Dla osób przebywających w Chińskiej Republice Ludowej

Zgodnie z prawem Chińskiej Republiki Ludowej („Chiny”) i Chińską Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (ang. Personal Information Protection Law of China, PIPL), przedstawiamy dodatkowe informacje dla mieszkańców Chin. Prosimy o zapoznanie się z niniejszymi informacjami wraz z naszym Oświadczeniem o ochronie prywatności („Oświadczenie o ochronie prywatności”).

Wszystkie określenia niezdefiniowane w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im w Oświadczeniu o ochronie prywatności znajdującym się na stronie https://www.alludo.com/en/legal/privacy/.

Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest Corel Corporation, 1600 Carling Avenue, Ottawa ON K1Z 8R7, Kanada.

Użytkownik nie jest prawnie zobowiązany do przekazywania firmie Corel Danych osobowych opisanych w niniejszym Oświadczeniu o prywatności. Ponadto stosunek umowny, który użytkownik mógł nawiązać z nami poprzez zakup naszych Produktów, nie pociąga za sobą obowiązku przekazania Danych osobowych. Jednakże użytkownik może nie być w stanie korzystać z naszych Produktów w pełnym zakresie, a w niektórych przypadkach może w ogóle nie być w stanie korzystać z naszych Produktów, jeśli nie przekaże nam określonych danych lub sprzeciwi się ich wykorzystaniu. Jak zaznaczono w Oświadczeniu o ochronie prywatności, firma działa globalnie i dlatego może zaistnieć konieczność przekazania Danych osobowych do krajów innych niż te, w których Dane te zostały pierwotnie zgromadzone, za zgodą użytkownika. Dane osobowe dotyczące osób przebywających w Chinach będą przetwarzane w krajach poza Chinami. Firma może również przekazywać takie Dane osobowe stronom trzecim, które z kolei mogą przechowywać lub przekazywać te dane poza terytorium Chin.

Profile użytkowników

Używamy danych użytkownika do „Profilowania”. Oznacza to, że wykorzystujemy dane użytkownika do tworzenia ofert dostosowanych do jego wcześniejszych zachowań, a także do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Nigdy jednak nie będziemy przetwarzać ani analizować Danych osobowych użytkownika w kontekście Profilowania w sposób prowadzący do automatycznego podjęcia decyzji, która wywołuje wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie go obciąża.

Prawa użytkownika dotyczące przetwarzania jego Danych osobowych

Jako osobie fizycznej w Chinach przysługują Ci określone prawa. Możesz dochodzić następujących praw w ramach PIPL:

  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do dostępu do informacji i kopii danych,
  • prawo do skorygowania danych,
  • prawo do usunięcia danych,
  • prawo do wycofania zgody (należy pamiętać, że w przypadku wycofania zgody możemy nie być w stanie zapewnić użytkownikowi naszych usług i dostępu do naszej strony internetowej),
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do zażądania wyjaśnień dotyczących zasad przetwarzania Danych osobowych oraz
  • prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania przez nas Danych osobowych.

Jeśli działamy jako podmiot przetwarzający Dane osobowe użytkownika na rzecz strony trzeciej, w celu dochodzenia tych praw należy odwołać się do podmiotu działającego jako administrator danych.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu przetwarzania przez nas Twoich Danych osobowych lub jeśli chcesz skorzystać z jednego ze swoich praw, możesz skontaktować się z nami, korzystając z danych podanych w Oświadczeniu o ochronie prywatności.