LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS

BELANGRIJK: DIT IS EEN LICENTIE, GEEN VERKOCHT PRODUCT

Een Duitstalige versie van deze eindgebruikerslicentieovereenkomst (EULA) vindt u onder www.corel.com/de/eula/

Tenzij anderszins vermeld in deze eindgebruikerslicentieovereenkomst (EULA) en tenzij u een schriftelijke overeenkomst hebt met Corel voor aanvullend gebruik, geeft deze EULA u toestemming om één (1) kopie van deze Software te installeren en te gebruiken (zoals hieronder gedefinieerd) op één (1) computer of elektronisch apparaat op een willekeurig moment, zoals hieronder gedetailleerd wordt beschreven.

BELANGRIJKE OPMERKING: LEES DEZE EULA ZORGVULDIG DOOR. DOOR DE SOFTWARE EN DOCUMENTEN (SAMEN ‘SOFTWARE’) TE DOWNLOADEN, TE OPENEN, TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE EULA. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE EULA, MAG U DEZE SOFTWARE NIET DOWNLOADEN, INSTALLEREN, OPENEN OF GEBRUIKEN. DEZE EULA BEVAT DISCLAIMERS VAN GARANTIES EN BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID EN EXCLUSIEVE MIDDELEN. DE ONDERSTAANDE BEPALINGEN VORMEN DE ESSENTIËLE BASIS VAN ONZE OVEREENKOMST. U VINDT DE RECENTSTE VERSIE VAN DEZE EULA OP: https://WWW.COREL.COM/EULA.

Deze EULA is een wettelijke overeenkomst tussen u en Corel Corporation, 1600 Carling Avenue, Ottawa, Ontario, K1Z 8R7, Canada (‘Corel’, ‘ons’, ‘wij’ of ‘onze’) betreffende uw gebruik van de Software van Corel. Tenzij U een andere schriftelijke overeenkomst hebt met Corel over deze Software, is Uw gebruik van deze Software gebonden door deze EULA.

ALS U AKKOORD GAAT MET DEZE EULA, KRIJGT U EEN BEPERKTE, PERSOONLIJKE, WERELDWIJDE, NIET-TOEWIJSBARE, NIET SUBLICENTIEERBARE, NIET OVERDRAAGBARE EN NIET-EXCLUSIEVE LICENTIE OM DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN, DIE MOGELIJK BEPERKT IS IN TIJD ZOALS HIERONDER VERMELD. TENZIJ HIERNA ANDERSZINS OVEREENGEKOMEN, HEBT U TOESTEMMING OM ÉÉN (1) KOPIE VAN DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN VOOR UW (A) PERSOONLIJKE, NIET-COMMERCIËLE DOELSTELLINGEN (‘PRIVÉGEBRUIKER’), EN/OF (B) COMMERCIËLE DOELSTELLINGEN IN EEN COMMERCIEEL BEDRIJF (‘ZAKELIJKE GEBRUIKER’). DEZE SOFTWARE IS GELICENTIEERD PER HUISHOUDEN OF PER ADRES (“ADRES”). BEHALVE VOOR DE COREL PRODUCTEN EN/OF LANDEN DIE HIERONDER WORDEN VERMELD, MAG U DE SOFTWARE MAAR OP ÉÉN APPARAAT DOWNLOADEN EN INSTALLEREN. U MAG DE SOFTWARE NIET OPNIEUW INSTALLEREN OP EEN TWEEDE APPARAAT TENZIJ HET OORSPRONKELIJKE APPARAAT NIET MEER FUNCTIONEERT OF DE SOFTWARE VOLLEDIG WORDT VERWIJDERD VAN HET OORSPRONKELIJKE APPARAAT. INDIEN ER AUTORISATIECODES VEREIST ZIJN, MOET U MOGELIJK CONTACT OPNEMEN MET DE COREL KLANTENSERVICE EN GOEDKEURING VRAGEN OM DE SOFTWARE OPNIEUW TE INSTALLEREN OP EEN NIEUW APPARAAT, EN AAN COREL BEWIJZEN DAT U DE SOFTWARE HEBT VERWIJDERD VAN HET KAPOTTE OORSPRONKELIJKE APPARAAT. ALS U MEERDERE LICENTIES VOOR DE SOFTWARE HEBT AANGESCHAFT, KUNT U TE ALLEN TIJDE ZO VEEL EXEMPLAREN ALS U LICENTIES HEEFT IN GEBRUIK HEBBEN.

LICENTIE OM DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN. U ontvangt een gebruiksrecht (licentie) om de Software te gebruiken, maar u bent niet de eigenaar van de Software zelf. Deze EULA geldt niet voor de installatie van Software op een hardwarepartitie, blade, terminal server of andere virtualisatieomgeving (samen ‘virtualisatieomgeving’). U mag niet toestaan dat de Software wordt geopend, gebruikt of bekeken vanaf of wordt geïnstalleerd op of geüpload naar andere computers via een netwerkverbinding. Er moet een afzonderlijke licentieovereenkomst worden afgesloten met Corel om toestemming te krijgen om de Software te gebruiken in een virtualisatieomgeving, in combinatie met netwerkverbindingen of bij volumeaankopen. U stemt ermee in dat indien er verplichte activering of e-mailvalidatie nodig is voor de Software, u dit proces zult voltooien en Corel nauwkeurige informatie zult verstrekken. U kunt de Software niet gebruiken tot u het activerings- en/of registratieproces voltooit. De Software bevat mogelijk digitale beelden, standaard afbeeldingen, clipart, lettertypen, geluiden en andere werken die beschermd worden door auteursrecht (‘standaard bestanden’). De verantwoordelijkheden en beperkingen in relatie tot de Software zijn evenzo van toepassing op de standaard bestanden. Corel behoudt alle rechten die u niet nadrukkelijk zijn toegekend in deze EULA.

TWEEDE APPARAAT: Met uitzondering indien gevestigd in China, India, Indonesië of Vietnam, kunnen privégebruikers en zakelijke gebruikers van AfterShot, CorelDRAW Graphics Suite, CorelDRAW Essentials, CorelDRAW Standard, CorelDRAW Technical Suite, CorelCAD, ParticleShop, Corel Painter, Corel PaintShop Pro en Corel WordPerfect Office met een tweede apparaat (bijv. een stand-alone computer en laptop) deze softwareproducten downloaden en installeren op maximaal twee (2) apparaten; u kunt deze software slechts op één (1) apparaat tegelijkertijd gebruiken, op uw Adres als primaire locatie en een secundaire locatie. OEM, academische en niet-voor-wederverkoop-versies komen niet in aanmerking voor dit voordeel.

AANVULLENDE VOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP SOFTWARE DIE IS AANGESCHAFT BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE: Als u zich in een staat buiten de Europese Economische Ruimte bevindt (bestaande uit de lidstaten van de Europese Unie (EU) plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen) (EER) waar u de Software ook kunt aanschaffen en gebruiken, is het volgende van toepassing: U moet de Software rechtmatig verkrijgen van onze erkende wederverkopers. Indien u dat niet doet, hebt u niet het recht de Software te gebruiken. Om twijfel te vermijden, mag u de software alleen aanschaffen bij een door Corel geautoriseerde winkel, webwinkel of via een website in het land waar u de software wilt gaan gebruiken.

AANVULLENDE VOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP SOFTWARE DIE IS AANGESCHAFT IN DE REPUBLIEK INDIA: Als u zich bevindt in de republiek India waar u de Software wilt aanschaffen en gebruiken, is het volgende van toepassing: U moet de Software rechtmatig verkrijgen van onze erkende wederverkopers. Indien u dat niet doet, hebt u niet het recht de software te gebruiken. Om twijfel te vermijden, mag u de software alleen aanschaffen bij een door Corel geautoriseerde winkel, webwinkel of via een website in de Republiek India. De huidige lijst met door Corel geautoriseerde verkopers in India is beschikbaar op https://www.coreldraw.com/en/resellers/?topNav=in.

EXTRA VOORWAARDEN VOOR SOFTWARE GEKOCHT IN CHINA: Indien u zich bevindt in China en daar de Software wilt kopen en gebruiken, is het volgende van toepassing: u moet de Software legaal kopen bij onze erkende verkopers, anders hebt u niet het recht om de Software te gebruiken. Om alle twijfel hieromtrent te voorkomen, mag u de Software uitsluitend kopen bij de door Corel erkende winkel, eStore, of zijn Chinese website in China; een actuele lijst van door Corel erkende verkopers in China vindt u op: https://www.corel.com/cn/volume-licensing/how-to-buy/.

UW VERANTWOORDELIJKHEDEN TIJDENS HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE. De Software kan productactivering omvatten en andere technologieën die zijn ontworpen om ongeoorloofd gebruik en kopiëren te voorkomen. U mag de Software niet verkopen, verhuren, leasen, herverkopen of uitlenen. Echter, het staat u nadrukkelijk vrij de Software te verkopen of te herverkopen als de Software met toestemming van Corel op ofwel de EU- of de EER-markt is geplaatst en voor zover het copyright van Corel is uitgeput. Voor Software die u via downloaden hebt verkregen, is dit uitsluitend het geval als er aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

1. Voorheen werd de Software legaal verhandeld door Corel zelf of met toestemming van Corel. Hiervan is uitsluitend sprake indien Corel toestemming heeft gegeven voor het downloaden van een kopie van de Software tegen betaling van een vergoeding waarmee Corel wordt gecompenseerd met de economische waarde van de kopie van de software.

2. In het geval van herverkoop maakt u elke afzonderlijke kopie van de Software onbruikbaar.

3. U overhandigt de aankoper de informatie die nodig is om het behoorlijk functioneren te kunnen bepalen.

Indien u niet de wetmatige eerste koper van (de rechten voor) de Software bent, maar eerder gebruikte Software hebt aangeschaft, hebt u alleen toestemming om de Software te gebruiken voor zover u de Software wetmatig hebt verkregen. Uw rechten voor de Software zijn gedefinieerd en beperkt conform de voorwaarden en bepalingen van deze EULA.

Als U de Software aanschaft als geschenk voor een derde persoon, moet die derde persoon de voorwaarden van deze EULA accepteren voordat deze de Software gebruikt. U mag de Software niet ontleden, decompileren of deassembleren. Wij zijn de eigenaar van onze Software, maar u bent de eigenaar van en verantwoordelijk voor de inhoud die u maakt of hebt gemaakt voor uzelf met behulp van onze Software (inclusief toevoegingen of invoegtoepassingen voor onze software die u maakt of voor uzelf hebt gemaakt) (‘inhoud’). U stemt ermee in dat u in verband met uw gebruik van de Software verantwoordelijk bent voor de directe en/of indirecte gevolgen van (a) Inhoud die u maakt en (b) foto’s of afbeeldingen van derden die u gebruikt of wijzigt bij het maken van uw Inhoud, vooral in situaties waarin u uw inhoud deelt met familie, vrienden, klanten en/of derden zoals leden van sociale netwerksites (bijv. Facebook, Flickr, LinkedIn, enz.). Corel kan niet controleren of bepalen wat sociale-netwerksites of de leden of gebruikers hiervan doen met de inhoud die u deelt. U bent ervoor verantwoordelijk om zelf de nauwkeurigheid en volledigheid van uw inhoud te controleren (bijv. technische illustraties of schema’s voor bedieningshandleidingen, onderdelencatalogi, schema’s, bedradingsschema’s, montage-instructies, onderhoudshandleidingen, architectuurpresentaties of andere materialen die u maakt en/of aanpast met onze Software). U mag de Software niet aanpassen of er afgeleide werken van maken. U verklaart en garandeert ons dat u alle geldende wetten en regels zult naleven die van toepassing zijn op uw gebruik van de Software, waaronder wetten op gegevensbescherming en privacy. U stemt ermee in dat u de Software niet zult gebruiken op een manier die onwettig is of die de rechten schendt van een derde. Als we worden vervolgd of aangeklaagd door een derde omwille van (a) uw handelingen die leiden tot nalatigheid, (b) uw nalatigheid om te handelen wanneer vereist, of (c) uw illegale inhoud, stemt u ermee in om Corel te verdedigen, schadeloos te stellen en te vergoeden.

UPDATES. Als onderdeel van het installatieproces van de Software, moet u eerst instemmen met de installatie van de Software op uw apparaat. Door uw instemming te geven voor de initiële installatie van de Software, stemt u er ook mee in dat Corel van tijd tot tijd mogelijk en alle toekomstige software-updates, oplossingen voor problemen, extra functies of verbeteringen ('updates') automatisch kan downloaden en installeren zonder uw verdere en afzonderlijke goedkeuring. In sommige gevallen hebt u mogelijk de optie om de update te weigeren. Als de update niet wordt geïnstalleerd, haalt u mogelijk niet alle voordelen uit de Software of kan de Software mogelijk onjuist werken. Corel heeft geen verplichting om ondersteuning te bieden voor Software waar dergelijke updates niet werden geïnstalleerd. Corel beslist zelf welke Updates wanneer beschikbaar worden.

FEEDBACK DOOR DE GEBRUIKER. U bent niet verplicht om Corel ideeën, suggesties, documentatie en/of voorstellen te bezorgen ('feedback’). Als u Corel echter Feedback bezorgt, blijft u eigenaar van deze Feedback, maar kent u Corel een niet-exclusieve, royaltyvrije, eeuwigdurende, niet-intrekbare, overdraagbare, onbeperkte licentie toe onder al uw intellectuele eigendomsrechten om uw Feedback te gebruiken en op andere wijze aan te wenden voor elke doelstelling wereldwijd. Door Feedback te verzenden, verklaart en garandeert u bovendien dat (i) uw feedback geen vertrouwelijke informatie bevat of informatie die eigendom is van u of derden; (ii) Corel geen verplichting heeft in verband met vertrouwelijkheid, uitdrukkelijk of geïmpliceerd, van deze feedback; (iii) Corel al vergelijkbare ideeën kan overwegen of ontwikkelen; en (iv) u geen recht hebt op enige vorm van vergoeding of compensatie van Corel voor de feedback onder eender welke omstandigheden.

ONZE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN. De Software is beschermd door wetten over intellectuele eigendom in de Verenigde Staten en Canada, en Duitse en internationale wetten en bepalingen van verdragen over internationale eigendomsrechten. Het is u derhalve niet toegestaan de Software zonder onze toestemming te distribueren, tenzij anderszins vermeld in deze EULA of wettelijk is bepaald. Als u de Software aankoopt of downloadt in China, India, Indonesië of Vietnam, mag u de Software voor geen enkele doelstelling kopiëren. Als u de Software aankoopt of downloadt in een land dat niet specifiek is vermeld in deze EULA, mag u (naast de hierboven genoemde gebruikskopieën) slechts één (1) kopie van de Software maken of mag u één (1) kopie van de Software op één apparaat bijhouden als back-up of in een archief. Met het oog op back-up of archivering, mag u één (1) kopie van de Software en de gedrukte materialen maken of één exemplaar van gebruikersdocumenten afdrukken als u de Software hebt gedownload, of u mag één (1) kopie maken op één apparaat. Tenzij anderszins toegestaan door verplichte wetgeving, mag u de Software niet kopiëren. U stemt ermee in dat Corel, de logo’s van Corel en de andere handelsmerken, servicemerken en afbeeldingen van Corel handelsmerken zijn van Corel (enkele in de Verenigde Staten en/of andere landen) of handelsmerken zijn van de partners van Corel (‘merken’). U hebt niet het recht gekregen om merken te gebruiken zonder toestemming van de eigenaar, tenzij toegestaan door verplichte wetgeving. U mag geen eigendomsvermeldingen die in de Software zijn verwerkt, verwijderen, afdekken of aanpassen. U begrijpt en stemt ermee in dat wij het recht hebben om de verkoop, verdeling, service of updates van de Software (of een deel ervan) en de service of aanbiedingen op elk moment stop te zetten.

GEBRUIK OPVOLGEN, AUDIT, PIRATERIJ EN ONS PRIVACYBELEID. Onze audit en het verzamelen van uw gegevens en uw gebruik van de Software zijn onderhevig aan het privacybeleid van Corel (https://www.corel.com/privacy). We kunnen uw softwaregebruik controleren om piraterij te bestrijden, om een geldige registratie te controleren en om na te gaan of nieuwe updates beschikbaar zijn voor uw Computer voordat we u een melding sturen om een nieuwe Software-update te installeren.

ZAKELIJKE GEBRUIKERS: als U een bedrijf bent, stemt u ermee in om records, systemen en/of procedures bij te houden die nauwkeurig het aantal kopieën van de Software registreren die zijn aangekocht en op uw Computers werden geïnstalleerd. U moet deze records gedurende twee (2) jaar bijhouden vanaf de datum waarop uw licentie om de Software te gebruiken, vervalt. Corel kan een audit uitvoeren (op afstand of ter plaatse) van records en systemen van uw bedrijf, om te controleren of uw installatie van de Software overeenstemt met een geldige licentie van Corel en met de voorwaarden en bepalingen van deze EULA. U bent verplicht om Corels audit te ondersteunen naar beste eer en geweten. Corel voert niet meer dan één (1) audit per jaar uit. Corel respecteert uw wettelijke belangen, de bescherming van vertrouwelijke informatie en de van toepassing zijnde wetgeving. Als u uw wettelijke belangen kenbaar maakt, is Corel verplicht om de audit te laten uitvoeren door een onafhankelijke auditor die zich dient te houden aan strikte vertrouwelijkheidseisen. Als de auditresultaten aantonen dat Uw gebruik niet aan een geldige licentie kan worden gekoppeld, moet U onmiddellijk een geldige licentie verkrijgen voor de Software.

PRE-COMMERCIËLE VERSIE OF BETA-SOFTWARE. Als de Software die U ontving of gebruikt met deze EULA, een pre-commerciële versie of een bèta-versie is en u hebt ingestemd met het ontvangen van een pre-commerciële versie of een bèta-versie, begrijpt U dat deze versie nog niet officieel en commercieel beschikbaar is en geen afgewerkt product is van Corel. De Software kan defecten, fouten en andere problemen bevatten die computerfouten kunnen veroorzaken en tot gegevensverlies kunnen leiden. DERHALVE WORDEN ALLE PRE-COMMERCIËLE VERSIES OF BETA-SOFTWAREVERSIES OP EEN "AS-IS" BASIS GELEVERD. BEPERKINGEN BETREFFENDE AANSPRAKELIJKHEID WORDEN TOEGEPAST ZOALS HIERONDER UITEENGEZET.

ACADEMISCHE SOFTWARE. Als de Software is geïdentificeerd als een academische of educatieve uitgave in de gebruikersdocumenten, op de verpakking van de Software of op de aankoop- of downloadpagina van de website en indien u wordt geïdentificeerd als academische eindgebruiker, mag u één (1) kopie van de Software installeren op het toegestane aantal computers, zoals afgesproken tussen u en Corel, maar alleen voor educatieve of exclusief persoonlijke doelstellingen en voor geen andere doelstelling. Academische versies van de Software mogen niet worden gebruikt voor commerciële, professionele of andere winstgevende doelstellingen. Niettegenstaande het voorgaande, hebt u niet het recht de Software te gebruiken tenzij u in uw rechtsgebied wordt erkend als academische eindgebruiker (bijv. studentversies of persoonlijke leerversies van de Software mogen alleen worden gebruikt door de faculteit, het personeel en studenten die een diploma of certificaat willen behalen bij een geldige opleidingsinstelling). Neem contact op met Corel via onze webpagina Academische Software (https://www.corel.com/education) of uw lokale verkooppunt om te bepalen of u wordt erkend als academische eindgebruiker en voor meer informatie over onze academische programma’s en producten. Werkproducten en andere gegevens die worden gemaakt met academische versies of opleidingsversies van de Software kunnen bepaalde meldingen en beperkingen bevatten die de gegevens onbruikbaar maken buiten het gedeelte voor opleidingsgebruik. Als u gegevens die u hebt gemaakt met opleidingsversies, studentenversies of academische versies, combineert met gegevens die op een andere manier zijn gemaakt, kunnen deze gegevens ook worden beïnvloed door deze meldingen en beperkingen.

ADDENDUM STUDENT AND TEACHER-, HOME AND STUDENT- EN HOME-EDITIE. ALS DEZE SOFTWARE DUIDELIJK WORDT AANGEBODEN ALS STUDENT EN LERAAR, THUIS EN STUDENT OF THUISEDITIE, IS UW GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE ONDERHEVIG AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE EULA ZOALS GEWIJZIGD DOOR DEZE PARAGRAAF. ALS ER EEN CONFLICT IS TUSSEN DE VOORWAARDEN VAN DEZE EULA EN DEZE PARAGRAAF, KRIJGT DEZE PARAGRAAF VOORRANG. U KUNT DEZE EDITIE VOOR STUDENT EN LERAAR, THUIS EN STUDENT OF THUIS VAN DE SOFTWARE UITSLUITEND VOOR PRIVÉ EN NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK OP MAXIMAAL TWEE (2) APPARATEN TEGELIJK INSTALLEREN EN GEBRUIKEN OP UW ADRES.

EVALUATIESOFTWARE. Indien de Software wordt aangemerkt als demonstratie-, evaluatie- of proefversie (‘evaluatieversie’) in de betreffende gebruikersdocumentatie, kunt u één (1) exemplaar van de Software installeren en gebruiken ten behoeve van een dergelijke evaluatie en/of demonstratie. Tenzij u geautoriseerd bent door Corel, mag u onze Software niet gebruiken voor competitieve analyse van commerciële, professionele of andere doeleinden met winstoogmerk. U begrijpt dat aan het einde van de evaluatieperiode, u moet stoppen met het gebruik van de Software of moet betalen voor de Software om deze te blijven gebruiken. Als u er niet voor betaalt, vervalt uw licentie. Bij afloop van de evaluatieperiode staakt u onmiddellijk alle gebruik van de evaluatieversie en verwijdert en vernietigt u alle elektronische kopieën van de evaluatieversie inclusief, maar niet beperkt tot, alle gebruikersdocumentatie die mogelijk is verstrekt als deel van de evaluatie van uw computer en enige andere computerapparaten waarop u de evaluatieversie hebt geïnstalleerd. Enige poging om eventuele vervaldatumtechnologie te omzeilen is in strijd met deze EULA en beëindigt automatisch en onmiddellijk uw licentie om de evaluatieversie te gebruiken.

BEPERKTE GARANTIE (ANDERE LANDEN DAN DE LANDEN DIE HIERONDER AFZONDERLIJK WORDEN VERMELD ONDER ‘AANVULLENDE VOORWAARDEN EULA’). Als u de Software op een schijf hebt gekocht, garandeert Corel dat de media waarop de Software wordt geleverd, vrij zijn van materiaal- of fabricagefouten bij normaal gebruik gedurende een periode van negentig (90) dagen vanaf de dag waarop u de Software hebt aangekocht. Wanneer de Software correct is geïnstalleerd en normaal wordt gebruikt, zal deze grotendeels voldoen aan de kenmerken en functies zoals beschreven in de documenten die worden meegeleverd met de Software. De Software kan echter immateriële defecten en fouten bevatten. Derhalve wordt de Software, wat het geval kan zijn in afwijking van toepasbare wetgeving, geleverd op basis van het feit dat oplossingen betreffende dergelijke immateriële defecten en fouten slechts van tijd tot tijd worden aangedragen door middel van oplossingen voor problemen ('bug fixes'). Deze garantie is niet geldig voor de aankopers van gebruikte Software. ALS DE SCHIJF GEBREKEN VERTOONT, IS DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN COREL EN UW ENIGE OPLOSSING VOLGENS DEZE GARANTIE BEPERKT TOT HET VERVANGEN VAN DE DEFECTE SCHIJF INDIEN U ONS DE DEFECTE SCHIJF BEZORGT MET EEN KOPIE VAN UW TICKET. Uw recht op een vervangend exemplaar van de Software vervalt indien de schade aan de schijf het resultaat is van een ongeval, misbruik of verkeerde toepassing. Alle vervangende Software is onder garantie gedurende de resterende periode van de oorspronkelijke garantieperiode. U BENT VOLLEDIG ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR HET KIEZEN, INSTALLEREN EN GEBRUIKEN VAN DE SOFTWARE. TENZIJ ANDERSZINS VERMELD MET BETREKKING TOT SPECIFIEKE LANDEN EN VOOR ZOVER DIT IS TOEGESTAAN DOOR DE WET, DOET COREL AFSTAND VAN ALLE ANDERE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VOOR VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALDE DOELSTELLING EN NIET-INBREUKMAKENDHEID IN VERBAND MET DE SOFTWARE EN DE BIJBEHORENDE SCHRIFTELIJKE MATERIALEN. SOMMIGE STATEN OF LANDEN STAAN GEEN UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN TOE VOOR AANSPRAKELIJKHEID; MOGELIJK GELDT DE BOVENSTAANDE BEPERKING NIET VOOR U. In dergelijke gevallen kan Corel aanzienlijke gebreken van de Software oplossen naar eigen redelijk inzicht door (a) een patch of update te bezorgen of de Software te vervangen, of (b) te vragen de Software terug te bezorgen en deze EULA te annuleren. U hebt alleen recht op een korting op de aankoopprijs of een beperking van deze EULA indien Corel er herhaaldelijk niet in slaagde het defect op te lossen na een redelijke periode. Als u een privégebruiker bent, zijn uw vorderingen onder deze clausule beperkt in de tijd tot vierentwintig (24) maanden na ontvangst van de Software. Als u een bedrijf bent, zijn uw vorderingen onder deze clausule beperkt in de tijd tot twaalf (12) maanden. Als u de Software op een manier wijzigt zonder de toestemming van Corel, zal Corel geen defecten oplossen die zijn veroorzaakt door een dergelijke wijziging en bent u verantwoordelijk voor de schade die Corel leed door uw niet-toegestane wijziging. ALS U PRE-RELEASEVERSIES VAN PRODUCTEN INSTALLEERT WAARBIJ DIT DUIDELIJK IS AANGEGEVEN, DOET U DIT OP EIGEN RISICO. Pre-releaseversies worden alleen gebruikt voor testdoelstellingen in testversies en mogen niet worden gebruikt voor productiedoelstellingen. Om een garantievordering in te dienen moet U de klantenservice van Corel een gedetailleerde foutbeschrijving bezorgen of moet u, op aanvraag van Corel, de Software terugbrengen met alle machtigingen die U van Corel kreeg, dit alles op kosten van Corel naar Corel Corporation, 1600 Carling Avenue, Ottawa, Ontario, K1Z 8R7, Canada. Raadpleeg voor verdere informatie over garanties de klantenservice van Corel op www.corel.com

DE SOFTWARE KAN ‘OPEN SOURCE’-MATERIALEN BEVATTEN (BIJV. SOFTWARE DIE ONDERHEVIG IS AAN LICENTIES ZOALS OPEN SOURCE, COPYLEFT, GNU GENERAL PUBLIC LICENSE, LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE, LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE, MOZILLA LICENSE, BERKELEY SOFTWARE DISTRIBUTION LICENSE, OPEN SOURCE INITIATIVE LICENSE, MIT, APACHE OF OPENBARE-DOMEINLICENTIES OF VERGELIJKBARE LICENTIES). COREL GEEFT GEEN GARANTIE VOOR OPEN SOURCE MATERIALEN IN DE SOFTWARE.

INDIRECTE SCHADE EN VERVOLGSCHADE - ANDERE LANDEN DAN DE LANDEN DIE HIER AFZONDERLIJK WORDEN VERMELD ONDER ‘AANVULLENDE VOORWAARDEN EULA’ (NIET VAN TOEPASSING VOOR KLANTEN IN DUITSLAND)

GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INDIRECTE SCHADE OF VERVOLGSCHADE. ALLE KOSTEN VAN SCHADE DIE VOORTKOMEN UIT DE INFORMATIE IN OF SAMENGESTELD DOOR DE SOFTWARE, ZIJN VOOR UW REKENING. VOOR ZOVER DIT IS TOEGESTAAN DOOR DE GELDENDE WETGEVING, ZIJN COREL, NOCH HAAR LEVERANCIERS OF LICENTIEVERSTREKKERS VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE SCHADE (WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT INKOMENSVERLIES, ONDERBREKING VAN DE ACTIVITEITEN, VERLIES VAN BEDRIJFSINFORMATIE OF ANDERE SCHADELIJK VERLIES) DIE VOORTKOMT UIT HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OF DOOR DE SOFTWARE NET NIET TE GEBRUIKEN, ZELFS INDIEN DEZE PARTIJ OP DE HOOGTE WAS VAN HET RISICO OP DERGELIJKE SCHADE. DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN COREL AAN U VOOR ALLE SCHADE IN EEN OF MEER SCHADEGEVALLEN IS NIET GROTER DAN HET BEDRAG DAT U BETAALDE VOOR DE SOFTWARE. DEZE BEPERKING GELDT ONGEACHT HET MISLUKKEN VAN DE ESSENTIËLE DOELSTELLING VAN EEN BEPERKTE OPLOSSING. SOMMIGE STATEN OF LANDEN STAAN GEEN UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN TOE VOOR AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE; MOGELIJK GELDT DE BOVENSTAANDE BEPERKING NIET VOOR U.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT KLANTEN IN DUITSLAND

Corel is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door moedwillige niet-nakoming, ernstige nalatigheid of kwaadwilligheid van Corel, diens wettelijke vertegenwoordigers of personen die namens Corel diens verplichtingen uitvoeren. Voor zover Corel aansprakelijk is voor kwaadwilligheid conform zin 1, is compensatie voor schade aan commerciële klanten beperkt tot voorspelbare, typisch optredende schade.

Daarnaast is Corel ook aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door eenvoudige nalatigheid indien de nalatigheid betrekking heeft op schending van dergelijke contractuele verplichtingen, waarbij het nakomen daarvan van groot belang is bij het bereiken van het doel van het contract en waarin u derhalve uw vertrouwen mag stellen (kardinale verplichtingen; Kardinalpflicht). In dit geval is de aansprakelijkheid beperkt tot voorspelbare, typisch optredende schade.

Daarnaast is Corel onbeperkt aansprakelijk voor schade aan leven, ledematen en gezondheid waarvoor zij verantwoordelijk zijn en die wordt veroorzaakt door nalatigheid of moedwillige niet-nakoming. Corel aanvaardt ook aansprakelijkheid voor zover zij een garantie hebben gegeven met betrekking tot de kwaliteit of duurzaamheid binnen de context van deze garantie.

Verdere contractuele of wettelijk verplichte aansprakelijkheid is, voor zover dat wettelijk is toegestaan, is uitgesloten, ongeacht de legale status van de ingediende claim.

Waar de aansprakelijkheid van Corel is uitgesloten of beperkt, is dit mede van toepassing op de persoonlijke aansprakelijkheid van diens werknemers, vertegenwoordigers en personen die namens Corel diens verplichtingen uitvoeren, alsmede de verantwoordelijk van Corel voor hun gedrag.

RECHTEN DIE DOOR DE OVERHEID VAN DE VS ZIJN BEPERKT. De Software en bijbehorende documenten vallen volgens DFAR Sectie 227.7202 en FAR Sectie 12.212 onder ‘commerciële computersoftware’ en 'documentatie van commerciële computersoftware’. Alle gebruik, aanpassingen, uitgave van reproducties, gebruik, weergave of publicatie van de Software en bijbehorende documenten door de overheid van de VS, valt uitsluitend onder de voorwaarden van deze EULA en is verboden, behalve in de mate waarin dit uitdrukkelijk is toegestaan volgens de voorwaarden van deze EULA.

EXPORTBEPERKINGEN. U mag de Software, waaronder het Corel shareware product, niet downloaden, verdelen, exporteren, herexporteren of herverdelen (a) naar een inwoner van een land waartegen de Verenigde Staten een embargo hebben, of (b) naar iedereen die op de lijst 'Speciaal benoemde' inwoners van het United States Treasury Department of de ‘Tabel met geweigerde orders’ van het United States Commerce Department staat. Door de Software te downloaden of te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u zich niet bevindt in of onder de controle bent van, of een inwoner bent van een dergelijk land of dat u op een dergelijke lijst staat. Behalve indien u een uitdrukkelijke, schriftelijke, volledig uitgevoerde overeenkomst hebt met Corel, mag u geen licentie aankopen om de Software te gebruiken met als doel deze te exporteren naar een land dat onder embargo van de Verenigde Staten valt. U mag ook niet de services van een derde vragen om een licentie voor de Software aan te kopen indien u hierdoor deze derde vraagt om (op elektronische of andere wijze) u de software naar een land dat onder embargo van de Verenigde Staten valt te verzenden.

ALGEMEEN.

Deze EULA vormt de volledige overeenkomst tussen U en Corel en krijgt voorrang op alle andere communicatie of advertenties in verband met de Software en documenten. De Software, of een functie of onderdeel ervan, is mogelijk niet beschikbaar in elke taal of in elk land.

Als en in die mate dat een bepaling van deze EULA wordt beschouwd als onwettig, ongeldig of geheel of gedeeltelijk niet afdwingbaar volgens de geldende wetgeving, is die bepaling of een gedeelte ervan niet van toepassing in het rechtsgebied waarin deze wordt beschouwd als onwettig, ongeldig of geheel of gedeeltelijk niet afdwingbaar. Dit is echter alleen in de mate van de onwettigheid, ongeldigheid of onafdwingbaarheid. Er wordt geen afstand gedaan van voorwaarden of bepalingen in deze EULA en er wordt geen inbreuk toegestaan, tenzij dergelijke afstandsverklaring schriftelijk is ondertekend door de partij die afstand doet. Geen enkele afstandsverklaring (uitdrukkelijk of impliciet) vormt een goedkeuring van, een afstandsverklaring van of een goedkeuring voor een andere of daaropvolgende inbreuk. Wijzigingen of aanpassingen van deze EULA zijn niet bindend voor Corel tenzij deze schriftelijk en op correcte wijze zijn uitgevoerd door U en een erkend vertegenwoordiger van Corel.

Sommige versies van de Software zijn mogelijk niet compatibel met verschillende besturingssystemen en mogelijk ontvangt u geen updates (met name updates die de compatibiliteit vaststellen). Uw Software is mogelijk niet compatibel met besturingssystemen die u nu of in de toekomst kunt komen. U begrijpt dat Software kan worden opgenomen in of zichzelf kan opnemen in software en andere technologie die eigendom is van derden en door derden wordt beheerd. Deze EULA blijft geldig bij een dergelijke opname. Alle software of technologie van derden die kan worden verspreid in combinatie met de Software (als gebundelde software van derden) bevat mogelijk een licentieovereenkomst met die derde die u uitdrukkelijk moet accepteren. De licentieverstrekkers van Corel zijn een directe en bedoelde derde begunstigde van deze EULA.

TOEPASSELIJK RECHT

Deze EULA sluit specifiek de Conventie van Contracten voor de Internationale Verkoop van Goederen van de Verenigde Naties en andere wetgeving uit die dergelijke ‘Conventie’ implementeren, indien dit van toepassing is. Behalve indien dit hier uitdrukkelijk wordt vermeld en voor zover mogelijk volgens de geldende wetgeving, zal deze EULA de niet-uitsluitbare, statutaire rechten van elke partij die optreedt als consument, niet in gevaar brengen.

Voor gebruikers in de Verenigde Staten

Als U de Software hebt gedownload of gekocht in de Verenigde Staten, wordt deze EULA beheerd door de wetten van de Verenigde Staten en de staat Californië, zonder dat kan worden verwezen naar conflicten van recht. Elk geschil tussen u en Corel in verband met deze EULA mag uitsluitend worden behandeld door de staat en het federaal gerecht in de staat Californië.

Voor gebruikers in CANADA

Als u de Software hebt gekocht in Canada zal, tenzij dit uitdrukkelijk is verboden door de lokale wetgeving, deze EULA worden beheerd door de geldende wetten in de provincie Ontario in Canada. Indien er een geschil is tussen u en Corel over deze EULA, wordt dit uitsluitend behandeld door de rechtspraak van de federale en provinciale rechtbanken in Toronto, Ontario.

Voor gebruikers in de Europese Unie, IJsland, Noorwegen en Zwitserland

Als u de Software hebt gekocht in de Europese Unie, IJsland, Noorwegen of Zwitserland, geldt de lokale wetgeving.

AANVULLENDE EULA-VOORWAARDEN

AANVULLENDE VOORWAARDEN DIE GELDEN VOOR LICENTIES MET VASTE TERMIJN: De licentie voor het gebruik van de Software is in de vorm van een licentie met vaste termijn onderhevig aan de voorwaarden en bepalingen van deze EULA en begint op de aankoopdatum en geldt gedurende de periode die wordt vermeld door Corel. Het gebruik van de software vóór of na deze vastgelegde termijn, of elke poging om de tijdscontrolefunctie van de Software uit te schakelen, is ongeoorloofd gebruik en vormt een materiële inbreuk op deze EULA en de geldende wetgeving.

AANVULLENDE VOORWAARDEN DIE GELDEN VOOR GEBRUIKERS VAN COREL DVD XPACK, DVD+AVCHD XPACK, ULTIMATE XPACK EN MP3 & DVD XPACK (‘XPACK-PRODUCTLIJN’): U gaat ermee akkoord dat u de XPACK-productlijn niet zult gebruiken in jurisdicties waarin het gebruik van video- en/of audiodecodersoftware onwettig is.

AANVULLENDE VOORWAARDEN DIE GELDEN VOOR GEBRUIKERS VAN WINDVD EN VIDEOSTUDIO PRO: U erkent dat het gebruik van de Software op elke manier die overeenstemt met de MPEG-2- of MPEG-4-standaard nadrukkelijk verboden is zonder licentie onder de geldende patenten in het MPEG-2 patentportfolio of het MPEG-4 patentportfolio, indien van toepassing. Deze licentie is beschikbaar bij MPEG LA, L.L.C. (https://www.mpegla.com/main/default.aspx), 6312 S. Fiddlers Green Circle, Suite 400E, Greenwood Village, Colorado, 80111, USA. U erkent dat de software kan worden gelicentieerd onder de VC-1 patentportfoliolicentie voor persoonlijk en niet-commercieel van een consument om (1) video te coderen in naleving van de VC-1 norm (‘VC-1 video’) en/of (2) VC-1 video te decoderen die werd gecodeerd door een consument tijdens een persoonlijke en niet-commerciële activiteit en/of werd verkregen van een videoprovider met een licentie om VC-1 video te leveren. Er wordt geen licentie toegekend of geïmpliceerd voor elk ander gebruik. Er kan aanvullende informatie worden verkregen bij MPEG LA, L.L.C. (https://www.mpegla.com/main/default.aspx). U erkent dat de software kan worden gelicentieerd onder de AVC patentportfoliolicentie voor persoonlijk en niet-commercieel van een consument om (a) video te coderen in naleving van de AVC norm (‘AVC video’) en/of (b) AVC video te decoderen die werd gecodeerd door een consument tijdens een persoonlijke en niet-commerciële activiteit en/of werd verkregen van een videoprovider met een licentie om AVC video te leveren. Er wordt geen licentie toegekend of geïmpliceerd voor elk ander gebruik. Er kan aanvullende informatie worden verkregen bij MPEG LA, L.L.C. (https://www.mpegla.com/main/default.aspx). U stemt ermee in dat de software kan worden gelicentieerd onder de MP3-licentie. Het leveren van de Software vormt geen licentie of geeft geen recht om MP3-gecodeerde of MP3PRO-gecodeerde gegevens te verdelen in inkomstengenererende uitzendsystemen, streamingtoepassingen, andere systemen om inhoud te verdelen of op fysieke media. Voor dergelijk gebruik is een afzonderlijke licentie vereist. U vindt aanvullende informatie op de MP3-licentiewebsite (https://mp3licensing.com). Als u de Software als een afzonderlijk product in de detailhandel hebt gekocht, heeft Corel de royalties voor bovenstaande licenties betaald.

AANVULLENDE VOORWAARDEN DIE GELDEN VOOR GEBRUIKERS VAN WORDPERFECT OFFICE: U erkent dat dit product mogelijk intellectueel eigendom bevat dat in het bezit is van Microsoft Corporation. De voorwaarden voor deze intellectuele eigendommen van Microsoft kunt u opvragen door contact op te nemen met Microsoft Corporation.

AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIKERS VAN ROXIO CREATOR: Deze software KAN bepaalde materialen en technologie van derden bevatten en derhalve zijn de volgende extra kennisgevingen, beperkingen, vereisten, restricties, disclaimers en aansprakelijkheidsbeperkingen van toepassing op het gebruik van de software:

(a) MP3- en MP3Pro-codecs. Als de software MP3- of MP3Pro-codecs of -technologie bevat, wordt met deze software geen licentie overgedragen noch het recht verleend om de met deze software gemaakte inhoud uit te zenden via uitzendsystemen met winstoogmerk (op terrestrische wijze, per satelliet, via kabel en/of andere netwerken), streamingtoepassingen (via internet, intranetten en/of andere netwerken), andere systemen voor het overdragen van inhoud (betaal-audio of audio-op-aanvraag-toepassingen enz.) of via fysieke media (cd's, dvd's, semiconductorchips, harde schijven, geheugenkaarten enz.). Hiervoor is mogelijk een afzonderlijke licentie vereist. Ga voor details naar https://mp3licensing.com.

(b) Windows Media Format SDK. Inhoudsproviders gebruiken mogelijk de digitale-rechtenbeheertechnologie van Microsoft voor Windows Media meegeleverd bij deze software ("WM-DRM") om de integriteit van de inhoud ("Veilige inhoud") te beschermen, zodat het intellectuele eigendom, waaronder de auteursrechten, van dergelijke inhoud niet onwettig wordt gebruikt. Delen van de software en andere toepassingen van derden gebruiken mogelijk WM-DRM om veilige inhoud af te spelen ("WM-DRM-software"). Als de veiligheid van de WM-DRM-software in gevaar komt, kunnen eigenaren van veilige inhoud ("Eigenaars van veilige inhoud") Microsoft verzoeken om de rechten van de WM-DRM-software in te trekken om veilige inhoud te kopiëren, weer te geven en/of af te spelen. Met een intrekking wordt het vermogen van de WM-DRM-software om niet-veilige inhoud af te spelen niet gewijzigd. Er wordt een lijst met ingetrokken WM-DRM-software naar uw computer gedownload wanneer u een licentie voor veilige inhoud downloadt van internet. Microsoft kan, naast een dergelijke licentie, tevens intrekkingslijsten naar uw computer downloaden namens de eigenaars van veilige inhoud. Eigenaars van veilige inhoud kunnen ook van u vereisen een aantal van de WM-DRM-onderdelen die bij deze software worden geleverd, te upgraden ("WM-DRM-upgrades") voordat u hun inhoud opent. Wanneer u dergelijke inhoud probeert af te spelen, krijgt u via de WM-DRM-software die door Microsoft is gebouwd een kennisgeving dat een WM-DRM-upgrade is vereist en wordt u vervolgens om toestemming gevraagd voordat de WM-DRM-upgrade wordt gedownload. WM-DRM-software die niet door Microsoft wordt geleverd, kan hetzelfde vereisen. Als u de upgrade weigert, krijgt u geen toegang tot de inhoud waarvoor de WM-DRM-upgrade is vereist. U kunt echter gewoon toegang krijgen tot de niet-beveiligde inhoud en veilige inhoud waarvoor de upgrade niet is vereist. WM-DRM-functies waarvoor internettoegang is vereist, zoals het downloaden van nieuwe licenties en/of het uitvoeren van een vereiste WM-DRM-upgrade, kunnen worden uitgeschakeld. Wanneer u deze functies uitschakelt, kunt u gewoon veilige inhoud afspelen als u over een geldige licentie beschikt voor dergelijke inhoud die al op uw computer is opgeslagen.

(c) MPEG-2. De software beschikt mogelijk over een licentie op grond van de MPEG-2-octrooiportefeuillelicentie die door MPEG LA wordt aangeboden. Elk gebruik van de software voor andere doeleinden dan persoonlijk gebruik door een consument op een manier die overeenkomt met de MPEG-2-standaard voor het coderen van video-informatie voor mediapakketten is uitdrukkelijk verboden zonder een licentie op grond van de toepasselijke octrooien in de MPEG-2-octrooiportefeuille. Deze licentie is verkrijgbaar bij MPEG LA, 250 Steele Street, Suite 300, Denver, Colorado 80206, VS.

(d) VC-1. De software beschikt mogelijk over een licentie op grond van de VC-1-octrooiportefeuille voor het persoonlijk en niet-commercieel gebruik door een consument voor (i) het coderen van video in overeenstemming met de VC-1-standaard ("VC-1-video") en/of (ii) het decoderen van VC-1-video die door een consument is gecodeerd als een persoonlijke en niet-commerciële activiteit en/of door een videoleverancier die een licentie heeft verkregen voor het leveren van VC-1-video. Er wordt geen licentie verleend of geïmpliceerd voor enig ander gebruik. Aanvullende informatie kan worden verkregen van MPEG LA, LLC. Zie https://www.mpegla.com.

(e) AVC. De software beschikt mogelijk over een licentie op grond van de AVC-octrooiportefeuille voor het persoonlijk en niet-commercieel gebruik door een consument voor (i) het coderen van video in overeenstemming met de AVC-standaard ("AVC-video") en/of (ii) het decoderen van AVC-video die door een consument is gecodeerd als een persoonlijke en niet-commerciële activiteit en/of door een videoleverancier die een licentie heeft verkregen voor het leveren van AVC-video. Er wordt geen licentie verleend of geïmpliceerd voor enig ander gebruik. Aanvullende informatie kan worden verkregen van MPEG LA, LLC. Zie https://www.mpegla.com.

(f) MPEG-4. De software beschikt mogelijk over een licentie op grond van de MPEG-2-octrooiportefeuillelicentie die door MPEG LA wordt aangeboden. GEBRUIK VAN DIT PRODUCT DAT OP ENIGERLEI WIJZE OVEREENKOMT MET DE VISUELE MPEG-4-STANDAARD IS ALLEEN TOEGESTAAN VOOR EEN CONSUMENT DIE ZICH BEZIGHOUDT MET PERSOONLIJKE EN NIET-COMMERCIËLE ACTIVITEITEN.

(g) Het gebruik van clip art, fotografische objecten en fotografische afbeeldingen. U mag, met inachtneming van de hieronder beschreven beperkingen, alle clip art en fotografische afbeeldingen waarop u door derden een licentie is verleend (de "afbeeldingen") in uw eigen oorspronkelijke werk opnemen en uw werk in willekeurig welk medium publiceren, vertonen en distribueren. Het is u echter niet toegestaan de afbeeldingen opnieuw te verkopen, deze in sublicentie te geven of ze anderszins beschikbaar te maken voor afzonderlijk gebruik of distributie of buiten de context van een product of webpagina. De afbeeldingen mogen bijvoorbeeld als onderdeel van het ontwerp van een webpagina worden gebruikt, maar mogen niet beschikbaar worden gesteld om apart te worden gedownload of in een indeling die is ontworpen of bedoeld om anderen in staat te stellen deze permanent op te slaan of opnieuw te gebruiken. Het is u toegestaan klanten exemplaren van de afbeeldingen te verschaffen (inclusief digitale bestanden) als integraal onderdeel van een werkproduct. U mag hun de afbeeldingen echter niet afzonderlijk of als onderdeel van een ander product verschaffen of hun toestaan de afbeeldingen als zodanig te gebruiken. Ook mag u, met inachtneming van de hieronder beschreven beperkingen, een (1) kopie van de afbeeldingen maken voor back-up- of archiveringsdoeleinden. U mag met behulp van de afbeeldingen geen obscene, lasterlijke of anderszins illegale producten creëren of de afbeeldingen voor andere doeleinden gebruiken die wettelijk verboden zijn. U mag de afbeeldingen of enig deel ervan niet gebruiken als handelsmerk of servicemerk of het gebruik ervan als zodanig toestaan, of aanspraak doen op enigerlei eigendomsrechten wat de afbeeldingen of enig deel ervan betreft. U mag de afbeeldingen niet in elektronische indelingen, online of in multimediatoepassingen gebruiken, tenzij de afbeeldingen uitsluitend voor weergavedoeleinden zijn opgenomen en er geen enkele toestemming wordt verleend om de afbeeldingen om welke reden ook te downloaden of op te slaan. U mag de afbeeldingen (of kopieën ervan) niet verhuren, leasen, uitlenen of in sublicentie geven aan andere personen of wettelijke entiteiten. U mag echter wel uw gehele licentie voor het gebruik van de afbeeldingen aan een andere persoon of wettelijke entiteit overdragen, op voorwaarde dat (i) u de afbeeldingen en deze licentie aan deze persoon of entiteit overdraagt inclusief alle kopieën (behalve kopieën die deel uitmaken van uw werkproduct, zoals toegestaan volgens deze overeenkomst), (ii) u geen kopieën behoudt, inclusief kopieën die op een computer of ander opslagapparaat zijn opgeslagen en (iii) de ontvanger ermee akkoord gaat zich aan de voorwaarden van deze overeenkomst te houden. U mag de afbeeldingen uitsluitend gebruiken op manieren die specifiek op grond van deze licentie zijn toegestaan. U mag de afbeeldingen niet gebruiken in verband met herkenbare personen, producten of entiteiten, op zodanige manier dat hun verbintenis met of onderschrijving van enig product of dienst wordt gesuggereerd, tenzij u hierbij een duidelijke verklaring afdrukt, waarin wat de afbeelding van de herkenbare persoon of het herkenbare product betreft wordt aangegeven dat deze uitsluitend als illustratie wordt gebruikt.

(h) LAME MP3 Encoder. De software maakt mogelijk gebruik van de LAME MP3 Encoder Library op grond van de zogenaamde "Lesser General Public License" van GNU. In dat geval bevindt zich een exemplaar van deze licentie in de installatiemap van het product. Binnen drie jaar na aankoop van de software kunt u een kopie aanvragen van de broncode van de LAME MP3 Encoder Library door contact op te nemen met de klantenservice van Corel. Voor distributie van de code aan u wordt een bedrag in rekening gebracht.

(i) Andere intellectuele eigendomsrechten van derden. De Software bevat mogelijk auteursrechten, handelsmerken, code en overig intellectueel eigendom ("IE van derde partijen") dat eigendom is van derde partijen. IE van derde partijen is eigendom van, geregistreerd en/of in licentie gegeven door de eigenaar van het respectieve IE van derde partijen. IE van derde partijen wordt in het algemeen "in gerede staat" door Corel verkregen van de respectieve eigenaars en ongewijzigd opgenomen in de Software. Uw gebruik van IE van derde partijen buiten het bereik van deze Overeenkomst is mogelijk strikt verboden en mogelijk is toestemming vereist voor het gebruik van dergelijke IE van derde partijen van de respectieve eigenaars.

(j) Gracenote-database/-gegevens. Deze toepassing bevat mogelijk software van Gracenote, Inc. in Emeryville, Californië ("Gracenote"). Met de software van Gracenote (de "Gracenote-client") kan de software online schijfidentificatie uitvoeren en met muziek verband houdende gegevens vanaf online servers ("Gracenote-servers") ophalen, waaronder informatie over de naam, artiest, track en titel ("Gracenote-gegevens"). U mag Gracenote-gegevens alleen gebruiken via de bedoelde eindgebruikerfuncties van de software.

U stemt ermee in de Gracenote-gegevens, de Gracenote-client en de Gracenote-servers alleen voor eigen persoonlijke, niet-commerciële toepassingen te zullen gebruiken. U stemt ermee in om de Gracenote-client of eventuele Gracenote-gegevens niet aan derden toe te wijzen, te verzenden of naar hen te kopiëren of over te brengen. U STEMT ERMEE IN DE GRACENOTE-GEGEVENS, DE GRACENOTE-CLIENT OF DE GRACENOTE-SERVERS UITSLUITEND TE GEBRUIKEN OP DE MANIER DIE HIERIN UITDRUKKELIJK WORDT TOEGESTAAN EN ER GEEN MISBRUIK VAN TE MAKEN.

U stemt ermee in dat uw niet-exclusieve licentie om de Gracenote-gegevens, de Gracenote-client en de Gracenote-servers te gebruiken, zal worden beëindigd als u inbreuk maakt op deze beperkingen. Als uw licentie wordt beëindigd, stemt u ermee in op geen enkele wijze meer gebruik te maken van de Gracenote-gegevens, de Gracenote-client en de Gracenote-servers. Gracenote behoudt zich alle rechten voor in de Gracenote-gegevens, de Gracenote-client en de Gracenote-servers, inclusief alle eigendomsrechten. U stemt ermee in dat Gracenote, Inc. volgens deze overeenkomst in zijn eigen naam rechtstreeks mag toezien op naleving van zijn rechten jegens u.

De Gracenote-service gebruikt een unieke identificatiecode om query's na te sporen voor statistische doeleinden. Het doel van deze willekeurig toegewezen numerieke code is om de Gracenote-query's te laten tellen zonder te weten wie u bent. Ga voor meer informatie naar de webpagina over het privacybeleid van Gracenote voor de Gracenote-service.

Als u de software gebruikt, stemt u ermee in dat de Gracenote-software een golfvorm als handtekening naar Gracenote mag verzenden. Een handtekening in golfvorm is een distillaat van de geluidsgolfinformatie in de muziek zelf en helpt de Gracenote-service om informatie over de artiest en de titel te identificeren voor digitale muziekbestanden. Een handtekening in golfvorm bevat geen informatie over u of uw computer en het berekenen van deze handtekening heeft geen merkbaar effect op de prestaties van uw computer. Voor meer informatie gaat u naar de FAQ-pagina met veelgestelde vragen en het privacybeleid voor de Gracenote-service.

De licentie voor de Gracenote-client en alle onderdelen van de Gracenote-gegevens wordt verstrekt op "HUIDIGE" basis. Gracenote doet geen toezeggingen of geeft geen garantie, uitdrukkelijk of stilzwijgend, over de nauwkeurigheid van alle Gracenote-gegevens op de Gracenote-servers. Gracenote behoudt zich het recht voor om gegevens te verwijderen van de Gracenote-servers of om gegevenscategorieën te wijzigen als Gracenote hiertoe voldoende reden ziet. Er wordt geen garantie verstrekt dat de Gracenote-client of Gracenote-servers geen onjuistheden bevatten of dat het functioneren van de Gracenote-client of Gracenote-servers ononderbroken zal zijn. Gracenote is niet verplicht u te voorzien van nieuwe, verbeterde of extra gegevenstypen of -categorieën die Gracenote mogelijk in de toekomst zal verschaffen en Gracenote mag zijn online service op elk moment beëindigen.

GRACENOTE WIJST ALLE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT STILZWIJGENDE GARANTIES MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOMSRECHT EN HET GEEN INBREUK MAKEN OP RECHTEN VAN DERDEN, VAN DE HAND. GRACENOTE VERSTREKT GEEN GARANTIES TEN AANZIEN VAN DE RESULTATEN DIE WORDEN VERKREGEN DOOR UW GEBRUIK VAN DE GRACENOTE-CLIENT OF WELKE GRACENOTE-SERVER DAN OOK. GRACENOTE IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, GEDERFDE WINST OF VERLIES VAN INKOMSTEN.

AANVULLENDE VOORWAARDEN DIE GELDEN VOOR GEBRUIKERS VAN DE SOFTWARE IN DUITSLAND OF OOSTENRIJK: Als u de Software aankocht in Duitsland of Oostenrijk, gelden de dwingende Duitse en Oostenrijkse wetten inzake productaansprakelijkheid en andere wetten ter bescherming van de klant voor het vergoeden van defecte goederen, en krijgen deze wetten voorrang op de bepalingen van deze EULA die hierboven wordt beschreven.

Betreffende GARANTIE is het volgende van toepassing: Wanneer de Software correct is geïnstalleerd en normaal wordt gebruikt, zal deze grotendeels voldoen aan de kenmerken en functies zoals beschreven in de documenten die worden meegeleverd met de Software. De Software kan echter normale defecten en fouten bevatten. Derhalve wordt de Software, wat het geval kan zijn in afwijking van toepasbare wetgeving, geleverd op basis van het feit dat oplossingen betreffende dergelijke immateriële defecten en fouten slechts van tijd tot tijd worden aangedragen door middel van oplossingen voor problemen ('bug fixes').

Met betrekking tot de AANSPRAKELIJKHEID zijn de voorwaarden onder BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT KLANTEN IN DUITSLAND van toepassing.

AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIKERS VAN DE SOFTWARE IN HET VERENIGD KONINKRIJK: Als (a) u optreedt als een consument en uw wettelijke verblijfplaats in het Verenigd Koninkrijk is; (b) u deze EULA aanging in het Verenigd Koninkrijk; en (c) u de Software aanschafte in het Verenigd Koninkrijk, geldt de beperking van bepalingen inzake de aansprakelijkheid en garantie die is vastgelegd in de wetten voor consumentenbescherming en garantie in het Verenigd Koninkrijk, en krijgt deze voorrang op de bepalingen van deze EULA die hierboven worden beschreven.

AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIKERS VAN DE SOFTWARE IN AUSTRALIË:

BEPERKTE GARANTIE (ALLEEN AUSTRALISCHE CONSUMENTEN)

Onze goederen vallen onder garanties die niet kunnen worden uitgesloten volgens de Australische Consumentenwet. U hebt recht op een vervanging of terugbetaling bij een ‘ernstig defect’ en een compensatie voor elke andere op redelijke wijze te voorziene schade of verlies. U hebt ook recht op herstel of vervanging van de goederen indien de kwaliteit niet volstaat en het defect geen ernstig defect is.

De term ‘ernstig defect’ is omschreven in de Australische Consumentenwet en omvat, maar is niet beperkt tot, wanneer de goederen in grote mate niet geschikt zijn voor de beoogde doelstelling en deze niet gemakkelijk en binnen een redelijke periode geschikt kunnen worden gemaakt voor deze doelstelling, of wanneer de goederen op één of meer vlakken, indien deze werden beschreven, aanzienlijk afwijken van die beschrijving.

De garantie in deze sectie wordt geleverd door Corel Corporation van 1600 Carling Avenue, Ottawa, Ontario, K1Z 8R7, Canada.

Wij garanderen dat de media waarop de Software wordt geleverd vrij is van materiaal- of fabricagefouten bij normaal gebruik gedurende een periode van negentig (90) dagen vanaf de dag waarop u de Software aankocht. De voordelen in deze uitdrukkelijke garantie komen bovenop de andere rechten en oplossingen voor de consument onder elke mogelijke wet over de goederen of diensten waarvoor de garantie geldt.

Wanneer de Software correct is geïnstalleerd en normaal wordt gebruikt, zal deze grotendeels voldoen aan de kenmerken en functies zoals beschreven in de documenten die worden meegeleverd met de Software. De Software kan echter normale defecten en fouten bevatten. Er worden van tijd tot tijd oplossingen voor problemen en updates geleverd.

Als de schijf gebreken vertoont, zal Corel zonder andere wettelijke verplichtingen te beperken, de gebrekkige schijf vervangen indien u ons deze terugbezorgt met een kopie van uw ontvangstbon. Elke vervanging van de Software valt onder de garantie van de oorspronkelijke garantieperiode in dit gedeelte.

UITSLUITINGEN (ALLEEN AUSTRALIË)

De garantie in dit gedeelte dekt geen defecten of problemen die het gevolg zijn van handelingen door u die de Software aanzienlijk verslechteren, zoals onvoldoende zorg of schade veroorzaakt door abnormaal gebruik. bovendien bent u zelf volledig verantwoordelijk voor het kiezen, installeren en gebruiken van de Software.

Behalve zoals hierboven bepaald, en voor zover dit is toegestaan door de geldende wetgeving, doet Corel afstand van alle andere garanties, uitdrukkelijke of geïmpliceerde, waaronder maar niet beperkt tot niet-inbreukmakendheid, in verband met de Software en de bijbehorende schriftelijke materialen.

Als u de Software op een manier wijzigt zonder toestemming van Corel, zal Corel geen defecten oplossen die zijn veroorzaakt door een dergelijke wijziging en bent u verantwoordelijk voor de schade die Corel leed door uw niet-toegestane wijziging. Als u pre-releaseversies van producten installeert waarbij dit duidelijk is aangegeven, doet u dit op eigen risico. Pre-releaseversies worden alleen gebruikt voor testdoelstellingen in testversies en mogen niet worden gebruikt voor productiedoelstellingen.

VORDERINGEN ONDER DE GARANTIE (ALLEEN AUSTRALIË)

Om de garantie op te volgen, moet u contact opnemen met het Klantenservicecenter van Corel (https://www.corel.com/support/rma) en een Return Merchandise Authorisation (RMA)-nummer aanvragen. U ontvangt via e-mail gedetailleerde RMA-instructies en verzendinformatie en een RMA-nummer. U moet een aankoopbewijs verstrekken en de kosten voor het terugsturen van de Software zelf betalen. De Software moet samen met alle bijbehorende media en handleidingen worden terugbezorgd aan Corel Japan Limited, Shinbashi Tokyu Bldg 2f, 4-21-3 Minato-ku Tokyo, 105-0004 Japan. De Software moet ook van uw computer en elk opslagapparaat worden verwijderd en u moet alle reservekopieën verwijderen. Wij streven ernaar uw claim te verwerken binnen de 10 werkdagen na ontvangst door Corel. Als we accepteren dat de Software gebreken vertoont, sturen wij u per post een vervangschijf.

INDIRECT VERLIES EN VERVOLGVERLIES - AUSTRALIË

VOOR ZOVER DIT IS TOEGESTAAN ONDER DE AUSTRALISCHE WETGEVING, IS COREL NIET AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECT VERLIES OF VERVOLGVERLIES. ALLE KOSTEN VAN SCHADE DIE VOORTKOMEN UIT DE INFORMATIE IN OF SAMENGESTELD DOOR DE SOFTWARE, ZIJN VOOR UW REKENING. VOOR ZOVER DIT IS TOEGESTAAN DOOR DE GELDENDE WETGEVING, ZIJN COREL, NOCH HAAR LEVERANCIERS OF LICENTIEVERSTREKKERS VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE SCHADE DOOR INKOMENSVERLIES, ONDERBREKING VAN DE ACTIVITEITEN, VERLIES VAN BEDRIJFSINFORMATIE OF ANDER INDIRECT SCHADELIJK VERLIES) DIE VOORTKOMT UIT HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OF DOOR DE SOFTWARE NET NIET TE GEBRUIKEN, ZELFS INDIEN DEZE PARTIJ OP DE HOOGTE WAS VAN HET RISICO OP DERGELIJKE SCHADE.

AANVULLENDE VOORWAARDEN DIE GELDEN VOOR GEBRUIKERS VAN SOFTWARE DIE SHAREWARE BEVAT: Bepaalde Software is shareware en kan dus gratis worden verkregen en worden gebruikt gedurende een bepaalde periode voor evaluatiedoelstellingen, en is onderhevig aan de specifieke eindgebruikerslicentie voor die shareware.

AANVULLENDE VOORWAARDEN DIE GELDEN VOOR GEBRUIKERS VAN CLIPART, STANDAARD AFBEELDINGEN, VIDEO-INHOUD, AUDIOFRAGMENTEN, LETTERTYPEN EN VOORBEELDINHOUD: Onze Software kan de volgende zaken bevatten of er toegang tot bieden: clipart, afbeeldingen, video-inhoud, audiofragmenten (collectief ‘afbeeldingen of fragmenten’), softwaregegevensbestanden die typeface-ontwerpen renderen indien u deze gebruikt in combinatie met de juiste hardware en software (bijvoorbeeld alleen, zonder beperking, .ttf- of .otf-bestanden) waarnaar wordt verwezen als ‘lettertypesoftware’, en de grafische rendering, gegenereerd door de lettertypesoftware waarnaar wordt verwezen als ‘lettertype-uitvoer’ en voorbeeldinhoud zoals formulieren, sjablonen, ‘tubes’, ‘vormen’ of gelijkaardige items (samen ‘voorbeeldinhoud’ genoemd) die ofwel eigendom zijn van ons, open source-technologie zijn of onder licentie van een derde vallen. Met uitzondering zoals vereist in onderstaande paragraaf of zoals gespecificeerd met de inhoud, staat het u als gebruiker van onze Software vrij om de afbeeldingen of fragmenten, lettertype-uitvoer of voorbeeldinhoud te gebruiken, aan te passen en publiceren, als volgt: U mag (i) afbeeldingen of fragmenten, lettertype-uitvoer of voorbeeldinhoud opnemen in uw eigen oorspronkelijke werk uw werk publiceren, tentoonstellen en verspreiden via alle media, mits u een auteursrechtenkennisgeving opneemt in uw werk waarin het eigendom van het auteursrecht van zowel u als Corel als volgt wordt gereflecteerd: ‘Copyright (c) 20___ [uw naam], Corel Corporation en zijn licentieverstrekkers. Alle rechten voorbehouden."; en (ii) één (1) kopie maken van de afbeeldingen of fragmenten, lettertypesoftware of voorbeeldinhoud als back-up of archief. HET IS NIET TOEGESTAAN OM (i) de afbeeldingen of fragmenten of lettertypesoftware te herverkopen, sublicentiëren of op andere manier beschikbaar te maken voor gebruik of afzonderlijke distributie, of los van een product of webpagina. De afbeeldingen of fragmenten of lettertype-uitvoer mag u bijvoorbeeld gebruiken als deel van een webpagina, maar mag u niet afzonderlijk beschikbaar stellen om te downloaden (het gebruik van de lettertypesoftware als een weblettertype met behulp van de CSS3@font-face-specificatie of gelijkaardig is met name verboden) of in een andere indeling die is bestemd of bedoeld voor permanente opslag of hergebruik door anderen; (ii) de afbeeldingen of fragmenten of lettertypesoftware aan derden te bezorgen of toestaan dat derden de afbeeldingen of fragmenten of lettertypesoftware of lettertype-uitvoer afzonderlijke of als deel van een ander product gebruiken. Derden mogen echter kopieën van de afbeeldingen of fragmenten of lettertype-uitvoer (ook in digitale bestanden) ontvangen als deel van een werkproduct; (iii) de afbeeldingen of fragmenten, lettertypesoftware, lettertype-uitvoer of voorbeeldinhoud te gebruiken voor andere doelstellingen die wettelijk zijn verboden; (iv) het gebruik toe te staan van de afbeeldingen of fragmenten, lettertypesoftware, lettertype-uitvoer of voorbeeldinhoud of een deel hiervan als handelsmerk of servicemerk, of enige vorm van eigendomsrechten op te eisen op de afbeeldingen of fragmenten, lettertypesoftware, lettertype-uitvoer of voorbeeldinhoud of een deel ervan; (v) afbeeldingen of fragmenten te gebruiken die identificeerbare personen of entiteiten bevatten voor commerciële doelstelling, waaronder maar niet beperkt tot op manieren die leiden tot vermoedens van betrokkenheid met of ondersteuning van een product of service; (vi) de afbeeldingen of fragmenten elektronisch, online of in multimediatoepassingen te gebruiken tenzij de afbeeldingen of fragmenten hiertoe alleen zijn opgenomen voor weergavedoelstellingen en er geen toestemming is om de afbeeldingen of fragmenten voor eender welke reden te downloaden en/of op te slaan; (vii) de afbeeldingen of fragmenten of lettertypesoftware of lettertype-uitvoer of kopieën hiervan te verhuren, leasen, sublicentiëren of uit te lenen aan een andere persoon of wettelijke entiteit; (viii) de lettertypesoftware op een manier te wijzigen; (ix) afbeeldingen of fragmenten te gebruiken die voorkomen in splash-screens, welkomstschermen, productverpakkingen en/of marketingmateriaal van de Software; of (x) afbeeldingen of fragmenten, lettertypesoftware of lettertype-uitvoer of voorbeeldinhoud te gebruiken, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door deze EULA. U mag echter al uw rechten onder deze EULA overdragen om de afbeeldingen of fragmenten of lettertypesoftware te gebruiken naar een andere persoon of wettelijke entiteit, op voorwaarde dat (i) u de Software overdraagt met inbegrip van de afbeeldingen of fragmenten of lettertypesoftware, en dat u deze EULA, inclusief alle kopieën (behalve kopieën die in uw werkproduct zijn opgenomen zoals toegestaan door deze EULA) overdraagt aan deze persoon of entiteit (ii) u geen kopieën behoudt, waaronder kopieën die zijn opgeslagen op een computer of ander opslagapparaat, en (iii) de ontvangende partij ermee instemt te zijn gebonden door de voorwaarden en bepalingen van deze EULA.

Niettegenstaande anders vermeld in dit document, mag in geval van open source Font Software deze worden gebruikt en/of herverdeeld overeenkomstig de geldende open source-licenties.

November 2020 v1.0