Zasady użytkowania

Firma Corel Corporation („Corel”) udostępnia w tej witrynie internetowej informacje, materiały i produkty zgodnie z poniższymi zasadami i warunkami. Korzystając z dostępu do tej witryny użytkownik wyraża zgodę na zasady i warunki przedstawione w niniejszej informacji prawnej. Firma Corel zastrzega sobie prawo do okazjonalnej zmiany tych zasad i warunków według własnego uznania.

Prawa autorskie

Informacje w tej witrynie internetowej są chronione prawem autorskim:

Copyright © 2006 Corel Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Z wyjątkiem okoliczności wymienionych tu konkretnie jako dozwolone, żadna część informacji z tej witryny internetowej nie może być reprodukowana w żadnej formie ani żadnymi środkami bez uprzedniego pisemnego zezwolenia ze strony firmy Corel.

Korzystanie z oprogramowania

Oprogramowanie i towarzysząca mu dokumentacja, które są udostępniane do pobrania z witryny internetowej, są chronionymi prawem autorskim dziełami firmy Corel i/lub jej dostawców. Korzystanie z tego oprogramowania podlega warunkom umowy licencyjnej użytkownika końcowego towarzyszącej oprogramowaniu lub w nim zawartej. Użytkownik nie może pobrać ani zainstalować żadnego oprogramowania, któremu towarzyszy umowa licencyjna użytkownika końcowego lub która jest w nim zawarta, dopóki nie wyrazi zgody na warunki tej umowy. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na te warunki, nie będzie mieć upoważnienia do korzystania z tego oprogramowania.

Korzystanie z informacji dostępnych w witrynie internetowej

O ile w którymś miejscu tej witryny nie zaznaczono inaczej, dokumenty dostępne w tej witrynie internetowej wolno wyświetlać, kopiować, drukować i rozpowszechniać pod następującymi warunkami:

  • Dokument może być używany wyłącznie do osobistych, informacyjnych, niekomercyjnych celów.
  • Dokumentu nie wolno w żaden sposób modyfikować.
  • Wszelkie kopie dokumentu lub jego fragmentu muszą zawierać wyżej podaną informację o prawach autorskich oraz niniejszy tekst pozwolenia.
  • Firma Corel zastrzega sobie prawo do wycofania takiego upoważnienia w dowolnym czasie, a po pisemnym powiadomieniu od firmy Corel należy niezwłocznie zaprzestać jakiegokolwiek opisanego tu użytkowania.

Określone wyżej dokumenty nie obejmują projektu ani układu tej witryny internetowej. Elementy tej witryny internetowej są chronione prawem o wzorach handlowych i innymi prawami i nie wolno ich kopiować ani naśladować w całości ani w części.

Gwarancje i zastrzeżenia

O ILE NIE ZAZNACZONO INACZEJ W UMOWIE MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A FIRMĄ COREL, WSZYSTKIE INFORMACJE I CAŁE OPROGRAMOWANIE W TEJ WITRYNIE INTERNETOWEJ SĄ DOSTARCZANE W STANIE „TAK JAK JEST”, BEZ UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK INNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, SATYSFAKCJONUJĄCEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU ANI GWARANCJI WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PRAWA, USTAW, ZWYCZAJÓW HANDLOWYCH LUB PRZEBIEGU TRANSAKCJI. FIRMA COREL NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BŁĘDY LUB BRAKI W INFORMACJACH LUB OPROGRAMOWANIU LUB INNYCH DOKUMENTACH, DO KTÓRYCH ODWOŁUJE SIĘ LUB Z KTÓRYMI ŁĄCZY NINIEJSZA WITRYNA INTERNETOWA.

ODNIESIENIA DO KORPORACJI, ICH USŁUG I PRODUKTÓW SĄ DOSTARCZANE W STANIE „TAK JAK JEST”, BEZ UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH. FIRMA COREL W ŻADNYM WYPADKU NIE BĘDZIE PONOSIĆ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK PRZYPADKOWE, POŚREDNIE LUB WTÓRNE SZKODY ANI ZA JAKIEKOLWIEK INNE SZKODY, MIĘDZY INNYMI POWSTAŁE W WYNIKU UTRATY UŻYTKOWANIA, DANYCH LUB ZYSKÓW, WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA LUB DZIAŁANIA TYCH INFORMACJI LUB Z TYM UŻYTKOWANIEM LUB DZIAŁANIEM ZWIĄZANE, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA SZKODY, ANI NA PODSTAWIE JAKIEJKOLWIEK TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI. NIEKTÓRE STANY LUB KRAJE NIE DOPUSZCZAJĄ WYJĄTKÓW ANI OGRANICZEŃ W ZAKRESIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WTÓRNE LUB PRZYPADKOWE; W TAKIM WYPADKU POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA.

TA WITRYNA INTERNETOWA MOŻE ZAWIERAĆ TECHNICZNE LUB INNE NIEDOSKONAŁOŚCI LUB BŁĘDY TYPOGRAFICZNE. OKRESOWO POJAWIAJĄ SIĘ ZMIANY W TUTEJSZYCH INFORMACJACH; ZMIANY TE BĘDĄ WPROWADZANE DO NOWYCH WYDAŃ TEJ WITRYNY INTERNETOWEJ. W DOWOLNYM CZASIE FIRMA COREL MOŻE DOKONYWAĆ ULEPSZEŃ I/LUB ZMIAN W PRODUKCIE (PRODUKTACH) I/LUB PROGRAMIE (PROGRAMACH) OPISANYCH W TEJ WITRYNIE INTERNETOWEJ.

Dostęp do tej witryny internetowej może się odbywać z innych krajów na całym świecie i może ona zawierać odniesienia do produktów firmy Corel, jej usług i programów, których pojawienie się nie zostało ogłoszone w kraju użytkownika. Odniesienia te nie oznaczają, że firma Corel zamierza ogłosić pojawienie się takich produktów, usług lub programów w kraju użytkownika.

Zastrzeżenie dotyczące oświadczeń wybiegających w przyszłość

Ta witryna internetowa może teraz lub niekiedy później zawierać pewne oświadczenia lub informacje dotyczące (i) przewidywania dochodów, przychodów, zarobków w przeliczeniu na akcję, wydatków kapitałowych, dywidend, struktury kapitałowej lub innych przedmiotów finansowych; (ii) planów, celów i/lub przewidywań firmy Corel co do przyszłych operacji, w tym związanych z produktami lub usługami firmy Corel; (iii) przyszłych osiągnięć ekonomicznych; (iv) założeń leżących u podstaw wszelkich wyżej wspomnianych oświadczeń lub informacji z nimi związanych; (v) wszelkich innych przewidywań, szacunków lub oświadczeń wybiegających w przyszłość. Wszystkie takie oświadczenia i informacje stanowią oświadczenia wybiegające w przyszłość w rozumieniu sekcji 27A ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku oraz sekcji 21E ustawy o obrocie papierami wartościowymi z 1934 roku. Takie wybiegające w przyszłość oświadczenia są lub będą oparte na ocenie sytuacji dokonanej przez firmę Corel w związku z przyszłymi wydarzeniami i wiąże się z nimi szereg niewiadomych i różnorakie ryzyko, dlatego rzeczywiste wyniki lub okoliczności mogą się znacznie różnić od przedstawionych w oświadczeniu wybiegającym w przyszłość.

Firma Corel pragnie przestrzec, że takie wybiegające w przyszłość oświadczenia są jedynie prognozami i że rzeczywiste wydarzenia lub wyniki mogą znacznie się od nich różnić. Dalszych informacji dotyczących powyższych kwestii lub innych informacji na temat firmy Corel należy szukać w dokumentach i sprawozdaniach firmy Corel, obecnie lub w przyszłości, znajdujących się w archiwach SEC (komisji ds. giełdy i papierów wartościowych), szczególnie najnowszych sprawozdaniach Form 10-K i Form 10-Q firmy Corel.

Opinie; informacje poufne; prywatność

O ile nie zaznaczono wprost tutaj lub w zasadach ochrony prywatności, wszelkie nieosobiste informacje lub materiały przysyłane do firmy Corel NIE będą uznawane za poufne. Użytkownik, przysyłając do firmy Corel jakiekolwiek nieosobiste informacje lub materiały, udziela firmie Corel nieograniczonej, nieodwołalnej licencji na używanie, reprodukowanie, wyświetlanie, przedstawianie, modyfikowanie, przesyłanie i rozpowszechnianie tych informacji i materiałów, a także zgadza się na to, aby firma Corel bezpłatnie wykorzystywała do dowolnych celów wszelkie przysłane do niej pomysły, koncepcje, wiedzę specjalistyczną lub techniki. Niemniej jednak nie ujawnimy personaliów ani w inny sposób nie upublicznimy faktu, że dana osoba przysłała do nas materiały lub inne informacje, chyba że: (a) udzieli nam na to pozwolenia; (b) uprzednio powiadomimy, że materiały lub inne informacje przysyłane do konkretnej części witryny zostaną opublikowane lub w inny sposób użyte z podaniem personaliów; (c) będzie wymagać tego od nas prawo.

Aby dowiedzieć się więcej, jak firma Corel chroni informacje osobiste użytkowników, takie jak nazwiska i adresy, należy zapoznać się z oświadczeniem o ochronie prywatności online firmy Corel.

Prawa rządu Stanów Zjednoczonych

W wypadku nabycia Oprogramowania lub produktu związanego z Oprogramowaniem przez jakąkolwiek jednostkę lub agencję rządu Stanów Zjednoczonych („Rząd”) lub dla takiej jednostki lub agencji dane Oprogramowanie lub dany produkt związany z Oprogramowaniem będzie klasyfikowany jako „komercyjne oprogramowanie komputerowe”, zgodnie z definicją tego określenia zawartą w odpowiednich postanowieniach Regulaminu Zakupów Federalnych („FAR”) i w jego załącznikach, łącznie z Załącznikiem Regulaminu Zakupów Federalnych Departamentu Obrony („DFARS”). Oprogramowanie lub produkt związany z Oprogramowaniem został opracowany wyłącznie na koszt prywatny, a żadna część Oprogramowania lub produktu związanego z Oprogramowaniem nie została pierwotnie wyprodukowana w ramach realizacji umowy z Rządem. Jeśli Oprogramowanie lub produkt związany z Oprogramowaniem są dostarczane do użytku Departamentu Obrony, odbywa się to na warunkach niniejszej licencji CCL oraz (i) zgodnie z ustępami DFARS 227.7202-1(a) i 227.7202-3(a) albo (ii) z zastosowaniem ograniczonych praw zgodnie z ustępem DFARS 252-227-7013(c)(1)(ii)(OCT 1988). Jeśli Oprogramowanie lub produkt związany z Oprogramowaniem są dostarczane do użytku agencji federalnej innej niż Departament Obrony, będą traktowane jako zastrzeżone oprogramowanie komputerowe dostarczane na warunkach niniejszej licencji CCL oraz zgodnie z ustępem, odpowiednio: (i) FAR 12.212(a), (ii) FAR 52.227-19 lub (iii) FAR 52.227-14(ALT III). Kontrahentem/producentem jest firma Corel Corporation, 1600 Carling Ave., Ottawa, Ontario, Kanada K1Z 8R7.

Łącza do witryn internetowych stron trzecich

Witryna internetowa firmy Corel zawiera łącza do witryn internetowych stron trzecich, które nie są pod kontrolą firmy Corel. Firma Corel w żaden sposób nie ręczy za jakąkolwiek inną witrynę internetową, do której użytkownik może mieć dostęp za pośrednictwem witryny internetowej firmy Corel. Użytkownik, uzyskując dostęp do witryny internetowej nienależącej do firmy Corel, czyni to na własne ryzyko i firma Corel nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i wiarygodność jakichkolwiek informacji, danych, opinii, rad lub oświadczeń podawanych w tych witrynach. Firma Corel udostępnia te łącza jedynie dla wygody, a zamieszczenie takich łączy nie oznacza, że firma Corel uznaje lub przyjmuje jakąkolwiek odpowiedzialność za zawartość lub sposoby użytkowania takich witryn internetowych.

Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejsza witryna internetowa (z wyłączeniem witryn określonych łączami) jest kontrolowana przez firmę Corel z biur firmy znajdujących się w prowincji Ontario, w Kanadzie. Użytkownik, korzystając z dostępu do tej witryny internetowej, razem z firmą Corel zgadza się, że wszystkie sprawy związane z dostępem do tej witryny internetowej lub korzystaniem z niej będą rozstrzygane zgodnie z ustawami i prawem prowincji Ontario bez względu na kolidujące z nimi prawa. Ponadto użytkownik i firma Corel zgadzają się i niniejszym uznają, że w zakresie takich spraw podlegają wyłącznej jurysdykcji osobistej i miejscu rozpraw sądów prowincji Ontario. Firma Corel nie ręczy, że materiały w tej witrynie internetowej są odpowiednie lub dostępne do użytku w innych miejscach, a dostęp do nich z terytoriów, w których ich treść jest nielegalna, jest zabroniony. Użytkownicy, którzy decydują się na dostęp do tej Witryny internetowej z tych miejsc, czynią to z własnej inicjatywy i sami ponoszą odpowiedzialność za przestrzeganie miejscowego prawa.

Informacje o znakach towarowych

Znaki towarowe, logo i znaki usługowe („Znaki”) uwidaczniane w tej witrynie internetowej są własnością firmy Corel lub podmiotów trzecich. Znaków nie wolno używać bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Corel lub podmiotu trzeciego będącego właścicielem danych Znaków. „Corel” jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Corel Corporation.

Z bieżącą listą Znaków firmy Corel oraz z dalszymi informacjami na temat używania Znaków firmy Corel można zapoznać się na stronie Znaki towarowe.

Windows Vista, logo Windows i przycisk Start systemu Windows Vista są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanymi w USA i/lub innych krajach.