAŁO CAŁKOWICIE USUNIĘTE Z PIERWOTNEGO URZĄDZENIA DO PRZETWARZANIA DANYCH. JEŚLI POTRZEBNE SĄ KODY AUTORYZACYJNE, MOŻE BYĆ KONIECZNE SKONTAKTOWANIE SIĘ Z DZIAŁEM OBSŁUGI KLIENTA FIRMY COREL W CELU UZYSKANIA ZGODY NA PONOWNĄ INSTALACJĘ OPROGRAMOWANIA NA NOWYM URZĄDZENIU DO PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ UDOWODNIENIA FIRMIE COREL, ŻE OPROGRAMOWANIE ZOSTAŁO USUNIĘTE Z USZKODZONEGO, PIERWOTNEGO URZĄDZENIA DO PRZETWARZANIA DANYCH. JEŚLI UŻYTKOWNIK NABYŁ KILKA LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE, W DOWOLNYM CZASIE MOŻE MIEĆ URUCHOMIONYCH TYLE KOPII OPROGRAMOWANIA, ILE LICENCJI POSIADA.

LICENCJA NA UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA. Użytkownik uzyskuje prawo do użytkowania (licencję) Oprogramowania, ale nie będzie właścicielem samego Oprogramowania. Niniejsza umowa EULA nie dotyczy instalacji Oprogramowania na partycji dysku twardego, na serwerze kasetowym lub serwerze terminali ani w innym środowisku wirtualizacji (zwanym zbiorczo „Środowiskiem wirtualizacji”). Użytkownik nie może udostępniać Oprogramowania ani dopuścić do jego otwierania, obsługi, podglądu, instalacji czy przesyłania na inne komputery za pośrednictwem połączenia sieciowego. Do uzyskania prawa do użytkowania Oprogramowania w Środowisku wirtualizacji, za pośrednictwem połączenia sieciowego lub w ramach zakupów pakietowych, wymagane jest zawarcie oddzielnej umowy z firmą Corel. Jeśli Oprogramowanie wymaga obowiązkowej rejestracji, aktywacji lub weryfikacji za pomocą poczty elektronicznej, Użytkownik zobowiązuje się wykonać te czynności i podać firmie Corel rzetelne i prawdziwe informacje. Techniczne użytkowanie Oprogramowania przez Użytkownika jest zawieszone do chwili ukończenia przez Użytkownika procesu aktywacji i/lub rejestracji. Oprogramowanie może zawierać obrazy cyfrowe, fotografie, rysunki, czcionki, dźwięki oraz inne utwory artystyczne („Pliki”). Zobowiązania i ograniczenia związane z Oprogramowaniem dotyczą także Plików. Firma Corel zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone Użytkownikowi w niniejszej umowie EULA.

DRUGIE URZĄDZENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH: Użytkownicy prywatni i biznesowi z krajów innych niż Chiny, Indie, Indonezja lub Wietnam, którzy korzystają z oprogramowania AfterShot, CorelDRAW Graphics Suite, CorelDRAW Essentials, CorelDRAW Standard, CorelDRAW Technical Suite, CorelCAD, ParticleShop, Corel Painter, Corel PaintShop Pro i Corel WordPerfect Office na drugim urządzeniu do przetwarzania danych (np. autonomicznym komputerze lub laptopie), mogą pobrać i zainstalować dowolny z tych produktów na maksymalnie dwóch (2) urządzeniach. Oprogramowanie może być używane wyłącznie przez Użytkownika na obu urządzeniach, jednak nie jednocześnie, pod adresem głównym i dodatkowym. Oprogramowanie to może być w danej chwili używane wyłącznie przez Użytkownika na jednym (1) urządzeniu. Ta korzyść nie dotyczy wersji OEM, wersji do użytku edukacyjnego oraz wersji nieprzewidzianych do odsprzedaży.

DODATKOWE WARUNKI DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA ZAKUPIONEGO POZA EUROPEJSKIM OBSZAREM GOSPODARCZYM: Jeśli Użytkownik ma siedzibę w kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w skład którego wchodzą Unia Europejska, Islandia, Lichtenstein i Norwegia, w przypadku zakupu i użytkowania Oprogramowania również w tym kraju zastosowanie mają następujące postanowienia: Oprogramowanie musi zostać zakupione zgodnie z prawem w naszym autoryzowanym punkcie sprzedaży. W innym przypadku użytkownikowi nie przysługuje prawo do korzystania z Oprogramowania. Aby uniknąć wątpliwości, oprogramowanie można zakupić tylko w autoryzowanym sklepie Corel, eStore lub w witrynie internetowej zlokalizowanych w kraju, w którym oprogramowanie ma zostać wdrożone.

DODATKOWE WARUNKI DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA ZAKUPIONEGO W INDIACH:Jeśli Użytkownik ma siedzibę w Indiach, w przypadku zakupu i użytkowania Oprogramowania również w tym kraju zastosowanie mają następujące postanowienia: Oprogramowanie musi zostać zakupione zgodnie z prawem w naszym autoryzowanym punkcie sprzedaży. W innym przypadku użytkownikowi nie przysługuje prawo do korzystania z Oprogramowania. Aby uniknąć wątpliwości, oprogramowanie można zakupić tylko w autoryzowanym sklepie Corel, eStore lub w witrynie internetowej zlokalizowanych w Indiach. Aktualna lista autoryzowanych punktów sprzedaży działających na terenie Indii znajduje się pod adresem: http://www.coreldraw.com/en/resellers/?topNav=in.

DODATKOWE WARUNKI DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA ZAKUPIONEGO W CHINACH: Jeśli znajdujesz się w Chinach i chcesz tam zakupić Oprogramowanie oraz korzystać z niego, zastosowanie ma następujący warunek: Oprogramowanie należy nabyć zgodnie z prawem od jednego z naszych autoryzowanych resellerów. W przeciwnym wypadku nie będziesz mieć prawa do użytkowania Oprogramowania. W celu uniknięcia wątpliwości Oprogramowanie możesz kupić tylko w autoryzowanych sklepach Corel, eSklepach lub w witrynach internetowych zlokalizowanych w Chinach; aktualna lista autoryzowanych resellerów Corel w Chinach znajduje się pod adresem https://www.corel.com/cn/volume-licensing/how-to-buy/.

OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM OPROGRAMOWANIA. Oprogramowanie może obejmować aktywację produktu i inne technologie, których celem jest uniemożliwienie nieautoryzowanego użytkowania i kopiowania. Użytkownik nie może sprzedawać, wypożyczać, wynajmować ani odsprzedawać Oprogramowania. W ramach odstąpienia od powyższego postanowienia Użytkownik ma jednak prawo do swobodnej sprzedaży lub odsprzedaży Oprogramowana, jeśli zostało ono umieszczone na rynku UE lub EOG za zgodą firmy Corel i w zakresie wyczerpującym prawa autorskie firmy Corel. Odnośnie do Oprogramowania uzyskanego poprzez pobranie dotyczy to sytuacji, gdy spełnione są wszystkie poniższe warunki:

1. Oprogramowanie zostało wcześniej zgodnie z prawem sprzedane przez firmę Corel lub za zgodą firmy Corel. Dotyczy to wyłącznie sytuacji, gdy firma Corel udzieliła zgody na pobranie kopii Oprogramowania w zamian za uiszczenie opłaty umożliwiającej firmie Corel uzyskanie wynagrodzenia odpowiadającego wartości ekonomicznej kopii oprogramowania.

2. Użytkownik zapewni bezużyteczność każdej kopii Oprogramowania w przypadku odsprzedaży.

3. Użytkownik udzieli nabywcy informacji niezbędnych do określenia zakresu prawidłowego użycia.

W przypadku, gdy Użytkownik nie jest uprawnionym pierwszym nabywcą Oprogramowania (lub praw do niego), ale zakupił używane Oprogramowanie, jest uprawniony do użytkowania Oprogramowania wyłącznie w zakresie, w jakim zgodnie z prawem kupił Oprogramowanie. Prawa Użytkownika do Oprogramowania są określone i ograniczone przez warunki niniejszej umowy EULA.

Jeśli Użytkownik kupi Oprogramowanie jako prezent dla osoby trzeciej, przed rozpoczęciem użytkowania Oprogramowania musi ona zaakceptować warunki niniejszej umowy EULA. Użytkownikowi nie wolno odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować ani dezasemblować Oprogramowania. Firma Corel jest właścicielem swojego Oprogramowania, natomiast Użytkownik jest właścicielem zawartości (zwanej dalej „Zawartością”) utworzonej przez Użytkownika lub na jego zlecenie wskutek użytkowania Oprogramowania (w tym również dodatków i wtyczek do Oprogramowania, które zostały utworzone przez Użytkownika lub na jego zlecenie) i ponosi za nią odpowiedzialność. Użytkownik akceptuje fakt, że w związku z użytkowaniem Oprogramowania odpowiada za bezpośrednie i/lub pośrednie konsekwencje (a) wykorzystywania wszelkiej Zawartości utworzonej przez siebie oraz (b) zdjęć lub obrazów osób trzecich, używanych lub modyfikowanych przez Użytkownika w ramach tworzenia własnej Zawartości, szczególnie w przypadkach, gdy Użytkownik udostępnia swoją Zawartość rodzinie, znajomym, klientom i/lub osobom trzecim, takim jak użytkownicy grup społecznościowych (np. Facebook, Flickr, LinkedIn itp.). Firma Corel nie może monitorować ani kontrolować sposobu wykorzystywania udostępnianej przez Użytkownika Zawartości poprzez sieciowe witryny społecznościowe lub użytkowników takich witryn. Użytkownik odpowiada za niezależną weryfikację poprawności i kompletności Zawartości (np. wszelkich ilustracji lub schematów technicznych umieszczanych w instrukcjach obsługi, katalogów części, schematów, instrukcji montażu, instrukcji serwisowych, prezentacji architektonicznych lub innych podręczników utworzonych i/lub zmodyfikowanych przez Użytkownika za pomocą Oprogramowania). Użytkownik nie może modyfikować ani tworzyć dzieł pochodnych opartych na Oprogramowaniu. Użytkownik oświadcza i gwarantuje firmie Corel, że będzie przestrzegać obowiązującego prawa i wszystkich przepisów odnoszących się do wykorzystywania Oprogramowania, w tym również prawa ochrony danych i prywatności. Użytkownik zobowiązuje się nie używać Oprogramowania w sposób niezgodny z prawem lub naruszający prawa strony trzeciej. Jeśli firma Corel zostanie pozwana do sądu lub otrzyma roszczenie osoby trzeciej z tytułu (a) zaniedbań Użytkownika, (b) braku wymaganych działań Użytkownika lub (c) nielegalnej Zawartości Użytkownika, Użytkownik zgadza się przejąć odpowiedzialność za firmę Corel, wnieść sprzeciw wobec jakiegokolwiek powództwa oraz nie występować z powództwem przeciwko niej.

AKTUALIZACJE. W ramach procesu instalacji Oprogramowania należy najpierw wyrazić zgodę na zainstalowanie Oprogramowania na urządzeniu do przetwarzania danych. Zgoda na instalację Oprogramowania oznacza zgodę na okresowe automatyczne pobieranie i instalowanie przez firmę Corel przyszłych aktualizacji Oprogramowania, poprawek błędów, ulepszeń funkcji („Aktualizacje”) bez oddzielnej zgody Użytkownika. W niektórych przypadkach Użytkownik będzie miał możliwość odrzucenia Aktualizacji. Jeśli Aktualizacja nie zostanie zainstalowana, Użytkownik może nie mieć możliwości wykorzystania wszystkich zalet Oprogramowania lub Oprogramowanie może nie działać prawidłowo. Firma Corel nie ma obowiązku świadczenia wsparcia dotyczącego Oprogramowania bez instalacji tego rodzaju Aktualizacji. Aktualizacje są udostępniane według własnego uznania firmy Corel.

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW. Użytkownik nie ma obowiązku przekazywania firmie Corel pomysłów, sugestii, dokumentacji i/lub propozycji (zwanych „Opiniami”). Przekazując firmie Corel Opinie, Użytkownik zachowuje do nich prawo własności, ale udziela firmie Corel niewyłącznej, wolnej od honorariów autorskich (royalty-free), wieczystej, nieodwołalnej, przenośnej, nieograniczonej i odnoszącej się do wszystkich praw ochrony własności intelektualnej Użytkownika licencji na użytkowanie i inne formy wykorzystania Opinii w dowolnym celu na całym świecie. Przekazując swoje Opinie, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (i) Opinie nie zawierają informacji poufnych ani zastrzeżonych Użytkownika ani osób trzecich, (ii) firma Corel nie ma wyraźnego ani dorozumianego obowiązku zachowania poufności w odniesieniu do Opinii, (iii) firma Corel może już prowadzić prace koncepcyjno-rozwojowe nad rozwiązaniami podobnymi do przedstawionych w Opiniach, a także (iv) Użytkownik nie ma w żadnych okolicznościach prawa do otrzymania od firmy Corel jakiejkolwiek formy wynagrodzenia lub zwrotu kosztów za przekazanie Opinii.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ FIRMY COREL. Oprogramowanie jest chronione prawami własności intelektualnej obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie oraz niemieckimi i międzynarodowymi prawami i umowami dotyczącymi własności intelektualnej. W związku z tym, Użytkownikowi nie wolno dystrybuować Oprogramowania bez zgody firmy Corel, chyba że niniejsza umowa EULA lub przepisy prawa stanowią inaczej. Jeśli Użytkownik kupi lub pobierze Oprogramowanie w Chinach, Indiach, Indonezji lub Wietnamie, nie wolno mu kopiować Oprogramowania w żadnym celu. Jeśli Użytkownik kupi lub pobierze Oprogramowanie w kraju, który nie został w niniejszej umowie EULA objęty szczególnym zakazem, może (poza kopiami do użytku wspomnianymi powyżej) sporządzić tylko jedną (1) kopię Oprogramowania lub przechowywać jedną (1) kopię Oprogramowania na jednym dysku twardym do celów archiwizacji lub zabezpieczenia danych. Użytkownik może, wyłącznie w celu zabezpieczenia lub archiwizacji danych, sporządzić tylko jedną (1) kopię Oprogramowania i Materiałów drukowanych lub wydrukować jedną kopię dokumentacji użytkownika (jeśli Oprogramowanie zostało pobrane) albo przechowywać jedną (1) kopię Oprogramowania na jednym urządzeniu. O ile obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, Użytkownikowi nie wolno kopiować Oprogramowania. Użytkownik potwierdza, że nazwa Corel, logotypy Corel oraz inne znaki towarowe, usługowe i graficzne firmy Corel są znakami towarowymi firmy Corel (w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach) lub znakami towarowymi partnerów firmy Corel (zwanymi dalej „Znakami”). Użytkownik nie ma prawa używać Znaków bez zgody ich właściciela, chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. Użytkownik nie może usuwać, maskować ani zmieniać żadnych informacji o prawach własności umieszczonych w Oprogramowaniu lub dołączonych do niego. Użytkownik rozumie i akceptuje fakt, że firma Corel ma prawo w dowolnym czasie zaprzestać sprzedaży, dystrybucji, obsługi lub aktualizacji Oprogramowania (lub dowolnej jego części) oraz usług lub oferowanych produktów.

ŚLEDZENIE UŻYTKOWANIA, KONTROLA, PIRACTWO I ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI STOSOWANE PRZEZ FIRMĘ COREL. Kontrola i gromadzenie wszelkich danych Użytkownika oraz informacji na temat użytkowania przez niego Oprogramowania podlegają zasadom ochrony prywatności stosowanym przez firmę Corel (http://www.corel.com/privacy). Firma Corel może kontrolować użytkowanie Oprogramowania przez Użytkownika, aby walczyć z piractwem, weryfikować poprawność rejestracji oraz sprawdzać — przed wysłaniem do Użytkownika powiadomienia o instalacji nowej Aktualizacji Oprogramowania — czy dla komputera Użytkownika dostępne są nowe Aktualizacje.

UŻYTKOWNICY BIZNESOWI: Jeśli Użytkownik jest podmiotem gospodarczym, akceptuje konieczność prowadzenia dokumentacji i stosowania systemów i/lub procedur, które dokładnie rejestrują liczbę kopii Oprogramowania pobranego i zainstalowanego na komputerach Użytkownika, jak również zobowiązuje się przechowywać tę dokumentację przez dwa (2) lata od daty wygaśnięcia licencji Użytkownika na użytkowanie Oprogramowania. Firma Corel może przeprowadzić (zdalnie lub w siedzibie Użytkownika) kontrolę dokumentacji i systemów przedsiębiorstwa Użytkownika w celu zweryfikowania, czy instalacja Oprogramowania jest zgodna z obowiązującą licencją firmy Corel. Użytkownik jest zobowiązany do udzielenia firmie Corel pomocy w trakcie takiej kontroli, w miarę swoich możliwości. Firma Corel nie będzie przeprowadzać więcej niż jednej (1) kontroli w ciągu roku. Firma Corel będzie szanować uzasadnione interesy Użytkownika, prawo do ochrony informacji poufnych oraz stosowne przepisy prawa. Jeśli Użytkownik poprze dowodami swoje uzasadnione interesy dotyczące poufności, firma Corel będzie zobowiązana do zlecenia przeprowadzenia kontroli przez niezależnego audytora, którego obowiązkiem jest zachowanie ścisłej poufności. Jeśli wyniki kontroli wykażą, że użytkowanie Oprogramowania przez Użytkownika nie jest zgodne z uzyskaną licencją, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie uzyskać wymaganą licencję na Oprogramowanie. W takim przypadku firma Corel zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Użytkownika zwrotu kosztów kontroli.

WERSJE WSTĘPNE I BETA OPROGRAMOWANIA. Jeśli Oprogramowanie otrzymane lub otwierane przez Użytkownika z niniejszą umową EULA jest wydaniem przedpremierowym lub wersją beta, a Użytkownik wyraził zgodę na otrzymanie wydania przedpremierowego lub wersji beta, Użytkownik rozumie, że Oprogramowanie jest wydaniem przedpremierowym, niekomercyjnym i nie stanowi produktu finalnego firmy Corel. Oprogramowanie może zawierać błędy, wady i inne problemy powodujące awarię systemów komputerowych i utratę danych. OPROGRAMOWANIE W WERSJI BETA LUB OPROGRAMOWANIE PRZEDPREMIEROWE JEST ZATEM DOSTARCZANE W STANIE „TAK JAK JEST”. OBOWIĄZUJĄ OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI WYSZCZEGÓLNIONE PONIŻEJ.

OPROGRAMOWANIE DO UŻYTKU EDUKACYJNEGO. Jeśli Oprogramowanie jest oznaczone w dokumentacji użytkownika, na opakowaniu Oprogramowania lub na stronie zakupu albo pobierania jako wersja szkolna lub edukacyjna, a Użytkownik spełnia kryteria akademickiego użytkownika końcowego, może zainstalować i użytkować jedną (1) kopię Oprogramowania na dozwolonej liczbie komputerów, zgodnie z umową zawartą między Użytkownikiem a firmą Corel, wyłącznie do celów edukacyjnych lub prywatnych. Wersji edukacyjnych Oprogramowania nie można używać do celów komercyjnych, zawodowych ani innych celów zarobkowych. Niezależnie od powyższych postanowień, Użytkownik nie ma prawa do używania Oprogramowania, jeśli w danej jurysdykcji nie spełnia kryteriów dotyczących użytkownika akademickiego (np. Oprogramowanie w wersji studenckiej lub w wersji do nauki osobistej może być używane wyłącznie przez pracowników danego wydziału uczelni oraz studentów ubiegających się o stopień lub dyplom w odpowiednich placówkach edukacyjnych). Aby ustalić, czy Użytkownik spełnia kryteria użytkownika edukacyjnego, i uzyskać więcej informacji na temat programów i produktów edukacyjnych, należy skontaktować się z firmą Corel za pośrednictwem naszej witryny internetowej dotyczącej oprogramowania edukacyjnego (http://www.corel.com/education) lub z lokalnym sprzedawcą. Prace oraz inne dane utworzone przy użyciu akademickiej lub edukacyjnej wersji Oprogramowania zawierają określone powiadomienia i ograniczenia, które powodują bezużyteczność danych poza obszarem edukacyjnym. Jeśli Użytkownik powiąże lub połączy dane utworzone za pomocą Oprogramowania w wersji dla placówek edukacyjnych, wersji studenckiej lub wersji do nauki osobistej z danymi utworzonymi w inny sposób, takie dane również mogą być objęte tymi powiadomieniami i ograniczeniami.

WERSJE STUDENT AND TEACHER, HOME AND STUDENT, HOME EDITION — UZUPEŁNIENIE. JEŚLI OPROGRAMOWANIE JEST WYRAŹNIE OZNACZONE JAKO WERSJA STUDENT AND TEACHER, HOME AND STUDENT LUB HOME EDITION, UŻYTKOWANIE GO PRZEZ UŻYTKOWNIKA JEST REGULOWANE WARUNKAMI NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ (EULA), Z UWZGLĘDNIENIEM MODYFIKACJI ZAWARTEJ W PONIŻSZYM AKAPICIE. W RAZIE SPRZECZNOŚCI MIĘDZY INNYMI WARUNKAMI NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ (EULA) A NINIEJSZYM AKAPITEM DECYDUJĄCE ZNACZENIE MA NINIEJSZY AKAPIT. UŻYTKOWNIK MOŻE ZAINSTALOWAĆ OPROGRAMOWANIE W WERSJI STUDENT AND TEACHER, HOME AND STUDENT LUB HOME EDITION WYŁĄCZNIE DO CELÓW PRYWATNYCH I NIEKOMERCYJNYCH ORAZ UŻYTKOWAĆ GO RÓWNOCZEŚNIE NA MAKSYMALNIE DWÓCH (2) URZĄDZENIACH DO PRZETWARZANIA DANYCH W SWOIM MIEJSCU ZAMIESZKANIA.

OPROGRAMOWANIE W WERSJI PRÓBNEJ. Jeśli Oprogramowanie jest oznaczone w dokumentacji użytkownika jako wersja demonstracyjna, ewaluacyjna lub próbna (zwane dalej „Wersją próbną”), Użytkownik może zainstalować i użytkować jedną (1) kopię Oprogramowania wyłącznie do celów ewaluacji i/lub demonstracji. Użytkownik nie może używać Oprogramowania do analiz porównawczych ani do innych celów komercyjnych, zawodowych lub zarobkowych, chyba że zostanie do tego upoważniony przez firmę Corel. Użytkownik rozumie, że po zakończeniu okresu próbnego musi zaprzestać korzystania z Oprogramowania albo zapłacić za Oprogramowanie, aby je dalej użytkować. Jeśli Użytkownik nie zapłaci za Oprogramowanie, jego licencja wygaśnie. Po upływie okresu próbnego Użytkownik musi niezwłocznie zaprzestać użytkowania Wersji próbnej, a także usunąć i zniszczyć wszystkie jej kopie elektroniczne, w tym całą dokumentację użytkownika, która została dostarczona w ramach ewaluacji, z komputera Użytkownika i wszelkich innych urządzeń komputerowych, na których Wersja próbna była zainstalowana. Wszelkie próby manipulowania technologią ustalania daty wygaśnięcia stanowią naruszenie zasad niniejszej umowy EULA i powodują automatyczne i niezwłoczne wygaśnięcie licencji na użytkowanie Wersji próbnej.

OGRANICZENIA GWARANCJI (KRAJE INNE NIŻ WYMIENIONE ODDZIELNIE W CZĘŚCI „DODATKOWE WARUNKI UMOWY EULA”). Jeśli Użytkownik kupił Oprogramowanie na dysku komputerowym, firma Corel gwarantuje, że nośnik, na którym zamieszczone jest Oprogramowanie, będzie wolny od wad materiałowych i wad wykonania w przypadku normalnego użytkowania w okresie dziewięćdziesięciu (90) dni od daty zakupu Oprogramowania. Jeśli Oprogramowanie jest zainstalowane poprawnie i użytkowane prawidłowo, będzie działać zgodnie z opisem funkcji i opcji przedstawionym w dołączonej do niego dokumentacji, choć może zawierać zwykłe błędy i niedociągnięcia. A zatem Oprogramowanie — ponieważ może to stać w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa — jest dostarczane przy założeniu, że naprawy tego rodzaju zwykłych błędów i niedociągnięć będą przeprowadzane od czasu do czasu w formie poprawek. Niniejsza gwarancja nie dotyczy nabywców używanego Oprogramowania. JEŚLI DYSK JEST USZKODZONY, CAŁKOWITY ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMY COREL I JEDYNA FORMA ODSZKODOWANIA GWARANCYJNEGO DLA UŻYTKOWNIKA BĘDĄ OGRANICZONE DO WYMIANY USZKODZONEGO DYSKU KOMPUTEROWEGO, O ILE UŻYTKOWNIK ZWRÓCI DO FIRMY COREL USZKODZONY DYSK WRAZ Z KOPIĄ DOWODU ZAKUPU. Użytkownik nie ma prawa do wymiany Oprogramowania, jeśli uszkodzenie dysku zostało spowodowane wypadkiem, nieprawidłowym użyciem lub niewłaściwym zastosowaniem. Wymienione Oprogramowanie objęte jest gwarancją przez pozostałą część oryginalnego okresu gwarancji. UŻYTKOWNIK PONOSI PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYBÓR, INSTALACJĘ I UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA. O ILE W DANYM KRAJU PRZEPISY PRAWA NIE STANOWIĄ INACZEJ I W MAKSYMALNIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO ZAKRESIE, FIRMA COREL ZRZEKA SIĘ WSZELKICH INNYCH WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI, W TYM DOROZUMIANYCH GWARANCJI UŻYTECZNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZALNOŚCI PRAW OSÓB TRZECICH W ODNIESIENIU DO OPROGRAMOWANIA ORAZ TOWARZYSZĄCYCH MATERIAŁÓW PISANYCH. W ZWIĄZKU Z TYM, ŻE NIEKTÓRE STANY LUB KRAJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYKLUCZENIE LUB OGRANICZENIE GWARANCJI, POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE DOTYCZYĆ KAŻDEGO UŻYTKOWNIKA. W takich przypadkach firma Corel może naprawić istotne defekty Oprogramowania, według własnego uzasadnionego uznania, przez (a) zapewnienie poprawki, aktualizacji lub zamiennika Oprogramowania lub (b) wystąpienie o zwrot Oprogramowania i anulowanie umowy EULA. Użytkownik jest uprawniony do obniżenia ceny zakupu lub unieważnienia umowy EULA tylko wtedy, gdy firmie Corel kilkakrotnie nie uda się usunąć usterki w rozsądnym czasie. Roszczenia Użytkowników prywatnych w ramach niniejszej klauzuli są ograniczone czasowo do dwudziestu czterech (24) miesięcy od daty otrzymania Oprogramowania; roszczenia Użytkowników biznesowych w ramach niniejszej klauzuli są ograniczone czasowo do dwunastu (12) miesięcy. Jeśli Użytkownik w jakikolwiek sposób zmodyfikuje Oprogramowanie bez zgody firmy Corel, firma Corel nie usunie wad spowodowanych taką modyfikacją, a Użytkownik odpowiada za wszelkie straty poniesione przez firmę Corel na skutek takiej nieupoważnionej modyfikacji. JEŚLI UŻYTKOWNIK INSTALUJE ODPOWIEDNIO OZNACZONE PRZEDPREMIEROWE WERSJE PRODUKTÓW, ROBI TO NA WŁASNE RYZYKO. Produkty w wersji przedpremierowej mogą być użytkowane wyłącznie do celów testowych w środowiskach testowych i nie wolno ich wykorzystywać do celów produkcyjnych. Aby wystąpić z roszczeniem gwarancyjnym, Użytkownik musi przekazać szczegółowy opis błędu do działu obsługi klienta firmy Corel lub, na żądanie firmy Corel, zwrócić Oprogramowanie wraz odpowiednimi informacjami dotyczącymi uwierzytelniania i autoryzacji dla zwracanych materiałów, które zostały przekazane Użytkownikowi przez firmę Corel, na koszt firmy Corel, na adres: Corel Corporation, 1600 Carling Avenue, Ottawa, Ontario, K1Z 8R7, Kanada. Więcej informacji na temat gwarancji można uzyskać w dziale obsługi klienta firmy Corel w witrynie www.corel.com.

OPROGRAMOWANIE MOŻE ZAWIERAĆ MATERIAŁY TYPU „OPEN SOURCE” Z OTWARTYM KODEM ŹRÓDŁOWYM, NP. OPROGRAMOWANIE OBJĘTE LICENCJĄ OTWARTEGO OPROGRAMOWANIA (OPEN SOURCE), ANULOWANIA ZASTRZEŻENIA PRAW (COPYLEFT), POWSZECHNĄ LICENCJĄ PUBLICZNĄ GNU (GNU GENERAL PUBLIC LICENSE), POWSZECHNĄ LICENCJĄ GNU DLA BIBLIOTEK (GNU LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE), MNIEJSZĄ OGÓLNĄ POWSZECHNĄ LICENCJĄ GNU (GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE), LICENCJĄ MOZILLA, LICENCJĄ DYSTRYBUCJI OPROGRAMOWANIA BERKELEY (BERKELEY SOFTWARE DISTRIBUTION LICENSE), LICENCJĄ INICJATYWY OTWARTEGO OPROGRAMOWANIA (OPEN SOURCE INITIATIVE LICENSE), LICENCJĄ MIT, APACHE, LICENCJAMI DOMENY PUBLICZNEJ (PUBLIC DOMAIN LICENSES) LUB PODOBNĄ. FIRMA COREL NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI NA MATERIAŁY „OPEN SOURCE” ZAWARTE W OPROGRAMOWANIU.

SZKODY POŚREDNIE I WYNIKOWE — KRAJE INNE NIŻ WYMIENIONE ODDZIELNIE W CZĘŚCI „DODATKOWE WARUNKI UMOWY EULA” (NIE DOTYCZY KLIENTÓW W NIEMCZECH).

BRAK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY POŚREDNIE I WYNIKOWE. UŻYTKOWNIK PONOSI WSZYSTKIE KOSZTY ZWIĄZANE ZE SZKODAMI WYNIKAJĄCYMI Z INFORMACJI ZAWARTYCH W OPROGRAMOWANIU LUB OPRACOWANYCH ZA POMOCĄ OPROGRAMOWANIA. W MAKSYMALNIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE FIRMA COREL, JEJ DOSTAWCY ANI LICENCJODAWCY NIE PONOSZĄ W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA (W TYM ZA UTRATĘ ZYSKÓW BIZNESOWYCH, PRZERWY W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI, UTRATĘ INFORMACJI BIZNESOWYCH LUB INNE STRATY PIENIĘŻNE), NAWET JEŚLI POWIADOMIONO ICH O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. W RAZIE ZAISTNIENIA CO NAJMNIEJ JEDNEJ Z PODSTAW ROSZCZENIA CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY COREL WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA WSZELKIE SZKODY NIE MOŻE W ŻADNYM WYPADKU PRZEKROCZYĆ KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA OPROGRAMOWANIE. OGRANICZENIE MA ZASTOSOWANIE NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY OSIĄGNIĘTO ZASADNICZY CEL OGRANICZONEGO ŚRODKA ZAPOBIEGAWCZEGO. W ZWIĄZKU Z TYM, ŻE NIEKTÓRE STANY LUB KRAJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYNIKOWE LUB PRZYPADKOWE, POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE DOTYCZYĆ KAŻDEGO UŻYTKOWNIKA.

OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI DOTYCZĄCE KLIENTÓW W NIEMCZECH

Firma Corel ponosi odpowiedzialność za szkody będące skutkiem celowego lub spowodowanego niedbałością naruszenia zasadniczych obowiązków umownych bądź złośliwych działań firmy Corel, jej przedstawicieli prawnych lub osoby wyznaczone do realizowania jej obowiązków. W zakresie, w jakim firma Corel ponosi odpowiedzialność za złośliwe działania określone w punkcie 1, odszkodowanie za szkody w przypadku klientów komercyjnych jest ograniczone do przewidywalnych, typowych szkód.

Firma Corel ponosi ponadto odpowiedzialność za szkody spowodowane zwykłą niedbałością, jeśli niedbałość dotyczy naruszenia takich obowiązków umownych, których realizacja ma szczególne znaczenie dla osiągnięcia celu umowy i w które Użytkownik może pokładać zaufanie (zobowiązania kardynalne, Kardinalpflicht). W takim przypadku odpowiedzialność jest ograniczona do przewidywalnych, typowych szkód.

Firma Corel ponosi także nieograniczoną odpowiedzialność za utratę życia oraz uszczerbek na ciele lub zdrowiu, za które jest odpowiedzialna w wyniku niedbałości lub celowego naruszenia obowiązków umownych. Firma Corel ponosi także odpowiedzialność w zakresie określonym gwarancją za jakość i trwałość w kontekście tej gwarancji.

Dalsza odpowiedzialność umowna lub ustawowa — w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa — jest wyłączona, bez względu na status prawny dochodzonego roszczenia.

W przypadku, gdy odpowiedzialność firmy Corel jest wyłączona lub ograniczona, dotyczy to także osobistej odpowiedzialności pracowników i przedstawicieli firmy Corel oraz osób wyznaczonych do realizowania jej obowiązków, jak również odpowiedzialności firmy Corel za ich postępowanie.

OGRANICZONE PRAWA RZĄDU STANÓW ZJEDNOCZONYCH. Oprogramowanie i wszelka powiązana z nim dokumentacja stanowią „komercyjne oprogramowanie komputerowe” oraz „dokumentację komercyjnego oprogramowania komputerowego”, zgodnie z przepisami DFAR, rozdział 227.7202, i FAR, rozdział 12.212. Użytkowanie, modyfikowanie, wydanie wtórne, obsługa, prezentacja lub ujawnienie Oprogramowania i powiązanej dokumentacji przez instytucje publiczne Stanów Zjednoczonych są objęte wyłącznie warunkami niniejszej umowy EULA i zabronione z wyjątkiem zakresu dopuszczonego na mocy warunków niniejszej umowy EULA.

OGRANICZENIA EKSPORTU. Nie wolno pobierać, dystrybuować, eksportować, reeksportować i redystrybuować Oprogramowania, w tym produktów typu shareware firmy Corel, (a) do obywateli lub mieszkańców wszystkich krajów, które Stany Zjednoczone objęły embargiem, ani (b) do osób znajdujących się na liście osób specjalnie wyznaczonych (Specially Designated Nationals) Departamentu Skarbu USA lub w tabeli zamówień niedopuszczalnych (Table of Deny Orders) Departamentu Handlu USA. Pobierając lub użytkując Oprogramowanie, Użytkownik oświadcza, że nie przebywa w żadnym z tych krajów, nie znajduje się pod kontrolą ich obywatela ani mieszkańca, a także że sam nie jest mieszkańcem tych krajów ani osobą wymienioną na tych listach. O ile wyraźna, pisemna, pełnomocnie podpisana umowa z firmą Corel nie stanowi inaczej, Użytkownik nie ma prawa do zakupu licencji na użytkowanie Oprogramowania w celu jego eksportu do kraju objętego embargiem przez Stany Zjednoczone. Nie może też korzystać z usług stron trzecich w celu zakupienia licencji na użytkowanie Oprogramowania, jeśli wymaga to przesłania (drogą elektroniczną lub w inny sposób) Oprogramowania do kraju objętego embargiem przez Stany Zjednoczone.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza umowa EULA stanowi całość uzgodnień między Użytkownikiem a firmą Corel i zastępuje wszelką inną komunikację lub informacje dotyczące Oprogramowania i dokumentacji. Oprogramowanie (lub jakakolwiek jego funkcja bądź część) może nie być dostępne we wszystkich językach lub we wszystkich krajach.

Jeśli dowolne postanowienie niniejszej umowy EULA zostanie uznane, w całości lub części, za niezgodne z prawem, nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania zgodnie z obowiązującym prawem, nie obowiązuje w danej jurysdykcji wyłącznie w zakresie, w jakim jest niezgodne z prawem, nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania. Żadnego z warunków ani postanowień niniejszej umowy EULA nie można uznać za unieważnione i usprawiedliwić jego naruszenia, chyba że zostało unieważnione i podpisane w imieniu strony, wobec której takie unieważnienie zastosowano. Żadne (wyraźne ani dorozumiane) unieważnienie postanowienia umowy nie oznacza akceptacji, unieważnienia ani usprawiedliwienia innych lub kolejnych naruszeń. Żadne modyfikacje lub poprawki do niniejszej umowy EULA nie są wiążące dla firmy Corel, jeśli nie zostaną sporządzone w formie pisemnej i należycie podpisane przez Użytkownika oraz autoryzowanego przedstawiciela firmy Corel.

Niektóre wersje Oprogramowania mogą nie być zgodne z różnymi systemami operacyjnymi komputerów, a firma Corel może nie wydawać ich Aktualizacji (zwłaszcza Aktualizacji zapewniających zgodność). Oprogramowanie może nie być zgodne z systemami operacyjnymi komputera, które Użytkownik kupi teraz lub w przyszłości. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Oprogramowanie może być dołączane do oprogramowania i innych technologii będących własnością osób trzecich i przez nie zarządzanych lub stanowić ich część. Niniejsza umowa EULA pozostaje w mocy w przypadku takiego dołączenia. Wszelkie programy lub technologie osób trzecich, które mogą być dystrybuowane razem z Oprogramowaniem (jako dołączone oprogramowanie osoby trzeciej), mogą wymagać od Użytkownika akceptacji umowy licencyjnej z daną osobą trzecią. Licencjodawcy firmy Corel są bezpośrednim i zamierzonym beneficjentem tej umowy EULA.

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

Niniejsza umowa EULA w szczególności wyklucza Konwencję Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów oraz wszelkie mające zastosowanie przepisy wykonawcze dotyczące rzeczonej Konwencji. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez stosowne prawo, z wyjątkiem wyraźnie wyszczególnionego tutaj zakresu, umowa EULA nie narusza praw ustawowych żadnej strony występującej jako konsument.

Użytkownicy w USA

Jeśli Użytkownik kupił lub pobrał Oprogramowanie w Stanach Zjednoczonych, niniejsza umowa EULA podlega prawu Stanów Zjednoczonych oraz stanu Kalifornia, bez odniesienia do zasad dotyczących konfliktu prawa. Wszelkie dotyczące niniejszej umowy EULA spory pomiędzy Użytkownikiem a firmą Corel podlegają właściwości terytorialnej sądów stanowych i federalnych stanu Kalifornia.

Użytkownicy w KANADZIE

Jeśli Oprogramowanie zostało kupione w Kanadzie i o ile nie jest to wyraźnie zabronione przez lokalne prawo, niniejsza umowa EULA podlega prawu obowiązującemu w prowincji Ontario w Kanadzie, a wszelkie dotyczące niniejszej umowy spory między Użytkownikiem a firmą Corel podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów federalnych i rejonowych z siedzibą w Toronto, prowincja Ontario.

Użytkownicy w Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Szwajcarii

W przypadku, gdy Użytkownik nabył Oprogramowanie w Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii lub Szwajcarii, zastosowanie ma prawo lokalne.

DODATKOWE WARUNKI UMOWY EULA

WARUNKI DODATKOWE MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO LICENCJI NA CZAS OKREŚLONY: Zgodnie z warunkami niniejszej umowy EULA, licencja na użytkowanie Oprogramowania na czas określony zaczyna obowiązywać od daty zakupu i jest ważna przez czas określony przez firmę Corel. Użytkowanie Oprogramowania poza obowiązującym ustalonym czasem lub dowolna próba naruszenia funkcji kontrolującej czas i wyłączającej Oprogramowanie stanowią jego nieautoryzowane użycie oraz istotne naruszenie niniejszej umowy EULA i obowiązującego prawa.

DODATKOWE WARUNKI MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO UŻYTKOWNIKÓW PROGRAMÓW COREL DVD XPACK, DVD+AVCHD XPACK, ULTIMATE XPACK I MP3 & DVD XPACK („LINIA PRODUKTÓW XPACK”): Użytkownik zobowiązuje się nie używać Linii produktów XPACK w tych jurysdykcjach, w ramach których korzystanie z programowych dekoderów wideo i/lub audio jest niezgodne z prawem.

DODATKOWE WARUNKI MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO UŻYTKOWNIKÓW PROGRAMÓW WINDVD I VIDEOSTUDIO PRO: Użytkownik potwierdza, że używanie Oprogramowania w dowolny sposób zgodny ze standardem MPEG-2 lub MPEG-4 jest wyraźnie zabronione bez licencji na mające zastosowanie patenty z pakietu patentów MPEG-2 lub pakietu patentów MPEG-4, przy czym te licencje można uzyskać od firmy MPEG LA, LLC. (http://www.mpegla.com/main/default.aspx), 6312 S. Fiddlers Green Circle, Suite 400E, Greenwood Village, Colorado, 80111, USA. Użytkownik potwierdza, że Oprogramowanie może być objęte licencją pakietu patentowego VC-1 dotyczącego osobistego i niekomercyjnego używania przez konsumenta w celu (1) kodowania materiału wideo zgodnie ze standardem VC-1 („wideo VC-1”) i/lub (2) dekodowania materiału wideo VC-1, który został zakodowany przez konsumenta zaangażowanego w osobiste i niekomercyjne działania i/lub został uzyskany od dostawcy materiału wideo posiadającego licencję na dostarczanie materiału wideo VC-1. Żadna licencja nie jest udzielana ani nie będzie dorozumiana na jakiekolwiek inne wykorzystanie. Dodatkowe informacje można uzyskać od firmy MPEG LA, L.L.C. (http://www.mpegla.com/main/default.aspx). Użytkownik potwierdza, że Oprogramowanie może być objęte licencją pakietu patentowego AVC dotyczącego osobistego i niekomercyjnego używania przez konsumenta w celu (a) kodowania materiału wideo zgodnie ze standardem AVC („wideo AVC”) i/lub (b) dekodowania materiału wideo AVC, który został zakodowany przez konsumenta zaangażowanego w osobiste i niekomercyjne działania i/lub został uzyskany od dostawcy materiału wideo posiadającego licencję na dostarczanie materiału wideo AVC. Żadna licencja nie jest udzielana ani nie będzie dorozumiana na jakiekolwiek inne wykorzystanie. Dodatkowe informacje można uzyskać od firmy MPEG LA, L.L.C. (http://www.mpegla.com/main/default.aspx). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Oprogramowanie może podlegać licencjonowaniu w ramach licencji MP3. Dostarczenie Oprogramowania nie oznacza przekazania licencji ani uprawnień do dystrybucji danych zakodowanych w formacie MP3 lub MP3PRO w komercyjnych audycjach, aplikacjach strumieniowych, innych systemach dystrybucji treści lub na nośnikach fizycznych. Takie wykorzystanie wymaga oddzielnej licencji. Dodatkowe informacje można uzyskać w witrynie MP3 licensing (http://mp3licensing.com). Jeśli Użytkownik kupił Oprogramowanie jako samodzielny produkt w sprzedaży detalicznej, firma Corel uiściła opłaty za powyższe licencje.

DODATKOWE WARUNKI MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO UŻYTKOWNIKÓW PAKIETU WORDPERFECT OFFICE: Użytkownik potwierdza, że ten produkt może uwzględniać własność intelektualną firmy Microsoft Corporation. Informacje o warunkach, na jakich firma Microsoft Corporation udziela licencji na swoją własność intelektualną, można uzyskać po skontaktowaniu się z firmą Microsoft Corporation.

DODATKOWE WARUNKI MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO UŻYTKOWNIKÓW PROGRAMU ROXIO CREATOR: Niniejsze Oprogramowanie MOŻE zawierać materiały i technologię stron trzecich, w związku z czym w przypadku korzystania z Oprogramowania zastosowanie mają następujące dodatkowe uwagi, ograniczenia, wymagania, zastrzeżenia i ograniczenia odpowiedzialności:

(a) Kodeki MP3 i MP3Pro. Jeśli Oprogramowanie zawiera kodeki lub technologię MP3 lub MP3Pro, dostarczenie Oprogramowania nie oznacza przekazania licencji ani uprawnień do dystrybucji treści utworzonych przy użyciu Oprogramowania w komercyjnych audycjach (w sieciach naziemnych, satelitarnych, kablowych i/lub innych), aplikacjach strumieniowych (poprzez Internet, intranet i/lub inne sieci), innych systemach dystrybucji treści (aplikacje typu pay-audio, audio na żądanie itp.) lub na nośnikach fizycznych (płyty CD i DVD, chipy półprzewodnikowe, dyski twarde, karty pamięci itp.). Takie wykorzystanie może wymagać oddzielnej licencji. Szczegóły znajdują się na stronie http://mp3licensing.com.

(b) Windows Media Format SDK. Dostawcy treści mogą wykorzystywać dystrybuowaną wraz z Oprogramowaniem technologię firmy Microsoft do zarządzania prawami cyfrowymi dotyczącymi plików Windows Media („WM-DRM”) w celu ochrony integralności swoich treści („Zabezpieczone Treści”), a przez to zapobiegania przywłaszczeniu swojej własności intelektualnej zawartej w tych treściach, w tym praw autorskich. Niektóre części Oprogramowania oraz inne aplikacje stron trzecich mogą wykorzystywać technologię WM-DRM do odtwarzania Zabezpieczonych Treści („Oprogramowanie WM-DRM”). W przypadku, gdy zabezpieczenia Oprogramowania WM-DRM zostaną naruszone, właściciele Zabezpieczonych Treści („Właściciele Zabezpieczonych Treści”) mogą zażądać od firmy Microsoft odebrania Oprogramowaniu WM-DRM uprawnienia do kopiowania, wyświetlania i/lub odtwarzania Zabezpieczonych Treści. Odebranie uprawnień nie wpływa na zdolność Oprogramowania WM-DRM do odtwarzania niezabezpieczonych treści. Lista Oprogramowania WM-DRM z odebranymi uprawnieniami przesyłana jest na komputer Użytkownika za każdym razem, gdy Użytkownik pobiera z Internetu licencję na Zabezpieczone Treści. Firma Microsoft może w związku taką licencją również pobierać listy odebranych uprawnień na komputer Użytkownika w imieniu Właścicieli Zabezpieczonych Treści. Właściciele Zabezpieczonych Treści mogą ponadto wymagać od Użytkownika uaktualnienia pewnych komponentów WM-DRM dystrybuowanych wraz z Oprogramowaniem („Uaktualnienia WM-DRM”) przed uzyskaniem dostępu do ich treści. W przypadku próby odtworzenia przez Użytkownika takich treści Oprogramowanie WM-DRM firmy Microsoft powiadomi Użytkownika, że wymagane jest Uaktualnienie WM-DRM, a następnie poprosi o zgodę Użytkownika na pobranie Uaktualnienia WM-DRM. Może to również dotyczyć Oprogramowania WM-DRM firm innych niż Microsoft. Jeśli Użytkownik nie wyrazi zgody na uaktualnienie, nie będzie mieć możliwości dostępu do treści wymagających Uaktualnienia WM-DRM, jednak wciąż będzie mieć dostęp do niezabezpieczonych treści oraz Zabezpieczonych Treści niewymagających uaktualnienia. Funkcje WM-DRM korzystające z dostępu do Internetu, takie jak uzyskiwanie nowych licencji i/lub przeprowadzanie wymaganych Uaktualnień WM-DRM, mogą zostać wyłączone. W przypadku wyłączenia tych funkcji Użytkownik wciąż będzie miał możliwość odtwarzania Zabezpieczonych Treści, o ile na komputerze Użytkownika jest już przechowywana ważna licencja na te treści.

(c) MPEG-2. Oprogramowanie może być objęte licencją pakietu patentowego MPEG-2, oferowanego przez firmę MPEG LA. Używanie Oprogramowania w jakikolwiek sposób inny niż użytek osobisty przez konsumenta w sposób zgodny ze standardem MPEG-2 dotyczącym kodowania danych plików wideo na potrzeby zapisu na nośnikach jest wyraźnie zabronione bez licencji na mające zastosowanie patenty z pakietu patentów MPEG-2, przy czym te licencje można uzyskać od firmy MPEG LA, 250 Steele Street, Suite 300, Denver, Colorado 80206, USA.

(d) VC-1. Oprogramowanie może być objęte licencją pakietu patentowego VC-1 dotyczącego osobistego i niekomercyjnego używania przez konsumenta w celu (i) kodowania materiału wideo zgodnie ze standardem VC-1 („Materiał Wideo VC-1”) i/lub (ii) dekodowania Materiału Wideo VC-1, który został zakodowany przez konsumenta zaangażowanego w osobiste i niekomercyjne działania i/lub został uzyskany od dostawcy materiału wideo posiadającego licencję na dostarczanie Materiału Wideo VC-1. Żadna licencja nie jest przyznawana w innych celach i nie może być w ten sposób rozumiana. Dodatkowe informacje można uzyskać w firmie MPEG LA, LLC. Patrz HTTP://www.mpegla.com.

(e) AVC. Oprogramowanie może być objęte licencją pakietu patentowego AVC dotyczącego osobistego i niekomercyjnego używania przez konsumenta w celu (i) kodowania materiału wideo zgodnie ze standardem AVC („Materiał Wideo AVC”) i/lub (ii) dekodowania Materiału Wideo AVC, który został zakodowany przez konsumenta zaangażowanego w osobiste i niekomercyjne działania i/lub został uzyskany od dostawcy materiału wideo posiadającego licencję na dostarczanie Materiału Wideo AVC. Żadna licencja nie jest przyznawana w innych celach i nie może być w ten sposób rozumiana. Dodatkowe informacje można uzyskać w firmie MPEG LA, LLC. Patrz HTTP://www.mpegla.com.

(f) MPEG-4. Oprogramowanie może być objęte licencją pakietu patentowego MPEG-4, oferowanego przez firmę MPEG LA. KORZYSTANIE Z NINIEJSZEGO PRODUKTU W DOWOLNY SPOSÓB ZGODNY ZE STANDARDEM MPEG-4 JEST ZABRONIONE Z WYJĄTKIEM REALIZOWANIA DZIAŁAŃ NIEKOMERCYJNYCH NA WŁASNY UŻYTEK.

(g) Korzystanie z obrazów clipart, obiektów fotograficznych i fotografii. Użytkownik może, z zastrzeżeniem wymienionych poniżej ograniczeń, wykorzystywać dowolne obrazy clipart i fotografie objęte licencjami stron trzecich („Obrazy”) we własnej pracy i publikować, wyświetlać oraz dystrybuować swoją pracę w dowolnych mediach. Użytkownikowi nie wolno jednak odsprzedawać ani udostępniać w inny sposób Obrazów do użytkowania lub dystrybucji osobno lub w postaci odłączonej od produktu lub od strony internetowej. Przykładowo Obrazy mogą zostać wykorzystane jako element projektu strony internetowej, jednak nie mogą zostać udostępnione do pobrania osobno ani w formacie opracowanym lub przeznaczonym do trwałego przechowywania lub wtórnego użytku przez innych. Podobnie klientom można przekazać kopie Obrazów (w tym również pliki cyfrowe) jako część produktu (dzieła), jednak nie można im przekazać Obrazów osobno ani zezwolić im na wykorzystywanie Obrazów osobno ani jako części innego produktu. Użytkownik może również, z zastrzeżeniem wymienionych poniżej ograniczeń, wykonać jedną (1) kopię Obrazów na potrzeby kopii zapasowej lub w celach archiwalnych. Użytkownikowi nie wolno tworzyć przy użyciu Obrazów prac nieprzyzwoitych, zniesławiających lub z innych względów nielegalnych ani używać Obrazów w jakimkolwiek innym celu zakazanym prawem. Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać ani zezwalać na wykorzystanie Obrazów lub jakiejkolwiek ich części jako znaków towarowych lub usługowych, ani też rościć sobie jakichkolwiek praw do Obrazów lub jakiejkolwiek ich części. Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać Obrazów w formacie elektronicznym, online ani w aplikacjach multimedialnych, chyba że wykorzystywane są one wyłącznie do wyświetlania i nie jest udzielana zgoda na ich pobieranie ani zapisywanie z jakiegokolwiek powodu. Użytkownikowi nie wolno wypożyczać, wynajmować, przekazywać na zasadzie podlicencji ani użyczać Obrazów ani ich kopii innej osobie fizycznej lub prawnej. Użytkownik może jednak przenieść na inną osobę fizyczną lub prawną wszystkie swoje licencje na używanie Obrazów, pod warunkiem że (i) Użytkownik przekaże Obrazy oraz niniejszą licencję wraz ze wszystkimi kopiami (oprócz kopii dołączonych do dzieła Użytkownika, zgodnie z warunkami niniejszej Umowy), takiej osobie, (ii) Użytkownik nie zachowa dla siebie żadnych kopii, co dotyczy również kopii przechowywanych na komputerze lub innym urządzeniu do przechowywania danych, a (iii) strona otrzymująca akceptuje warunki i postanowienia niniejszej Umowy. Użytkownikowi nie wolno korzystać z żadnych obrazów w sposób inny niż wyraźnie dozwolony w niniejszej licencji. Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać Obrazów związanych z możliwymi do zidentyfikowania osobami, produktami ani jednostkami w sposób sugerujący ich związek z jakimikolwiek produktem lub jakąkolwiek usługą lub poparcie dla takiego produktu lub takiej usługi, chyba że Użytkownik zamieści wyraźne oświadczenie wskazujące, że obrazy przedstawiające osobę lub rozpoznawalny produkt używane są wyłącznie w celach ilustracyjnych.

(h) LAME MP3 Encoder. Oprogramowanie może wykorzystywać bibliotekę LAME MP3 Encoder, objętą Mniejszą Powszechną Licencją Publiczną GNU (GNU Lesser General Public License). W takim przypadku Użytkownik może znaleźć kopię tej licencji w folderze instalacji produktu. W ciągu trzech lat od zakupu Oprogramowania Użytkownik może złożyć wniosek o kopię kodu źródłowego biblioteki LAME MP3 Encoder poprzez kontakt z zespołem obsługi klienta firmy Corel. Użytkownik poniesie opłatę pokrywającą koszt dystrybucji kodu na rzecz Użytkownika.

(i) Inne uwagi dotyczące własności intelektualnej stron trzecich. Oprogramowanie może zawierać elementy objęte prawem autorskim, znaki towarowe, kod i inną własność intelektualną („Własność intelektualna stron trzecich”) należące do stron trzecich. Własność intelektualna stron trzecich należy do odpowiednich stron trzecich, które dokonują jej rejestracji oraz udzielają na nią licencji. W ogólności, firma Corel uzyskuje od stron trzecich Własność intelektualną stron trzecich i zamieszcza ją jako element Oprogramowania w otrzymanej formie („tak jak jest”). Korzystanie z Własności intelektualnej stron trzecich poza zakresem określonym w niniejszej Umowie może być bezwzględnie zakazane. Może być także konieczne uzyskanie od odpowiednich właścicieli zgody na korzystanie z Własności intelektualnej stron trzecich.

(j) Baza danych / dane Gracenote. Oprogramowanie może zawierać oprogramowanie firmy Gracenote, Inc. z siedzibą w Emeryville w Kalifornii („Gracenote”). Oprogramowanie firmy Gracenote („Klient Gracenote”) umożliwia Oprogramowaniu identyfikację dysków przez Internet oraz pozyskiwanie z serwerów internetowych („Serwery Gracenote”) informacji związanych z muzyką, w tym dotyczących nazwy, wykonawcy, utworu i tytułu („Dane Gracenote”), a także umożliwia działanie innych funkcji. Użytkownik może korzystać z Danych Gracenote jedynie za pośrednictwem funkcji Oprogramowania przeznaczonych dla użytkownika końcowego.

Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Danych Gracenote, Klienta Gracenote i Serwerów Gracenote tylko w celach osobistych i niekomercyjnych. Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać, nie kopiować, nie przenosić ani nie transmitować Klienta Gracenote ani Danych Gracenote na rzecz żadnej strony trzeciej. UŻYTKOWNIK ZOBOWIĄZUJE SIĘ NIE UŻYWAĆ ANI NIE WYKORZYSTYWAĆ DANYCH GRACENOTE, KLIENTA GRACENOTE ANI SERWERÓW GRACENOTE W SPOSÓB INNY NIŻ WYRAŹNIE DOPUSZCZONY W NINIEJSZEJ UMOWIE.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niewyłączna licencja Użytkownika na korzystanie z Danych Gracenote, Klienta Gracenote i Serwerów Gracenote wygaśnie w przypadku naruszenia przez Użytkownika tych ograniczeń. W przypadku wygaśnięcia licencji użytkownik zobowiązuje się zaprzestać wszelkiego korzystania z Danych Gracenote, Klienta Gracenote oraz Serwerów Gracenote. Firma Gracenote zastrzega sobie wszelkie prawa do Danych Gracenote, Klienta Gracenote oraz Serwerów Gracenote, w tym wszystkie prawa własności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma Gracenote może egzekwować swoje prawa wynikające z niniejszej Umowy we własnym imieniu bezpośrednio wobec Użytkownika.

Usługa Gracenote wykorzystuje unikatowy identyfikator do śledzenia zapytań w celach statystycznych. Celem losowo przypisanego identyfikatora numerycznego jest umożliwienie usłudze Gracenote zliczania zapytań bez konieczności posiadania żadnych informacji na temat tożsamości Użytkownika. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej poświęconej Polityce prywatności Gracenote, dotyczącej Usługi Gracenote.

Korzystając z Oprogramowania, Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie przez oprogramowanie Gracenote sygnatur fali firmie Gracenote. Sygnatura fali to kompilacja danych fali dźwiękowej zawartych w samej muzyce, pozwalająca usłudze Gracenote odnaleźć informacje dotyczące wykonawcy i tytułu na podstawie cyfrowych plików muzycznych. Sygnatura fali nie zawiera żadnych informacji na temat Użytkownika ani jego komputera, a obliczanie sygnatury fali nie powinno mieć zauważalnego wpływu na wydajność komputera. Więcej informacji znajduje się na stronie często zadawanych pytań (Frequently Asked Questions; FAQ) oraz w Polityce prywatności dotyczącej Usługi Gracenote.

Licencja na Klienta Gracenote i każdy z elementów Danych Gracenote udzielana jest Użytkownikowi w stanie „TAK JAK JEST”. Firma Gracenote nie udziela w sposób wyraźny ani dorozumiany żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących poprawności jakichkolwiek Danych Gracenote pochodzących z Serwerów Gracenote. Firma Gracenote zastrzega sobie prawo do usuwania Danych z Serwerów Gracenote oraz do zmiany kategorii Danych z dowolnego powodu uznanego przez firmę Gracenote za stosowny. Nie udziela się żadnych gwarancji bezbłędnego działania ani nieprzerwanego funkcjonowania Klienta Gracenote ani Serwerów Gracenote. Firma Gracenote nie ma obowiązku dostarczania użytkownikowi nowych, usprawnionych ani dodatkowych typów ani kategorii Danych, jakie firma Gracenote może zdecydować się wprowadzić w przyszłości, oraz ma prawo do zakończenia świadczenia swoich usług przez Internet w dowolnej chwili.

FIRMA GRACENOTE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI, W TYM DOROZUMIANYCH GWARANCJI UŻYTECZNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIENARUSZENIA PRAW, A TAKŻE GWARANCJI DOTYCZĄCYCH TYTUŁU. FIRMA GRACENOTE NIE UDZIELA GWARANCJI NA WYNIKI UZYSKANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA W DRODZE KORZYSTANIA Z KLIENTA GRACENOTE LUB Z DOWOLNEGO SERWERA CDDB GRACENOTE. FIRMA GRACENOTE W ŻADNYM WYPADKU NIE ODPOWIADA ZA SZKODY WYNIKOWE ANI PRZYPADKOWE ANI ZA UTRATĘ DOCHODÓW ANI ZYSKÓW.

DODATKOWE WARUNKI MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO UŻYTKOWNIKÓW OPROGRAMOWANIA ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W NIEMCZECH LUB AUSTRII: Jeśli Użytkownik uzyskał Oprogramowanie w Niemczech lub Austrii, zastosowanie mają obowiązkowe niemieckie i austriackie przepisy w zakresie odpowiedzialności za produkt i ochrony praw konsumenckich dotyczące odszkodowań za wadliwe towary, przy czym przepisy te mają decydujące znaczenie w razie sprzeczności z przepisami i postanowieniami umowy EULA wymienionymi powyżej.

W odniesieniu do GWARANCJI obowiązują następujące postanowienia: Jeśli Oprogramowanie jest zainstalowane poprawnie i użytkowane prawidłowo, będzie działać zgodnie z opisem funkcji i opcji przedstawionym w dołączonej do niego dokumentacji. Oprogramowanie może jednak zawierać zwykłe błędy i niedociągnięcia. A zatem Oprogramowanie — ponieważ może to stać w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa — jest dostarczane przy założeniu, że naprawy tego rodzaju zwykłych błędów i niedociągnięć będą przeprowadzane od czasu do czasu w formie poprawek.

W odniesieniu do ODPOWIEDZIALNOŚCI obowiązują postanowienia wyszczególnione w sekcji OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI DOTYCZĄCE KLIENTÓW W NIEMCZECH.

DODATKOWE WARUNKI MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO UŻYTKOWNIKÓW OPROGRAMOWANIA ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W WIELKIEJ BRYTANII: Jeśli Użytkownik (a) jest konsumentem zamieszkałym na stałe w Wielkiej Brytanii, (b) zawarł niniejszą umowę EULA w Wielkiej Brytanii oraz (c) uzyskał Oprogramowanie w Wielkiej Brytanii, obowiązują ograniczenia odpowiedzialności i gwarancji wyszczególnione w stosownych brytyjskich przepisach dotyczących ochrony praw konsumenckich i gwarancji, które mają decydujące znaczenie w razie sprzeczności z przepisami i postanowieniami umowy EULA wymienionymi powyżej.

DODATKOWE WARUNKI MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO UŻYTKOWNIKÓW OPROGRAMOWANIA ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W AUSTRALII:

OGRANICZONA GWARANCJA (TYLKO KONSUMENCI AUSTRALIJSCY)

Towary firmy Corel są objęte gwarancjami, których zgodnie z australijskim prawem ochrony konsumenta nie można wyłączyć. Użytkownik ma prawo do wymiany towaru lub zwrotu kosztów za „poważne wady” i odszkodowania za wszelkie inne możliwe do przewidzenia straty lub szkody. Ma również prawo do naprawy lub wymiany towarów, jeśli ich jakość jest nieakceptowalna, a wada nie nosi znamion „poważnej wady”.

Termin „poważna wada” jest zdefiniowany w obowiązujących w Australii przepisach o ochronie konsumentów i obejmuje między innymi przypadki, w których towary są w istotny sposób nieprzydatne do danego celu i nie można z łatwością i w odpowiednim czasie usunąć ich wad, lub w których towary odbiegają pod co najmniej jednym istotnym względem od opisu, na podstawie którego zostały dostarczone.

Gwarancja wynikająca z niniejszej części umowy jest udzielana przez firmę Corel Corporation, mającą siedzibę pod adresem: 1600 Carling Avenue, Ottawa, Ontario, K1Z 8R7, Kanada.

Firma Corel gwarantuje, że nośnik, na którym zamieszczone jest Oprogramowanie, będzie wolny od wad materiałowych i wykonawczych w przypadku normalnego użytkowania w okresie dziewięćdziesięciu (90) dni od daty zakupu Oprogramowania. Uprawnienia wynikające z niniejszej wyraźnej gwarancji stanowią uzupełnienie wszelkich innych praw i środków zaradczych przysługujących konsumentom z mocy przepisów odnoszących się do towarów lub usług objętych gwarancją.

Jeśli Oprogramowanie jest zainstalowane poprawnie i użytkowane prawidłowo, będzie działać zgodnie z opisem funkcji i opcji przedstawionym w dołączonej do niego dokumentacji, choć może zawierać zwykłe błędy i niedociągnięcia. Okresowo udostępniane będą poprawki błędów i Aktualizacje.

Jeśli dysk komputerowy jest wadliwy, firma Corel, bez ograniczania innych obowiązków wynikających z przepisów, wymieni go na sprawny, o ile Użytkownik zwróci go do firmy Corel wraz kopią dowodu zakupu. Wymienione Oprogramowanie jest objęte gwarancją w oryginalnym okresie gwarancji określonym w niniejszej części umowy.

WYŁĄCZENIA (DOTYCZY TYLKO AUSTRALII)

Gwarancja udzielona w niniejszej części umowy nie obejmuje wad ani problemów wynikających z działań Użytkownika, wskutek których jakość Oprogramowania stała się nieakceptowalna, takich jak niewłaściwe obchodzenie się z nim lub uszkodzenia spowodowane przez użytkowanie odbiegające od zwyczajowego. Użytkownik ponosi ponadto pełną odpowiedzialność za wybór, instalację i użytkowanie Oprogramowania.

Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych powyżej, firma Corel zrzeka się — w maksymalnym dozwolonym przez obowiązujące prawo zakresie — wszelkich innych wyraźnych lub dorozumianych gwarancji, w tym gwarancji co do nienaruszania prawa przez Oprogramowanie i dołączone do niego materiały pisane.

Jeśli Użytkownik w jakikolwiek sposób zmodyfikuje Oprogramowanie bez zgody firmy Corel, firma Corel nie usunie wad spowodowanych taką modyfikacją, a Użytkownik odpowiada za wszelkie straty poniesione przez firmę Corel na skutek takiej nieupoważnionej modyfikacji. Jeśli Użytkownik instaluje odpowiednio oznaczone przedpremierowe wersje produktów, robi to na własne ryzyko. Produkty w wersji przedpremierowej mogą być użytkowane wyłącznie do celów testowych w środowiskach testowych i nie wolno ich wykorzystywać do celów produkcyjnych.

SPOSÓB ZGŁASZANIA ROSZCZEŃ GWARANCYJNYCH (DOTYCZY TYLKO AUSTRALII)

Aby gwarancja została uznana, Użytkownik musi skontaktować się z centrum obsługi klienta firmy Corel pod adresem http://www.corel.com/support/rma i uzyskać numer autoryzacji zwrotu towaru (Return Merchandise Authorisation, RMA). Szczegółowe instrukcje dotyczące autoryzacji zwrotu towaru, wraz z informacjami o wysyłce i numerem RMA, zostaną przekazane Użytkownikowi pocztą elektroniczną. Użytkownik musi przedstawić dowód zakupu i pokryć koszty zwrotu Oprogramowania. Oprogramowanie oraz wszystkie związane z nim nośniki i instrukcje należy zwrócić na adres: Corel Japan Limited, Shinbashi Tokyu Bldg 2f, 4-21-3 Minato-ku Tokyo, 105-0004 Japan. Oprogramowanie musi też zostać odinstalowane z komputera Użytkownika i wszystkich urządzeń do przechowywania danych, a wszystkie jego kopie zapasowe należy usunąć. Firma Corel dołoży wszelkich starań, aby rozpatrzyć roszczenie w ciągu 10 dni roboczych od dnia jego otrzymania. Jeśli Oprogramowanie zostanie uznane za wadliwe, dysk zamienny zostanie wysłany do Użytkownika pocztą tradycyjną.

SZKODY POŚREDNIE I WYNIKOWE — AUSTRALIA

FIRMA COREL NIE PONOSI — W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO AUSTRALIJSKIE — ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY POŚREDNIE LUB WYNIKOWE. UŻYTKOWNIK PONOSI WSZYSTKIE KOSZTY ZWIĄZANE ZE SZKODAMI WYNIKAJĄCYMI Z INFORMACJI ZAWARTYCH W OPROGRAMOWANIU LUB OPRACOWANYCH ZA POMOCĄ OPROGRAMOWANIA. W MAKSYMALNYM DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE FIRMA COREL, JEJ DOSTAWCY ANI LICENCJODAWCY NIE PONOSZĄ W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE SZKODY WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA, W TYM ZA UTRATĘ ZYSKÓW BIZNESOWYCH, PRZERWY W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI, UTRATĘ INFORMACJI BIZNESOWYCH LUB INNE STRATY PIENIĘŻNE, NAWET JEŚLI POWIADOMIONO ICH O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

DODATKOWE WARUNKI MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO UŻYTKOWNIKÓW OPROGRAMOWANIA ZAWIERAJĄCEGO OPROGRAMOWANIE SHAREWARE: Oprogramowanie może być udostępniane jako shareware, czyli nabywane bezpłatnie i użytkowane przez ograniczony czas dla celów ewaluacyjnych, i podlega określonym warunkom licencji Użytkownika końcowego oprogramowania shareware.

DODATKOWE WARUNKI MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO UŻYTKOWNIKÓW OBRAZÓW CLIPART, ZDJĘĆ, MATERIAŁÓW WIDEO, KLIPÓW AUDIO, CZCIONEK I PRÓBEK: Oprogramowanie może zawierać lub udostępniać obrazy clipart, zdjęcia, materiały wideo, klipy audio (zbiorczo „Obrazy lub klipy”), pliki danych oprogramowania zawierające projekty krojów czcionek używane przez odpowiedni sprzęt i oprogramowanie (na przykład pliki .ttf lub .otf) nazywane „Oprogramowaniem czcionek” oraz ich graficzne obrazy wygenerowane przez Oprogramowanie czcionek, czyli „Czcionki wyjściowe”, a także przykładowe materiały, takie jak formularze, szablony, „filmiki” lub podobne elementy (zwane zbiorczo „Próbkami”), które stanowią własność firmy Corel, są udostępnione w ramach technologii „open source” lub są objęte licencją osób trzecich. O ile nie jest to wymagane w poniższym akapicie lub określone w treści, Użytkownik naszego Oprogramowania może dowolnie używać Obrazów lub klipów, Czcionek wyjściowych lub Próbek, jak również je modyfikować i publikować, zgodnie z poniższymi postanowieniami: Użytkownik może (i) uwzględniać dowolne Obrazy lub klipy, Czcionki wyjściowe lub Próbki we własnych oryginalnych dziełach, jak również publikować, wyświetlać i dystrybuować swoje dzieła w dowolnych mediach, pod warunkiem, że zamieści w swoim dziele informację o prawach autorskich Użytkownika i firmy Corel, zgodnie z następującym wzorem: “Copyright (c) 20___ [imię i nazwisko/nazwa Użytkownika], Corel Corporation i jej licencjodawcy. Wszelkie prawa zastrzeżone.”, a także (ii) wykonać jedną (1) kopię Obrazów lub klipów, Oprogramowania czcionek lub Próbek w celu archiwizacji lub sporządzenia kopii zapasowej. UŻYTKOWNIKOWI NIE WOLNO (i) odsprzedawać ani udostępniać w inny sposób Obrazów lub klipów ani Oprogramowania czcionek do używania lub dystrybucji osobno lub w postaci odłączonej od produktu lub od strony internetowej. Obrazy lub klipy albo Czcionki wyjściowe mogą być na przykład wykorzystane przez Użytkownika jako część projektu witryny internetowej, ale nie mogą być udostępniane do pobierania oddzielnie (specjalnie zakazane jest korzystanie z Oprogramowania czcionek jako czcionki internetowej, używanie specyfikacji CSS3@font-face lub podobnej) ani w formacie opracowanym lub przeznaczonym do trwałego przechowywania lub wtórnego użytku przez innych; (ii) udostępniać Obrazów lub klipów ani Oprogramowania czcionek osobom trzecim ani umożliwiać używania osobno Obrazów lub klipów albo Czcionek wyjściowych przez osoby trzecie ani jako części innego produktu; osobom trzecim można jednak przekazać kopie Obrazów lub klipów albo Czcionek wyjściowych (w tym również pliki cyfrowe) jako część produktu (dzieła); (iii) używać Obrazów lub klipów, Oprogramowania czcionek, Czcionek wyjściowych lub Próbek do celów prawnie zabronionych; (iv) umożliwiać używania Obrazów lub klipów, Oprogramowania czcionek, Czcionek wyjściowych lub Próbek ani jakichkolwiek ich części jako znaków towarowych lub usługowych ani rościć sobie jakichkolwiek praw do Obrazów lub klipów, Oprogramowania czcionek, Czcionek wyjściowych lub Próbek albo jakiejkolwiek ich części; (v) używać jakichkolwiek Obrazów lub klipów zawierających identyfikowalne osoby lub jednostki do celów komercyjnych, w tym w sposób mogący sugerować ich powiązanie lub popieranie jakiegokolwiek produktu lub usługi; (vi) używać Obrazów lub klipów w formacie elektronicznym, online ani w aplikacjach multimedialnych, jeśli Obrazy lub klipy nie są dołączone jedynie do celów wyświetlania i nie udzielono pozwolenia na pobieranie i/lub zapisywanie Obrazów lub klipów z jakiegokolwiek powodu; (vii) wypożyczać, wynajmować, przekazywać na zasadzie sublicencji ani użyczać Obrazów lub klipów albo czcionek lub ich kopii innej osobie fizycznej lub prawnej; (viii) w żaden sposób modyfikować Oprogramowania czcionek; (ix) używać Obrazów lub klipów prezentowanych na ekranach powitalnych oprogramowania, ekranach informacyjnych, opakowaniach produktu i/lub materiałach marketingowych; (x) używać Obrazów lub klipów, Oprogramowania czcionek, Czcionek wyjściowych lub Próbek poza sytuacjami wyraźnie dozwolonymi w niniejszej umowie EULA. Użytkownik może jednak przenieść na inną osobę fizyczną lub prawną wszystkie swoje wynikające z umowy EULA prawa do używania Obrazów lub klipów albo Oprogramowania czcionek, pod warunkiem, że (i) Użytkownik przekaże Oprogramowanie, w tym Obrazy lub klipy albo Oprogramowanie czcionek oraz niniejszą umowę EULA wraz ze wszystkimi kopiami (oprócz kopii dołączonych do dzieła Użytkownika, zgodnie z warunkami niniejszej umowy EULA), takiej osobie, (ii) Użytkownik nie zachowa dla siebie żadnych kopii, co dotyczy również kopii przechowywanych na komputerze lub innym urządzeniu do przechowywania danych, a (iii) strona otrzymująca akceptuje warunki i postanowienia niniejszej umowy EULA.

Niezależnie od jakichkolwiek odmiennych zapisów znajdujących się w niniejszej umowie, oprogramowanie czcionek typu „open source” może być używane i/lub redystrybuowane zgodnie z odpowiednimi licencjami „open source”.

Listopad 2020, wersja 1.0