LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM PRODUKTU

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: TOTO JE LICENČNÍ SMLOUVA, NIKOLI SMLOUVA O PRODEJI

Německou jazykovou verzi této smlouvy EULA lze najít na adrese www.corel.com/de/eula/

Pokud není v této licenční smlouvě s koncovým uživatelem (EULA) uvedeno jinak a pokud nemáte písemnou smlouvu se společností Corel zahrnující další používání, tato smlouva EULA vám poskytuje oprávnění k instalaci a používání jedné (1) kopie tohoto softwaru (jak je definován níže) na jednom (1) počítači nebo elektronickém zařízení, jak je podrobněji uvedeno níže.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: TUTO SMLOUVU EULA SI POZORNĚ PŘEČTĚTE. STAŽENÍM, PŘÍSTUPEM, NAINSTALOVÁNÍM NEBO POUŽITÍM SOFTWARU A DOKUMENTACE (souhrnně dále jen „SOFTWARE“) SOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY EULA. POKUD S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY EULA NESOUHLASÍTE, SOFTWARE NESTAHUJTE, NEINSTALUJTE, NEZPŘÍSTUPŇUJTE ANI NEPOUŽÍVEJTE. TATO SMLOUVA EULA OBSAHUJE ODVOLÁNÍ ZÁRUK A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI A VÝLUČNÉ NÁHRADY. NÍŽE UVEDENÁ USTANOVENÍ TVOŘÍ ZÁKLAD NAŠÍ SMLOUVY. AKTUÁLNĚ PLATNÁ VERZE TÉTO SMLOUVY EULA SE NACHÁZÍ NA ADRESE: https://WWW.COREL.COM/EULA.

Tato smlouva EULA představuje právní smlouvu mezi vámi a společností Corel Corporation se sídlem na adrese 1600 Carling Avenue, Ottawa, Ontario, K1Z 8R7, Kanada (dále jen „Corel“, „my“ nebo „naše“), která se týká vašeho použití softwaru. Pokud nemáte se společností Corel další písemnou smlouvu týkající se tohoto softwaru, vaše používání tohoto Softwaru se řídí touto smlouvou EULA.

POKUD S TOUTO SMLOUVOU EULA SOUHLASÍTE, JE VÁM UDĚLENA OMEZENÁ, OSOBNÍ, CELOSVĚTOVÁ, NEPOSTUPITELNÁ, DÁLE NELICENCOVATELNÁ, NEPŘENOSNÁ A NEVÝHRADNÍ LICENCE ZA SJEDNANOU ČÁSTKU NA POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU A TATO LICENCE MŮŽE BÝT ČASOVĚ OMEZENÁ, JAK JE UVEDENO NÍŽE. POKUD NENÍ DÁLE UJEDNÁNO JINAK, MÁTE POVOLENÍ POUŽÍVAT JEDNU (1) KOPII SOFTWARU PRO VAŠE (A) SOUKROMÉ NEKOMERČNÍ ÚČELY (DÁLE JEN „SOUKROMÝ UŽIVATEL“) A/NEBO (B) KOMERČNÍ ÚČELY V KOMERČNÍM PROSTŘEDÍ (DÁLE JEN „FIREMNÍ UŽIVATEL“). TENTO SOFTWARE JE POSKYTOVÁN NA ZÁKLADĚ LICENCE JEDNÉ DOMÁCNOSTI NEBO NA JEDNU ADRESU (DÁLE JEN „ADRESA“). TENTO SOFTWARE LZE POUŽÍVAT POUZE PRO OSOBNÍ ÚČELY V NEKOMERČNÍM PROSTŘEDÍ. TENTO SOFTWARE NELZE OPĚTOVNĚ INSTALOVAT NA DRUHÝ POČÍTAČ, POKUD SE PŮVODNÍ POČÍTAČ NEPOROUCHÁ NEBO NENÍ SOFTWARE Z PŮVODNÍHO POČÍTAČE ZCELA SMAZÁN. POKUD JSOU VYŽADOVÁNY AUTORIZAČNÍ KÓDY, BUDETE MUSET KONTAKTOVAT ZÁKAZNICKÝ SERVIS SPOLEČNOSTI COREL A VYŽÁDAT SI SOUHLAS S OPĚTOVNOU INSTALACÍ SOFTWARU NA NOVÝ POČÍTAČ A PROKÁZAT SPOLEČNOSTI COREL, ŽE JSTE SOFTWARE ODINSTALOVALI Z POROUCHANÉHO PŮVODNÍHO POČÍTAČE. POKUD JSTE SI ZAKOUPILI NĚKOLIK LICENCÍ NA SOFTWARE, SOUČASNĚ MŮŽETE POUŽÍVAT TOLIK KOPIÍ SOFTWARU, KOLIK MÁTE LICENCÍ.

LICENCE NA POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU. Získáváte právo na použití tohoto Softwaru (licenci), ale nezískáváte vlastnické právo k tomuto Softwaru. Tato smlouva EULA neplatí pro žádný Software nainstalovaný v hardwarovém oddílu, blade serveru nebo terminálovém serveru ani v žádném virtualizovaném prostředí (souhrnně dále jen „virtualizované prostředí“). Nesmíte umožnit přístup k softwaru, jeho provozování, zobrazování, instalování nebo nahrávání do jiných počítačů prostřednictvím sítě. Pokud chcete software používat ve virtualizovaném prostředí či v síťovém prostředí nebo máte zájem o nákup multilicencí, musíte se společností Corel uzavřít samostatnou licenční smlouvu. Souhlasíte, že pokud software vyžaduje povinnou registraci, aktivaci nebo ověření e-mailem, dokončíte proces a poskytnete společnosti Corel přesné údaje. Vaše technická schopnost používat software je pozastavena, dokud nebude dokončen proces aktivace a/nebo registrace. Software může obsahovat digitální obrázky, fotografie licencované pro konkrétní použití, kliparty, písma, zvuky a další umělecká díla (dále jen „soubory licencované pro konkrétní použití“). Odpovědnosti a omezení týkající se softwaru platí i pro soubory licencované pro konkrétní použití. Společnost Corel si vyhrazuje veškerá práva, která nejsou výslovně poskytnuta v této smlouvě EULA.

DRUHÝ POČÍTAČ: Vyjma případů, kdy se soukromí uživatelé nebo firemní uživatelé nacházejí v Číně, Indii, Indonésii nebo Vietnamu, si mohou tito uživatelé programů AfterShot, CorelDRAW Graphics Suite, CorelDRAW Essentials, CorelDRAW Standard, CorelDRAW Technical Suite, CorelCAD, ParticleShop, Corel Painter, Corel PaintShop Pro a Corel WordPerfect Office, kteří mají druhý počítač (např. stolní počítač či notebook), stáhnout a nainstalovat kterýkoli z těchto softwarových produktů až na dvě (2) zařízení na dané adrese. Mohou však být používány vždy na jednom (1) zařízení současně. Verze OEM, Academic a Not-For-Resale nejsou k tomuto používání způsobilé.

DALŠÍ PODMÍNKY PLATNÉ PRO SOFTWARE ZAKOUPENÝ MIMO EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR: Pokud se nacházíte ve státě mimo Evropský hospodářský prostor (sestávající z členských zemí Evropské unie (EU) a rovněž Islandu, Lichtenštejnska a Norska) (EHP), ve kterém si také chcete Software zakoupit a používat, platí pro vás následující: Software si musíte legálně vyžádat od našich autorizovaných prodejců. Jinak nemáte právo Software používat. Pro vyloučení veškerých pochybností si software můžete zakoupit v autorizovaném obchodě Corel, elektronickém obchodě Corel nebo na webových stránkách, které se nacházejí v zemi, kde si přejete software používat.

DALŠÍ PODMÍNKY PLATNÉ PRO SOFTWARE ZAKOUPENÝ V INDICKÉ REPUBLICE: Pokud se nacházíte v Indické republice, kde také chcete Software zakoupit a používat, platí pro vás následující: Software si musíte legálně vyžádat od našich autorizovaných prodejců. Jinak nemáte právo software používat. Jinak nemáte právo software používat. Pro vyloučení veškerých pochybností si software můžete zakoupit v autorizovaném obchodě Corel, elektronickém obchodě Corel nebo na webových stránkách, které se nacházejí v Indické republice. Aktuální seznam autorizovaných prodejců produktů Corel v Indii je dostupný na adrese https://www.coreldraw.com/en/resellers/?topNav=in.

DODATEČNÉ PODMÍNKY PLATNÉ PRO SOFTWARE ZAKOUPENÝ V ČÍNĚ: Pokud se nacházíte v Číně a pokud si zde chcete zakoupit software, platí následující podmínky: Software si musíte pořídit legálně u našich autorizovaných prodejců. V opačném případě nemáte právo software používat. Pro vyloučení veškerých pochybností software můžete zakoupit v autorizovaném obchodě Corel, elektronickém obchodě Corel nebo na webových stránkách, které se nacházejí v %Číně. Aktuální seznam autorizovaných prodejců produktů Corel v Číně je dostupný na adrese https://www.corel.com/cn/volume-licensing/how-to-buy/.

VAŠE POVINNOSTI PŘI POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU Software může zahrnovat aktivaci produktu a jiné technologie navržené k ochraně před neoprávněným používáním a kopírováním. Software nesmíte prodávat, pronajímat, najímat, znovu prodat nebo půjčovat. Pokud byl však Software se souhlasem společnosti Corel a v míře, která přesahuje autorská práva společnosti Corel, uveden na trh v zemích EU nebo EHP, je vám výslovně uděleno právo k prodeji nebo opětovnému prodeji Softwaru. Co se týče Softwaru získaného stažením, tento případ nastává pouze tehdy, když jsou splněny všechny následující podmínky:

1. Software byl dříve zákonně obchodován společností Corel nebo s jejím souhlasem. K tomu dochází pouze v případě, že společnost Corel udělila souhlas se stažením kopie Softwaru výměnou za úhradu poplatku určeného pro společnost Corel jako odměna odpovídající finanční hodnotě kopie Softwaru.

2. Zajistíte, aby byla každá jednotlivá kopie Softwaru v případě opětovného prodeje nepoužitelná.

3. Poskytnete kupujícímu potřebné informace, aby pochopil rozsah správného použití.

V případě, že nejste prvním zákonným kupujícím Softwaru (práv, která se k němu vztahují), ale zakoupili jste Software již použitý, máte právo Software používat pouze tehdy, pokud ho získáte zákonným způsobem. Vaše práva v souvislosti se Softwarem jsou definována a omezena podmínkami a ujednáními této smlouvy EULA.

Pokud zakoupíte Software jako dárek třetí osobě, musí tato třetí osoba před použitím Softwaru přijmout podmínky této smlouvy EULA. Software nesmíte zpětně analyzovat, dekompilovat nebo rozkládat. Zatímco my vlastníme náš Software, vy vlastníte a jste odpovědní za obsah, který pro sebe vytvoříte nebo jste vytvořili prostřednictvím našeho Softwaru (včetně všech doplňků nebo přídavných modulů našeho Softwaru, který pro sebe vytvoříte nebo jste vytvořili) (dále jen „obsah“). Souhlasíte s tím, že ve spojení s vaším používáním Softwaru jste odpovědní za přímé a/nebo nepřímé následky spojené s jakýmkoli (a) obsahem, který vytvoříte a (b) fotografiemi nebo obrázky třetí strany, které použijete nebo změníte při vytváření svého obsahu a to obzvláště v situacích, kdy sdílíte Obsah s rodinou, přáteli, klienty a/nebo s jinými třetími stranami, včetně členů sociálních sítí (například Facebook, Flickr, LinkedIn atd.). Společnost Corel nemůže monitorovat ani kontrolovat, co sociální sítě třetí strany nebo členové či uživatelé takových webů s vámi sdíleným obsahem dělají. Jste odpovědní za ověření přesnosti a kompletnosti svého obsahu (např. technických ilustrací nebo diagramů pro provozní příručky, katalogy součástí, schémata, schémata elektrického zapojení, montážní pokyny, příručky pro údržbu, architektonické prezentace nebo jiné materiály, které vytvoříte a/nebo změníte pomocí našeho Softwaru). Na základě Softwaru nesmíte vytvářet odvozená díla ani jej upravovat. Souhlasíte a zaručujete nám, že dodržíte všechny platné zákony a předpisy, kterými se řídí vaše použití softwaru, včetně ochrany dat a osobních údajů. Souhlasíte s tím, že nebudete používat software žádným způsobem, který je nezákonný nebo který porušuje práva třetí strany. Pokud budeme žalováni nebo proti nám bude vznesen třetí stranou nárok v důsledku (a) vašeho nedbalého jednání, (b) vašeho zanedbání jednat správně v požadovaných případech nebo v důsledku (c) vašeho nezákonného obsahu, pak souhlasíte s tím, že budete společnost Corel bránit a chránit a odškodníte ji.

AKTUALIZACE. Jako součást procesu instalace softwaru musíte nejprve souhlasit s instalací softwaru na vaše zařízení. Poskytnutím souhlasu s první instalací softwaru také souhlasíte, že společnost Corel může občas automaticky stahovat nebo instalovat nějaké nebo všechny aktualizace softwaru, opravy chyb, vylepšení funkcí nebo vylepšení (dále jen „aktualizace“) bez vašeho dalšího a samostatného souhlasu. V některých případech můžete mít možnost aktualizaci odmítnout. Pokud aktualizaci nenainstalujete, možná nebudete moci využívat všech výhod softwaru nebo software nemusí správně pracovat. Společnost Corel nemá žádné závazky k poskytování podpory softwaru bez instalace podobných aktualizací. Aktualizace se zpřístupňují dle výhradního uvážení společnosti Corel.

ZPĚTNÁ VAZBA GENEROVANÁ UŽIVATELI. Nemáte žádnou povinnost poskytovat společnosti Corel své nápady, doporučení, dokumentaci a/nebo návrhy (dále jen „zpětná vazba“). Pokud však odešlete zpětnou vazbu společnosti Corel, potom přestože si uchováte vlastnictví této zpětné vazby, udělujete společnosti Corel nevýlučnou, bezplatnou, trvalou, nezrušitelnou, přenosnou, neomezenou licenci v souladu se všemi vašimi právy na ochranu duševního vlastnictví k používání a jinému využití zpětné vazby pro jakékoli účely na celém světě. Navíc při odeslání zpětné vazby stanovujete a zaručujete, že (i) vaše zpětná vazba neobsahuje důvěrné nebo patentované informace ve vašem vlastnictví nebo ve vlastnictví třetích stran, (ii) společnost Corel nemá žádné závazky dodržovat důvěrnost, výslovné ani odvozené, vzhledem k této zpětné vazbě, (iii) společnost Corel mohla něco podobného zpětné vazbě již zvažovat nebo mít ve vývoji a (iv) za žádných okolností nejste oprávněni za zpětnou vazbu získat od společnosti Corel jakékoli kompenzace nebo náhrady jakéhokoli druhu.

NAŠE PRÁVA NA DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ. Software je chráněn zákony USA a Kanady na ochranu práv na duševní vlastnictví a ustanoveními německých a mezinárodních zákonů a smluv o ochraně duševního vlastnictví. Proto nesmíte software distribuovat bez našeho souhlasu, neurčí-li tato smlouva EULA nebo zákony jinak. Pokud si zakoupíte nebo stáhnete software v Číně, Indii, Indonésii nebo ve Vietnamu, nesmíte jej z žádného důvodu kopírovat. Pokud si zakoupíte nebo stáhnete software v zemi, která podle této smlouvy EULA není zakázána, můžete si (nad rámec výše zmíněných kopií pro použití) zhotovit pouze jednu (1) kopii softwaru nebo uchovat jednu (1) kopii softwaru na jednom zařízení pro účely zálohy nebo archivace. Pouze pro účely zálohy nebo archivace si můžete buď zhotovit pouze jednu (1) kopii softwaru a tištěných materiálů, nebo si můžete vytisknout jednu kopii uživatelské dokumentace, pokud jste software stáhli, nebo si můžete zhotovit jednu (1) kopii softwaru a tištěných materiálů (nebo uživatelské dokumentace) na jednom zařízení. Software nesmíte kopírovat, pokud to jinak nepovoluje závazný zákon. Souhlasíte s tím, že Corel, loga Corel a další ochranné známky společnosti Corel, známky služeb a grafické prvky jsou ochrannými známkami společnosti Corel (některé v USA a/nebo dalších zemích) nebo ochrannými známkami partnerů společnosti Corel (dále jen „známky“). Není vám uděleno právo používat známky bez povolení vlastníka, pokud to nepovolují závazné zákony. Nebudete odstraňovat, blokovat ani nijak měnit žádná upozornění o vlastnictví, která jsou přiložena k softwaru nebo v něm obsažena. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že máme právo kdykoli přestat prodávat, distribuovat, udržovat nebo aktualizovat software (nebo některou jeho část) a služby nebo nabídky.

SLEDOVÁNÍ A AUDITOVÁNÍ POUŽITÍ, PIRÁTSTVÍ A ZÁSADY NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Náš audit a sběr dat a vaše použití softwaru podléhají zásadám ochrany osobních údajů společnosti Corel (https://www.corel.com/privacy). Můžeme provádět audit vašeho použití softwaru s ohledem na účely ochrany před pirátstvím, ověřovat platnost registrace a identifikovat, zda jsou k dispozici nové aktualizace pro váš počítač, a to před tím, než vám zašleme upozornění o instalaci nové aktualizace softwaru.

FIREMNÍ UŽIVATELÉ: Pokud jste firma, zavazujete se vést záznamy a udržovat systémy a/nebo postupy, které přesně zaznamenají počet kopií softwaru získaného a nainstalovaného ve vašich počítačích, a budete uchovávat záznamy po dobu dvou (2) let od data, kdy vaše licence na používání softwaru skončí. Společnost Corel nebo její zástupce může provést audit (vzdáleně nebo přímo ve vašem zařízení) záznamů a systémů vaší společnosti, a zkontrolovat tak, zda vaše instalace softwaru odpovídá platné licenci od společnosti Corel a podmínkám této smlouvy EULA. Při provádění tohoto auditu máte povinnost poskytnout společnosti Corel podporu dle svých nejlepších schopností. Společnost Corel nebude provádět více než jeden (1) audit ročně. Společnost Corel bude respektovat vaše oprávněné zájmy, ochranu důvěrných informací a platné zákony. Pokud si obhájíte legitimní zájmy o zachování mlčenlivosti, společnost Corel bude povinna nechat provést audit nezávislým auditorem, který se bude řídit přísnými povinnostmi zachování mlčenlivosti. Pokud audit povede k nálezu, že vaše použití nesplňuje požadavky platné licence, pak si ihned pořídíte platnou licenci pro software.

PŘEDKOMERČNÍ VERZE NEBO BETAVERZE SOFTWARU. Pokud je Software, který jste obdrželi nebo k němuž přistupujete s touto smlouvou EULA, předkomerční verzí nebo betaverzí, a vy jste souhlasili s přijetím předkomerční verze nebo betaverze, pak berete na vědomí, že software je takovou předběžnou nekomerční verzí a nepředstavuje konečný produkt společnosti Corel. Software může obsahovat chyby, vady nebo další problémy, které mohou způsobit poruchu počítačového systému a ztrátu dat. VEŠKERÉ PŘEDBĚŽNÉ VERZE ČI BETAVERZE SOFTWARU JSOU PROTO POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“. PLATÍ NÍŽE UVEDENÁ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI.

AKADEMICKÝ SOFTWARE. Pokud je software ve své uživatelské dokumentaci, na obalu nebo na prodejních webových stránkách či webových stránkách s produktem ke stažení identifikován jako akademická nebo vzdělávací verze a vy jste oprávněným akademickým koncovým uživatelem, můžete si nainstalovat a zpřístupnit jednu (1) kopii Softwaru na povolený počet počítačů, jak je dohodnuto mezi vámi a společností Corel, avšak pouze pro vzdělávací nebo výhradně soukromé účely, pro žádné jiné. Akademické verze softwaru nemohou být používány pro komerční, profesionální nebo jiné ziskové účely. Bez ohledu na výše uvedené nejste oprávněni používat software, pokud nemáte v rámci své jurisdikce oprávnění akademického koncového uživatele (např. studentská nebo osobní školicí verze Softwaru může být používána pouze učitelským sborem, personálem nebo studenty usilujícími o akademický titul, diplom nebo certifikát v kvalifikovaných vzdělávacích institucích). Pokud chcete zjistit, zda jste oprávněným akademickým koncovým uživatelem, a chcete se dozvědět více o akademických programech a produktech, kontaktujte společnost Corel prostřednictvím webových stránek akademického softwaru (https://www.corel.com/education) nebo místního prodejce. Díla a další data vytvořená s akademickými nebo vzdělávacími verzemi softwaru mohou obsahovat jistá upozornění a omezení, která znemožňují použití dat mimo oblast vzdělávání. Pokud zkombinujete nebo propojíte data vytvořená ve verzích pro vzdělávací instituce, studentských verzích nebo osobních vzdělávacích verzích Softwaru s daty vytvořenými jinak, pak mohou být tato data také ovlivněna těmito upozorněními a omezeními.

DODATEK PRO VERZI STUDENT AND TEACHER, HOME AND STUDENT A HOME EDITION. POKUD JE TENTO SOFTWARE ZŘETELNĚ OZNAČEN JAKO STUDENT AND TEACHER, HOME AND STUDENT NEBO HOME EDITION, VAŠE POUŽITÍ TOHOTO SOFTWARU SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY EULA VE ZMĚNĚNÉM ZNĚNÍ TOHOTO ODSTAVCE. V PŘÍPADĚ JAKÉHOKOLI KONFLIKTU MEZI JINÝMI PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY EULA A TOHOTO ODSTAVCE PLATÍ TENTO ODSTAVEC. TENTO SOFTWARE VERZE STUDENT AND TEACHER, HOME AND STUDENT NEBO HOME EDITION SMÍTE SOUČASNĚ NAINSTALOVAT A POUŽÍVAT NA SVÉ ADRESE AŽ NA DVOU (2) ZAŘÍZENÍCH, A TO VÝHRADNĚ PRO ÚČELY SOUKROMÉHO A NEKOMERČNÍHO POUŽITÍ.

HODNOTICÍ SOFTWARE Pokud je software v platné uživatelské dokumentaci označen jako ukázková, hodnoticí nebo zkušební verze (dále jen „hodnoticí verze“), můžete si nainstalovat a používat jednu (1) kopii softwaru pouze pro účel hodnocení a/nebo vyzkoušení. Pokud nemáte oprávnění od společnosti Corel, nesmíte náš software používat pro konkurenční analýzu nebo komerční, profesionální či jiné ziskové účely. Berete na vědomí, že na konci hodnoticího období musíte buďto přestat software používat, nebo uhradit platbu za jeho pokračující používání. Pokud platbu neuhradíte, vaše licence bude ukončena. Po uplynutí hodnoticího období přestanete neprodleně hodnoticí verzi používat a ze svého počítače a všech dalších počítačových zařízení, na která jste hodnoticí verzi nainstalovali, vymažete a zničíte všechny její elektronické kopie, mimo jiné včetně veškeré uživatelské dokumentace, která vám mohla být poskytnuta jako součást hodnocení. Jakýkoli pokus obejít technologii data ukončení platnosti zkušební verze je porušením této smlouvy EULA a automaticky a neprodleně ukončí vaši licenci na používání hodnoticí verze.

OMEZENÁ A EXKLUZIVNÍ ZÁRUKA (ZEMĚ, KTERÉ NEJSOU SAMOSTATNĚ UVEDENY NÍŽE V ČÁSTI „DALŠÍ PODMÍNKY SMLOUVY EULA“). Pokud jste si zakoupili software na počítačovém disku, pak společnost Corel zaručuje, že médium, na kterém je software dodán, bude při normálním používání bez závad na materiálu a řemeslném zpracování po dobu devadesáti (90) dnů od data zakoupení softwaru. Software bude při řádném nainstalování a při normálním používání splňovat funkce a vlastnosti stanovené v dokumentaci dodané k softwaru, nicméně software může obsahovat drobné chyby a vady. Proto se software – což může být v rozporu s platnými statutárními zákony – poskytuje s výhradou, že nápravné prostředky týkající se těchto drobných chyb a vad budou poskytovány jen občas ve formě oprav chyb. Tato záruka se nevztahuje na kupující použitého softwaru. POKUD JE DISK VADNÝ, VEŠKERÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI COREL A VAŠE VÝHRADNÍ NÁHRADA VYPLÝVAJÍCÍ Z TÉTO ZÁRUKY BUDE SPOČÍVAT VE VÝMĚNĚ VADNÉHO POČÍTAČOVÉHO DISKU, A TO POKUD NÁM VADNÝ DISK VRÁTÍTE S KOPIÍ NÁKUPNÍ STVRZENKY. Vaše právo na výměnu softwaru zaniká, pokud k poškození disku došlo v důsledku nehody, zneužití nebo nesprávného použití. Na jakýkoli náhradní software bude poskytnuta záruka po zbytek původní záruční doby. PŘEJÍMÁTE VEŠKEROU ODPOVĚDNOST ZA VÝBĚR, INSTALACI A POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU. POKUD NENÍ PRO URČITÉ ZEMĚ STANOVENO JINAK, SPOLEČNOST COREL V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝM ZÁKONEM ODVOLÁVÁ VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO ODVOZENÉ, KROMĚ JINÉHO VČETNĚ ODVOZENÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO SPECIFICKÝ ÚČEL NEBO NEPORUŠENÍ PRÁVA S OHLEDEM NA SOFTWARE A DODANÉ TIŠTĚNÉ DOKUMENTY. NĚKTERÉ STÁTY NEBO ZEMĚ NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ZÁRUK, PROTO SE NA VÁS VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ NEMUSÍ VZTAHOVAT. V takových případech může společnost Corel napravit podstatné vady Softwaru podle svého přiměřeného uvážení (a) poskytnutím opravy, aktualizace nebo výměny softwaru, nebo (b) požádáním o vrácení softwaru a zrušením této smlouvy EULA. Ke slevě z nákupní ceny nebo odstoupení od této smlouvy EULA jste oprávněni pouze v případě, že společnost Corel ani po uplynutí přiměřené doby vadu opakovaně neodstranila. Pokud jste soukromý uživatel, jsou vaše nároky podle tohoto odstavce časově omezeny intervalem dvaceti čtyř (24) měsíců od získání softwaru; pokud jste firemní uživatel, vaše nároky podle tohoto odstavce jsou časově omezeny intervalem dvanácti (12) měsíců. Pokud jakýmkoli způsobem změníte software bez předchozího schválení společností Corel, společnost Corel závady způsobené takovou změnou neodstraní a vy budete odpovědní za všechny škody způsobené společnosti Corel v důsledku vámi provedených neoprávněných změn. POKUD NAINSTALUJETE PŘEDBĚŽNOU VERZI PRODUKTŮ TAKTO OZNAČENOU, ČINÍTE TAK NA SVÉ VLASTNÍ RIZIKO. Předběžné verze produktů se mohou používat pouze pro účely testování v testovacím prostředí a nesmí být používány pro produkční účely. Chcete-li vznést nároky v rámci reklamace, musíte oddělení zákaznických služeb společnosti Corel poskytnout podrobný popis chyby, nebo na žádost společnosti Corel vrátit Software společně s informacemi o autorizaci reklamace, které vám sdělí společnost Corel, na její náklady na adresu Corel Corporation, 1600 Carling Avenue, Ottawa, Ontario, K1Z 8R7, Kanada. Další informace o záruce vám poskytne oddělení zákaznických služeb společnosti Corel na adrese www.corel.com.

SOFTWARE MŮŽE OBSAHOVAT MATERIÁLY „OPEN SOURCE“ (NAPŘ. JAKÝKOLI SOFTWARE PODLÉHAJÍCÍ LICENCÍM OPEN SOURCE, COPYLEFT, GNU GENERAL PUBLIC LICENSE, LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE, LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE, MOZILLA LICENSE, BERKELEY SOFTWARE DISTRIBUTION LICENSE, OPEN SOURCE INITIATIVE LICENSE, MIT, APACHE NEBO LICENCI VEŘEJNÉ DOMÉNY ČI PODOBNÉ LICENCI). SPOLEČNOST COREL NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE MATERIÁLŮ OPEN SOURCE OBSAŽENÝCH V TOMTO SOFTWARU.

NEPŘÍMÉ A NÁSLEDNÉ ŠKODY – ZEMĚ, KTERÉ NEJSOU SAMOSTATNĚ UVEDENY V TÉTO SMLOUVĚ V ČÁSTI „DALŠÍ PODMÍNKY SMLOUVY EULA“ (NEPLATÍ PRO ZÁKAZNÍKY V NĚMECKU)

ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST ZA NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY. PŘEBÍRÁTE VEŠKERÉ NÁKLADY ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ V DŮSLEDKU INFORMACÍ OBSAŽENÝCH V SOFTWARU NEBO JÍM SESTAVENÝCH. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝM ZÁKONEM NEBUDOU SPOLEČNOST COREL ANI JEJÍ DODAVATELÉ NEBO POSKYTOVATELÉ LICENCE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÍ ZA ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU (KROMĚ JINÉHO ZA ZTRÁTY PODNIKATELSKÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ, ZISKU, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, ZTRÁTU OBCHODNÍCH INFORMACÍ NEBO JINÉ FINANČNÍ ZTRÁTY), KTERÉ VZNIKNOU V DŮSLEDKU POUŽITÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT SOFTWARE, I KDYŽ BYLA DANÁ STRANA INFORMOVÁNA O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI COREL VŮČI VÁM PŘEKRAČOVAT ČÁSTKU VÁMI ZAPLACENOU ZA SOFTWARE. TOTO OMEZENÍ PLATÍ BEZ OHLEDU NA ZANEDBÁNÍ ZÁKLADNÍHO ÚČELU JAKÉKOLI OMEZENÉ NÁHRADY. NĚKTERÉ STÁTY A ZEMĚ NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁSLEDNÉ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY, PROTO SE NA VÁS VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ NEMUSÍ VZTAHOVAT.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI TÝKAJÍCÍ SE ZÁKAZNÍKŮ V NĚMECKU

Společnost Corel nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku úmyslného porušení povinností, hrubé nedbalosti nebo zlé vůle ze strany společnosti Corel, jejích právních zástupců nebo osob, jejichž prostřednictvím společnost Corel plní své povinnosti. Ačkoli společnost Corel podle první věty nese odpovědnost za zlovolné jednání, odškodnění firemních zákazníků za škody se omezuje na předvídatelné škody, které obvykle vznikají.

Dále společnost Corel nese odpovědnost za škody způsobené prostou nedbalostí, pokud se taková nedbalost týká porušení smluvních závazků, jejichž plnění má obzvláště velký význam pro dosažení účelu smlouvy a na které se tedy běžně spoléháte (kardinální závazek, Kardinalpflicht). V takovém případě se odpovědnost omezuje na předvídatelné škody, které obvykle vznikají.

Kromě toho nese společnost Corel neomezenou odpovědnost za škody na životě, úrazy s poškozením končetin a poškození zdraví, za které zodpovídá a které vznikly v důsledku nedbalosti nebo úmyslného porušení povinností. Společnost Corel také přijímá odpovědnost v rozsahu, v jakém poskytuje záruku na kvalitu nebo trvanlivost v kontextu této záruky.

Další smluvní nebo zákonná odpovědnost se – v míře povolené zákony – vylučuje, bez ohledu na právní status vzneseného nároku.

Oblasti, v nichž společnost Corel vyloučila nebo omezila svoji odpovědnost, se vztahují také na osobní odpovědnost jejích zaměstnanců, zástupců nebo osob, jejichž prostřednictvím společnost Corel plní své závazky, a rovněž na odpovědnost společnosti Corel za jejich chování.

OMEZENÁ PRÁVA VLÁDY USA. Software a veškerá dodaná dokumentace jsou podle platného zákona DFAR, kapitola 227.7202 a FAR, kapitola 12.212 považovány za „komerční počítačový software“ a za „dokumentaci ke komerčnímu počítačovému softwaru“. Jakékoli použití, modifikace, reprodukce, vydání, používání, zobrazení nebo zpřístupnění softwaru a dodané dokumentace vládou USA se bude řídit výhradně podmínkami této smlouvy EULA a bude zakázáno, kromě rozsahu výslovně povoleného podmínkami této smlouvy EULA.

EXPORTNÍ OMEZENÍ. Nesmíte stáhnout, distribuovat, exportovat, reexportovat nebo redistribuovat software, včetně sharewarového produktu Corel, (a) státnímu příslušníkovi nebo rezidentovi jakékoli země, na kterou USA uvalily embargo na zboží, nebo (b) komukoli na seznamu Ministerstva financí USA se zvláštně vyhrazenými státními příslušníky nebo v tabulce Ministerstva obchodu USA s odmítnutými objednávkami. Stažením nebo použitím softwaru souhlasíte a zaručujete, že nesídlíte v žádné takové zemi ani nejste pod kontrolou takové země, státního příslušníka nebo rezidenta, ani nejste na žádném takovém uvedeném seznamu. Kromě případů výslovně písemně smluvně dohodnutých se společností Corel nesmíte kupovat licenci na používání softwaru pro účel exportování do země, na niž USA uvalily embargo, ani nesmíte využívat služby zakoupení licence pro použití softwaru od třetí strany, pokud by taková činnost vyžadovala, aby vám třetí strana zaslala software (jakýmikoli prostředky, elektronicky nebo jinak) do země, na niž USA uvalily embargo.

OBECNÁ USTANOVENÍ

Tato smlouva EULA je úplnou smlouvou mezi vámi a společností Corel a nahrazuje jakoukoli další komunikaci nebo reklamy s ohledem na software a dokumentaci. Software nebo jakákoli jeho funkce nebo část nemusí být dostupné ve všech jazycích nebo ve všech zemích.

Pokud je nějaké ustanovení této smlouvy EULA shledáno podle příslušného zákona nezákonným, neplatným nebo nevynutitelným, bude takové ustanovení nebo jeho část neplatná v rámci jurisdikce, ve které je nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná, avšak pouze v rozsahu její nezákonnosti, neplatnosti nebo nevynutitelnosti. Žádná podmínka ani žádné ustanovení této smlouvy EULA nebudou považovány za odmítnuté a žádné porušení nebude omluveno, pokud není toto odmítnutí písemné a podepsané jménem strany, proti které bylo toto odmítnutí uplatněno. Žádné odmítnutí (výslovné nebo odvozené) neustaví souhlas s žádným jiným, odlišným nebo následným porušením ani jeho odmítnutí nebo omluvení. Žádné modifikace nebo změny této smlouvy EULA nebudou pro společnost Corel závazné, pokud nejsou písemné a řádně uzavřené mezi vámi a autorizovaným zástupcem společnosti Corel.

Některé verze softwaru Corel nemusí být kompatibilní s různými operačními systémy a společnost Corel nemusí vydávat další aktualizace (zejména aktualizace určené k zajištění kompatibility). Váš software nemusí být kompatibilní s operačními systémy počítače, které si zakoupíte nyní nebo v budoucnosti. Berete na vědomí, že software může být integrován do softwaru a jiné technologie vlastněné a kontrolované třetími stranami. Smlouva EULA zůstává s tímto začleněním účinná. Veškerý software nebo technologie třetí strany, které mohou být distribuované společně se softwarem (jako spojený software třetí strany), mohou podléhat vašemu výslovnému přijetí licenční smlouvy s touto třetí stranou. Poskytovatel licence pro společnost Corel bude přímý a určený příjemce smlouvy EULA třetí strany.

ROZHODNÉ PRÁVO

Tato smlouva EULA specificky vylučuje Úmluvu OSN o smlouvách pro mezinárodní prodej zboží a jakoukoli legislativu implementující takovou Úmluvu, pokud by byla jinak platná. Kromě toho, jak je zde výslovně uvedeno v rozsahu povoleném příslušným zákonem, nebude tato smlouva EULA předjímat nevylučitelná, statutární práva jakéhokoli spotřebitele.

Pro uživatele v USA

Pokud jste zakoupili nebo stáhli software v USA, řídí se tato smlouva EULA zákony USA a státu Kalifornie bez odkazu na principy střetu právních norem. Jakýkoli spor mezi vámi a společností Corel týkající se této smlouvy EULA bude podléhat exkluzivně příslušnému státnímu soudu a federálním soudům státu Kalifornie.

Pro uživatele v KANADĚ

Pokud jste získali software v Kanadě a pokud to není výslovně zakázáno místními zákony, řídí se tato smlouva EULA zákony platnými v provincii Ontario, Kanada. Jakýkoli spor mezi vámi a společností Corel týkající se této smlouvy EULA bude podléhat výhradně příslušnému federálnímu soudu a provinčnímu soudu v Torontu, stát Ontario.

Pro uživatele v Evropské unii, na Islandu, v Norsku a Švýcarsku

Pokud jste získali software v Evropské unii, na Islandu, v Norsku nebo ve Švýcarsku, pak pro vás platí místní zákony.

DALŠÍ PODMÍNKY SMLOUVY EULA

DALŠÍ PODMÍNKY PLATNÉ PRO SMLOUVY S PEVNĚ STANOVENOU DOBOU PLATNOSTI: V souladu se smluvními podmínkami této smlouvy EULA platí, že v případě licence s pevně stanovenou dobou platnosti začíná platnost licence k použití Softwaru datem zakoupení a přetrvá po dobu určenou společností Corel. Používání softwaru před začátkem nebo po skončení příslušného období nebo pokus o zmaření časové kontroly vypnutím funkce v softwaru se považuje za neoprávněné používání a představuje zásadní porušení smlouvy EULA a příslušného zákona.

DALŠÍ PODMÍNKY PLATNÉ PRO UŽIVATELE APLIKACÍ COREL DVD XPACK, DVD+AVCHD XPACK, ULTIMATE XPACK, A MP3 & DVD XPACK (DÁLE JEN „ŘADA PRODUKTŮ XPACK“): Berete na vědomí, že nebudete řadu produktů XPACK používat v takových jurisdikcích, kde je používání softwaru na dekódování videa a/nebo audia nezákonné.

DALŠÍ PODMÍNKY PLATNÉ PRO UŽIVATELE APLIKACE WINDVD A VIDEOSTUDIO PRO: Berete na vědomí, že použití Softwaru jakýmkoli způsobem, který se shoduje se standardem MPEG-2 nebo MPEG-4, je výslovně zakázáno bez licence podle platných patentů v portfoliu patentů MPEG-2 nebo MPEG-4. Tato licence je dostupná od společnosti MPEG LA, L.L.C. (https://www.mpegla.com/main/default.aspx), 6312 S. Fiddlers Green Circle, Suite 400E, Greenwood Village, Colorado, 80111, USA. Berete na vědomí, že software může být licencován na základě licence portfolia patentů VC-1 pro osobní a nekomerční použití spotřebitelem k (1) zakódování videa ve shodě se standardem VC-1 („video VC-1“) a/nebo k (2) dekódování videa VC-1, které bylo zakódováno spotřebitelem v rámci osobní a nekomerční aktivity a/nebo bylo obdrženo od poskytovatele videa s licencí na poskytování videa VC-1. Pro jakékoli jiné použití není licence poskytována ani nesmí být odvozována. Další informace získáte od společnosti MPEG LA, L.L.C. (https://www.mpegla.com/main/default.aspx). Berete na vědomí, že software může být licencován na základě licence portfolia patentů AVC pro osobní a nekomerční použití spotřebitelem k (a) zakódování videa ve shodě se standardem AVC („video AVC“) a/nebo k (b) dekódování videa AVC, které bylo zakódováno spotřebitelem v rámci osobní a nekomerční aktivity a/nebo bylo obdrženo od poskytovatele videa s licencí na poskytování videa AVC. Pro jakékoli jiné použití není licence poskytována ani nesmí být odvozována. Další informace získáte od společnosti MPEG LA, L.L.C. (https://www.mpegla.com/main/default.aspx). Souhlasíte s tím, že software může být licencován podle licence MP3. Dodávka softwaru neznamená přenos licence ani neodvozuje žádné právo na distribuci dat zakódovaných dle standardu MP3 nebo MP3PRO v komerčních ziskových vysílacích systémech, aplikacích s přenosem dat, jiných systémech distribuce obsahu nebo na fyzických médiích. Pro takové použití se vyžaduje samostatná licence. Další informace naleznete na webu licence MP3 (https://mp3licensing.com). Pokud jste software zakoupili jako samostatný maloobchodní produkt, poplatky za výše uvedené licence zaplatila společnost Corel.

DALŠÍ PODMÍNKY PLATNÉ PRO UŽIVATELE APLIKACE WORDPERFECT OFFICE: Berete na vědomí, že tento produkt může obsahovat duševní vlastnictví, jehož majitelem je společnost Microsoft Corporation. Smluvní podmínky, podle kterých společnost Microsoft licencuje své duševní vlastnictví, naleznete na webu společnosti Microsoft Corporation.

DALŠÍ PODMÍNKY PLATNÉ PRO UŽIVATELE SOFTWARU ROXIO CREATOR: Tento software MŮŽE obsahovat určité materiály a technologie třetích stran, a proto se na jeho používání vztahují následující dodatečná upozornění, omezení, požadavky, zřeknutí se odpovědnosti a omezení odpovědnosti:

(a) kodeky MP3 a MP3Pro. Pokud Software obsahuje kodeky nebo technologii MP3 nebo MP3Pro, jeho dodání nepředstavuje licenci ani nezakládá právo na distribuci obsahu vytvořeného pomocí softwaru v systémech vysílání generujících příjmy (pozemní, satelitní, kabelové a/nebo jiné sítě), v aplikacích pro streamování (prostřednictvím internetu, intranetu a/nebo jiných sítí), v jiných systémech distribuce obsahu (aplikace placeného audia nebo audia na vyžádání a podobně) nebo na fyzických médiích (kompaktní disky, digitální univerzální disky, polovodičové čipy, pevné disky, paměťové karty a podobně). Pro takové použití může být vyžadována samostatná licence. Další informace najdete na webu https://mp3licensing.com.

(b) sada SDK formátu Windows Media. Poskytovatelé obsahu mohou používat technologii správy digitálních práv společnosti Microsoft pro Windows Media distribuovanou se softwarem („WM-DRM“) k ochraně integrity svého obsahu („zabezpečený obsah“), aby nedošlo ke zneužití duševního vlastnictví, včetně autorských práv k tomuto obsahu. Části softwaru a další aplikace třetích stran mohou k přehrávání zabezpečeného obsahu používat WM-DRM („software WM-DRM“). Pokud je bezpečnost softwaru WM-DRM narušena, mohou vlastníci zabezpečeného obsahu („vlastníci zabezpečeného obsah“) požádat společnost Microsoft o odvolání práva softwaru WM-DRM kopírovat, zobrazovat a/nebo přehrávat zabezpečený obsah. Odvolání práva nemá vliv na schopnost softwaru WM-DRM přehrávat nezabezpečený obsah. Seznam odvolaného softwaru WM-DRM je do vašeho počítače odeslán vždy, když si z internetu stáhnete licenci na zabezpečený obsah. Společnost Microsoft může také v souvislosti s takovou licencí do vašeho počítače stáhnout seznamy odvolání jménem vlastníků zabezpečeného obsahu. Vlastníci zabezpečeného obsahu mohou také požadovat, abyste před přístupem k jejich obsahu upgradovali některé součásti WM-DRM distribuované se softwarem („upgrade WM-DRM“). Při pokusu o přehrání takového obsahu vás software WM-DRM společnosti Microsoft upozorní, že je vyžadován upgrade WM-DRM, a před stažením upgradu WM-DRM vás požádá o souhlas. Software WM-DRM, který není od společnosti Microsoft, může dělat totéž. Pokud upgrade odmítnete, nebudete mít přístup k obsahu, který vyžaduje upgrade WM-DRM; nicméně budete mít stále přístup k nezabezpečenému obsahu a zabezpečenému obsahu, který nevyžaduje upgrade. Funkce WM-DRM, které mají přístup k internetu, jako je získávání nových licencí a/nebo provedení požadovaného upgradu WM-DRM, lze vypnout. Pokud jsou tyto funkce vypnuty, budete moci přehrávat zabezpečený obsah, pokud již máte v počítači uloženou platnou licenci na takový obsah.

(c) MPEG-2. Software může být licencován v rámci licence na portfolio patentů MPEG-2, kterou nabízí společnost MPEG LA. Jakékoli jiné použití softwaru než pro osobní potřebu spotřebitele způsobem, který je v souladu se standardem MPEG-2 pro kódování videoinformací pro balená média, je výslovně zakázáno bez licence podle příslušných patentů z patentového portfolia MPEG-2, kterou lze získat od společnosti MPEG LA, 250 Steele Street, Suite 300, Denver, Colorado 80206.

(d) VC-1. Software může být licencován v rámci licence patentového portfolia VC-1 pro osobní a nekomerční použití spotřebitelem za účelem (i) kódování videa v souladu se standardem VC-1 („video VC-1“) a/nebo (ii) dekódování videa VC-1, které bylo zakódováno spotřebitelem zapojeným do osobní a nekomerční činnosti a/nebo bylo získáno od poskytovatele videa s licencí k poskytování videa VC-1. Pro jakékoli jiné použití není licence poskytována ani nesmí být odvozována. Další informace získáte od společnosti MPEG LA, LLC. Viz https://www.mpegla.com.

(e) AVC. Software může být licencován v rámci licence patentového portfolia AVC pro osobní a nekomerční použití spotřebitelem za účelem (i) kódování videa v souladu se standardem AVC („video AVC“) a/nebo (ii) dekódování videa AVC, které bylo zakódováno spotřebitelem zapojeným do osobní a nekomerční činnosti a/nebo bylo získáno od poskytovatele videa s licencí k poskytování videa AVC. Pro jakékoli jiné použití není licence poskytována ani nesmí být odvozována. Další informace získáte od společnosti MPEG LA, LLC. Viz https://www.mpegla.com.

(f) MPEG-4. Software může být licencován v rámci licence na portfolio patentů MPEG-4, kterou nabízí společnost MPEG LA. POUŽÍVÁNÍ TOHOTO PRODUKTU ZPŮSOBEM, KTERÝ ODPOVÍDÁ VIZUÁLNÍMU STANDARDU MPEG-4, JE ZAKÁZÁNO, S VÝJIMKOU POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBITELEM PŘI OSOBNÍCH A NEKOMERČNÍCH AKTIVITÁCH.

(g) Používání klipartových obrázků, fotografických objektů a fotografických obrázků. V souladu s níže uvedenými omezeními můžete veškeré klipartové a fotografické obrázky licencované od třetích stran (dále jen „obrázky“) začlenit do svého vlastního originálního díla a publikovat, zobrazovat a distribuovat své dílo prostřednictvím jakéhokoli média. Obrázky však nesmíte dále prodávat, sublicencovat nebo jinak zpřístupňovat pro použití nebo distribuci samostatně nebo odděleně od produktu nebo webové stránky. Obrázky mohou být například použity jako součást designu webových stránek, ale nesmí být zpřístupněny ke stažení samostatně nebo ve formátu určeném k trvalému uložení nebo opakovanému použití jinými osobami. Podobně mohou být klientům poskytnuty kopie obrázků (včetně digitálních souborů) jako nedílná součást pracovního produktu, ale nesmí jim být poskytnuty obrázky ani povoleno používat obrázky samostatně nebo jako součást jiného produktu. V souladu s níže uvedenými omezeními můžete rovněž pořídit jednu (1) kopii obrázků pro účely zálohování nebo archivace. Nesmíte vytvářet obscénní, hanlivá nebo jinak nezákonná díla s použitím obrázků ani používat obrázky k jakémukoli jinému účelu, který je zakázán zákonem. Obrázky ani jejich části nesmíte používat ani povolit jejich používání jako ochranné známky nebo značky služeb, ani si k nim nebo k jejich částem nárokovat jakákoli vlastnická práva. Obrázky nesmíte používat v elektronickém formátu, online nebo v multimediálních aplikacích, pokud nejsou začleněny pouze pro účely zobrazování a není uděleno žádné povolení ke stažení nebo uložení obrázků z jakéhokoli důvodu. Obrázky ani jejich kopie nesmíte pronajímat, půjčovat, sublicencovat ani půjčovat jiným fyzickým nebo právnickým osobám. Smíte však převést veškerá svá práva vyplývající z této licence k použití obrázků na jinou fyzickou nebo právnickou osobu za předpokladu, že (i) převedete obrázky a tuto licenci, včetně všech kopií (s výjimkou kopií zahrnutých do vašeho díla způsobem povoleným touto smlouvou), na tuto fyzickou či právnickou osobu, (ii) neponecháte si žádné kopie, včetně kopií uložených v počítači nebo jiném úložném zařízení, a (iii) přijímající strana souhlasí s tím, že bude vázána podmínkami této smlouvy. Žádné obrázky nesmíte používat jinak, než jak je výslovně povoleno touto licencí. Obrázky týkající se identifikovatelných osob, produktů nebo subjektů nesmíte používat způsobem, který by naznačoval jejich spojení s jakýmkoli produktem nebo službou nebo jejich podporu, ledaže byste zřetelně vytiskli prohlášení, které uvádí, že v případě osoby nebo rozpoznatelného produktu jsou osoba/produkt použity pouze pro ilustrační účely.

(h) kodér LAME MP3. Software může používat knihovnu kodéru LAME MP3 pod licencí GNU Lesser General Public License. Pokud se jedná o tento případ, kopii této licence najdete v instalační složce produktu. Do tří let od zakoupení Softwaru si můžete vyžádat kopii zdrojového kódu knihovny kodéru LAME MP3 od zákaznické podpory společnosti Corel. Za distribuci kódu vám bude účtován poplatek.

(i) Další práva duševního vlastnictví třetích stran. Software může zahrnovat autorská práva, ochranné známky, kódy a další duševní vlastnictví („duševní vlastnictví třetích stran“) vlastněné třetími stranami. Duševní vlastnictví třetích stran je vlastněno, registrováno nebo licencováno vlastníkem příslušného duševního vlastnictví třetích stran. Obecně společnost Corel získává duševní vlastnictví třetích stran od příslušných vlastníků pro implementaci do softwaru „tak, jak je“. Používání duševního vlastnictví třetích stran mimo rozsah této smlouvy může být přísně zakázáno a k používání takového duševního vlastnictví třetích stran může být vyžadován souhlas od příslušného vlastníka.

(j) databáze/data Gracenote. Software může obsahovat software od společnosti Gracenote, Inc. se sídlem v Emeryville v Kalifornii („Gracenote“). Software od společnosti Gracenote („klient Gracenote“) umožňuje softwaru provádět online identifikaci disků a získávat informace týkající se hudby, včetně informací o názvu, interpretovi, skladbě a titulu („data Gracenote“) z online serverů („servery Gracenote“) a provádět další funkce. Data Gracenote smíte používat pouze prostřednictvím určených funkcí softwaru pro koncové uživatele.

Souhlasíte s tím, že budete používat data Gracenote, klienta Gracenote a servery Gracenote pouze pro své osobní nekomerční použití. Souhlasíte s tím, že nepostoupíte, nezkopírujete, nepřevedete ani nepředáte klienta Gracenote ani jakákoli data Gracenote žádné třetí straně. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE NEBUDETE POUŽÍVAT ANI ZNEUŽÍVAT DATA GRACENOTE, KLIENTA GRACENOTE ANI SERVERY GRACENOTE, S VÝJIMKOU PŘÍPADŮ VÝSLOVNĚ POVOLENÝCH V TOMTO DOKUMENTU.

Souhlasíte s tím, že vaše nevýhradní licence na používání dat Gracenote, klienta Gracenote a serverů Gracenote zanikne, pokud tato omezení porušíte. Pokud vaše licence skončí, souhlasíte s tím, že přestanete používat data Gracenote, klienta Gracenote a servery Gracenote. Společnost Gracenote si vyhrazuje veškerá práva k datům Gracenote, klientovi Gracenote a serverům Gracenote, včetně všech vlastnických práv. Souhlasíte s tím, že společnost Gracenote, Inc. může vlastním jménem vymáhat svá práva podle této smlouvy přímo proti vám.

Služba Gracenote používá jedinečný identifikátor ke sledování dotazů pro statistické účely. Účelem náhodně přiřazeného číselného identifikátoru je umožnit službě Gracenote počítat dotazy, aniž by věděla cokoli o tom, kdo jste. Další informace naleznete na webové stránce se zásadami ochrany osobních údajů služby Gracenote.

Používáním softwaru vyjadřujete souhlas s tím, že software Gracenote může společnosti Gracenote odesílat signaturu vlny. Signatura vlny je destilací informací o zvukových vlnách v samotné hudbě a pomáhá službě Gracenote identifikovat informace o interpretovi a názvu digitálních hudebních souborů. Signatura vlny neobsahuje žádné informace o vás nebo vašem počítači a výpočet signatury vlny by neměl mít žádný znatelný vliv na výkon vašeho počítače. Další informace naleznete na stránce s často kladenými dotazy (FAQ) a v zásadách ochrany osobních údajů služby Gracenote.

Klient Gracenote a všechny položky dat Gracenote jsou vám licencovány „TAK, JAK JSOU“. Společnost Gracenote neposkytuje žádné výslovné ani předpokládané záruky ohledně přesnosti jakýchkoli dat Gracenote ze serverů Gracenote. Společnost Gracenote si vyhrazuje právo odstranit data ze serverů Gracenote nebo změnit kategorie dat z jakéhokoli důvodu, který společnost Gracenote považuje za dostatečný. Společnost Gracenote neposkytuje žádnou záruku, že klient Gracenote nebo servery Gracenote neobsahují chyby nebo že jejich fungování bude nepřerušované. Společnost Gracenote není povinna poskytovat vám žádné nové rozšířené nebo dodatečné typy nebo kategorie dat, které se v budoucnu rozhodne poskytovat, a může kdykoli přestat poskytovat své online služby.

SPOLEČNOST GRACENOTE SE ZŘÍKÁ VEŠKERÝCH VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, MIMO JINÉ VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, TITULU A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV. SPOLEČNOST GRACENOTE NEZARUČUJE VÝSLEDKY, KTERÝCH DOSÁHNETE PŘI POUŽÍVÁNÍ KLIENTA GRACENOTE NEBO SERVERU GRACENOTE CDDB. SPOLEČNOST GRACENOTE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEODPOVÍDÁ ZA NÁSLEDNÉ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY ANI ZA UŠLÝ ZISK NEBO UŠLÉ PŘÍJMY.

DALŠÍ PODMÍNKY PLATNÉ PRO UŽIVATELE SOFTWARU SÍDLÍCÍ V NĚMECKU NEBO RAKOUSKU: Pokud jste obdrželi software v Německu nebo Rakousku, pak pro vás budou platit německé a rakouské právní předpisy upravující odpovědnost za produkt a další právní předpisy na ochranu spotřebitele, které se týkají náhrad za vadné zboží, a podle nich se budou řídit všechny neshody mezi takovými právními předpisy a ustanoveními této smlouvy EULA uvedenými výše.

V souvislosti se ZÁRUKOU platí následující ustanovení: Software bude při řádném nainstalování a při normálním používání splňovat funkce a vlastnosti stanovené v dokumentaci dodané k softwaru. Software však může obsahovat drobné chyby a vady. Proto se software – což může být v rozporu s platnými statutárními zákony – poskytuje s výhradou, že nápravné prostředky týkající se těchto drobných chyb a vad budou poskytovány jen občas ve formě oprav chyb.

Co se týče ODPOVĚDNOSTI, budou platit ustanovení uvedená v odstavci OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI TÝKAJÍCÍ SE ZÁKAZNÍKŮ V NĚMECKU.

DALŠÍ PODMÍNKY PLATNÉ PRO UŽIVATELE HARDWARU NEBO SOFTWARU SÍDLÍCÍ VE SPOJENÉM KRÁLOVSTVÍ: Pokud (a) jednáte jako spotřebitel se zákonným bydlištěm ve Spojeném království; (b) uzavřeli jste tuto smlouvu EULA ve Spojeném království a (c) získali jste software ve Spojeném království, potom pro vás budou platit ustanovení o omezení odpovědnosti a záruk uvedené v příslušných zákonech na ochranu spotřebitele a o zárukách platných ve Spojeném království a podle nich se budou řídit všechny neshody mezi takovými zákony a ustanoveními této smlouvy EULA uvedené výše.

DALŠÍ PODMÍNKY PLATNÉ PRO UŽIVATELE HARDWARU NEBO SOFTWARU SÍDLÍCÍ V AUSTRÁLII:

OMEZENÁ ZÁRUKA (POUZE AUSTRALŠTÍ SPOTŘEBITELÉ)

Naše zboží je dodáváno se zárukami, které nelze na základě australského spotřebitelského zákona vyloučit. Máte nárok na výměnu nebo vrácení peněz v případě „podstatné vady“ a náhradu za případnou další rozumně předvídatelnou ztrátu či škodu. Dále máte nárok na opravu či výměnu zboží, pokud zboží nedosahuje uspokojivé kvality a vada nepředstavuje podstatnou vadu.

Termín „podstatná vada“ je definován australským spotřebitelským zákonem a zahrnuje zejména případy, kdy zboží je podstatným způsobem nevhodné k danému účelu a nelze snadno a v rozumné době zajistit nápravu tak, aby bylo k tomuto účelu vhodné, nebo když zboží bylo dodáno na základě popisu a v jednom či více podstatných ohledech se od tohoto popisu odchyluje.

Záruka podle této části je poskytována společností Corel Corporation se sídlem 1600 Carling Avenue, Ottawa, Ontario, K1Z 8R7, Kanada.

Zaručujeme, že médium, na kterém je Software dodán, bude za normálního používání bez závad na materiálu a řemeslném zpracování po dobu devadesáti (90) dnů od data zakoupení Softwaru z vaší strany. Výhody poskytované touto výslovnou zárukou jsou dodatečné k veškerým dalším právům a nápravným prostředkům, které spotřebiteli vyplývají z právních předpisů s ohledem na zboží či služby, k nimž se záruka vztahuje.

Software bude při řádném nainstalování a při normálním používání splňovat funkce a vlastnosti stanovené v dokumentaci dodané k softwaru, nicméně software může obsahovat normální chyby a vady. Průběžně budou poskytovány opravy chyb a aktualizace.

Jestliže je disk vadný, potom – aniž by tím byly omezeny jakékoli další povinnosti či práva – společnost Corel provede výměnu vadného počítačového disku, a to pokud nám vadný disk vrátíte s kopií nákupní stvrzenky. Na veškerý náhradní software bude poskytnuta záruka po dobu původní záruční doby upravené touto částí.

VYLOUČENÍ (POUZE AUSTRÁLIE)

Záruka poskytovaná podle této části nepokrývá vady a problémy vzniklé v důsledku toho, že jste způsobili neuspokojivou kvalitu Softwaru, například v případě zanedbání přiměřené péče či poškození způsobeného nenormálním použitím. Dále platí, že přejímáte veškerou odpovědnost za výběr, instalaci a používání softwaru.

S výjimkou výše uvedeného a v maximálním rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy platí, že společnost Corel se zříká veškerých dalších záruk, ať již výslovných či předpokládaných, zejména pokud jde o neporušení práv, s ohledem na software a dodané tištěné dokumenty.

Pokud jakýmkoli způsobem změníte software bez předchozího schválení společností Corel, společnost Corel závady způsobené takovou změnou neodstraní a vy budete odpovědní za všechny škody způsobené společnosti Corel v důsledku vám provedených neoprávněných změn. Pokud nainstalujete předběžnou verzi produktů takto označenou, činíte tak na své vlastní riziko. Předběžné verze produktů se mohou používat pouze pro účely testování v testovacím prostředí a nesmí být používány pro produkční účely.

UPLATNĚNÍ NÁROKU ZE ZÁRUKY (POUZE AUSTRÁLIE)

Záruka bude uznána pouze tehdy, pokud se obrátíte na centrum služeb zákazníkům společnosti Corel na adrese https://www.corel.com/support/rma a požádáte o číslo oprávnění k vrácení zboží (RMA). Následně vám budou e-mailem zaslány podrobnější pokyny týkající se čísla RMA společně s informacemi o dopravě a číslem RMA. Budete povinni předložit doklad o koupi a ponesete náklady spojené s vrácením softwaru. Software se všemi souvisejícími médii a příručkami je nutné vrátit společnosti Corel Japan Limited, Shinbashi Tokyu Bldg 2f, 4-21-3 Minato-ku Tokyo, 105-0004 Japan. Software je také nutné odinstalovat z počítače a libovolného úložného zařízení a musíte odstranit všechny záložní kopie. Vynasnažíme se, abychom vaši reklamaci vyřídili během 10 pracovních dnů od data jejího doručení společnosti Corel. Pokud uznáme software za vadný, bude vám poštou zaslán náhradní disk.

NEPŘÍMÉ A NÁSLEDNÉ ZTRÁTY – AUSTRÁLIE

V ROZSAHU PŘÍPUSTNÉM PODLE AUSTRALSKÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PLATÍ, ŽE SPOLEČNOST COREL NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA NEPŘÍMÉ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY. PŘEBÍRÁTE VEŠKERÉ NÁKLADY ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ V DŮSLEDKU INFORMACÍ OBSAŽENÝCH V SOFTWARU NEBO JÍM SESTAVENÝCH. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝM ZÁKONEM NEBUDOU SPOLEČNOST COREL ANI JEJÍ DODAVATELÉ NEBO POSKYTOVATELÉ LICENCE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÍ ZA ŠKODY, ZTRÁTY ZISKU, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, ZTRÁTU OBCHODNÍCH INFORMACÍ NEBO JINÉ NEPŘÍMÉ FINANČNÍ ZTRÁTY, KTERÉ VZNIKNOU V DŮSLEDKU POUŽITÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT SOFTWARE, I KDYŽ BYLA DANÁ STRANA INFORMOVÁNA O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD.

DALŠÍ PODMÍNKY PLATNÉ PRO UŽIVATELE SOFTWARU OBSAHUJÍCÍHO SHAREWARE: Některý software je shareware, a jako takový je získáván bezplatně a může být používán po omezenou dobu pro účely vyhodnocení, a podléhá proto konkrétní licenční smlouvě s koncovým uživatelem pro takový shareware.

DALŠÍ PODMÍNKY PLATNÉ PRO UŽIVATELE KLIPARTŮ, FOTOGRAFIÍ LICENCOVANÝCH PRO KONKRÉTNÍ POUŽITÍ, VIDEOOBSAHU, AUDIOKLIPŮ, PÍSEM A VZOROVÉHO OBSAHU: Náš software může obsahovat nebo zpřístupňovat kliparty, fotografie, videoobsah, audioklipy (souhrnně dále jen „obrázky a klipy“), soubory softwarových dat, které při použití ve spojení s příslušným hardwarem a softwarem poskytují návrhy písem (například zejména soubory TTF nebo OTF), nazývané „písmový software“, grafické návrhy vytvořené písmovým softwarem nazývané „vytvořená písma“ a vzorový obsah, například formuláře, šablony, sady obrázků, „tvorové“ nebo podobné položky (souhrnně nazývané „vzorový obsah“), které jsou v našem vlastnictví, podléhají licenci open source nebo jsou licencované třetí stranou. Vyjma požadavků uvedených v následujícím odstavci, nebo jak je specifikováno obsahem, jako uživatel našeho softwaru můžete volně používat, upravovat a publikovat obrázky a klipy, vytvořená písma nebo vzorový obsah následovně: můžete (i) začlenit jakékoli obrázky a klipy, vytvořená písma nebo vzorový obsah do vašeho originálního díla a publikovat, zobrazovat a distribuovat vaše dílo v médiích za předpokladu, že na svém díle uvedete oznámení o autorských právech odrážející vlastnictví autorských práv vašich i společnosti Corel, a to následovně: „Copyright (c) 20___ [vaše jméno], Corel Corporation a její poskytovatelé licence. Všechna práva vyhrazena.“; a dále smíte (ii) zhotovit jednu (1) kopii obrázků a klipů, písmového softwaru nebo vzorového obsahu pro záložní či archivační účely. NESMÍTE (i) opakovaně prodávat, sublicencovat nebo jinak zpřístupňovat obrázky a klipy nebo písmový software pro použití nebo distribuci samostatně nebo odděleně od produktu nebo webových stránek. Obrázky a klipy nebo vytvořená písma mohou být například použity jako součást návrhu webových stránek, avšak nesmí být zpřístupněny pro stažení samostatně (použití písmového softwaru jako webového písma, využití specifikace CSS3@font-face apod. je výslovně zakázáno) nebo ve formátu navrženém či určeném pro trvalé úložiště nebo opakované použití jinými uživateli; (ii) poskytovat obrázky a klipy nebo písmový software třetím stranám nebo umožňovat použití obrázků a klipů nebo písmového softwaru či vytvořených písem třetími stranami samostatně nebo jako součást jiného produktu; třetí strany však mohou obdržet kopie obrázků a klipů nebo vytvořených písem (včetně digitálních souborů) jako součást díla; (iii) používat obrázky a klipy, písmový software, vytvořená písma nebo vzorový obsah pro jakýkoli jiný účel zakázaný zákonem; (iv) nebo povolovat použití obrázků a klipů, písmového softwaru, vytvořených písem nebo vzorového obsahu či jejich části jako ochranné známky nebo známky služeb, nebo si nárokovat jakákoli vlastnická práva jakéhokoli druhu na obrázky a klipy, písmový software, vytvořená písma nebo vzorový obsah či jejich části; (v) používat jakékoli obrázky a klipy obsahující identifikovatelné jednotlivce nebo subjekty pro komerční účely, kromě jiného způsobem naznačujícím jejich spojení nebo uznávání jakéhokoli produktu nebo služby; (vi) používat obrázky a klipy v elektronickém formátu, online nebo v multimediální aplikaci, pokud obrázky a klipy nejsou zahrnuty pouze pro účely zobrazování a není poskytnuto žádné oprávnění ke stahování a/nebo ukládání obrázků a klipů z jakéhokoli důvodu; (vii) pronajímat, najímat, sublicencovat nebo půjčovat obrázky a klipy, písmový software a vytvořená písma či jejich kopie jiné fyzické nebo právnické osobě, (viii) jakýmkoli způsobem upravovat písmový software; (ix) používat obrázky a klipy zobrazené na úvodních obrazovkách softwaru, uvítacích obrazovkách, na obalu produktu a/nebo marketingových materiálech; nebo (x) používat jakékoli obrázky a klipy, písmový software či vytvořená písma nebo vzorový obsah kromě těch, které jsou výslovně povoleny touto smlouvou EULA. Smíte však převést veškerá svá práva vyplývající z této smlouvy EULA k použití obrázků a klipů nebo písmového softwaru na jinou fyzickou nebo právnickou osobu za předpokladu, že (i) převedete software, včetně obrázků a klipů nebo písmového softwaru, a tuto smlouvu EULA, včetně všech kopií (s výjimkou kopií zahrnutých do vašeho díla způsobem povoleným touto smlouvou EULA), na tuto fyzickou či právnickou osobu, (ii) neponecháte si žádné kopie, včetně kopií uložených v počítači nebo jiném úložném zařízení, a (iii) přijímající strana souhlasí s tím, že bude vázána podmínkami této smlouvy EULA.

Nehledě na jakákoliv zde uvedená ustanovení, v případě písmového softwaru open source jej lze použít a/nebo opětovně distribuovat v souladu s platnými licencemi typu open source.

Listopad 2020 v1.0