Servicevoorwaarden

1. Akkoord gaan met de voorwaarden.

a. Door (i) u aan te melden voor een lidmaatschap, service of abonnement, (ii) gebruik te maken van dit product met online functionaliteit, deze website (“Site”) of andere online services van Corel Corporation, haar partners en agenten (“Corel”) met koppelingen naar deze Gebruiksvoorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) (gezamenlijk de “Services”) op eender welke manier, waaronder Materialen (zoals hieronder bepaald) gebruiken, verzenden, downloaden of uploaden die beschikbaar zijn gesteld via de Services van Corel, of (iii) deze Services te bekijken, stemt u ermee in dat u deze Algemene Voorwaarden en het Online Privacybeleid van Corel op https://www.corel.com/privacy, dat hier standaard in is opgenomen, hebt gelezen, hebt begrepen en dat u ermee instemt. Met “Materialen” wordt bedoeld alle inhoud die beschikbaar is gesteld of ingeschakeld is door Corel of licentiehouders van Corel, inclusief, zonder beperkingen, alle informatie, gegevens, documenten, afbeeldingen, foto's, graphics, geluid, videoclips of webcasts, producten en softwarecode van Corel en bijbehorende documentatie (“Software”).

b. U mag de Services niet gebruiken als het u wettelijk verboden is (zoals hieronder gedefinieerd in Paragraaf 2(c)) de Services te ontvangen of te gebruiken. Tenzij nadrukkelijk gesteld in de Aanvullende bepalingen bij een bepaalde Service, mag u de Services alleen gebruiken als u over de volledige mogelijkheden beschikt om te voldoen aan de voorwaarden, verplichtingen, representaties en andere voorwaarden van deze Algemene voorwaarden en als u als meerderjarige een bindend contract met Corel mag afsluiten, of als u als minderjarige toestemming van een ouder of voogd hebt of handelingsbekwaam bent verklaard. In het bijzonder, tenzij nadrukkelijk verklaard in de Aanvullende bepalingen bij een bepaalde Service, bevestigt u dat u ouder bent dan 13 jaar en dat u begrijpt dat deze Services niet bestemd zijn voor kinderen jonger dan 13.

c. Corel stelt bepaalde Services en Materialen alleen beschikbaar als u hiervoor en voor de softwarelicentie hebt betaald, of als u Corel bepaalde registratiegegevens hebt verstrekt en/of een account bij Corel.com hebt aangemaakt met een ID en een wachtwoord of een ander ID en wachtwoord om u aan te melden  (samen genoemd de “Accountinformatie”). Sommige Services zijn onderworpen aan een abonnement of andere overeenkomst, gepubliceerde richtlijnen, regels of servicevoorwaarden (“Aanvullende bepalingen”). Als er een conflict is tussen de Algemene voorwaarden en de Aanvullende bepalingen hebben de Aanvullende bepalingen voorrang in relatie tot die Service. De Algemene voorwaarden en de toepasselijke Aanvullende bepalingen en alle andere documenten die ter referentie zijn opgenomen in deze Algemene voorwaarden worden hierna genoemd de “Voorwaarden”.

d. Corel kan van tijd tot tijd naar eigen inzicht de Voorwaarden wijzigen, waaronder ook valt het opleggen van een betaling voor de toegang tot of het gebruik van een Service. In het geval van dergelijke wijzigingen zal Corel een nieuw exemplaar van de Algemene voorwaarden aan u beschikbaar stellen op https://www.corel.com/tos, met nieuwe Aanvullende bepalingen binnen of via de betreffende Service. Corel kan van u eisen op een bepaalde manier toestemming te verlenen aan de bijgewerkte Voorwaarden, voordat verder gebruik van de Services toegestaan wordt. Anders zal het voortgezette gebruik van de betreffende Service uw aanvaarding van de wijzigingen betekenen. Uw gebruik van de Services is onderhevig aan de meest recente versie van de Voorwaarden die zijn gepubliceerd op of via de betreffende Service op het tijdstip van gebruik. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om regelmatig de huidige Algemene voorwaarden en Aanvullende bepalingen te bekijken op https://www.corel.com/tos.

e. Voor Services en Materialen die zijn geleverd door derde partijen kunnen aparte overeenkomsten gelden, die worden meegeleverd bij die Services en Materialen.

2. Services en Materialen gebruiken.

a. U gaat ermee akkoord zich te houden aan alle beperkingen op de verspreiding, het gebruik en de reproductie van Materialen die u hebt gedownload of via de Services hebt geopend.

b. U gaat ermee akkoord dat uw Accountinformatie altijd compleet, nauwkeurig en bijgewerkt zal zijn. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om uw Accountinformatie altijd geheim te houden; u alleen bent verantwoordelijk voor alle acties die worden ondernomen met uw Accountinformatie als u bij uw account bent aangemeld. Als u merkt dat er ongeoorloofd gebruik wordt gemaakt van uw account of Accountinformatie, of dat de beveiliging op een andere manier geschonden wordt, gaat u ermee akkoord Corel onmiddellijk daarvan op de hoogte te stellen. U mag niet de Accountinformatie van iemand anders gebruiken. Corel kan te allen tijde en om welke reden dan ook van u eisen uw Accountinformatie of bepaalde delen daarvan te wijzigen.

c. U gaat ermee akkoord de Services en de Materialen alleen te gebruiken voor doeleinden zoals zijn toegestaan door de Voorwaarden en de toepasselijke wetgeving, regelgeving of algemeen geaccepteerde richtlijnen in welke van toepassing zijnde jurisdictie dan ook (inclusief wetten die te maken hebben met de export van gegevens of software naar en vanuit de Verenigde Staten of andere van toepassing zijnde landen) (“Wet”).

d. U gaat ermee akkoord op geen andere manier toegang te krijgen of proberen te krijgen tot de Services dan via de interface van Corel of niet de toegang te ontduiken of beperkingen te gebruiken die zijn ingesteld om bepaald gebruik van de Services te voorkomen.

e. U gaat ermee akkoord een geldig e-mailadres dat u regelmatig gebruikt bij uw Accountinformatie te bewaren, omdat Corel u tijdig notificaties stuurt met betrekking tot uw lidmaatschappen, abonnementen en services die gedekt worden door deze Servicevoorwaarden, zoals meldingen over automatisch vernieuwen en nieuwe voordelen voor uw lidmaatschap en/of abonnement.

3. Eigendom.

a. De Services en Materialen en hun selectie en schikking, worden beschermd door auteursrechten, handelsmerken, beeldmerken, patenten, handelsgeheimen, oneerlijke concurrentie en andere intellectuele en eigendomsrechten (de “Intellectuele eigendomsrechten”). Behalve zoals uitdrukkelijk aangegeven in de Voorwaarden verlenen Corel en haar leveranciers geen uitdrukkelijke of impliciete rechten om de Services en Materialen te gebruiken.

b. De handelsmerken, logo's en dienstmerken die op de Services worden weergegeven (de “Merken”) zijn het eigendom van Corel of derde partijen. Het is u niet toegestaan de Merken te gebruiken zonder de voorafgaande toestemming van Corel of de derde partij die de eigenaar van de Merken kan zijn. Zie de publicatie over handelsmerken op https://www.corel.com/trademarks voor meer informatie over de Merken van Corel.

4. Software gebruiken.

Alle Software die via de Services beschikbaar is gesteld, is het eigendom van Corel en haar licentiehouders en leveranciers. Als de Software die via de Services beschikbaar is gesteld wordt begeleid door licentievoorwaarden, valt het gebruik van dergelijke Software onder het beheer van de voorwaarden in de met de Software meegeleverde licentieovereenkomst, of de licentieovereenkomst waar uitdrukkelijk naar wordt verwezen met de koppelingen in de Software. U kunt sommige licentievoorwaarden nalezen op https://www.corel.com/eula. Andere licentievoorwaarden worden mogelijk alleen gepubliceerd bij downloads van de Software of op de website waar u de Software kunt vinden. U zult geen Software gebruiken, downloaden of installeren waarbij een licentieovereenkomst wordt meegeleverd, tenzij u akkoord gaat met de voorwaarden van de licentieovereenkomst. Tenzij de begeleidende licentieovereenkomst uitdrukkelijk anders toestaat, is het kopiëren of opnieuw distribueren van de Software verboden, inclusief het kopiëren of opnieuw distribueren van de Software naar een andere server of locatie, nieuwe distributie of gebruik op basis van een servicebureau. Als er een conflict is tussen deze Voorwaarden en de licentieovereenkomst die is meegeleverd met dergelijke Software, heeft de licentieovereenkomst voorrang in relatie tot de Software; alleen als de Software een vooruit uitgegeven versie is, is het u, niettegenstaande wat ermee in tegenspraak is in de begeleidende licentieovereenkomst, niet toegestaan de Software te gebruiken of erop te vertrouwen voor commerciële of productie-doeleinden.
Voor de duidelijkheid is uw gebruik van de Software ook onderhevig aan de disclaimers en beperkingen in Paragraaf 10 hieronder en uw onderworpenheid aan de exportbepalingen van Paragraaf 13.

5a. Materialen gebruiken.

Het gebruik van Materialen valt uitsluitend onder de Eindgebruikerslicentieovereenkomst van Corel. U vindt de meest recente versie op https://www.corel.com/eula.

5b. Door de gebruiker gemaakte inhoud

Corel kan toestaan dat u met bepaalde Software bepaalde inhoud (“Gebruikersinhoud”) kunt uploaden naar de servers van Corel, die u hebt gemaakt met het doel om de Gebruikersinhoud te delen met andere gebruikers van de Software.

Alle Gebruikersinhoud valt geheel onder uw verantwoordelijkheid. Corel heeft, behalve indien hier anders vermeld, geen eigendomsrechten op of controle over Gebruikersinhoud. U bent verantwoordelijk voor het beschermen van intellectuele eigendomsrechten in Gebruikersinhoud, en Corel heeft geen verantwoordelijkheid om deze te beschermen. Niettegenstaande het voorafgaande, kent u Corel hierbij een wereldwijde, niet-exclusieve, eeuwigdurende, royaltievrije licentie toe op de Gebruikersinhoud om dergelijke Gebruikersinhoud te reproduceren, aan te passen, te verdelen en te publiceren voor andere gebruikers van de Software. U stemt er ook mee in dat de inhoud die u bijdraagt, beschikbaar wordt gesteld voor andere gebruikers in overeenstemming met de Creative Commons Attribution 3.0 Unported-licentie, die u vindt op (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/, de huidige versie hiervan of een andere licentie zoals opgegeven wanneer u de inhoud creëert. Uw Gebruikersinhoud op elke publiek toegankelijke locatie van de Software kan worden geopend, weergegeven, bekeken, opgeslagen en gereproduceerd door elke andere gebruiker en Corel is niet verantwoordelijk voor het gebruik hiervan door elke andere gebruiker. Corel kan Gebruikersinhoud controleren en verwijderen indien deze wordt beschouwd als een inbreuk op deze Overeenkomst, geldende wetten, regels of bepalingen, maar Corel is hier niet toe verplicht. Corel kan elke mogelijke actie ondernemen met Gebruikersinhoud die noodzakelijk of gepast wordt geacht om aansprakelijkheid van Corel te voorkomen of om schade aan het merk of het image van Corel te voorkomen, maar is hiertoe niet verplicht. U erkent dat Corel metadata zal bijhouden en opslaan, inclusief uw gebruikersnaam en bijbehorende informatie die betrekking heeft op Gebruikersinhoud.

U garandeert hierbij dat al uw Gebruikersinhoud volledig uw eigendom is, en geen inbreuk vormt op de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van elke andere persoon of entiteit en dat deze inhoud in regel is met alle intellectuele eigendomswetten en gelijkaardige wetten. Daarnaast garandeert u dat dergelijke Gebruikersinhoud geen elementen bevat die redelijkerwijs kunnen worden beschouwd als aanstootgevend of immoreel, of die in strijd zijn met toepasbare wet- en regelgeving. U garandeert verder dat u geen Gebruikersinhoud zult uploaden die elementen bevat die gevaarlijk of schadelijk kunnen zijn voor de andere gebruikers van Corel of de hardware, servers of software van deze partijen.

Elke overtreding van uw verantwoordelijkheden in verband met Gebruikersinhoud kan een overtreding inhouden van federale en internationale wetgeving, en kan juridische of strafrechtelijke gevolgen hebben.

6. Feedback.

Raadpleeg de Eindgebebruikerslicentieovereenkomt van Corel waarvan u de meest recente versie vindt op https://www.corel.com/eula voor uw rechten en verantwoordelijkheden in verband met het geven van feedback aan Corel.

7. Koppelingen naar websites van derde partijen.

De Services en Materialen kunnen koppelingen bevatten waarmee u websites buiten de Services kunt openen (“Gekoppelde websites”). De Gekoppelde websites levert Corel u voor het gemak en de insluiting van de koppelingen impliceert niet dat Corel de Gekoppelde websites goedkeurt. Corel heeft geen invloed op de Gekoppelde websites en u gaat ermee akkoord dat Corel niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid of inhoud van een Gekoppelde website (inclusief reclames, producten of andere materialen op of beschikbaar vanaf een dergelijke Gekoppelde website), een koppeling op een Gekoppelde website of wijzigingen aan of updates van de Gekoppelde website.

8. Aanpassingen aan Services en Materialen, Serviceonderbrekingen.

a. Corel kan te allen tijde en van tijd tot tijd de Services of Materialen, of delen daarvan, aanpassen of beëindigen, tijdelijk of permanent, met of zonder voorafgaande mededeling. U gaat ermee akkoord dat Corel niet aansprakelijk zal zijn ten aanzien van u of een derde partij voor een wijziging, uitstel of beëindiging van de Services of Materialen.

b. Er kunnen onvoorziene onderbrekingen zijn in de beschikbaarheid van de Services of Materialen, of delen daarvan. U gaat ermee akkoord dat Corel niet aansprakelijk is ten aanzien van u of een derde partij voor dergelijke onderbrekingen, onafhankelijk van de duur van de onderbreking. Niettegenstaande het voorafgaande, zal Corel commercieel redelijke inspanningen doen om dergelijke onderbreking zo spoedig mogelijk te verhelpen. 

9. Beëindiging.

a. De Voorwaarden blijven van toepassing tot deze worden beëindigd door u of Corel zoals hieronder uiteengezet.

b. U kunt de overeenkomst met Corel beëindigen door (i) Corel een bericht te sturen en (ii) uw account te sluiten voor alle Services of Materialen die u gebruikt, als Corel deze optie voor u beschikbaar heeft gesteld.  U kunt uw account sluiten en uw overeenkomst met Corel beëindigen door contact op te nemen met de klantenservice van Corel op https://www.corel.com/contactus.

c. Corel kan te allen tijde de Voorwaarden beëindigen (of een deel daarvan, zoals elk van de aparte Aanvullende bepalingen) als:
i. U een onderdeel van de Voorwaarden hebt overtreden (of hebt gehandeld op een manier die duidelijk aantoont dat u niet van plan bent, of niet in staat bent, akkoord te gaan met de Voorwaarden);
ii. Corel daartoe wordt gedwongen door de Wet (bijvoorbeeld als een van de bepalingen van de Services of Materialen voor u onwettig is of wordt);
iii. Het aanbieden van Services aan u door Corel, volgens de mening van Corel, dit niet langer commercieel haalbaar is;
iv. Corel heeft beslist om de Services of Materialen (of een deel hiervan) niet langer aan te bieden; of
v. U de vergoedingen aan Corel niet betaalt die noodzakelijk zijn om uw rechten op de Services en Materialen hieronder te behouden.

d. Behalve indien uiteengezet in een van de Aanvullende bepalingen die van toepassing zijn op een bepaalde Service, kan beëindiging van uw account inhouden: (i) het blokkeren van de toegang tot alle aanbiedingen binnen de Services; (ii) het verwijderen van Accountinformatie, inclusief uw persoonlijke informatie, aanmeld-ID en wachtwoord voor corel.com en alle verwante informatie; en (iii) het blokkeren van verder gebruik van de Services.

e. U gaat ermee akkoord dat alle beëindigingen worden uitgevoerd naar eigen goeddunken van Corel en dat Corel niet aansprakelijk zal zijn ten aanzien van u of andere derde partijen voor de beëindiging van uw account (en het daarbij komende verwijderen van uw Accountinformatie), of de toegang tot de Services en Materialen.

f. Bij het aflopen of de beëindiging van de Voorwaarden zal het gebruik van de Services en Materialen direct worden stopgezet. Maar de disclaimers van Corel of de beperking van de aansprakelijk van schade zoals hieronder en in de Paragrafen 2, 3, 6-9, 10, 12 en 14-16 worden beschreven, zullen ook na de beëindiging of het aflopen van de Voorwaarden geldig blijven.

10. DISCLAIMER VAN GARANTIE.

U BEGRIJPT UITDRUKKELIJK EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSELIJK RECHT:

a. DE WEBSITE, SERVICES EN MATERIALEN WORDEN GELEVERD DOOR COREL ( 'AS IS') ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, MET INBEGRIP VAN DE IMPLICIETE GARANTIES VAN TITEL, NIET-INBREUKMAKENDHEID, VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, GEEFT COREL GEEN ENKELE GARANTIE DAT (I) DE WEBSITE, SERVICES OF MATERIALEN ZULLEN VOLDOEN AAN UW VEREISTEN OF ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF VRIJ VAN FOUTEN ZULLEN ZIJN; (II) DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN UIT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE, SERVICES OF MATERIALEN EFFECTIEF, NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZULLEN ZIJN; (III) DE KWALITEIT VAN DE WEBSITE, SERVICES OF MATERIALEN AAN UW VERWACHTINGEN ZULLEN VOLDOEN, OF DAT (IV) EVENTUELE FOUTEN OF GEBREKEN IN DE WEBSITE, SERVICES OF MATERIALEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD. GEEN ENKEL ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, DOOR U VERKREGEN VAN COREL OF VIA OF UIT GEBRUIK VAN DE SERVICES VORMT EEN GARANTIE DIE NIET UITDRUKKELIJK WORDT VERMELD IN DE VOORWAARDEN.

b. COREL WIJST ALLE AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT DE ACTIES DIE VOORTVLOEIEN UIT UW GEBRUIK VAN OF DEELNAME AAN SERVICES EN UW GEBRUIK VAN MATERIALEN AF. U GEBRUIKT GEDOWNLOAD OF ANDERSZINS VIA DE SERVICES VERKREGEN MATERIAAL GEHEEL VOLGENS EIGEN GOEDDUNKEN EN RISICO EN U BENT ZELF VOLLEDIG VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUELE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJKE MATERIALEN. COREL AANVAARDT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR COMPUTERVIRUSSEN OF SOORTGELIJKE CODE DIE WORDEN GEDOWNLOAD NAAR UW COMPUTER EN DIE AFKOMSTIG ZIJN VAN EEN VAN DE SERVICES.

c. Corel heeft geen invloed op, onderschrijft niet of aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de materialen en services die worden aangeboden door derde partijen via gekoppelde websites. Corel doet geen verklaringen over of geeft geen garanties voor, en is niet aansprakelijk voor, dergelijke derde partijen en hun materialen of services. Alle transacties die u met deze derde partijen uitvoert, zijn voor uw eigen risico.

d. Corel is niet aansprakelijk voor enig verlies dat u kunt lijden als iemand anders uw wachtwoord of account of accountinformatie gebruikt, in verband met de website of services of materialen, hetzij met of zonder uw medeweten.

e. In sommige jurisdicties is uitsluiting van bepaalde garanties, de beperking of uitsluiting van impliciete garanties, of beperking van de duur van een impliciete garantie niet toegestaan, zodat de bovenstaande beperkingen mogelijk niet op u van toepassing zijn.

11. Internationale gebruikers.

a. De Services kunnen vanuit verschillende landen op de hele wereld worden gebruikt en kunnen verwijzingen bevatten naar Services en Materialen die niet in uw land beschikbaar zijn. Deze verwijzingen impliceren niet dat Corel van plan is dergelijke Services of Materialen in uw land aan te kondigen.

b. Deze Services worden aangestuurd, uitgevoerd en beheerd door Corel Corporation.  Corel garandeert niet dat de Services of Materialen voor u geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op uw locatie, en toegang tot de Services vanuit jurisdicties waar de Services of Materialen illegaal zijn, verboden is. Corel behoudt zich het recht voor om bepaalde gebruikers en/of locaties waar ook ter wereld de toegang te ontzeggen tot de Services of Materialen. U bent verantwoordelijk voor de naleving van alle plaatselijke wetten.

12. Beperking van aansprakelijkheid.

a. IN GEEN ENKEL GEVAL ZULLEN COREL, OF HAAR DIRECTEUREN, WERKNEMERS, PARTNERS OF LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK ZIJN TEN AANZIEN VAN U OF EEN DERDE PARTIJ VOOR ENIGE BIJZONDERE, INCIDENTELE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE OF STRAFSCHADE DAN OOK, MET INBEGRIP VAN DIE WELKE VOORTVLOEIEN UIT VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST, AL DAN NIET VOORZIENBAAR OF ALS COREL HEEFT GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, OF OP BASIS VAN ENIGE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, WAARONDER CONTRACTBREUK OF GARANTIE, NALATIGHEID OF ANDERE ONRECHTMATIGE DAAD, OF EEN ANDERE VORDERING DIE VOORTVLOEIT UIT OF IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN OF TOEGANG TOT DE WEBSITE, SERVICES OF MATERIALEN. NIETS IN DEZE VOORWAARDEN BEPERKT CORELS AANSPRAKELIJKHEID OF SLUIT CORELS AANSPRAKELIJKHEID UIT VOOR GROVE NALATIGHEID OF OPZETTELIJK WANGEDRAG VAN COREL OF HAAR MEDEWERKERS, OF VOOR SCHADE TEN GEVOLGE VAN DOOD OF PERSOONLIJK LETSEL.

b. Corels totale aansprakelijkheid en dat van haar dochterondernemingen en leveranciers onder of in verband met deze overeenkomst is beperkt tot honderd Amerikaanse dollars ($ 100) of het door u betaalde totaalbedrag voor toegang tot de service, waarbij de grootste waarde van toepassing is. Deze beperking is zelfs van toepassing indien Corel heeft gewezen op de mogelijkheid van dergelijke schade en niettegenstaande eventueel verzuim van het essentiële doel van een beperkte maatregel.

c. De beperkingen en uitsluitingen in deze Paragraaf 12 gelden voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving in uw jurisdictie. Sommige jurisdicties verbieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor incidentele schade, gevolgschade of strafschade. De beperkingen en uitsluitingen zoals hierboven beschreven zijn daardoor mogelijk niet op u van toepassing.

13. Wetten inzake exportbeperking.

U erkent en gaat ermee akkoord dat producten, services of technologie die zijn geleverd door Corel onderworpen zijn aan de exportwetten en -bepalingen van de Verenigde Staten. U moet voldoen aan deze wet- en regelgeving en zal niet, zonder voorafgaande vergunning van de Amerikaanse overheid. Corel-producten -services of -technologie exporteren, opnieuw exporteren, of overdragen, direct noch indirect, naar enig land in strijd met deze wet- en regelgeving.

14. Vrijwaring en aansprakelijkheid.

U stemt ermee in om Corel en al haar dochterondernemingen, partners, functionarissen, agenten, medewerkers, co-branders of andere partners en licentiehouders schadeloos te stellen voor elke claim of eis, waaronder redelijke vergoedingen voor advocaten die voortkomen uit uw gebruik van de Services of Materialen, uw relatie met de Services of Materialen, uw toegang tot of gebruik van Gekoppelde sites en uw verbindingen hiermee, uw overtreding van de Voorwaarden of uw overtreding van de rechten van een andere partij, met inbegrip van Intellectuele eigendomsrechten.

15.Beslechting van geschillen.

a. Alle aangelegenheden die verband houden met uw toegang tot of gebruik van de Services of Materialen worden geregeld door en uitgelegd volgens de wetten van de provincie Ontario zonder rekening te houden met conflicterende wetsregels daarover. Elke partij erkent hierbij de bevoegdheid van de rechtbanken van de provincie Ontario en gaat ermee akkoord zich niet te verzetten tegen enige actie in Ontario op basis van de bewering dat de rechtbanken van Ontario niet geschikt of een handig forum hiervoor zouden zijn. De partijen bevestigen hierbij dat het hun wens is dat deze Overeenkomst, alsmede alle andere documenten die hiermee in verband staan, met inbegrip van alle mededelingen, is en wordt opgesteld in de Engelse taal. De partijen wijzen specifiek de U.N. Conventie op Contracten voor de internationale verkoop van goederen af.

b. Alle claims die u tegen Corel inbrengt, moeten worden opgelost in overeenstemming met deze paragraaf. Alle ingediende claims die in strijd zijn met deze paragraaf worden beschouwd als ten onrechte ingediend. Dient u een claim in strijd met deze paragraaf in, dan kan Corel advocaatkosten en onkosten tot. een bedrag van vijfduizend Amerikaanse dollars ($ 5000) vorderen, mits Corel u schriftelijk heeft laten weten dat de claim onjuist is ingediend en u de claim niet op de juiste manier hebt teruggetrokken.

c. In afwijking van het voorgaande, in het geval van uw of andermans ongeautoriseerde toegang tot of het gebruik van de Services of Materialen die in strijd zijn met de Voorwaarden, gaat u ermee akkoord dat Corel het recht heeft op het toepassen van dwangmiddelen (of een gelijkwaardige soort van dringende rechtsbijstand) in welke jurisdictie dan ook.

16. Algemeen.

a. Iedere mededeling aan Corel overeenkomstig de Voorwaarden dient te worden verzonden aan 1600 Carling Avenue Ottawa, Ontario K1Z 8R7, Ter attentie van: General Counsel.

b. Het is de uitdrukkelijke wens van de partijen dat de Voorwaarden, de Aanvullende bepalingen en alle bijbehorende documenten zijn opgesteld in het Engels. Les parties aux présentes confirment leur volonté que cette convention, de même que tous les documents qui s'y rattachent, y compris tout avis, soient rédigés en anglais.

c. Corel kan u voorzien van mededelingen, met inbegrip van die betreffende wijzigingen in de Voorwaarden, per e-mail , gewone post, sms-berichten, publicaties op of binnen de Services of andere redelijke middelen nu bekend of later ontwikkeld.

d. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen Corel en u met betrekking tot uw toegang tot of gebruik van de Services en Materialen en vervangt alle voorgaande overeenkomsten tussen u en Corel. Niettegenstaande het voorafgaande, vormt de Eindgebruikerslicentieovereenkomst van Corel, waarvan u de recentste versie vindt op https://www.corel.com/eula ook een deel van deze Overeenkomst in de mate waarin ernaar wordt verwezen, op voorwaarde dat in geval van conflict tussen deze Overeenkomst en de Eindgebruikerslicentieovereenkomst van Corel, de Eindgebruikerslicentieovereenkomst van Corel voorrang krijgt, met inbegrip van maar niet beperkt tot uw rechten en verantwoordelijkheden voor het gebruik van de Software.

e. U mag de Voorwaarden, of enig recht zoals hieronder verleend, niet toekennen of anderszins overdragen zonder de schriftelijke toestemming van Corel. De rechten van Corel zoals beschreven in deze Voorwaarden zijn vrij overdraagbaar door Corel.

f. Indien om welke reden dan ook een rechtbank van een competente jurisdictie oordeelt dat een bepaling in de Voorwaarden, of een deel daarvan, niet uitvoerbaar is, wordt die bepaling gehandhaafd voor zover maximaal toegestaan, om de bedoeling van de partijen zoals deze tot uiting komen in die bepaling te handhaven, en de rest van de voorwaarden zal volledig van kracht blijven.

g. Elke tekortkoming van Corel om bepalingen van de Voorwaarden, of een verwant recht, af te dwingen of uit te oefenen, vormt geen vrijwaring van die bepaling of dat recht.

September 2013 (1.0)