Regulamin świadczenia usługi

1. Akceptacja regulaminu.

a. Przez (i) zgłoszenie uczestnictwa, zarejestrowanie się w usłudze lub rozpoczęcie subskrypcji, (ii) korzystanie z tego produktu udostępniającego funkcje online, tej witryny internetowej („Witryny”) lub innej usługi online oferowanej przez spółkę Corel Corporation, jej podmioty stowarzyszone i przedstawicieli („firmę Corel”) wraz z łączami do niniejszego Regulaminu użytkowania („Regulaminu ogólnego”) (zwanych zbiorczo „Usługami”) w jakikolwiek sposób, obejmujący używanie, przesyłanie, pobieranie lub wysyłanie Materiałów (zdefiniowanych poniżej) udostępnionych w ramach Usług przez firmę Corel, lub też (iii) samo przeglądanie Usług użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zaakceptował niniejszy Regulamin ogólny i Zasady ochrony prywatności online stosowane przez firmę Corel, dostępne pod adresem https://www.corel.com/privacy i włączone przez odniesienie do niniejszego dokumentu. „Materiały” oznaczają wszelkie treści udostępnione przez firmę Corel i jej licencjodawców, w tym wszelkie informacje, dane, dokumenty, obrazy, fotografie, grafiki, dźwięki, filmy, audycje w sieci Web, produkty oraz kod oprogramowania firmy Corel i powiązaną dokumentację („Oprogramowanie”).

b. Korzystanie z Usług jest zabronione, jeśli przepisy prawa (zgodnie z definicją poniżej w sekcji 2(c)) zabraniają użytkownikom korzystania z Usług. Jeśli nie zostało to wyraźnie określone w Regulaminie dodatkowym danej Usługi, korzystanie z Usług nie jest dozwolone, jeśli użytkownik nie posiada pełni zdolności i kompetencji do spełnienia warunków, zobowiązań, deklaracji i innych warunków niniejszego Regulaminu ogólnego oraz nie jest osobą pełnoletnią w świetle możliwości zawarcia wiążącej umowy z firmą Corel, nie posiada zgody rodzica lub opiekuna lub też nie jest usamodzielnionym nieletnim. W szczególności, jeśli nie zostało to wyraźnie określone w Regulaminie dodatkowym danej Usługi, użytkownik potwierdza, że ma powyżej 13 lat i przyjmuje do wiadomości fakt, że niniejsze Usługi nie są przeznaczone dla dzieci w wieku poniżej 13 lat.

c. Firma Corel udostępnia niektóre Usługi i Materiały jedynie pod warunkiem uiszczenia opłaty dodatkowej, poza opłatą licencyjną za oprogramowanie, lub też przekazania firmie Corel określonych danych rejestracyjnych i/lub utworzenia konta w witrynie Corel.com z identyfikatorem i hasłem, lub też innego konta z identyfikatorem logowania i hasłem (razem „Dane konta”). Niektóre Usługi mogą podlegać także subskrypcji lub innej umowie, opublikowanym wytycznym, regułom lub regulaminom świadczenia usług („Regulamin dodatkowy”). W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek konfliktu pomiędzy Regulaminem ogólnym a Regulaminem dodatkowym, Regulamin dodatkowy ma priorytet w odniesieniu do danej Usługi. Regulamin ogólny i wszelkie odpowiednie Regulaminy dodatkowe, a także wszelkie inne dokumenty włączone do Regulaminu ogólnego na mocy niniejszego odwołania noszą w dalszej części nazwę „Regulaminu”.

d. Firma Corel może zmieniać Regulamin wedle własnego uznania, w tym wprowadzać opłaty za dostęp do Usługi lub korzystanie z niej. W przypadku wprowadzenia takich zmian firma Corel opublikuje nową wersję Regulaminu ogólnego pod adresem https://www.corel.com/tos, a wszelkie nowe Regulaminy dodatkowe zostaną udostępnione użytkownikom za pośrednictwem odpowiednich Usług. Firma Corel może wymagać od użytkownika wyrażenia w określony sposób zgody na uaktualniony Regulamin przed kontynuowaniem korzystania z Usług. W przeciwnym przypadku kontynuowanie korzystania z danej Usługi oznacza wyrażenie zgody na wprowadzone zmiany. Korzystanie z Usług przez użytkownika podlega postanowieniom najnowszej wersji Regulaminu dostępnej za pośrednictwem Usługi w momencie korzystania z niej. Do obowiązków użytkownika należy regularne odwiedzanie witryny https://www.corel.com/tos w celu sprawdzenia bieżącej wersji Regulaminu ogólnego i Regulaminów dodatkowych.

e. Usługi i Materiały dostarczone przez strony trzecie mogą podlegać osobnym umowom, dołączonym do takich usług i materiałów.

2. Korzystanie z Usług i Materiałów.

a. Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie wszelkich ograniczeń rozpowszechniania, korzystania i reprodukcji wszelkich materiałów pobranych lub dostępnych za pośrednictwem Usług.

b. Użytkownik deklaruje, że jego Dane konta będą zawsze kompletne, dokładne i aktualne. Obowiązkiem użytkownika jest zachowanie poufności Danych konta. W czasie gdy użytkownik jest zalogowany do swojego konta, ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania związane z Danymi konta. Użytkownik wyraża zgodę na natychmiastowe powiadomienie firmy Corel, jeśli dowie się o przypadkach uzyskania nieupoważnionego dostępu do swojego konta lub Danych konta lub też innym naruszeniu zabezpieczeń. Korzystanie z Danych konta innej osoby jest zabronione. Firma Corel może wymagać od użytkownika zmiany Danych konta lub dowolnej części Danych konta w dowolnym momencie z dowolnego powodu.

c. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie Usług i Materiałów wyłącznie do celów dozwolonych na mocy niniejszego Regulaminu oraz wszelkich odpowiednich przepisów prawa, rozporządzeń i ogólnie przyjętych praktyk lub wytycznych obowiązujących na obszarze danej jurysdykcji (w tym wszelkich przepisów prawa dotyczących eksportu danych i oprogramowania z i do Stanów Zjednoczonych oraz wszelkich innych stosujących się państw) („Przepisy prawa”).

d. Użytkownik wyraża zgodę na powstrzymanie się od uzyskiwania dostępu oraz prób uzyskania dostępu do usług w sposób inny niż interfejs zapewniony przez firmę Corel oraz prób ominięcia ograniczeń dostępu lub użytkowania mających na celu zapobieżenie określonym sposobom korzystania z Usług.

e. Użytkownik wyraża zgodę na posiadanie poprawnego, aktualnego i regularnie monitorowanego adresu e-mail zgodnego z Danymi konta, jako że firma Corel może przekazywać użytkownikowi pilne powiadomienia dotyczące członkostwa, subskrypcji i usług objętych Regulaminem świadczenia usług, takie jak powiadomienia o automatycznym odnawianiu oraz nowych korzyściach powiązanych z członkostwem i/lub subskrypcją.

3. Własność.

a. Usługi i Materiały, a także ich zakres i aranżacja, są chronione prawami autorskimi, znakami handlowymi, patentami, tajemnicami handlowymi, przepisami dotyczącymi nieuczciwej konkurencji oraz innym prawami własności intelektualnej („Prawa własności intelektualnej”). Za wyjątkiem okoliczności wymienionych wyraźnie w Regulaminie, firma Corel i jej dostawcy nie udzielają żadnych wyraźnych i dorozumianych praw do korzystania z Usług i Materiałów.

b. Znaki handlowe, logo i znaki usługowe wyświetlane w Usługach („Znaki”) są własnością firmy Corel lub stron trzecich. Użytkownik nie ma prawa do korzystania ze Znaków bez uzyskania wcześniejszej zgody firmy Corel lub strony trzeciej, do której należą Znaki. Informacje na temat Znaków firmy Corel zostały opublikowane i są dostępne pod adresem https://www.corel.com/trademarks.

4. Wykorzystanie oprogramowania.

Wszelkie Oprogramowanie udostępnione za pośrednictwem Usług stanowi własność firmy Corel oraz jej licencjodawców i dostawców. W przypadku, gdy Oprogramowaniu udostępnionemu za pośrednictwem Usług towarzyszy umowa licencyjna, korzystanie z takiego Oprogramowania podlega postanowieniom umowy licencyjnej dołączonej do Oprogramowania lub też umowy licencyjnej dostępnej przez hiperłącza wyraźnie określone w Oprogramowaniu. Niektóre umowy licencyjne są dostępne pod adresem /en/eula/. Inne umowy licencyjne mogą być publikowane wyłącznie w Oprogramowaniu do pobrania lub na stronach WWW, na których jest dostępne Oprogramowanie. Zabronione jest korzystanie, pobieranie i instalacja dowolnego Oprogramowania, któremu towarzyszy umowa licencyjna, jeśli użytkownik nie wyraża zgody na warunki takiej umowy licencyjnej. Jeśli towarzysząca umowa licencyjna nie zezwala na to w wyraźny sposób, wszelkie kopiowanie i rozpowszechnianie Oprogramowania jest zabronione, w tym wszelkie kopiowanie i rozpowszechnianie Oprogramowania na inne serwery lub lokalizacje, rozpowszechnianie i korzystanie na zasadzie biura usługowego. W przypadku wystąpienia konfliktu pomiędzy niniejszym Regulaminem i umową licencyjną dołączoną do Oprogramowania, umowa licencyjna ma priorytet w odniesieniu do Oprogramowania, za wyjątkiem sytuacji, w której Oprogramowanie występuje w wersji wstępnej. W takiej sytuacji, niezależnie od zapisów dołączonej umowy licencyjnej, użytkownik nie ma prawa do korzystania z Oprogramowania lub polegania na nim w celach komercyjnych lub produkcyjnych.
W celu zachowania przejrzystości, korzystanie z Oprogramowania podlega także ograniczeniom zamieszczonym w Sekcji 10 poniżej oraz wymaga zachowania zgodności z zapisami dotyczącymi kontroli eksportu, zamieszczonymi w Sekcji 13.

5a. Korzystanie z Materiałów.

Korzystanie z Materiałów jest regulowane wyłącznie przez Umowę licencyjną użytkownika końcowego (EULA) z firmą Corel, której najnowsza wersja jest dostępna pod adresem /en/eula/.

5b. Treści przesłane przez użytkowników

Określone Oprogramowanie firmy Corel może umożliwiać użytkownikom przesyłanie na serwery firmy Corel określonych treści („Treści użytkownika”) w celu udostępnienia ich innym użytkownikom Oprogramowania.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie Treści użytkownika. Jeśli w niniejszym dokumencie nie postanowiono inaczej, firma Corel nie jest właścicielem Treści użytkownika ani nie ma nad nimi kontroli. Użytkownik odpowiada za ochronę praw własności intelektualnej dotyczących Treści użytkownika, a firma Corel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ochronę tych praw. Bez uszczerbku dla powyższego, użytkownik udziela niniejszym firmie Corel obowiązującej na całym świecie niewyłącznej, wieczystej, wolnej od honorariów autorskich (royalty-free) licencji na reprodukowanie, adaptowanie, rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie Treści użytkownika innym użytkownikom. Użytkownik zgadza się również na udostępnianie przesyłanych treści innym użytkownikom zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported (Creative Commons Attribution 3.0 Unported), której treść znajduje się pod adresem http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ (jej aktualną wersją) lub inną licencją wskazaną podczas przesyłania treści. Treści użytkownika znajdujące się w publicznie dostępnej części Oprogramowania mogą być otwierane, wyświetlane, przeglądane, zachowywane i reprodukowane przez innych użytkowników, a firma Corel nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności. Firma Corel może analizować i usuwać Treści użytkownika, jeśli uzna, że naruszają one niniejszą Umowę, obowiązujące prawo, przepisy lub regulacje; nie ma jednak takiego obowiązku. Firma Corel może podjąć w odniesieniu do Treści użytkownika wszelkie działania, które uzna za niezbędne lub właściwe w celu uniknięcia lub zmniejszenia zakresu swojej odpowiedzialności lub uszczerbku dla swojej marki lub wizerunku publicznego; nie ma jednak takiego obowiązku. Użytkownik przyjmuje do wiadomości fakt, że firma Corel śledzi i przechowuje odnoszące się do Treści użytkownika metadane, w tym nazwę użytkownika i powiązane z nią informacje.

Użytkownik gwarantuje niniejszym, że wszystkie jego Treści użytkownika są jego wyłączną własnością, nie naruszają praw własności intelektualnej ani innych praw innych osób fizycznych lub prawnych i są zgodne z wszystkimi prawami własności intelektualnej i im podobnymi. Użytkownik gwarantuje też, że Treści użytkownika nie zawierają elementów, które można by z uzasadnionych powodów uznać za obraźliwe, nieprzyzwoite lub naruszające obowiązujące prawo, przepisy lub regulacje. Użytkownik gwarantuje również, że nie będzie przesyłać żadnych Treści użytkownika zawierających elementy niebezpieczne lub szkodliwe dla innych użytkowników firmy Corel ani ich sprzętu, serwerów lub oprogramowania.

Naruszenie obowiązków dotyczących Treści użytkownika może stanowić naruszenie prawa krajowego i międzynarodowego i podlegać sankcjom karnym i cywilnym.

6. Informacje zwrotne.

Prawa i obowiązki użytkownika w zakresie przekazywania firmie Corel informacji zwrotnych określone są w Umowie licencyjnej użytkownika końcowego (EULA) z firmą Corel, której najnowsza wersja jest dostępna pod adresem /en/eula/.

7. Łącza do witryn stron trzecich.

Usługi i Materiały mogą zawierać łącza, które przenoszą użytkownika do innych witryn poza Usługami („ Witryny, do których kierują łącza”). Witryny, do których kierują łącza, są prezentowane przez firmę Corel w celu zapewnienia użytkownikowi wygody, a umieszczenie łączy nie oznacza promowania danej Witryny, do których kierują łącza, przez firmę Corel. Firma Corel nie ma żadnej kontroli nad witrynami, do których kierują łącza, i użytkownik potwierdza, że firma Corel nie jest odpowiedzialna za dostępność lub zawartość jakiejkolwiek witryny, do której kieruje łącze, (w tym wszelkich reklam, produktów i innych materiałów dostępnych na lub przez witryny, do których kierują łącza), łącza dostępne w witrynach, do których kierują łącza, lub dowolne zmiany i aktualizacje witryn, do których kierują łącza.

8. Modyfikacje Usług i Materiałów, przerwy w dostępności Usług.

a. Firma Corel może w dowolnym momencie modyfikować lub zaprzestać oferowania (tymczasowo lub stale) Usług lub Materiałów lub dowolnych ich części, za uprzednim powiadomieniem lub bez niego. Użytkownik potwierdza, że firma Corel nie będzie odpowiedzialna wobec użytkownika lub dowolnej strony trzeciej za wszelkie modyfikacje, zawieszenia lub zaprzestanie oferowania Usług lub Materiałów.

b. Mogą wystąpić nieoczekiwane przerwy w dostępności Usług lub Materiałów lub ich dowolnej części. Użytkownik potwierdza, że firma Corel nie będzie odpowiedzialna wobec użytkownika lub dowolnej strony trzeciej za takie przerwy, niezależnie od ich czasu trwania. Bez uszczerbku dla powyższego, firma Corel dołoży uzasadnionych ze względów handlowych starań, aby szybko wyeliminować wszelkie tego rodzaju przerwy.

9. Rozwiązanie.

a. Niniejszy Regulamin obowiązuje do momentu rozwiązania umowy przez użytkownika lub firmę Corel, zgodnie z warunkami opisanymi poniżej.

b. Jeśli użytkownik chce rozwiązać umowę z firmą Corel, może dokonać tego przez (i) powiadomienie firmy Corel w dowolnym momencie i (ii) zamknięcie swojego konta dla wszelkich Usług i Materiałów, z których korzysta, gdy firma Corel zapewni taką możliwość. TZamknięcia konta i rozwiązania umowy z firmą Corel można dokonać, kontaktując się z Działem Obsługi Klienta firmy Corel, dostępnym pod adresem https://www.corel.com/contactus.

c. Firma Corel może w dowolnym momencie rozwiązać umowę z użytkownikiem i anulować postanowienia Regulaminu (lub ich część, na przykład dowolny Regulamin dodatkowy), jeśli:T
i. Użytkownik złamał dowolne postanowienie Regulaminu (lub działał w sposób, który wyraźnie wskazuje, że nie ma zamiaru lub nie jest w stanie zachować zgodności z Regulaminem); T
ii. Firma Corel jest zmuszona rozwiązać umowę ze względu na przepisy prawa (na przykład jeśli dostarczanie Usług lub Materiałów użytkownikowi jest lub staje się sprzeczne z prawem);
iii. Świadczenie użytkownikowi Usług nie jest już, zdaniem firmy Corel, ekonomicznie uzasadnione; iv. Firma Corel podjęła decyzję o wycofaniu z oferty Usług lub Materiałów (lub ich dowolnej części); lub
v. Użytkownik nie płaci firmie Corel należnych opłat subskrypcyjnych niezbędnych do zachowania praw do Usług i Materiałów objętych postanowieniami niniejszego dokumentu.

d. Za wyjątkiem postanowień dowolnego Regulaminu dodatkowego stosującego się do danej Usług, zamknięcie konta może obejmować: (i) zablokowanie dostępu do wszystkich ofert w ramach Usług; (ii) usunięcie Danych konta, w tym danych osobowych, identyfikatora i hasła logowania do witryny corel.com i wszystkich powiązanych informacji oraz (iii) zapobieżenie dalszemu korzystaniu z Usług.

e. Użytkownik potwierdza, że wszystkie przypadki rozwiązania umowy z uzasadnionych przyczyn będą przeprowadzane według uznania firmy Corel, a firma Corel nie będzie odpowiedzialna wobec użytkownika ani dowolnej strony trzeciej za zamknięcie konta (i towarzyszące mu usunięcie Danych konta) i zablokowanie dostępu do Usług i Materiałów.

f. Po wygaśnięciu lub anulowaniu Regulaminu użytkownik niezwłocznie zaprzestanie korzystania z Usług i Materiałów. Jednakże wszelkie wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności i odszkodowań firmy Corel zamieszczone w niniejszym dokumencie w sekcjach 2, 3, 6-9, 10, 12 i 14-16 będą obowiązywać także po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Regulaminu.

10. WYŁĄCZENIE GWARANCJI.

UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE POTWIERDZA I WYRAŻA ZGODĘ NA FAKT, ŻE W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ ODPOWIENIE PRAWO:

a. WITRYNA, USŁUGI I MATERIAŁY SĄ OFEROWANE PRZEZ FIRMĘ COREL NA ZASADZIE „TAKIE, JAKIE SĄ”, BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH, USTAWOWYCH I INNYCH, W TYM DOROZUMIANYCH GWARANCJI UPOWAŻNIEŃ, NIENARUSZALNOŚCI, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU. BEZ OGRANICZENIA POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ FIRMA COREL NIE DAJE ŻADNEJ GWARANCJI, ŻE (I) WITRYNA, USŁUGI I MATERIAŁY SPEŁNIĄ WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA LUB BĘDĄ DOSTĘPNE NIEPRZERWANIE, W KRÓTKIM CZASIE, BEZPIECZNIE I W SPOSÓB WOLNY OD BŁĘDÓW; (II) WYNIKI UZYSKANE POPRZEZ WYKORZYSTANIE WITRYNY, USŁUG LUB MATERIAŁÓW BĘDĄ EFEKTYWNE, DOKŁADNE I NIEZAWODNE; (III) JAKOŚĆ WITRYNY, USŁUG I MATERIAŁÓW SPEŁNI OCZEKIWANIA UŻYTKOWNIKA; (IV) WSZELKIE BŁĘDY LUB USTERKI W WITRYNIE, USŁUGACH I MATERIAŁACH ZOSTANĄ NAPRAWIONE. ŻADNE PORADY I INFORMACJE, W FORMIE USTNEJ I PISEMNEJ, UZYSKANE OD FIRMY COREL LUB POPRZEZ KORZYSTANIE Z USŁUG, NIE TWORZĄ ŻADNYCH GWARANCJI, KTÓRE NIE ZOSTAŁY WYRAŹNIE OKREŚLONE W REGULAMINIE.

b. FIRMA COREL W SZCZEGÓLNOŚCI WYŁĄCZA WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOTYCZĄCĄ JAKICHKOLWIEK DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z WYKORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB UDZIAŁU W DOWOLNEJ USŁUDZE I KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW. WSZELKIE MATERIAŁY POBRANE LUB W INNY SPOSÓB UZYSKANE PRZEZ WYKORZYSTANIE USŁUG SĄ UŻYTKOWANE NA ODPOWIEDZIALNOŚCI I RYZYKO UŻYTKOWNIKA. UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA USZKODZENIE SYSTEMU KOMPUTEROWEGO LUB UTRATĘ DAYCH WYNIKAJĄCĄ Z POBRANIA TAKIEGO MATERIAŁU. FIRMA COREL NIE PRZYJMUJE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE WIRUSY KOMPUTEROWE I PODOBNY KOD POBRANY NA KOMPUTER UŻYTKOWNIKA ZA POŚREDNICTWEM DOWOLNEJ USŁUGI.

c. Firma Corel nie kontroluje, wspiera i przyjmuje odpowiedzialności za wszelkie materiały i usługi oferowane przez strony trzecie, dostępne przez witryny, do których kierują inne łącza. Firma Corel nie deklaruje żadnej odpowiedzialności ani gwarancji za żadne strony trzecie, ich materiały i usługi. Wszelkie transakcje i kontakty użytkownika ze stronami trzecimi są prowadzone na ryzyko użytkownika.

d. Firma Corel nie jest odpowiedzialna za wszelkie straty poniesione przez użytkownika w wyniku skorzystania przez inną osobę z hasła, konta lub danych konta w połączeniu z witryną, dowolnymi usługami i materiałami, za wiedzą użytkownika i bez niej.

e. Niektóre obszary jurysdykcji nie pozwalają na wyłączenie określonych gwarancji, ograniczenie lub wyłączenie gwarancji dorozumianych lub ograniczenia czasu obowiązywania gwarancji dorozumianych, w związku z czym powyższe ograniczenia mogą nie odnosić się do wszystkich użytkowników.

11. Użytkownicy międzynarodowi.

a. Usługi są dostępne w różnych krajach na całym świecie i mogą zawierać odniesienia do Usług i Materiałów niedostępnych w danym kraju. Odniesienia te nie oznaczają, że firma Corel planuje wprowadzić dane Usługi i Materiały w danym kraju.

b. Usługi te są kontrolowane, obsługiwane i administrowane przez firmę Corel Corporation. Firma Corel nie deklaruje w żaden sposób, że Usługi i Materiały są odpowiednie lub dostępne do użytkowania w lokalizacji użytkownika. Dostęp do Usług z obszarów jurysdykcji, w których Usługi lub Materiały są nielegalne, jest zabroniony. Firma Corel zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Usług i Materiałów niektórym użytkownikom i niektórym lokalizacjom. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie zgodności z wszelkimi lokalnymi przepisami prawa.

12. Ograniczenie odpowiedzialności.

a. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA COREL, JEJ MENEDŻEROWIE, DYREKTORZY, PRACOWNICY, PARTNERZY I DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA I DOWOLNEJ STRONY TRZECIEJ ZA ŻADNE SZKODY SPECJALNE, PRZYPADKOWE, POŚREDNIE, WYNIKOWE LUB KARNE, W TYM WYNIKAJĄCE Z UTRATY UŻYTKOWANIA, DANYCH LUB ZYSKÓW, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY BYŁY ONE MOŻLIWE DO PRZEWIDZENIA I CZY FIRMA COREL ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, NIEZALEŻNIE OD STOSOWANEJ TWORII ODPOWIEDZIALNOŚCI, W TYM ZŁAMANIA KONTRAKTU LUB GWARANCJI, ZANIECHANIA LUB INNEGO DZIAŁANIA DELIKTOWEGO, BĄDŹ TEŻ WSZELKICH INNYCH ROSZCZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z LUB POWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM LUB DOSTĘPEM DO WITRYNY, USŁUG LUB MATERIAŁÓW. ŻADNE POSTANOWIENIA NINIEJSZEGO REGULAMINU NIE OGRANICZAJĄ I NIE WYŁĄCZAJĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMY COREL ZA RAŻĄCE ZANIECHANIE LUB CELOWE PRZEWINIENIE FIRMY COREL LUB JEJ PRACOWNIKÓW, ANI TEŻ ZA ŚMIERĆ LUB OBRAŻENIA CIAŁA.

b. Łączna odpowiedzialność firmy Corel, jej podmiotów stowarzyszonych i dostawców w ramach i w powiązaniu z niniejszą umową jest ograniczona do stu dolarów USA (100 USD) lub łącznej kwoty zapłaconej przez użytkownika za dostęp do usługi, zależnie od tego, która kwota jest wyższa. Ograniczenie to obowiązuje nawet w przypadku, gdy firma Corel została powiadomiona o możliwości wystąpienia takich szkód, niezależnie od jakichkolwiek istotnych wad związanych z ograniczoną formą zadośćuczynienia.

c. Ograniczenia i wyłączenia zamieszczone w Sekcji 12 stosują się do maksymalnego zakresu dozwolonego przez prawo stosujące się w jurysdykcji użytkownika. Niektóre obszary jurysdykcji zabraniają wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody przypadkowe, wynikowe lub karne. Zgodnie z powyższym, ograniczenia i wyłączenia określone powyżej mogą nie stosować się do wszystkich użytkowników.

13. Przepisy dotyczące kontroli eksportu.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że produkty, usługi i technologie oferowana przez firmę Corel podlegają przepisom i regulacjom kontroli eksportu Stanów Zjednoczonych. Użytkownik zachowa zgodność z tymi przepisami i regulacjami i bez wcześniejszej zgody. rządu Stanów Zjednoczonych nie będzie prowadzić eksportu, reeksportu i transferu produktów, usług i technologii firmy Corel, bezpośrednio i pośrednio, do kraju, który nie spełnia wymagań tych przepisów i regulacji.

14. Odszkodowania i odpowiedzialność.

Użytkownik zobowiązuje się zabezpieczyć i uchronić firmę Corel, jej podmioty zależne, stowarzyszone, kadrę kierowniczą, przedstawicieli, pracowników, właścicieli wspólnej marki lub innych partnerów oraz licencjodawców przed wszelką odpowiedzialnością z tytułu roszczeń lub żądań, w tym uzasadnionych honorariów prawników, związanych z korzystaniem przez użytkownika z Usług lub Materiałów, z powiązaniami użytkownika z Usługami lub Materiałami, z uzyskiwaniem przez użytkownika dostępu do Witryn, do których kierują łącza, lub z korzystaniem z tych witryn i z powiązaniami użytkownika z tymi witrynami, a także z naruszeniem przez użytkownika Regulaminu lub innych praw, w tym Prawa własności intelektualnej.

15. Rozwiązywanie sporów.

a. Wszelkie kwestie związane z dostępem użytkownika lub korzystaniem przez użytkownika z Usług i Materiałów podlegają i będą rozwiązywane w zgodzie z przepisami prawa Prowincji Ontario bez względu na prawa kolizyjne. Każda ze stron niniejszym wyraża zgodę na jurysdykcję sądów Prowincji Ontario i na powstrzymanie się od sprzeciwiania się wszelkim działaniom prowadzonym w Prowincji Ontario ze względu na opinię, że sądy Prowincji Ontario nie stanowią odpowiedniego forum dla rozwiązywania sporów. Strony potwierdzają niniejszym, że ich życzeniem jest, by niniejsza Umowa, jak również powiązane z nią dokumenty, w tym wszelkie powiadomienia, została sporządzona w języku angielskim. Strony wyraźnie zrzekają się korzystania z. Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

b. Wszelkie roszczenia zgłaszane przez użytkownika względem firmy Corel muszą być rozwiązywane zgodnie z niniejszą sekcją. Wszelkie roszczenia zgłoszone w sprzeczności z niniejszą sekcją będą uważane za nieważne. W przypadku złożenia roszczenia stojącego w sprzeczności z niniejszą sekcją firma Corel może wnioskować o uiszczenie przez użytkownika opłat i wynagrodzeń prawników w wysokości do. 5000 USD, pod warunkiem że firma Corel powiadomiła użytkownika pisemnie o niewłaściwym roszczeniu, a użytkownik nie wycofał roszczenia.

c. Niezależnie od powyższych postanowień, w przypadku gdy użytkownik lub inna osoba uzyska nieuprawniony dostęp do Usług lub Materiałów w sprzeczności z Regulaminem, użytkownik wyraża zgodę na fakt, że firma Corel będzie upoważniona do zabezpieczenia roszczeń (lub równoważnego typu pilnego odszkodowania) w dowolnej jurysdykcji.

16. Postanowienia ogólne.

a. Wszelkie powiadomienia dla firmy Corel dotyczące niniejszego Regulaminu należy przesyłać pod następujący adres: 1600 Carling Avenue, Ottawa, Ontario K1Z 8R7, Attention: General Counsel.

b. Strony wyraźnie życzą sobie, aby Regulamin, wszelkie Regulaminy dodatkowe i wszystkie powiązane dokumenty były sporządzane w języku angielskim. Les parties aux présentes confirment leur volonté que cette convention, de même que tous les documents qui s'y rattachent, y compris tout avis, soient rédigés en anglais.

c. Firma Corel może przesyłać użytkownikowi powiadomienia, w tym dotyczące zmiany Regulaminu, pocztą elektroniczną, pocztą zwykłą, wiadomościami tekstowymi, komunikatami w Usługach i innymi rozsądnymi metodami dostępnymi obecnie i w przyszłości.

d. Niniejszy Regulamin stanowi całość umowy pomiędzy firmą Corel i użytkownikiem w kwestii dostępu i korzystania z Usług i Materiałów oraz zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy pomiędzy użytkownikiem i firmą Corel w tej kwestii. Bez uszczerbku dla powyższego, Umowa licencyjna użytkownika końcowego (EULA) z firmą Corel, której najnowsza wersja jest dostępna pod adresem /en/eula/, stanowi także część niniejszej umowy w zakresie, w jakim jest tu przywoływana, pod warunkiem że w razie sprzeczności między niniejszą Umową a Umową licencyjną użytkownika końcowego (EULA) z firmą Corel decydujące znaczenie będzie mieć Umowa licencyjna użytkownika końcowego (EULA) z firmą Corel, co obejmuje między innymi prawa i obowiązki użytkownika związane z korzystaniem z Oprogramowania.

e. Użytkownik nie ma prawa do cesji lub innego przekazania Regulaminu lub wszelkich praw określonych w niniejszym dokumencie, bez pisemnej zgody firmy Corel. Prawa firmy Corel wynikające z niniejszego regulaminu mogą być swobodnie przekazywane przez firmę Corel.

f. Jeśli z dowolnego powodu sąd odpowiedniej jurysdykcji uzna dowolne postanowienie Regulaminu lub jego fragment za niezaskarżalne, postanowienie to będzie przestrzegane w maksymalnym możliwym stopniu, aby odzwierciedlić intencje stron wyrażone tym postanowieniem. Pozostała część Regulaminu pozostanie w pełnej mocy.

g. Wszelkie niepowodzenie firmy Corel w kwestii wypełnienia postanowień Regulaminu lub powiązanych praw nie będzie oznaczać zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia.

Wrzesień 2013 (1.0)