Corel Corporation: auteursrecht voor eindgebruikers en ander beleid in verband met intellectueel eigendom

Deze pagina beschrijft hoe u Corel-producten kunt gebruiken in combinatie met materiaal waarvoor u (of anderen) auteursrecht bezit.

Raadpleeg de Corel-pagina in verband met auteursrecht voor meer informatie over het gebruik van materiaal waarvoor Corel auteursrecht bezit.

Corel Corporation, samen met zijn dochterondernemingen en partners, (hierna “Corel” genoemd) respecteert het intellectuele eigendom van anderen, en wij vragen onze gebruikers om onze rechten tevens in acht te nemen. Door inhoud beschikbaar te maken via een van de toepassingen of websites van Corel, garandeert u dat u alle vereiste rechten bezit om dit legaal te doen. Het is het streven van Corel om te voorkomen dat gebruikers materiaal kunnen uploaden, posten of anderszins verzenden via een toepassing of website die wij hosten dat het intellectuele eigendomsrecht van anderen overtreedt.

Als wij op correcte wijze, zoals hieronder omschreven (“Kennisgeving”), melding ontvangen van vermeende inbreuk op het auteursrecht, behoudt Corel zich het exclusieve recht voor, na grondige overweging van de omstandigheden, om het volgende te doen:

 1. het verwijderen of het blokkeren van toegang tot het vermeende inbreukmakende materiaal; en/of
 2. het uitschakelen en/of beëindigen van de licenties en/of accounts van gebruikers die mogelijk inbreuk maken of regelmatig inbreuk maken op het auteursrecht of op een ander intellectueel eigendomsrecht van Corel en/of anderen.

Kennisgeving voor claims over inbreuk op intellectueel eigendom

Als u denkt dat uw werk is gekopieerd op een manier die inbreuk maakt op uw auteursrecht, of dat uw intellectuele eigendomsrechten op andere wijze zijn geschonden, moet u Corel de volgende informatie toezenden:

 • een beschrijving van het werk waarop het auteursrecht rust of het andere intellectuele eigendom waarop inbreuk is gemaakt;
 • een beschrijving van de locatie waarop het vermeende inbreukmakende materiaal zicht bevindt (met deze beschrijving moet het materiaal kunnen worden gevonden);
 • uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • een verklaring van u dat voor het gebruik waarop het geschil berust volgens u, naar beste eer en geweten, geen toestemming is verleend door de eigenaar van het auteurs- of intellectuele eigendomsrecht, zijn of haar vertegenwoordiger, of niet is toegestaan volgens de wet;
 • een verklaring van u dat de bovenstaande informatie in uw Kennisgeving nauwkeurig is en dat u de eigenaar bent van het auteursrecht of het intellectuele eigendomsrecht of dat u bevoegd bent om op te treden namens deze eigenaar; en
 • een fysieke handtekening van de persoon die bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht of intellectuele eigendomsrecht. Deze ondertekende verklaring moet mede worden ondertekend door een andere, meerderjarige persoon. Geef de naam van deze getuige duidelijk en leesbaar aan in uw kennisgeving.

De ondertekende Kennisgeving kunt u per post sturen of faxen aan:

Corel Corporation
1600 Carling Avenue
Ottawa, Ontario
K1Z 8R7

Attention: Legal Department

Faxnummer: +1 (613) 725-2691

Als wij een Kennisgeving ontvangen die niet alle hierboven omschreven informatie bevat, maar u wel hebt aangegeven hoe wij contact met u kunnen opnemen, zullen wij u om nadere informatie vragen.

Houd er rekening mee dat u mogelijk een schadevergoeding, inclusief proces- en advocaatkosten, van u kan worden geëist als u er ons valselijk van beschuldigt dat inhoud op onze website en/of in onze toepassing inbreuk maakt op het auteursrecht.

We wijzen de persoon die van de overtreding wordt beschuldigd op de procedure voor het opstellen van een kennisgeving ter verweer waarmee de vermeende overtreder een reactie kan geven op uw claim en kan verzoeken om herstel van het materiaal.

Kennisgeving ter verweer

Als u ervan bent overtuigd dat u eigenaar bent van materiaal waarop auteursrecht rust dat is verwijderd van onze website of uit onze toepassing als gevolg van een vergissing of onjuiste aanduiding, mag u een kennisgeving ter verweer (“Kennisgeving ter verweer”) indienen bij Corel. Een juiste en volledige Kennisgeving ter verweer moet het volgende bevatten:

 • aanduiding van het materiaal dat is verwijderd of uitgeschakeld en de locatie waarop het materiaal te vinden was voordat het werd verwijderd of uitgeschakeld.
 • een verklaring waarin u aangeeft dat u de jurisdictie aanvaardt van het gerecht waaronder uw adres in de VS valt, of, indien u buiten de VS woonachtig bent, voor enig gerechtelijk district waarin de serviceprovider zich bevindt.
 • een verklaring dat u de gerechtelijke aanzegging aanvaardt van de partij die de Kennisgeving heeft ingediend of zijn vertegenwoordiger.
 • uw naam, adres en telefoonnummer.
 • een verklaring, op straffe van meineed, dat u er naar beste eer en geweten van bent overtuigd dat genoemd materiaal is verwijderd of uitgeschakeld als gevolg van een vergissing of omdat het materiaal verkeerd is aangeduid.
 • uw fysieke of elektronische handtekening.

U kunt uw Kennisgeving ter verweer per post of fax sturen naar:

Corel Corporation – Canada
1600 Carling Avenue
Ottawa, Ontario
K1Z 8R7

Attention: Juridische afdeling

Faxnummer: +1-613-725-2691