LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM (EULA)

PEČLIVĚ SI TUTO LICENČNÍ SMLOUVU S KONCOVÝM UŽIVATELEM („EULA“) PŘEČTĚTE, NEŽ SE ROZHODNETE KOPÍROVAT, INSTALOVAT NEBO JINAK POUŽÍVAT (SOUHRNNĚ „POUŽITÍ“ NEBO „POUŽÍVÁNÍ“ PODLE KONTEXTU) NÁŠ SOFTWARE, VČETNĚ NAŠICH NABÍDEK SOFTWARU JAKO SLUŽBY, PŘILOŽENÝ K TÉTO SMLOUVĚ EULA („SOFTWARE“) NEBO K NĚMU JINAK PŘISTUPOVAT. K SOFTWARU MOHOU BÝT PŘILOŽENY NÁVODY, UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČKY A DALŠÍ PŘÍSLUŠNÁ DOKUMENTACE („DOKUMENTACE“). 

TATO SMLOUVA EULA JE PRÁVNÍ SMLOUVA MEZI VÁMI, KONCOVÝM UŽIVATELEM, KTERÝ KOPÍRUJE, STAHUJE, INSTALUJE NEBO JINAK POUŽÍVÁ SOFTWARE NEBO DOKUMENTACI NEBO K NIM JINAK PŘISTUPUJE, NEBO SUBJEKTEM (PODLE DEFINICE NÍŽE), KTERÝ PROVÁDÍ NEBO UMOŽŇUJE, ABY SE NĚKTERÁ Z VÝŠE UVEDENÝCH ČINNOSTÍ USKUTEČNILA NA MAJETKU, KTERÝ JE VE VLASTNICTVÍ, POD KONTROLOU NEBO V DRŽENÍ („MAJETEK“) TOHOTO SUBJEKTU („VY“), NEBO JEHO PPROSTŘEDNICTVÍM, A NÁMI. POKUD ZÍSKÁVÁTE LICENCE PODLE TÉTO SMLOUVY EULA ZA ÚČELEM POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU VE PROSPĚCH PODNIKU, VLÁDNÍHO SUBJEKTU NEBO AKADEMICKÉ INSTITUCE („SUBJEKT“), PAK SE NA TAKOVÉ POUŽÍVÁNÍ VZTAHUJÍ OMEZENÍ A PODMÍNKY STANOVENÉ V TÉTO SMLOUVĚ EULA. TERMÍNY „MY“ NEBO „NÁS“ NEBO „NAŠE“ V TÉTO SMLOUVĚ EULE OZNAČUJÍ SPOLEČNOST PARALLELS INTERNATIONAL GMBH, POKUD ZÍSKÁVÁTE LICENCI NA POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU A DOKUMENTACE SE ZNAČKOU „PARALLELS“, NEBO SPOLEČNOST COREL CORPORATION, POKUD ZÍSKÁVÁTE LICENCI NA VEŠKERÝ OSTATNÍ SOFTWARE A DOKUMENTACI.

KLIKNUTÍM NA TLAČÍTKO „PŘIJÍMÁM“, „SOUHLASÍM“ NEBO PODOBNÉ TLAČÍTKO NEBO KOPÍROVÁNÍM, STAHOVÁNÍM, INSTALACÍ NEBO JINÝM POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU NEBO DOKUMENTACE NEBO JINÝM PŘÍSTUPEM K NIM NEBO UMOŽNĚNÍM, ABY SE NĚKTERÁ Z VÝŠE UVEDENÝCH AKCÍ USKUTEČNILA NA VAŠEM MAJETKU NEBO JEHO PROSTŘEDNICTVÍM, POTVRZUJETE, ŽE JSTE SI PŘEČETLI TUTO SMLOUVU EULA, ŽE JÍ ROZUMÍTE, ŽE JSTE K TOMU ZPŮSOBILÍ A ŽE PŘIJÍMÁTE JEJÍ PODMÍNKY A SOUHLASÍTE S NIMI.  POKUD NESOUHLASÍTE S NĚKTEROU Z PODMÍNEK TÉTO SMLOUVY EULA, MUSÍTE KLIKNOUT NA TALČÍTKO „ODMÍTNOUT“, „NESOUHLASÍM“ NEBO PODOBNÉ TLAČÍTKO, UKONČIT PROCES STAHOVÁNÍ A/NEBO INSTALACE (POKUD JE TO RELEVANTNÍ), OKAMŽITĚ UKONČIT PŘÍSTUP K SOFTWARU NEBO JEHO POUŽÍVÁNÍ A ODSTRANIT VŠECHNY KOPIE, KTERÉ MÁTE, NEBO ZAJISTIT, ABY SE NA VAŠEM MAJETKU NEBO JEHO PROSTŘEDNICTVÍM USKUTEČNILA NĚKTERÁ Z VÝŠE UVEDENÝCH AKCÍ. KLIKNUTÍM NA TLAČÍTKO „ODMÍTNOUT“ BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE SOFTWARE NEBUDETE MOCI STÁHNOUT ANI ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM V ŽÁDNÉ PODOBĚ ANI FORMĚ POUŽÍVAT.

TATO SMLOUVA EULA OBSAHUJE MIMO JINÉ USTANOVENÍ O ROZHODČÍM ŘÍZENÍ OBSAHUJÍCÍ ZŘEKNUTÍ SE HROMADNÉ ŽALOBY, KTERÉ SE VZTAHUJE NA UŽIVATELE, JEJICHŽ FAKTURAČNÍ ADRESA (PODLE DEFINICE NÍŽE) SE NACHÁZÍ VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH (VČETNĚ JEJICH ÚZEMÍ).

OBECNÉ A ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

Tato smlouva EULA má dvě části: (A) Část I uvádí obecné podmínky, které se vztahují na veškerý software a dokumentaci („obecné podmínky“), a (b) Část II uvádí podmínky, které jsou specifické pro konkrétní software a související dokumentaci, které používáte nyní nebo budete používat kdykoli v budoucnu („zvláštní podmínky“).  V případě rozporu mezi zvláštními podmínkami a obecnými podmínkami mají přednost zvláštní podmínky. 

ČÁST I: OBECNÉ PODMÍNKY

POUŽITÍ

POKUD POUŽÍVÁTE SOFTWARE NA ZÁKLADĚ LICENCE, KTEROU JSME POSKYTLI ORGANIZACI NEBO SKUPINĚ, KTERÁ VÁS NAJALA, VZTAHUJÍ SE NA VÁS PODMÍNKY LICENČNÍ SMLOUVY S PODNIKOVÝM UŽIVATELEM („BULA“), KTEROU JSME S DANOU ORGANIZACÍ NEBO SKUPINOU UZAVŘELI. 

VÁŠ ÚČET 

Může být nutné si u nás registrovat online účet („váš účet“) na jednom nebo více z našich webů (nebo nástupnických webů) v závislosti na softwaru, na který od nás získáváte licenci: https://my.parallels.com/register nebo https://suite.winzip.com/login nebo https://idp.corel.com/idp/Authn/UserPassword#. Přečtěte si naše zásady ochrany soukromí, které jsou k dispozici prostřednictvím odkazů https://www.corel.com/privacy a https://www.parallels.com/about/legal/privacy/ nebo na nástupnických webech („zásady ochrany soukromí“) a ve kterých najdete podmínky, které se vztahují na váš přístup k účtu a jeho kontrolu. Jste zodpovědní za vytvoření a udržování důvěrnosti svých uživatelských jmen a hesel, včetně těch, která používáte k přístupu ke svému účtu a/nebo ke stažení licencované kopie softwaru. Jste také odpovědní za veškeré aktivity týkající se vašich uživatelských jmen a hesel a za stažení a instalaci licencované kopie softwaru. 

TYPY LICENCÍ

Software je licencován, nikoli prodáván. V závislosti na typu softwaru od nás můžete získat licenci k používání softwaru na dobu určitou („licence předplatného“) nebo na dobu neurčitou („trvalá licence“) v rozsahu dostupném pro daný software. Pro určitý software, který je předinstalován, integrován nebo prodáván se zařízením výrobce původního vybavení („OEM“) (podle kontextu „balíček“ nebo „spojené“), můžete získat licenci k používání daného softwaru v souladu se zvláštními podmínkami tohoto softwaru („licence OEM“). Aby se předešlo pochybnostem, trvalá licence vás opravňuje k používání pouze té verze softwaru, pro kterou jste tuto trvalou licenci získali, a licence OEM vás opravňuje k používání pouze té verze softwaru, která byla přiložena k zařízení OEM.

OMEZENÍ LICENCE

Přímo ani nepřímo nesmíte: (a) provádět zpětnou analýzu, dekompilovat, rozkládat ani se jinak pokoušet zjistit kód objektu, zdrojový kód nebo základní myšlenky či algoritmy softwaru nebo licenčních klíčů, které jste získali, (b) jakýmkoli způsobem upravovat, překládat, přizpůsobovat nebo vytvářet odvozená díla ze softwaru, dokumentace nebo licenčních klíčů, které jste získali (s výjimkou případů, kdy platné zákony výslovně zakazují takové omezení pro účely součinnosti; v takovém případě souhlasíte s tím, že nás nejprve kontaktujete a poskytnete nám možnost vytvořit takové změny, které jsou potřebné pro účely součinnosti), (c) pronajímat, půjčovat, distribuovat, prodávat, přeprodávat, přiřazovat nebo jinak převádět software nebo jeho kopie (pokud není ve všeobecných podmínkách této smlouvy EULA uvedeno jinak), (d) používat software pro účely sdílení času nebo jinak ve prospěch jakékoli jiné osoby nebo subjektu, (e) odstraňovat ze softwaru ani dokumentace jakákoli upozornění o vlastnických právech nebo se pokoušet překonat jakýkoli mechanismus ochrany proti kopírování, který je součástí softwaru, (f) používat software k jinému než určenému účelu, (g) používat software k pokusu o získání neoprávněného přístupu k jakémukoli softwaru jako službě, platformě cloud computingu nebo jakékoli námi poskytované službě nebo k našim souvisejícím systémům či sítím nebo (h) používat software k nezákonným nebo zakázaným účelům nebo jako prostředek k porušování práv třetích stran. 

ZMĚNY 

Tuto smlouvu EULA můžeme čas od času revidovat, aktualizovat a/nebo jinak měnit („změny“). Tyto změny nabývají účinnosti okamžitě; pro stávající zákazníky, kteří mají licence k používání softwaru ke dni provedení takových změn, však platí, že pokud není uvedeno jinak, nabývají tyto změny účinnosti 30 dní po zveřejnění těchto změn na internetu. Vaše další používání softwaru a/nebo dokumentace po jakýchkoli změnách představuje váš souhlas s těmito změnami. O změnách vás můžeme, ale nejsme povinni, informovat e-mailem s použitím e-mailové adresy, kterou jste nám poskytli při zakoupení licence k softwaru. Je však vaší povinností pravidelně kontrolovat naše webové stránky na adresách www.corel.com, www.parallels.com, www.winzip.com a www.mindmanager.com (nebo na nástupnickém odkazu) („webové stránky“), abyste se seznámili s případnými změnami aktuální smlouvy EULA. 

PLNOLETOST

Abyste od nás mohli získat licenci k používání softwaru a dokumentace, musíte být ve svém státě, provincii, teritoriu, zemi nebo jurisdikci plnoletí.

PODPORA

Pokud budete i nadále dodržovat podmínky této smlouvy EULA, zakoupením licence předplatného nebo trvalé licence získáte nárok na bezplatnou: (i) elektronickou webovou podporu včetně online nástrojů, jak je uvedeno na webech www.corel.com/cz/support/, www.parallels.com/support/, www.winzip.com/cz/support/ a www.mindmanager.com/cz/support/ (nebo na nástupnických webech), a (ii) během běžné otevírací doby živou podporu týkající se základních problémů s instalací a konfigurací. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit rozsah bezplatné podpory, kterou poskytujeme, a příslušné podmínky této podpory podle našeho uvážení a bez předchozího upozornění. Berete na vědomí, že nemáme žádnou výslovnou ani implicitní povinnost oznamovat nebo zpřístupňovat jakékoli aktualizace, vylepšení, úpravy, revize nebo doplňky softwaru a že tato smlouva EULA vám nedává žádná práva na výše uvedené. K určitému softwaru můžeme také nabízet další služby podpory a/nebo údržby podle podmínek samostatné smlouvy. Pokud si takovou podporu a/nebo služby údržby zakoupíte spolu se softwarem, budou vám tyto služby poskytovány v souladu s podmínkami této samostatné smlouvy. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit, upravit, pozastavit nebo ukončit naše zásady podpory a/nebo údržby.

VYŘAZENÝ SOFTWARE

Po písemném oznámení můžete částečně nebo zcela vyřadit jakýkoli software („vyřazený software“) z provozu. Pokud jste předem zaplatili poplatek za licenci předplatného k softwaru, který jsme vyřadili před vypršením platnosti vaší aktuální licence předplatného, vynaložíme komerčně přiměřené úsilí, abychom vás převedli v zásadě na podobný software. Bez ohledu na to, zda je v této smlouvě EULA uvedeno jinak, nebudou licence předplatného k vyřazenému softwaru obnovovány. Pokud jste si zakoupili trvalou licenci k vyřazenému softwaru, můžete v souladu s podmínkami této smlouvy EULA pokračovat v používání aktuální verze daného vyřazeného softwaru po neomezenou dobu, avšak za předpokladu, že po datu vyřazení softwaru nebudeme povinni poskytovat služby podpory.

ZÁRUKA

Zaručujeme, že fyzické médium, na kterém je případně software distribuován, bude bez závad a že software bude odpovídat popisu v dokumentaci po dobu prvních třiceti (30) dnů od data vašeho nákupu („záruční právo“), pokud je používán v prostředí, které podporujeme, v souladu se zvláštními podmínkami pro software, pokud platné právní předpisy nevyžadují jinak. Pokud je fyzické médium, na kterém je software distribuován, vadné, bude vaším jediným a výhradním opravným prostředkem výměna vadného média, na kterou budete mít nárok pouze tehdy, pokud nám takové vadné médium vrátíte v záruční době. Pokud software obsahuje vady, bude vaším jediným a výhradním opravným prostředkem to, že podle našeho uvážení (a) vynaložíme komerčně přiměřené úsilí k odstranění vad softwaru nebo (b) vadný software vyměníme. Vady softwaru znamenají, že software v podstatě neodpovídá popisu v dokumentaci. Pokud nejsme schopni vadný software opravit nebo vyměnit, můžete přestat licencovaný software používat a ukončit platnost licence k softwaru. Výše uvedené opravné prostředky pro vady médií a/nebo softwaru jsou naší jedinou a úplnou odpovědností podle této smlouvy EULA. Naše závazky z omezené záruky podle tohoto oddílu podléhají následujícím podmínkám: (a) Software musí být řádně nainstalován a používán v souladu s pokyny uvedenými v jeho dokumentaci, (b) na softwaru nesmí být provedeny žádné úpravy, změny nebo doplňky jinými osobami než námi nebo námi pověřenými zástupci a (c) obdržíme (i) písemné oznámení o nesouladu nebo (ii) vadném fyzickém médium v rámci záruční doby.  Licence OEM jsou optimalizovány pro zařízení OEM, se kterými jsou spojeny, a proto nemusí fungovat správně na jiných zařízeních. Proto neposkytujeme žádnou záruku na používání softwaru v rámci licence OEM na jiných než původních zařízeních OEM, se kterými byla spojena. S VÝJIMKOU PŘEDCHOZÍ VÝSLOVNÉ OMEZENÉ ZÁRUKY POSKYTUJEME SOFTWARE A VEŠKEROU PODPORU SOUVISEJÍCÍ S TÍMTO SOFTWAREM V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK. VÝŠE UVEDENÁ ZÁRUKA JE VÝLUČNÁ A NAHRAZUJE VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY, AŤ UŽ VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, ZÁKONNÉ NEBO UVEDENÉ V JINÉM USTANOVENÍ TÉTO SMLOUVY NEBO KOMUNIKACI S VÁMI, MIMO JINÉ VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL, NÁROKU, KLIDNÉHO UŽÍVÁNÍ A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. NEZARUČUJEME, ŽE SOFTWARE NEBO S NÍM SPOJENÁ PODPORA BUDOU SPLŇOVAT VAŠE POŽADAVKY, ŽE PROVOZ SOFTWARU NEBO POUŽÍVÁNÍ PODPORY BUDOU NEPŘERUŠOVANÉ NEBO BEZCHYBNÉ NEBO ŽE BUDOU ODSTRANĚNY ZÁVADY SOFTWARU.  NAŠE OMEZENÉ ZÁRUČNÍ ZÁVAZKY PODLE TOHOTO ODDÍLU SE NEVZTAHUJÍ NA SOFTWARE NEBO PODPORU, KTERÉ VÁM BEZPLATNĚ LICENCUJEME NEBO POSKYTUJEME, NAPŘÍKLAD VČETNĚ SOFTWARU, KTERÝ ZÍSKÁTE PRO ÚČELY HODNOCENÍ A/NEBO ZKOUŠKY. POKUD TAKOVÝ SOFTWARE NEBO PODPORU ZÍSKÁTE ZDARMA, ČINÍTE TAK BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SOFTWARE A/NEBO PODPORU BUDETE POUŽÍVAT NA VLASTNÍ RIZIKO. SOFTWARE MŮŽE OBSAHOVAT MATERIÁLY „OPEN SOURCE“ (NAPŘÍKLAD SOFTWARE PODLÉHAJÍCÍ LICENCI OPEN SOURCE, COPYLEFT, GNU GENERAL PUBLIC LICENSE, LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE, LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE, MOZILLA LICENSE, BERKELEY SOFTWARE DISTRIBUTION LICENSE, OPENSOURCE INITIATIVE LICENSE, MIT, APACHE, PUBLIC DOMAIN LICENCE NEBO PODOBNÉ LICENCE) NEBO SOFTWARE TŘETÍCH STRAN (PODLE DEFINICE NÍŽE). NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÉ ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE MATERIÁLŮ OPEN SOURCE NEBO SOFTWARU TŘETÍCH STRAN OBSAŽENÉHO V SOFTWARU. SOFTWARE MŮŽE PODLÉHAT OMEZENÍM, ZPOŽDĚNÍM A JINÝM PROBLÉMŮM SPOJENÝM S POUŽÍVÁNÍM INTERNETU A ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE A MY VÝSLOVNĚ NEJSME A NEBUDEME ODPOVĚDNÍ ZA JAKÁKOLI ZPOŽDĚNÍ, SELHÁNÍ DORUČENÍ NEBO JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z TAKOVÝCH PROBLÉMŮ. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO OMEZENÍ PŘÍSLUŠNÝCH ZÁKONNÝCH PRÁV SPOTŘEBITELE, PROTO SE NA VÁS VÝŠE UVEDENÉ VYLOUČENÍ A OMEZENÍ NEMUSÍ VZTAHOVAT.

ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že nás, naše přidružené a dceřiné společnosti, jejich bývalé i současné vedoucí pracovníky, ředitele, zástupce, zaměstnance, partnery, nezávislé dodavatele a poskytovatele licencí odškodníte a zbavíte odpovědnosti v souvislosti s jakýmikoli nároky nebo požadavky, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, vznesené třetí stranou v důsledku (a) vašeho používání nebo zneužití softwaru nebo dokumentace nebo jakékoli jejich součásti jinak, než jak je povoleno v této smlouvě EULA, (b) porušení smlouvy EULA z vaší strany, (c) vašeho narušení, zneužití nebo porušení jakýchkoli práv duševního vlastnictví nebo jiných práv jiné osoby nebo subjektu nebo (d) vámi vytvořeného nebo uloženého obsahu.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU PŘÍPUSTNÉM PODLE PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ VŮČI VÁM NEPONESEME MY, NAŠE PŘIDRUŽENÉ NEBO DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI ANI ŽÁDNÝ Z NAŠICH NEBO JEJICH AKCIONÁŘŮ, ŘEDITELÉ, VEDOUCÍ PRACOVNÍCI, ZAMĚSTNANCI NEBO POSKYTOVATELÉ LICENCÍ ČI SLUŽEB ODPOVĚDNOST (SPOLEČNĚ ČI SAMOSTATNĚ) ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ, SANKČNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU, UŠLÝ ZISK NEBO UŠLÉ TRŽBY, ZTRÁTU OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ, ZTRÁTU OBCHODNÍ ČINNOSTI NEBO DOBRÉ POVĚSTI, NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP, ZTRÁTU NEBO POŠKOZENÍ DAT, ZPOŽDĚNÍ, PŘERUŠENÍ, NEMOŽNOST POUŽÍVAT SLUŽBY NEBO ZTRÁTU SLUŽEB, NÁKLADY NA ÚHRADU NÁHRADNÍCH SLUŽEB, ZTRÁTU V DŮSLEDKU SELHÁNÍ, PORUCHY NEBO VYPNUTÍ SYSTÉMU NEBO SYSTÉMOVÝCH SLUŽEB, NEPŘESNÝ PŘENOS, ČTENÍ NEBO PŘEVOD INFORMACÍ, NEKOMPATIBILITU SYSTÉMU NEBO NARUŠENÍ BEZPEČNOSTI SYSTÉMU NEBO JINÉ PODOBNÉ FINANČNÍ ZTRÁTY, AŤ UŽ VZNIKLA NA ZÁKLADĚ TÉTO SMLOUVY EULA, NEBO V SOUVISLOSTI S NÍ, BEZ OHLEDU NA PRÁVNÍ TEORII ODPOVĚDNOSTI (SMLUVNÍ, DELIKTNÍ (VČETNĚ NEDBALOSTI), OBJEKTIVNÍ NEBO JINOU) A BEZ OHLEDU NA TO, ZDA BYLO MOŽNÉ TAKOVÉ ŠKODY PŘEDVÍDAT A ZDA JSME BYLI NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNI. 

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE KOLEKTIVNÍ SOUHRNNÁ ODPOVĚDNOST NÁS, NAŠICH PŘIDRUŽENÝCH A DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ, VČETNĚ PŘÍSLUŠNÝCH POSKYTOVATELŮ LICENCÍ A SLUŽEB, PODLE TÉTO SMLOUVY EULA NEBO V SOUVISLOSTI S NÍ NEBO JEJÍM PŘEDMĚTEM, NA ZÁKLADĚ JAKÉKOLI PRÁVNÍ TEORIE, VČETNĚ PORUŠENÍ SMLOUVY, DELIKTU (VČETNĚ NEDBALOSTI), PŘÍSNÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINAK, PŘESAHOVAT VYŠŠÍ Z NÁSLEDUJÍCÍCH ČÁSTEK: (A) 100 USD NEBO (B) POPLATKY ZAPLACENÉ NÁM PODLE SMLOUVY EULA ZA OBDOBÍ AŽ TŘÍ (3) MĚSÍCŮ PŘED UDÁLOSTÍ, KTERÁ VEDLA KE VZNIKU NÁROKU.

NĚKTERÉ JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ URČITÝCH ZÁRUK NEBO OMEZENÍ ČI VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA URČITÉ TYPY ŠKOD. PROTO SE NA VÁS OMEZENÍ UVEDENÁ V TOMTO ODDÍLE NEMUSÍ VZTAHOVAT. 

NIC V TÉTO SMLOUVĚ EULA NEMÁ VLIV NA NEZRUŠITELNÁ ZÁKONNÁ PRÁVA, KTERÁ SE NA VÁS VZTAHUJÍ.

Pokud bude kterékoli z výše uvedených ustanovení podle tohoto oddílu shledáno neplatným, nezákonným nebo nevymahatelným, platnost, zákonnost a vymahatelnost ostatních ustanovení zůstává v plné platnosti a účinnosti. 

KONTROLY VÝVOZU

Na software se vztahují předpisy USA o kontrole vývozu, včetně zákona Export Controls Act a souvisejících předpisů, a může podléhat dalším zákonům a předpisům USA nebo jiných zemí, které upravují vývoz softwaru fyzickými a elektronickými prostředky. Musíte dodržovat všechny domácí a mezinárodní vývozní zákony a předpisy, které se na software vztahují. Tyto zákony zahrnují omezení týkající se míst určení, koncových uživatelů a konečného použití.  Software nesmíte používat, vyvážet, zpětně vyvážet, dovážet, prodávat ani převádět s výjimkou případů povolených právními předpisy USA, právními předpisy jurisdikce, ve které jste software získali, a veškerými příslušnými právními předpisy. Prohlašujete a zaručujete, že (i) se nenacházíte v zemi, na kterou se vztahuje embargo USA, nebo která byla označena USA jako „podporující terorismus“, a (ii) nejste uvedeni na žádném seznamu USA zakázaných nebo omezených stran. Souhlasíte s tím, že budete dodržovat všechny příslušné právní předpisy USA a jiných zemí, jakož i omezení pro koncové uživatele, koncové použití a místo určení, která ukládají vlády USA a/nebo jiných zemí. Souhlasíte také s tím, že nebudete software používat k žádným účelům zakázaným právními předpisy USA nebo jiných států. 

POSTOUPENÍ A PŘEVOD

Tuto smlouvu EULA můžeme zcela nebo zčásti postoupit. V případě fúze, akvizice, prodeje nebo podnikové transakce, která se týká nás nebo našich přidružených či dceřiných společností, představuje vaše další používání softwaru váš souhlas s tím, že se budete řídit smlouvami a zásadami případného nového vlastníka. Software může zahrnovat aktivaci produktu a jiné technologie navržené k ochraně před neoprávněným používáním a kopírováním. Bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmíte převádět, prodávat, pronajímat, půjčovat nebo dále prodávat žádné kopie softwaru ani postoupit žádná svá práva nebo delegovat či jinak převádět své povinnosti nebo plnění podle této smlouvy EULA na třetí stranu. Pouze v případě trvalých licencí a licencí OEM platí, že pokud jste licenci k softwaru získali v členském státě Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru (tvořeného členskými státy Evropské unie (EU) a Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem) („EHP“) a máte obvyklé bydliště v Evropské unii nebo EHP („uživatel z EHP“), omezení v tomto oddíle týkající se převodu licence k softwaru se na vás nevztahuje.

Uživatelé z EHP s trvalou licencí mohou originální kopii softwaru, kterou vlastní nebo mají pod kontrolou, převést, postoupit, prodat nebo dále prodat za následujících podmínek:

 1. Software byl v souladu s právními předpisy námi nebo s naším souhlasem uveden na trh v EHP.
 2. Pokud dále prodáte svou trvalou licenci a převedete původní kopii softwaru na nového kupujícího, musíte zničit a znehodnotit každou jednotlivou kopii softwaru, kterou jste kdy měli.
 3. Novému kupujícímu musíte poskytnout potřebné informace, aby pochopil rozsah správného použití. 

Uživatelé z EHP s licencí OEM mohou prodávat nebo dále prodávat balík nebo originální kopii softwaru, kterou vlastní nebo mají pod kontrolou, jako samostatný produkt odděleně od zařízení OEM, s nímž byl spojen, za následujících podmínek:

 1. Balíček byl v souladu s právními předpisy námi nebo s naším souhlasem uveden na trh v EHP.
 2. Musíte zničit a znehodnotit každou jednotlivou kopii softwaru, kterou jste kdy měli.
 3. Novému kupujícímu softwaru musíte poskytnout potřebné informace, aby pochopil rozsah správného použití.

Pokud nejste zákonným původním nabyvatelem trvalé licence nebo licence OEM k softwaru, jste oprávněni používat software pouze v případě, že jste legálně získali původní kopii v souladu s touto smlouvou EULA. Vaše práva na používání softwaru jako zákonného následného nabyvatele trvalé licence nebo licence OEM jsou vždy definována a omezena podmínkami této smlouvy EULA.

Jakékoli postoupení v rozporu s výše uvedeným je neplatné a neúčinné. Tato smlouva EULA je závazná pro smluvní strany a jejich právní nástupce a oprávněné postupníky a přináší jim prospěch.

ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCE 

Pokud jste rezidentem Spojených států amerických (včetně jejich území): (a) tato smlouva EULA se řídí federálními zákony Spojených států amerických a zákony státu Delaware, (b) jakýkoli spor nebo nárok vyplývající z této smlouvy EULA nebo vzniklý v souvislosti s ní, který se nám a vám nepodařilo vyřešit smírnou cestou („spor“), bude řešen prostřednictvím závazného rozhodčího řízení před asociací American Arbitration Association („AAA“) a (c) veškerá rozhodčí řízení se budou konat ve Wilmingtonu ve státě Delaware.  Výklad a vymáhání rozhodčího řízení ve sporech s vámi podle tohoto oddílu se řídí níže uvedenými pravidly AAA.

Spory, při nichž je hodnota nároků nižší než 50 000 USD, se řídí pravidly spotřebitelského rozhodčího řízení AAA, která jsou k dispozici na adrese https://www.adr.org/sites/default/files/Consumer%20Rules.pdf.  POKUD SI NEPŘEJETE BÝT VÁZÁNI ROZHODČÍ DOHODOU A ZŘEKNUTÍM SE HROMADNÝCH ŽALOB V TOMTO ODDÍLE, MUSÍTE NÁM TO PÍSEMNĚ OZNÁMIT DO 30 DNŮ OD DATA, KDY JSTE PŘIJALI TUTO SMLOUVU EULA. VAŠE PÍSEMNÉ OZNÁMENÍ MUSÍ BÝT ZASLÁNO NA ADRESU COREL CORPORATION, 1600 CARLING AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z 8R7, KANADA, ATTN: LEGAL DEPARTMENT – WAIVER A MUSÍ OBSAHOVAT: (1) VAŠE JMÉNO, (2) VAŠI E-MAILOVOU A POŠTOVNÍ ADRESU, (3) VÁŠ LICENČNÍ KLÍČ A (4) JASNÉ PROHLÁŠENÍ, ŽE S NÁMI NECHCETE ŘEŠIT SPORY PROSTŘEDNICTVÍM ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ. POKUD OD VÁS OBDRŽÍME PÍSEMNÉ OZNÁMENÍ V SOULADU S PŘEDCHOZÍM USTANOVENÍM, BUDOU MÍT VÝLUČNOU PRAVOMOC K ŘEŠENÍ JAKÝCHKOLI SPORŮ MEZI NÁMI A VÁMI SOUDY VE WILMINGTONU VE STÁTĚ DELAWARE.

Abychom pomohli rychle a přímo vyřešit jakékoli problémy, obě strany souhlasí s tím, že případná arbitráž bude zahájena do jednoho roku od vzniku sporu; v opačném případě bude od nároku upuštěno. Obě strany také souhlasí, že budou rozhodovat pouze jako jednotlivci, nikoli jako zástupci nebo členové skupiny, a každá ze stran se výslovně vzdává práva podat hromadnou žalobu nebo požadovat úlevu na základě skupiny u soudu, tribunálu nebo jiného soudního nebo kvazisoudního orgánu.

Formulář oznámení a formulář pro zahájení rozhodčího řízení si můžete stáhnout nebo zkopírovat na adrese www.adr.org. Pokud rozhodčí řízení zahájíte, budou vaše poplatky za rozhodčí řízení omezeny na poplatek za podání stanovený v pravidlech pro spotřebitele AAA. Bez ohledu na to, kdo rozhodčí řízení zahájí, uhradíme veškeré další poplatky za rozhodčí řízení, včetně vašeho podílu na odměně rozhodce. Je důležité, abyste si uvědomili, že rozhodnutí rozhodce bude konečné, závazné a může být vyneseno jako rozsudek u příslušného soudu. 

Pokud jste rezidentem země v EHP nebo Švýcarska, řídí se tato smlouva EULA místními právními předpisy. Pokud jste rezidentem jiné země a pokud to není výslovně zakázáno místními právními předpisy, bude se tato smlouva EULA řídit právními předpisy USA a státu Delaware a všechny spory mezi námi a vámi týkající se dohody budou podléhat výhradní jurisdikci státních a federálních soudů ve státě Delaware Kromě toho, jak je zde výslovně uvedeno v rozsahu povoleném příslušným zákonem, nebude tato smlouva EULA předjímat nevylučitelná, statutární práva jakéhokoli spotřebitele.    Tato smlouva EULA se neřídí kolizními normami žádné jurisdikce ani Úmluvou OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, jejichž použití je výslovně vyloučeno.

OZNÁMENÍ

MŮŽEME VÁM ZASÍLAT OZNÁMENÍ (1) PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU, (2) PROSTŘEDNICTVÍM TÉTO STRÁNKY (PODLE POTŘEBY) NEBO PODOBNÉ STRÁNKY NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO (3) PROSTŘEDNICTVÍM SOFTWARU. Souhlasíte s tím, že nám poskytnete přesné, aktuální a úplné informace, které potřebujeme, abychom s vámi mohli komunikovat ohledně softwaru, vystavovat faktury nebo přijímat platby nebo vás za souvisejícími účely kontaktovat. Oznámení je účinné okamžikem odeslání nebo zveřejnění bez ohledu na to, zda jste si oznámení přečetli, nebo zda jste je skutečně obdrželi.  Svůj souhlas se zasíláním oznámení elektronickou cestou můžete odvolat tím, že přestanete software používat.

KOMUNIKACE Z NAŠÍ STRANY

Pokud používáte náš software, můžeme s vámi komunikovat prostřednictvím elektronických zpráv, včetně e-mailu, textových zpráv / SMS nebo mobilních push oznámení v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů.

SOULAD S PRÁVNÍMI PŘEDPISY

Souhlasíte s tím, že software a dokumentaci budete používat v souladu se všemi příslušnými právními předpisy, včetně místních právních předpisů země nebo regionu, ve kterém máte bydliště, a v souladu se všemi platnými zákony a předpisy pro vývoz. Software ani dokumentaci nesmíte používat k žádnému účelu, který je zakázán příslušnými právními předpisy.

PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

Berete na vědomí, že software a dokumentace jsou naším vlastnictvím a že si ponecháváme veškerá práva, vlastnické právo a nárok na software a dokumentaci a na všechna související autorská práva, obchodní tajemství, patenty, ochranné známky a další práva k duševnímu a průmyslovému vlastnictví a vlastnická práva, včetně registrací, žádostí, obnovení a rozšíření těchto práv. Nesmíte odstraňovat žádné názvy, ochranné známky nebo obchodní názvy, oznámení o autorských právech, legendy nebo jiná označení týkající se vlastnictví na softwaru nebo dokumentaci. Nejsou vám udělena žádná práva, licence ani nároky na žádné z našich ochranných známek nebo známek služeb. Na základě softwaru nebo dokumentace nesmíte vytvářet odvozená díla ani je upravovat. 

SOFTWARE A TECHNOLOGIE TŘETÍCH STRAN

Software může zahrnovat různé softwarové komponenty třetích stran nebo softwarové služby („software třetích stran“), které jsou poskytovány podle samostatných licenčních podmínek („podmínky třetích stran“), jak je uvedeno v informacích o licencích třetích stran, které naleznete zde: Právní informace | Corel, Právní informace | MindManager, Právní dokumenty WinZip, Právní oznámení | Parallels nebo na nástupnických webech. Tento software třetích stran získáváme pro začlenění do softwaru od příslušných vlastníků „tak, jak je“. Software třetích stran smíte používat společně se softwarem za předpokladu, že takové použití je v souladu s podmínkami této smlouvy EULA a podmínkami třetích stran, které se na daný software třetích stran vztahují. Používání softwaru třetích stran mimo rámec této smlouvy EULA může být přísně zakázáno a k používání takového softwaru třetích stran může být vyžadováno povolení příslušných vlastníků v souladu s podmínkami třetích stran. Na základě příslušných podmínek třetích stran můžete mít širší práva na používání softwaru třetích stran. Žádné ustanovení této smlouvy EULA nemá za cíl ukládat další omezení pro vaše používání softwaru třetích stran v souladu s podmínkami třetích stran. Software může také umožňovat součinnost s některými dalšími operačními systémy a aplikacemi třetích stran. K těmto operačním systémům a aplikacím třetích stran vám neposkytujeme žádné licence a obstarat si od příslušných dodavatelů všechny potřebné licence je pouze vaší odpovědností.

OBSAH

Jste vlastníky dat, informací, materiálů nebo jiného obsahu, včetně map, kontaktů a souborů, které vytvoříte v důsledku používání našeho softwaru nebo které uložíte v rámci softwaru, a nesete za ně odpovědnost („Obsah“). Za přesnost, kvalitu, integritu, zákonnost, spolehlivost, vhodnost a vlastnictví duševního vlastnictví nebo práva k vašemu obsahu nesete výhradní odpovědnost. Souhlasíte s tím, že za ztrátu nebo škodu jakéhokoli druhu, ke které dojde v důsledku použití obsahu, který vytvoříte nebo necháte vytvořit, nahrajete, zveřejníte, sdílíte, přenesete, zobrazíte nebo jinak zpřístupníte prostřednictvím softwaru, nesete výhradní odpovědnost vy a odškodníte nás za jakékoli nároky třetích stran v souvislosti s tímto obsahem v souladu s oddílem Odškodnění. 

AKTUALIZACE

Čas od času můžeme automaticky stahovat a instalovat aktualizace softwaru, opravy chyb, vylepšení funkcí nebo zdokonalení („aktualizace“) na zařízení, která máte pod kontrolou nebo ve vlastnictví, pokud tyto aktualizace předem neodmítnete.  Pokud si nepřejete dostávat aktualizace, musíte nás o tom informovat, a pokud to software umožňuje, vypnout funkci umožňující automatické aktualizace. V opačném případě souhlasíte s tím, že od nás budete tyto aktualizace dostávat v rámci používání softwaru.  Pokud aktualizaci nenainstalujete, možná nebudete moci využívat všech výhod softwaru nebo software nemusí správně pracovat. Nemáme žádné povinnost poskytovat podporu softwaru bez instalace podobných aktualizací.  Nemáme také žádnou povinnost vytvářet aktualizace podle jakéhokoli plánu a ponecháváme si výhradní právo rozhodnout o zpřístupnění aktualizací. Pokud je aktualizace nutná k dodržení příslušných právních předpisů, k řešení hrozícího nebo skutečného narušení bezpečnosti licencovaného softwaru, k nahrazení technologií, které mohou porušovat práva k duševnímu vlastnictví třetích stran, nebo z jakéhokoli jiného pro nás podobně významného důvodu („povinné aktualizace“), doručíme vám danou povinnou aktualizaci spolu s oznámením, že se jedná o povinnou aktualizaci.  Povinné aktualizace musíte nainstalovat co nejdříve, v každém případě do deseti (10) pracovních dnů od jejich přijetí.  Vaše selhání při včasné instalaci povinných aktualizací může mít za následek ukončení nebo pozastavení vašich licencí k dotčenému softwaru. 

Čas od času můžeme také provádět plánovanou údržbu infrastruktury a programování nutné k poskytování softwaru. Během této doby můžete zaznamenat narušení fungování softwaru nebo přístupu k přidruženým účtům či službám. Když to bude přiměřeně proveditelné, poskytneme vám předchozí upozornění na takovou údržbu. Berete na vědomí, že čas od času může být nutné provádění nouzové údržby bez předchozího upozornění. Během této doby můžeme dočasně pozastavit váš přístup k softwaru a přidruženým účtům či službám a jejich používání.

DODRŽOVÁNÍ LICENČNÍCH PODMÍNEK 

Berete na vědomí a souhlasíte, že můžeme prostřednictvím funkce hlášení v softwaru vzdáleně monitorovat provoz a používání softwaru za technickými, provozními, obchodními a právními účely, včetně ověřování dodržování zde uvedených podmínek („ověření“). Souhlasíte, že zprostředkujete takové ověření a provedete všechny akce k zajištění toho, aby všechny porty brány firewall (podle potřeby) byly otevřené, a informujete nás, pokud dojde k provozním problémům, které by mohly zabránit ověření. Zaručujete, že jste získali všechny potřebné souhlasy a licenci pro takové ověření, včetně všech souhlasů a licencí k používání dat a informací týkajících se vašeho používání softwaru.

AUDITY SUBJEKTŮ

Pokud jste subjektem, který získal nebo umožnil získání licence podle této smlouvy EULA k používání softwaru na vašem majetku nebo jeho prostřednictvím, musíte uchovávat záznamy týkající se nasazení, instalace a/nebo používání softwaru. Máme právo na vlastní náklady provádět audit těchto záznamů, abychom ověřili dodržování smlouvy EULA a rámce vám udělené licence podle zvláštních podmínek. Tento audit může být prováděn kdykoli během období platnosti vašich licencí předplatného a dva roky po skončení jejich platnosti a/nebo období platnosti vašich trvalých licencí a dva roky po ukončení jejich platnosti, ale nebude prováděn více než jednou ročně, pokud audit neodhalí nelicencované používání. V takovém případě můžeme v následujícím roce provádět ověření až jednou za čtvrtletí.

Naše postupy auditů a ověření vyžadují, abyste do třiceti (30) dnů od našeho požadavku poskytli (a) surová data pro veškerý vámi nebo na váš pokyn nasazený, nainstalovaný nebo používaný software napříč subjektem, (b) veškerou platnou kupní dokumentaci pro licencované kopie softwaru a (c) veškeré další informace, které můžeme přiměřeně požadovat. Každé ověření může zahrnovat audit na místě prováděný na vašich relevantních provozovnách třicet (30) dnů po písemném oznámení, během běžné pracovní doby. Audit nebude nadměrně zasahovat do vašich aktivit. Veškeré informace shromážděné během auditu budou použity výhradně za účely ověření dodržování podmínek.

Pokud audit a ověření odhalí, že nasazujete, instalujete nebo používáte software nebo umožňujete cokoli z výše uvedeného na vašem majetku nebo jeho prostřednictvím: (a) nad rámec licencovaného množství nebo (b) způsobem, který není povolen touto smlouvou EULA, což bude mít za následek dodatečné poplatky, musíte zaplatit dodatečné licenční poplatky, příslušné poplatky za údržbu a podporu, úrok za částky po splatnosti ve výši 1,0 % za měsíc nebo nejvyšší možné výši povolené právními předpisy, podle toho, která částka je nižší, a všechny náklady na vrácení prostředků do třiceti (30) dnů od data faktury. Využitím práv a postupů popsaných v tomto oddíle se nezříkáme našich práv k vynucování této smlouvy EULA ani ochraně našeho duševního vlastnictví jiným způsoby povolenými právními předpisy.

Na naše audity a shromažďování dat a informací s ohledem na vaše používání, instalaci a nasazení softwaru se vztahují podmínky ochrany soukromí uvedené v našich zásadách ochrany soukromí. Práva na audit uvedená v tomto oddíle přetrvávají dva (2) roky po ukončení nebo vypršení příslušné licence.

PRÁVO NA POUŽÍVÁNÍ DAT

Souhlasíte, že můžeme shromažďovat data a související informace, mimo jiné včetně technických informací o vašem zařízení, systému a aplikačním softwaru a periferních zařízeních souvisejících s vaším používáním softwaru, a můžeme použít tyto informace k poskytování služeb vaší straně a k provozu, poskytování, vylepšení a vývoji našich produktů, služeb a technologií, k předcházení nebo vyšetřování podvodného nebo nevhodného používání našich produktů, služeb a technologií, k výzkumu a vývoji, účelům protipirátské ochrany a ověření platné registrace, k identifikaci, zda jsou k dispozici aktualizace softwaru pro vaše zařízení, než vám zašleme upozornění na instalaci nové aktualizace softwaru, k jiným účelům uvedeným v této smlouvě EULA, zásadách ochrany soukromí (k dispozici na adrese https://www.corel.com/privacy a https://www.parallels.com/about/legal/privacy/) a oznámení o používání souborů cookie (k dispozici na adrese https://www.corel.com/cz/cookies/ a https://www.parallels.com/cookie-policy/).   Na vaše osobní údaje shromážděné podle této smlouvy EULA se vztahují naše zásady ochrany soukromí.

CENY, PLATBY A OBNOVENÍ

Naše poplatky za licencování softwaru přímo od nás v souladu s touto smlouvou EULA jsou k dispozici na našem webu a mohou se kdykoli změnit („poplatky“). Pokud jste si licenci nezakoupili prostřednictvím prodejce licencí k softwaru, my nebo náš zástupce pro vybírání plateb vám naúčtujeme poplatky k platební metodě, kterou jste si vybrali k nákupu licence a zašleme vám účet na e-mailovou adresu. Poplatky budou určeny v souladu s licenčními metrikami pro jednotlivé softwary, jak je uvedeno ve zvláštních podmínkách.  My nebo prodejce budeme s vámi také sdílet licenční certifikát nebo potvrzení objednávky, které specifikuje typ vaší licence (licence předplatného nebo trvalá licence), dobu platnosti vaší licence (pokud jste si zakoupili licenci předplatného), informace o tom, které verze softwaru jsou licencovány, počet povolených zařízení, na kterých můžete nasadit software, typ služby podpory a dobu platnosti případné služby, účtované poplatky, příslušné daně a licenční klíč k aktivaci softwaru a další podmínky specifické pro daný software („licenční certifikát“). Všechny částky splatné podle této smlouvy EULA jsou nevratné a bez nároku na kompenzaci nebo protinárok. Pokud zvláštní podmínky softwaru neposkytují automatické obnovení licencí předplatného, my nebo náš zástupce pro vybírání plateb vám můžeme zaslat jedno nebo více připomenutí k obnovení vaší licence předplatného před vypršením jejich platnosti („vypršení platnosti“). 

DANĚ

Poplatky nezahrnují daně ani cla. Nesete výhradní odpovědnost za veškeré daně, které mohou vzniknout v souvislosti s touto smlouvou EULA nebo vaším nákupem nebo používáním softwaru.  Bez ohledu na výše uvedené mohou být účtovány daně z prodeje, daně za zboží a služby nebo daně z přidané hodnoty (DPH) v souladu s příslušnými zákony a předpisy. Potvrzujete, že se můžeme spolehnout na to, že jméno a adresa pro fakturaci, které jste poskytli při objednávce nebo platbě za licenci k softwaru („jméno a adresa fakturace“), jsou místem plnění pro účely daní z prodeje a příjmu. Pokud poskytujeme služby podle článku 44 směrnice 2006/112/ES o DPH, potvrzujete, že se můžeme spolehnout na účet na jméno a adresu, které jste nám poskytli, jako na místo plnění pro účely DPH. Jste povinni nám nahradit částku všech takových daní nebo poplatků, které jsme zaplatili nebo které nám vznikly přímo v důsledku našich transakcí s vámi, a souhlasíte s tím, že můžeme veškeré takové vratné daně zaúčtovat prostřednictvím jakékoli platební metody, kterou jste použili k úhradě souvisejících poplatků. 

PŘETRVÁNÍ V PLATNOSTI

Veškerá ujednání, která ze své povahy musí zůstat v platnosti, zůstávají v platnosti i po skončení platnosti nebo ukončení této smlouvy EULA. Mezi tato ujednání mimo jiné patří Omezení odpovědnosti, Záruka, Práva k duševnímu vlastnictví, Odškodnění, Práva na používání dat, Rozhodné právo a jurisdikce.

ZPĚTNÁ VAZBA

Nejste povinni nám poskytovat nápady, připomínky, informace, koncepty, recenze, know-how, techniky, návrhy, dokumentaci, návrhy a/nebo jakýkoli jiný materiál („zpětná vazba“). Pokud nám však odešlete zpětnou vazbu, potom přestože si uchováte vlastnictví této zpětné vazby, udělujete nám nevýlučnou, bezplatnou, trvalou, nezrušitelnou, přenosnou, neomezenou licenci k používání a jinému využití zpětné vazby pro jakékoli účely na světě. Dále souhlasíte s tím, že v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy nebudete uplatňovat „morální práva“ v rámci zpětné vazby ani k ní. Navíc při odeslání zpětné vazby stanovujete a zaručujete, že (i) vaše zpětná vazba neobsahuje důvěrné nebo patentované informace ve vlastnictví třetích stran, (ii) nemáme žádné závazky dodržovat důvěrnost, výslovné ani odvozené, vzhledem k této zpětné vazbě, (iii) můžeme něco podobného zpětné vazbě již zvažovat nebo mít ve vývoji a (iv) za žádných okolností nejste oprávněni za zpětnou vazbu od nás získat jakékoli kompenzace nebo náhrady jakéhokoli druhu.

CELÁ SMLOUVA 

Tato smlouva EULA je úplnou smlouvou mezi vámi a námi a nahrazuje jakoukoli další komunikaci nebo reklamy s ohledem na software a dokumentaci. Software nebo jakákoli jeho funkce nebo část nemusí být dostupné ve všech jazycích nebo ve všech zemích. Pokud vám poskytneme překlad této smlouvy EULA z anglického jazyka, souhlasíte s tím, že překlad je pouze pro vaše pohodlí a že právně závazná je pro vás anglická verze této smlouvy EULA, nikoli překlad. V případě rozporu mezi verzí v anglickém jazyce a překladem bude rozhodující verze této smlouvy EULA v anglickém jazyce, a nikoli její překlady.

ODDĚLITENOST 

Pokud je některé z ustanovení smlouvy EULA v některé jurisdikci shledáno neplatným, nezákonným nebo nevymahatelným: (i) platnost, zákonnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení zůstane nedotčena a zůstávají v plné platnosti a účinnosti, (ii) daná neplatnost, nezákonnost nebo nevymahatelnost se nerozšiřuje na jiné jurisdikce a (iii) daná neplatnost, nezákonnost nebo nevymahatelnost neovlivní jiné podmínky nebo ustanovení smlouvy EULA ani nezneplatňuje či nezakládá nevymahatelnost takových podmínek nebo ujednání v jiných jurisdikcích.

NADPISY

Nadpisy ve smlouvě EULA jsou určeny pouze pro vaše pohodlí a neovlivňují výklad smlouvy EULA.

ZŘEKNUTÍ SE A DOPLNĚNÍ/ÚPRAVY

Nevyužití či nevymáhání jakýchkoli práv podle této smlouvy EULA nezakládá zřeknutí se těchto práv. Tato smlouva EULA může být upravována pouze v souladu s oddílem Změny.

KOMPATIBILITA 

Některé verze softwaru nemusí být kompatibilní s různými operačními systémy a nemusíme vydávat další aktualizace, které by kompatibilitu zajistily. Software nemusí být kompatibilní s operačními systémy počítače, které si zakoupíte nyní nebo v budoucnosti. Berete na vědomí, že software může být integrován do softwaru a jiné technologie vlastněné a kontrolované třetími stranami. Smlouva EULA zůstává s tímto začleněním účinná. Veškerý software nebo technologie třetích stran, které mohou být distribuované společně se softwarem jako spojený software třetích stran, mohou podléhat vašemu výslovnému přijetí licenční smlouvy s danou třetí stranou.

VYHODNOCOVÁNÍ SOFTWARU

Pokud je software v příslušné dokumentaci označen jako demonstrační, vyhodnocovací nebo zkušební verze, můžete nainstalovat a zpřístupnit software pouze pro účely vyhodnocení a/nebo demonstrace. Pokud jsme vás k tomu neoprávnili, nesmíte náš software používat pro konkurenční analýzu nebo komerční, profesionální či jiné ziskové účely. Berete na vědomí, že na konci vyhodnocovacího období musíte buď licenci přestat používat, nebo pokud ji chcete dále používat, za ni zaplatit. Pokud neprovedete platbu, po uplynutí vyhodnocovací doby již nebudete mít oprávnění software používat a musíte software ihned přestat používat a odstranit a zničit všechny elektronické kopie softwaru, kromě jiného včetně veškeré uživatelské dokumentace, která mohla být poskytnuta jako součást pro vyhodnocení, ze svého počítače nebo jakéhokoli jiného počítačového zařízení, ve kterém byl software nainstalován. Jakýkoli pokus obejít technologii kontroly uplynutí časového intervalu je porušením této smlouvy EULA a znamená okamžité ukončení licence na používání softwaru.

VYPRŠENÍ PLATNOSTI, DALŠÍ PRODEJ, UKONČENÍ LICENCE

Kromě všech ostatních ustanovení o ukončení smlouvy uvedených v této smlouvě ztratíte veškerá práva k softwaru podle této smlouvy EULA, pokud: (a) máte licenci předplatného a po jejím vypršení jste neobnovili svou licenci předplatného nebo (b) dále prodáte a převedete svou trvalou licenci na jiného uživatele podle výše uvedeného ustanovení o postoupení („další prodej“) a nemáte jiné licence předplatného nebo trvalé licence. Můžete také ztratit veškerá práva k softwaru na základě trvalé licence v souladu s touto smlouvou EULA, pokud vám nabídneme převod vaší trvalé licence na licenci předplatného („převod“) a vy jej přijmete. Při takovém převodu musíte odinstalovat a zničit všechny kopie softwaru, který jste získali v rámci trvalých licencí a písemně nám doložit, že jste tak učinili. Vyhrazujeme si právo ukončit vaši licenci k softwaru s okamžitou platností po písemném oznámení („ukončení“), pokud porušíte tuto smlouvu EULA a pokud porušení: (a) představuje zásadní porušení, (b) nelze napravit nebo (c) lze napravit, ale zůstává nenapraveno po třicet (30) dnů od chvíle, kdy od nás obdržíte písemné oznámení o porušení.  Po vypršení platnosti, dalším prodeji nebo ukončení musíte neprodleně: (a) odinstalovat a ukončit používání kopií softwaru ve vašem vlastnictví nebo pod vaší kontrolou, (b) vrátit nebo zničit veškerou dokumentaci a další materiály, které jste od nás obdrželi, a (c) písemně nám doložit, že jste splnili své povinnosti po vypršení planosti, dalším prodeji nebo ukončení podle písmen (a) a (b) výše. Není-li zde uvedeno jinak, ustanovení této smlouvy EULA, které by ze své povahy měla přetrvávat v platnosti, přetrvají po vypršení platnosti, dalším prodeji nebo ukončení.

PŘÍJEMCE TŘETÍ STRANY

Naše přidružené společnosti a poskytovatelé licence budou přímým a určeným příjemcem smlouvy EULA třetí strany.

VYŠŠÍ MOC 

Neponeseme odpovědnost za nesplnění našich povinností, pokud k němu dojde výsledkem události mimo naši přiměřenou kontrolu. V takovém případě vyvineme přiměřené úsilí ke zmírnění následků takové události. Pokud taková událost bude trvat více než jeden (1) kalendářní měsíc, každá ze stran může formou písemného oznámení ukončit tuto smlouvu EULA s ohledem na služby, které ještě nebyly poskytnuty, nebo produkty, které ještě nebyly poskytnuty. Po takovém ukončení nám musíte okamžitě zaplatit všechny zbývající dlužné částky.

ČÁST II: ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE:

 • Corel Draw Graphics Suite / CorelDRAW Essentials / CorelDRAW Standard / CorelCAD / CorelDRAW Technical Suite
 • Painter / Painter Essentials / Particle Shop / PaintShop Pro / PaintShop Pro Ultimate/ AfterShot Pro
 • Photo Mirage / Photo Video Bundle / Photo Brush Bundle
 • Word Perfect Office Standard / WordPerfect Professional / WordPerfect Home and Student
 • Gravit
 • PDF Fusion / PDF Document Writer
 • DVD Copy Plus / DVD Movie Factory Pro
 • VideoStudio / Motion Studio 3D / Pinnacle Studio
 • WinDVD / DVD Xpack / DVD+AVCHD Xpack / Ultimate Xpack
 • Corel MultiCam / Corel MultiCam Capture (XL)
 • Roxio Creator / Roxio Toast / Roxio Easy CD & DVD Burning 2 / Easy Video Copy & Convert / Roxio VHS to DVD Plus / Roxio LP to MP3

POUŽITÍ

Zvláštní podmínky podle tohoto oddílu A se vztahují na verze softwaru, které zpřístupníme pod výše uvedenými značkami na jakékoli platformě a/nebo pro jakýkoli operační systém.

LICENČNÍ PRÁVA

Na základě vašeho přijetí a dodržování podmínek této smlouvy EULA a platby příslušných poplatků pro každou licenci podle licenčních metrik uvedených níže vám tímto udělujeme omezené, nevýlučné, nesublicencovatelné, nepřenosné (není-li v obecných podmínkách uvedeno jinak), odvolatelné právo k používání softwaru v podporovaných prostředích podle popisu v dokumentaci po dobu platnosti vaší trvalé licence nebo licence předplatného v souladu s obecnými a zvláštními podmínkami této smlouvy EULA pouze za vašimi soukromými, osobními, individuálními pracovními a nekomerčními účely.

Pro účely výše uvedeného udělení termín „podporovaná prostředí“ znamená námi podporovaná prostředí pro software, která jsou aktuálně uvedena v dokumentaci k softwaru a/nebo dále uvedena v produktové části pro jednotlivé softwary uvedené v tomto oddíle A na webu https://www.corel.com/en/ nebo nástupnických webech.

V rámci výše uvedeného udělení obdržíte práva k používání (licenci) softwaru, ale software jako takový nevlastníte. Software může obsahovat digitální obrázky, fotografie licencované pro konkrétní použití, kliparty, písma, zvuky a další díla chráněná autorským právem („soubory licencované pro konkrétní použití“). Odpovědnosti a omezení týkající se softwaru platí stejně i pro soubory licencované pro konkrétní použití. Vyhrazujeme si veškerá práva, která nejsou výslovně poskytnuta v této smlouvě EULA.

LICENČNÍ PRÁVA PRO CORELDRAW GRAPHICS SUITE, CORELDRAW ESSENTIALS, CORELDRAW STANDARD, CORELDRAW TECHNICAL SUITE, AFTERSHOT, CORELCAD, PARTICLESHOP, PAINTER PRO, PAINTER ESSENTIALS, PAINTER, PAINTSHOP PRO, GRAVIT A WORDPERFECT OFFICE

S výhradou omezení uvedených v této smlouvě EULA vám licence předplatného nebo trvalá licence k výše uvedenému softwaru umožňuje stáhnout, nainstalovat a/nebo používat jednu originální kopii softwaru až na dvou počítačových zařízeních nebo elektronických zařízeních („zařízení“), která vlastníte a máte pod kontrolou.

Software nemůžete znovu nainstalovat na třetí zařízení, pokud: (a) neselže původní zařízení a (b) software není zcela odstraněn z původního zařízení. Pokud jsou vyžadovány autorizační kódy, budete možná muset kontaktovat náš zákaznický servis a požádat o schválení opětovné instalace softwaru na nové zařízení a prokázat nám, že jste software odinstalovali z nefunkčního původního zařízení. Bez ohledu na vaše právo stáhnout a nainstalovat software na dvou zařízeních můžete software používat vždy pouze na jednom zařízení. Rovněž nejste oprávněni stahovat, instalovat a/nebo používat příslušný software na druhém zařízení, pokud: (a) jste obyvatelem Kambodže, Číny, Indie, Indonésie, Hongkongu, Jižní Koreje, Malajsie, Filipín, Singapuru, Tchaj-wanu, Thajska nebo Vietnamu nebo (b) jste získali licenci k používání neprodejní verze softwaru.

LICENČNÍ METRIKY PRO PHOTO MIRAGE, PHOTO VIDEO BUNDLE, PHOTO BRUSH BUNDLE, PDF FUSION, PDF DOCUMENT WRITER, DVD COPY PLUS, DVD MOVIE FACTORY PRO, VIDEOSTUDIO, MOTION STUDIO 3D, PINNACLE, WINDVD, DVD XPACK, DVD+AVCHD XPACK, ULTIMATE XPACK, COREL MULTICAM / COREL MULTICAM CAPTURE (XL), ROXIO CREATOR, ROXIO TOAST, ROXIO EASY CD & DVD BURNING 2, EASY VIDEO COPY & CONVERT, ROXIO VHS TO DVD PLUS A ROXIO LP TO MP3

S výhradou omezení uvedených v této smlouvě EULA vám licence předplatného nebo trvalá licence k výše uvedenému softwaru umožňuje stáhnout, nainstalovat a/nebo používat jednu originální kopii softwaru na jednom zařízení.

Software nemůžete znovu nainstalovat na druhé zařízení, pokud: (a) neselže původní zařízení a (b) software není zcela odstraněn z původního zařízení. Pokud jsou vyžadovány autorizační kódy, budete možná muset kontaktovat náš zákaznický servis a požádat o schválení opětovné instalace softwaru na nové zařízení a prokázat nám, že jste software odinstalovali z nefunkčního původního zařízení.

AKADEMICKÁ VERZE

Pokud máte licenci k používání verze softwaru, která je v doprovodné dokumentaci označena jako edice akademická, domácí, domácí a pro studenty, pro studenty a učitele nebo vzdělávací („akademická verze“) na obalu a/nebo na webové stránce nákupu nebo stránce ke stažení a máte na ni nárok jako akademický koncový uživatel, můžete si stáhnout jednu kopii softwaru na jedno zařízení pouze za vzdělávacími nebo výhradně soukromými účely. Akademické verze softwaru nemohou být používány pro komerční, profesionální nebo jiné ziskové účely. Nejste-li členem fakulty, zaměstnancem nebo studentem kvalifikované vzdělávací instituce usilujícím o získání titulu, diplomu nebo osvědčení, nejste oprávněni používat akademickou verzi softwaru. Pokud chcete zjistit, zda jste oprávněným akademickým koncovým uživatelem, a chcete se dozvědět více o akademických programech a produktech, kontaktujte nás prostřednictvím webových stránek akademického softwaru (www.corel.com/education/) nebo místního prodejce. Díla a další data vytvořená s akademickými verzemi softwaru mohou obsahovat jistá upozornění a omezení, která znemožňují použití dat mimo oblast vzdělávání. Pokud zkombinujete nebo propojíte data vytvořená ve verzích pro vzdělávací instituce, studentských verzích nebo osobních vzdělávacích verzích softwaru s daty vytvořenými jinak, pak mohou být tato data také ovlivněna těmito upozorněními a omezeními.

VERZE OEM

Pokud nejste uživatelem z EHP a získali jste licenci OEM k používání verze softwaru, která je dodávána se zařízením OEM třetích stran („verze OEM“), pak nesmíte tuto verzi OEM instalovat, znovu instalovat ani používat na jiném zařízení než na zařízení OEM. Bez ohledu na to, zda je v obecných podmínkách této smlouvy EULA nebo v těchto zvláštních podmínkách uvedeno jinak, pokud používáte pouze verzi OEM, pak: (a) Nemáte nárok na žádné aktualizace, upgrady ani služby podpory a (b) vaše používání této verze OEM je vázáno na produkt OEM a končí, jakmile produkt OEM přestane fungovat.

Pokud se kdykoli rozhodnete svou verzi OEM prodat, můžete tak učinit pouze v souladu s ustanovením o postoupení a převodu podle obecných podmínek.

Jste-li uživatel z EHP, který si zakoupil balíček, pak smíte nainstalovat, znovu nainstalovat nebo používat verzi OEM na jiném zařízení, než je zařízení OEM, pouze po odpojení, odinstalování a úplném odstranění této verze OEM ze zařízení OEM. Pokud jste uživatel z EHP, který si zakoupil verzi OEM jako samostatný produkt odděleně od zařízení OEM v souladu s ustanovením o postoupení a převodu v obecných podmínkách, pak bez ohledu na to, zda je v tomto oddíle uvedeno jinak, můžete tuto verzi OEM nainstalovat a používat maximálně na jednom zařízení.

OMEZENÍ LICENCE

Software může zahrnovat aktivaci produktu a jiné technologie navržené k ochraně před neoprávněným používáním a kopírováním. Nesmíte spojovat, integrovat ani kombinovat software nebo spustitelné soubory softwaru (např E.G., .EXE, .MSI, .ISO nebo .DMG nebo podobné spustitelné soubory zatím neznámé nebo v budoucnu vyvinuté) s nabídkami nebo doplňky k softwaru třetích stran, pokud tak nečiníte podle samostatné výslovné, písemné, v plné míře splněné smlouvy s námi.

Tato smlouva EULA neumožňuje instalaci softwaru na hardwarový oddíl, blade server nebo terminálový server ani v rámci žádné interní sítě nebo virtuální soukromé sítě pro vytvoření, zachování a správu připojení s vaším zařízením, ani na žádný vzdálený nebo cloudový server (souhrnně „virtualizované prostředí“). Nesmíte umožnit přístup k Softwaru, jeho provozování, zobrazování, instalování nebo nahrávání do jiných počítačů prostřednictvím sítě. Pokud chcete software používat ve virtualizovaném prostředí či v síťovém prostředí nebo máte zájem o nákup multilicencí, musíte s námi uzavřít samostatnou licenční smlouvu. Souhlasíte, že pokud software vyžaduje povinnou registraci, aktivaci nebo ověření e-mailem, dokončíte proces a poskytnete nám přesné údaje. Dokud nedokončíte daný proces aktivace a/nebo registrace, nebudete moci software používat.

Můžete mít až pět licencí k softwaru, což by vám umožňovalo instalaci jedné kopie softwaru až na pět zařízení. Jste-li subjektem, který získává nebo umožňuje získání takových licencí k používání softwaru na vašem majetku nebo jeho prostřednictvím, pak výše uvedené omezení počtu licencí platí pro celou vaši organizaci. Pokud potřebujete používat více než pět licencí, musíte si zakoupit podnikovou edici softwaru podle podmínek smlouvy BULA.  Výše uvedené omezení počtu licencí, které můžete získat k softwaru, se nevztahuje na software, pro který nemáme podnikovou edici. Pro účely tohoto ustanovení se pojmem „licence“ rozumí licence předplatného a/nebo trvalá licence.

Pokud jste subjekt, který získává nebo umožňuje získání trvalých licencí nebo licencí OEM pro používání softwaru na svém majetku nebo jeho prostřednictvím a chcete používat nebo umožňujete používání různých (downgradovaných nebo upgradovaných) verzí takového softwaru na svém majetku nebo jeho prostřednictvím, musíte si zakoupit: (a) licenci předplatného k obchodní edici softwaru, je-li k dispozici, podle podmínek smlouvy BULA a/nebo (b) trvalou licenci pro podnikovou edici softwaru, je-li k dispozici, podle podmínek smlouvy BULA spolu se službami údržby a podpory pro daný software v souladu s našimi podmínkami pro poskytování daných služeb. Bez takového nákupu nemůžete používat a nesmíte povolit používání jiných verzí softwaru (než verzí spojených s trvalou licencí a/nebo licencí OEM) na vašem majetku nebo jeho prostřednictvím.

DALŠÍ PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE NA SOFTWARE ZAKOUPENÝ MIMO EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR

Pokud se nacházíte ve státě mimo EHP a chcete si zakoupit licenci k používání softwaru, musíte si software legálně pořídit od našich autorizovaných prodejců nebo v našem autorizovaném obchodě, e-shopu nebo na webových stránkách, které se nacházejí v zemi, kde chcete software používat. V opačném případě nemáte právo software používat.

Pokud se nacházíte v Kambodži, Číně, Indii, Indonésii, Hongkongu, Jižní Koreji, Malajsii, na Filipínách, v Singapuru, na Tchaj-wanu, v Thajsku nebo ve Vietnamu, můžete si software zakoupit pouze v našem autorizovaném obchodě, e-shopu nebo na webových stránkách, které jsou uvedeny v našem aktuálním seznamu autorizovaných prodejců, který naleznete zde:

Indie – https://www.corelindia.co.in/channel-partners_corel

Čína – https://www.corel.com/cn/partner-locator/

Ostatní země – https://www.corel.com/cz/partner-locator/

DALŠÍ PODMÍNKY PLATNÉ PRO UŽIVATELE SOFTWARU WORDPERFECT OFFICE

Berete na vědomí, že produkt může zahrnovat duševní vlastnictví společnosti Microsoft Corporation. Smluvní podmínky, podle kterých společnost Microsoft licencuje své duševní vlastnictví, naleznete na webu společnosti Microsoft Corporation.

DALŠÍ PODMÍNKY PLATNÉ PRO UŽIVATELE KLIPARTŮ, FOTOGRAFIÍ LICENCOVANÝCH PRO KONKRÉTNÍ POUŽITÍ, VIDEOOBSAHU, AUDIOKLIPŮ, PÍSEM A VZOROVÉHO OBSAHU

Náš software může obsahovat nebo zpřístupňovat kliparty, fotografie, videoobsah, audioklipy (souhrnně nazývané „obrázky nebo klipy“), soubory softwarových dat, které při použití ve spojení s příslušným hardwarem a softwarem poskytují návrhy písem (mimo jiné včetně souborů .ttf nebo .otf), nazývané „písmový software“, grafické návrhy vytvořené písmovým softwarem (nazývané „vytvořená písma“) a vzorový obsah, například formuláře, šablony, sady obrázků nebo podobné položky (souhrnně nazývané „vzorový obsah“), které jsou (i) v našem vlastnictví, (ii) podléhají licenci open source a/nebo (iii) jsou licencované třetí stranou. S výjimkou níže uvedených požadavků nebo s výjimkou požadavků stanovených v souvislosti s příslušným obsahem platí, že jako uživatel našeho softwaru můžete volně používat, upravovat a publikovat obrázky a klipy, vytvořená písma nebo vzorový obsah pouze následujícím způsobem: Můžete (i) zahrnout jakékoli obrázky a klipy, vytvořená písma nebo vzorový obsah do své originální práce a publikovat, zobrazovat a distribuovat svou práci na kterémkoli médiu za předpokladu, že do svého díla zahrnete upozornění na autorská práva informující o vašem vlastnictví a našem vlastnictví následujícím způsobem: „Copyright (c) 20___ [vaše jméno], Corel Corporation a poskytovatelé licence. Všechna práva vyhrazena.“; a dále smíte (ii) zhotovit jednu (1) kopii Obrázků a klipů, Písmového softwaru nebo Vzorového obsahu pro záložní či archivační účely. NESMÍTE (i) opakovaně prodávat, sublicencovat nebo jinak zpřístupňovat Obrázky a klipy, Písmový software nebo Vzorový obsah pro použití nebo distribuci samostatně nebo odděleně od produktu nebo webové stránky. Obrázky a klipy nebo vytvořená písma mohou být například použity jako součást návrhu webových stránek, avšak nesmí být zpřístupněny pro stažení samostatně (použití písmového softwaru jako webového písma, využití specifikace CSS3@font-face apod. je výslovně zakázáno) nebo ve formátu navrženém či určeném pro trvalé úložiště nebo opakované použití jinými uživateli, (ii) poskytovat obrázky a klipy nebo písmový software třetím stranám nebo umožňovat použití obrázků a klipů nebo písmového softwaru či vytvořených písem třetími stranami samostatně nebo jako součást jiného produktu; třetí strany však mohou obdržet kopie obrázků a klipů nebo vytvořených písem (včetně digitálních souborů) jako součást díla, (iii) používat obrázky a klipy, písmový software, vytvořená písma nebo vzorový obsah pro jakýkoli jiný účel zakázaný zákonem, (iv) používat jakékoli obrázky a klipy obsahující identifikovatelné jednotlivce nebo subjekty pro komerční účely, kromě jiného způsobem naznačujícím jejich spojení nebo uznávání jakéhokoli produktu nebo služby, (v) pronajímat, najímat, sublicencovat nebo půjčovat obrázky a klipy, písmový software a vytvořená písma či jejich kopie jiné fyzické nebo právnické osobě, (vi) jakýmkoli způsobem upravovat písmový software nebo (vii) používat jakékoli obrázky a klipy, písmový software či vytvořená písma nebo vzorový obsah kromě těch, které jsou výslovně povoleny touto smlouvou EULA.

Bez ohledu na jakákoliv zde uvedená ustanovení písmový software open source lze použít a/nebo opětovně distribuovat v souladu s příslušnými licencemi typu open source.

DODATEČNÉ PODMÍNKY PRO UŽIVATELE PRODUKTŮ WINDVD, ROXIO CREATOR A VIDEOSTUDIO

Berete na vědomí, že použití softwaru jakýmkoli způsobem, který se shoduje se standardem MPEG-2 nebo MPEG-4, je výslovně zakázáno bez licence podle platných patentů v portfoliu patentů MPEG-2 nebo MPEG-4. Tato licence je dostupná od společnosti MPEG LA, L.L.C. (http://www.mpegla.com/main/default.aspx), 6312 S. Fiddlers Green Circle, Suite 400E, Greenwood Village, Colorado, 80111, USA. Berete na vědomí, že software může být licencován na základě licence portfolia patentů VC-1 pro osobní a nekomerční použití spotřebitelem k (1) zakódování videa ve shodě se standardem VC-1 („video VC-1“) a/nebo k (2) dekódování videa VC-1, které bylo zakódováno spotřebitelem v rámci osobní a nekomerční aktivity a/nebo bylo obdrženo od poskytovatele videa s licencí na poskytování videa VC-1. Pro jakékoli jiné použití není licence poskytována ani nesmí být odvozována. Další informace získáte od společnosti MPEG LA, L.L.C. (http://www.mpegla.com/main/default.aspx). Berete na vědomí, že software může být licencován na základě licence portfolia patentů AVC pro osobní a nekomerční použití spotřebitelem (a) k zakódování videa ve shodě se standardem AVC („video AVC“) a/nebo (b) k dekódování videa AVC, které bylo zakódováno spotřebitelem v rámci osobní a nekomerční aktivity a/nebo bylo obdrženo od poskytovatele videa s licencí na poskytování videa AVC. Pro jakékoli jiné použití není licence poskytována ani nesmí být odvozována. Další informace získáte od společnosti MPEG LA, L.L.C. (http://www.mpegla.com/main/default.aspx). Souhlasíte s tím, že software může být licencován podle licence MP3. Dodávka softwaru neznamená přenos licence ani neodvozuje žádné právo na distribuci dat zakódovaných dle standardu MP3 nebo MP3PRO v komerčních ziskových vysílacích systémech, aplikacích s přenosem dat, jiných systémech distribuce obsahu nebo na fyzických médiích. Pro takové použití se vyžaduje samostatná licence. Další informace naleznete na webu licence MP3 (http://mp3licensing.com). Pokud jste software zakoupili jako samostatný maloobchodní produkt, poplatky za výše uvedené licence jsme zaplatili my.

DALŠÍ PODMÍNKY PLATNÉ PRO ROXIO CREATOR

Tento software MŮŽE obsahovat určité materiály a technologie třetích stran, a proto se na jeho používání vztahují následující dodatečná upozornění, omezení, požadavky, zřeknutí se odpovědnosti a omezení odpovědnosti:

(a) kodeky MP3 a MP3Pro. Pokud software obsahuje kodeky nebo technologii MP3 nebo MP3Pro, jeho dodání nepředstavuje licenci ani nezakládá právo na distribuci obsahu vytvořeného pomocí softwaru v systémech vysílání generujících příjmy (pozemní, satelitní, kabelové a/nebo jiné sítě), v aplikacích pro streamování (prostřednictvím internetu, intranetu a/nebo jiných sítí), v jiných systémech distribuce obsahu (aplikace placeného audia nebo audia na vyžádání a podobně) nebo na fyzických médiích (kompaktní disky, digitální univerzální disky, polovodičové čipy, pevné disky, paměťové karty a podobně). Pro takové použití může být vyžadována samostatná licence. Další informace najdete na webu http://mp3licensing.com.

(b) sada SDK formátu Windows Media. Poskytovatelé obsahu mohou používat technologii správy digitálních práv společnosti Microsoft pro Windows Media distribuovanou se softwarem („WM-DRM“) k ochraně integrity svého obsahu („zabezpečený obsah“), aby nedošlo ke zneužití duševního vlastnictví, včetně autorských práv k tomuto obsahu. Části softwaru a další aplikace třetích stran mohou k přehrávání zabezpečeného obsahu používat WM-DRM („software WM-DRM“). Pokud je bezpečnost softwaru WM-DRM narušena, mohou vlastníci zabezpečeného obsahu („vlastníci zabezpečeného obsahu“) požádat společnost Microsoft o odvolání práva softwaru WM-DRM kopírovat, zobrazovat a/nebo přehrávat zabezpečený obsah. Odvolání práva nemá vliv na schopnost softwaru WM-DRM přehrávat nezabezpečený obsah. Seznam odvolaného softwaru WM-DRM je do vašeho počítače odeslán vždy, když si z internetu stáhnete licenci na zabezpečený obsah. Společnost Microsoft může také v souvislosti s takovou licencí do vašeho počítače stáhnout seznamy odvolání jménem vlastníků zabezpečeného obsahu. Vlastníci zabezpečeného obsahu mohou také požadovat, abyste před přístupem k jejich obsahu upgradovali některé součásti WM-DRM distribuované se softwarem („upgrade WM-DRM“). Při pokusu o přehrání takového obsahu vás software WM-DRM společnosti Microsoft upozorní, že je vyžadován upgrade WM-DRM, a před stažením upgradu WM-DRM vás požádá o souhlas. Software WM-DRM, který není od společnosti Microsoft, může dělat totéž. Pokud upgrade odmítnete, nebudete mít přístup k obsahu, který vyžaduje upgrade WM-DRM; nicméně budete mít stále přístup k nezabezpečenému obsahu a zabezpečenému obsahu, který nevyžaduje upgrade. Funkce WM-DRM, které mají přístup k internetu, jako je získávání nových licencí a/nebo provedení požadovaného upgradu WM-DRM, lze vypnout. Pokud jsou tyto funkce vypnuty, budete moci přehrávat zabezpečený obsah, pokud již máte v počítači uloženou platnou licenci na takový obsah.

(c) MPEG-2. Software může být licencován v rámci licence na portfolio patentů MPEG-2, kterou nabízí společnost MPEG LA. Jakékoli jiné použití softwaru než pro osobní potřebu spotřebitele způsobem, který je v souladu se standardem MPEG-2 pro kódování videoinformací pro balená média, je výslovně zakázáno bez licence podle příslušných patentů z patentového portfolia MPEG-2, kterou lze získat od společnosti MPEG LA, 250 Steele Street, Suite 300, Denver, Colorado 80206.

(d) VC-1. Software může být licencován v rámci licence patentového portfolia VC-1 pro osobní a nekomerční použití spotřebitelem za účelem (i) kódování videa v souladu se standardem VC-1 („video VC-1“) a/nebo (ii) dekódování videa VC-1, které bylo zakódováno spotřebitelem zapojeným do osobní a nekomerční činnosti a/nebo bylo získáno od poskytovatele videa s licencí k poskytování videa VC-1. Pro jakékoli jiné použití není licence poskytována ani nesmí být odvozována. Další informace získáte od společnosti MPEG LA, LLC. Viz HTTP://www.mpegla.com.

(e) AVC. Software může být licencován v rámci licence patentového portfolia AVC pro osobní a nekomerční použití spotřebitelem za účelem (i) kódování videa v souladu se standardem AVC („video AVC“) a/nebo (ii) dekódování videa AVC, které bylo zakódováno spotřebitelem zapojeným do osobní a nekomerční činnosti a/nebo bylo získáno od poskytovatele videa s licencí k poskytování videa AVC. Pro jakékoli jiné použití není licence poskytována ani nesmí být odvozována. Další informace získáte od společnosti MPEG LA, LLC. Viz HTTP://www.mpegla.com.

(f) MPEG-4. Software může být licencován v rámci licence na portfolio patentů MPEG-4, kterou nabízí společnost MPEG LA. POUŽÍVÁNÍ TOHOTO PRODUKTU ZPŮSOBEM, KTERÝ ODPOVÍDÁ VIZUÁLNÍMU STANDARDU MPEG-4, JE ZAKÁZÁNO, S VÝJIMKOU POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBITELEM PŘI OSOBNÍCH A NEKOMERČNÍCH AKTIVITÁCH.

(g) Používání klipartových obrázků, fotografických objektů a fotografických obrázků. V souladu s níže uvedenými omezeními můžete veškeré klipartové a fotografické obrázky licencované od třetích stran („obrázky“) začlenit do svého vlastního originálního díla a publikovat, zobrazovat a distribuovat své dílo prostřednictvím jakéhokoli média. Obrázky však nesmíte dále prodávat, sublicencovat nebo jinak zpřístupňovat pro použití nebo distribuci samostatně nebo odděleně od produktu nebo webové stránky. Obrázky mohou být například použity jako součást designu webových stránek, ale nesmí být zpřístupněny ke stažení samostatně nebo ve formátu určeném k trvalému uložení nebo opakovanému použití jinými osobami. Podobně mohou být klientům poskytnuty kopie obrázků (včetně digitálních souborů) jako nedílná součást pracovního produktu, ale nesmí jim být poskytnuty obrázky ani povoleno používat obrázky samostatně nebo jako součást jiného produktu. V souladu s níže uvedenými omezeními můžete rovněž pořídit jednu (1) kopii obrázků pro účely zálohování nebo archivace. Nesmíte vytvářet obscénní, hanlivá nebo jinak nezákonná díla s použitím obrázků ani používat obrázky k jakémukoli jinému účelu, který je zakázán zákonem. Obrázky ani jejich části nesmíte používat ani povolit jejich používání jako ochranné známky nebo značky služeb ani si k nim nebo k jejich částem nárokovat jakákoli vlastnická práva. Obrázky nesmíte používat v elektronickém formátu, online nebo v multimediálních aplikacích, pokud nejsou začleněny pouze pro účely zobrazování a není uděleno žádné povolení ke stažení nebo uložení obrázků z jakéhokoli důvodu. Obrázky ani jejich kopie nesmíte pronajímat, půjčovat, sublicencovat ani půjčovat jiným fyzickým nebo právnickým osobám. Smíte však převést veškerá svá práva vyplývající z této licence k použití obrázků na jinou fyzickou nebo právnickou osobu za předpokladu, že (i) převedete obrázky a tuto licenci, včetně všech kopií (s výjimkou kopií zahrnutých do vašeho díla způsobem povoleným touto smlouvou), na tuto fyzickou či právnickou osobu, (ii) neponecháte si žádné kopie, včetně kopií uložených v počítači nebo jiném úložném zařízení, a (iii) přijímající strana souhlasí s tím, že bude vázána podmínkami této smlouvy. Žádné obrázky nesmíte používat jinak, než jak je výslovně povoleno touto licencí. Obrázky týkající se identifikovatelných osob, produktů nebo subjektů nesmíte používat způsobem, který by naznačoval jejich spojení s jakýmkoli produktem nebo službou nebo jejich podporu, ledaže byste zřetelně vytiskli prohlášení, které uvádí, že v případě osoby nebo rozpoznatelného produktu jsou osoba/produkt použity pouze pro ilustrační účely.

(h) kodér LAME MP3. Software může používat knihovnu kodéru LAME MP3 pod licencí GNU Lesser General Public License. Pokud se jedná o tento případ, kopii této licence najdete v instalační složce produktu. Do tří (3) let od zakoupení softwaru si můžete vyžádat kopii zdrojového kódu knihovny kodéru LAME MP3 od zákaznické podpory společnosti Corel. Za distribuci kódu vám bude účtován poplatek.

(i) databáze/data Gracenote. Software může obsahovat software od společnosti Gracenote, Inc. se sídlem v Emeryville v Kalifornii („Gracenote“). Software od společnosti Gracenote („klient Gracenote“) umožňuje softwaru provádět online identifikaci disků a získávat informace týkající se hudby, včetně informací o názvu, interpretovi, skladbě a titulu („data Gracenote“) z online serverů („servery Gracenote“), a provádět další funkce. Data Gracenote smíte používat pouze prostřednictvím určených funkcí softwaru pro koncové uživatele.

Souhlasíte s tím, že budete používat data Gracenote, klienta Gracenote a servery Gracenote pouze pro své osobní nekomerční použití. Souhlasíte s tím, že nepostoupíte, nezkopírujete, nepřevedete ani nepředáte klienta Gracenote ani jakákoli data Gracenote žádné třetí straně. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE NEBUDETE POUŽÍVAT ANI ZNEUŽÍVAT DATA GRACENOTE, KLIENTA GRACENOTE ANI SERVERY GRACENOTE, S VÝJIMKOU PŘÍPADŮ VÝSLOVNĚ POVOLENÝCH V TOMTO DOKUMENTU.

Souhlasíte s tím, že vaše nevýhradní licence na používání dat Gracenote, klienta Gracenote a serverů Gracenote zanikne, pokud tato omezení porušíte. Pokud vaše licence skončí, souhlasíte s tím, že přestanete používat data Gracenote, klienta Gracenote a servery Gracenote. Společnost Gracenote si vyhrazuje veškerá práva k datům Gracenote, klientovi Gracenote a serverům Gracenote, včetně všech vlastnických práv. Souhlasíte s tím, že společnost Gracenote může vlastním jménem vymáhat svá práva podle této smlouvy přímo proti vám.

Služba Gracenote používá jedinečný identifikátor ke sledování dotazů pro statistické účely. Účelem tohoto náhodně přiřazeného číselného identifikátoru je umožnit službě Gracenote počítat dotazy, aniž by věděla cokoli o tom, kdo jste. Další informace naleznete na webové stránce se zásadami ochrany osobních údajů služby Gracenote.

Používáním softwaru vyjadřujete souhlas s tím, že software Gracenote může společnosti Gracenote odesílat signaturu vlny. Signatura vlny je destilací informací o zvukových vlnách v samotné hudbě a pomáhá službě Gracenote identifikovat informace o interpretovi a názvu digitálních hudebních souborů. Signatura vlny neobsahuje žádné informace o vás nebo vašem počítači a výpočet signatury vlny by neměl mít žádný znatelný vliv na výkon vašeho počítače. Další informace naleznete na stránce s často kladenými dotazy (FAQ) a v zásadách ochrany osobních údajů služby Gracenote.

Klient Gracenote a všechny položky dat Gracenote jsou vám licencovány „TAK, JAK JSOU“. Společnost Gracenote neposkytuje žádné výslovné ani předpokládané záruky ohledně přesnosti jakýchkoli dat Gracenote ze serverů Gracenote. Společnost Gracenote si vyhrazuje právo odstranit data ze serverů Gracenote nebo změnit kategorie dat z jakéhokoli důvodu, který společnost Gracenote považuje za dostatečný. Společnost Gracenote neposkytuje žádnou záruku, že klient Gracenote nebo servery Gracenote neobsahují chyby nebo že jejich fungování bude nepřerušované. Společnost Gracenote není povinna poskytovat vám žádné nové rozšířené nebo dodatečné typy nebo kategorie dat, které se v budoucnu rozhodne poskytovat, a může kdykoli přestat poskytovat své online služby.

SPOLEČNOST GRACENOTE SE ZŘÍKÁ VEŠKERÝCH VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, MIMO JINÉ VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, TITULU A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV. SPOLEČNOST GRACENOTE NEZARUČUJE VÝSLEDKY, KTERÝCH DOSÁHNETE PŘI POUŽÍVÁNÍ KLIENTA GRACENOTE NEBO SERVERU GRACENOTE CDDB. SPOLEČNOST GRACENOTE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEODPOVÍDÁ ZA NÁSLEDNÉ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY ANI ZA UŠLÝ ZISK NEBO UŠLÉ PŘÍJMY.

B. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO MINDMANAGER:

POUŽITÍ

Tyto zvláštní podmínky se vztahují na jakoukoli verzi softwaru, kterou zpřístupňujeme pod značkou „MindManager“, s výjimkou verze softwaru s názvem „MindManager Enterprise“, na jakékoli platformě a/nebo v jakémkoli operačním systému.

DEFINICE

Není-li uvedeno jinak nebo nevyžaduje-li to kontext, mají následující termíny pouze pro účely tohoto oddílu B níže uvedený význam. Veškeré nedefinované termíny, které se zde vyskytují, mají význam, který je jim přiřazen ve všeobecných podmínkách.  

„Provozní cloudové funkce“ znamenají náš virtualizovaný fond zdrojů, funkcí, provozních funkcí, úložišť, databází, sítí, softwaru, analýz a informací poskytovaných prostřednictvím internetu, které se můžeme čas od času rozhodnout poskytnout pro nabídku SaaS, mimo jiné včetně následujících nástrojů a aplikací: MindManager Publishing, MindManager Snap, MindManager Co-editing, MindManager Zapier Service, MindManager User Account Management, mobilní aplikace MindManager Go a MindManager pro Teams. 

„Dokumentace“ označuje dokumentaci, kterou vám obecně poskytujeme k softwaru, v námi čas od času revidovaném znění, a která může zahrnovat příručky pro koncové uživatele, návody k obsluze, instalační příručky, poznámky k vydání a soubory online nápovědy týkající se používání softwaru. Dokumentaci přiloženou k softwaru můžete používat a kopírovat pouze pro referenční účely v souvislosti s povoleným používáním softwaru.

Termín „licenční certifikát“ má stejný význam jako v definicích v obecných podmínkách této smlouvy EULA.

„Doba platnosti licence“ znamená dobu platnosti licence předplatného nebo trvalé licence. 

„MindManager pro Teams“ znamená rozhraní softwaru a jeho dostupnost v cloudu prostřednictvím nejnovější edice aplikace Microsoft Teams.

„Mobilní aplikace MindManager G“ znamená aplikaci softwaru pro smartphony a tablety a funkce, které zpřístupňujeme prostřednictvím cloudu. 

„Doba platnosti trvalé licence“ znamená výchozí dobu platnosti trvalé licence pro určení doby platnosti licence, pokud si kupujete trvalou licenci, jak je uvedeno v příslušném licenčním certifikátu.

„Upgrady produktů“, „aktualizace produktů“ a „opravy“ jsou definovány v zásadách údržby a vydání produktů Corel na adrese https://www.mindmanager.com/cz/support/product-releases-and-maintenance-policy nebo na jiném nástupnickém webu. 

„Nabídka SaaS“ znamená přístup k softwaru a dokumentaci nebo jejich používání hostované u nás a poskytované jako nabídka softwaru jako služby prostřednictvím cloudového internetu. 

„Instalace softwaru“ znamená (a) instalaci softwaru na stolní a přenosné počítače (včetně operačních instancí a serverů) nebo (b) spuštění softwaru z našich autorizovaných online zdrojů prostřednictvím instalací v prohlížeči. 

„Licence předplatného“ znamená licenci, která vám umožňuje používat instalace softwaru a/nebo nabídku SaaS v souladu se zvláštními podmínkami této smlouvy EULA a jak je uvedeno v licenčním certifikátu (bez ohledu na definici licence předplatného v obecných podmínkách této smlouvy EULA) po dobu platnosti licence předplatného.

„Doba platnosti předplatného“ znamená dobu platnosti licence předplatného, která začíná okamžikem, kdy vám doručíme software, pokud není v příslušném licenčním certifikátu dohodnuto a definováno jiné datum začátku doby platnosti, a pokračuje až do data vypršení platnosti uvedeného v příslušném licenčním certifikátu.

„Podporované prostředí“ znamená námi podporovaná prostředí pro software, která jsou aktuálně uvedena na adrese http://mindmanager.com/support/product-resources/system-reqs nebo jiném nástupnickém webu.

„Uživatelské údaje“ znamenají přístupová a uživatelská oprávnění, která si vytvoříte při registraci účtu u nás (jak je uvedeno v oddíle LICENČNÍ METRIKY níže) pro přístup k dokumentaci, instalaci softwaru a/nebo nabídce SaaS a jejich používání v souladu s touto smlouvou EULA, což zahrnuje vaše osobní identifikační údaje, mimo jiné včetně vaší e-mailové adresy.

LICENČNÍ PRÁVA 

Na základě vašeho přijetí a dodržování podmínek této smlouvy EULA a platby příslušných poplatků pro každou licenci podle licenčních metrik uvedených níže vám tímto udělujeme omezené, nevýlučné, nesublicencovatelné, nepřenosné (není-li v obecných podmínkách uvedeno jinak), odvolatelné právo k používání softwaru v podporovaných prostředích podle popisu v dokumentaci po dobu platnosti vaší trvalé licence nebo licence předplatného v souladu s obecnými a zvláštními podmínkami této smlouvy EULA pouze za vašimi soukromými, osobními, individuálními pracovními a nekomerčními účely.

LICENČNÍ METRIKY

Instalace softwaru. Za zde uvedených podmínek a podmínek uvedených v licenčním certifikátu vám licence poskytuje během doby platnosti licence právo na: 

 1. instalaci softwaru na jednom stolním počítači nebo notebooku, 
 2. spouštění softwaru z našich autorizovaných online zdrojů prostřednictvím instalace v prohlížeči na jednom stolním počítači nebo notebooku.  

Instalace softwaru jsou k dispozici v rámci trvalých licencí a licencí předplatného. 

Nabídky SaaS. Abyste mohli uplatnit licenci na nabídku SaaS, jak je zde uvedeno, musíte:

 1. zakoupit specifické licence předplatného pro nabídky SaaS ve vašem licenčním certifikátu a 
 2. souhlasit s podmínkami účtu a služeb, které jsou k dispozici na adrese https://www.mindmanager.com/cz/company/legal/ nebo jiném nástupnickém webu („podmínky“) a na které je tímto v této smlouvě EULA začleněn odkaz.

Nabídky SaaS jsou k dispozici pouze v rámci licence předplatného.

Pokud některá ustanovení této smlouvy EULA nejsou v souladu s ustanoveními podmínek nebo jsou s nimi v rozporu, podmínky mají výhradně s ohledem na nabídky SaaS přednost a nahrazují ustanovení této smlouvy EULA. 

Zakoupením licence k nabídku SaaS v souladu s touto smlouvou EULA získáte přístup k provozním cloudovým funkcím softwaru a budete je moci používat. Souhlasíte s tím, že si u nás zaregistrujete účet nabídky SaaS v souladu se specifikacemi uvedenými v licenčním certifikátu, specifikacemi podporovaného prostředí a v souladu s podmínkami, abyste získali přístup k nabídce SaaS a mohli ji používat. Po takové registraci obdržíte své uživatelské údaje, které vám umožní používat nabídku SaaS a její provozní cloudové funkce, jak je dále uvedeno.

Uživatelské údaje můžete použít k přístupu a používání:

 1. nabídky SaaS prostřednictvím MindManager for Teams, mobilní aplikace MindManager Go na maximálně dvou smartphonech a/nebo tabletech a instalace softwaru současně,
 2. mobilní aplikace MindManager Go na maximálně dvou smartphonech a/nebo tabletech a instalace softwaru současně a 
 3. mobilní aplikace MindManager Go na maximálně dvou smartphonech a/nebo tabletech současně. 

Jste povinni vždy chránit své údaje a heslo k účtu nabídky SaaS a zařízení, která používáte k přístupu k nabídce SaaS a účtu nabídky SaaS, před jakýmkoli neoprávněným použitím.  Jste výhradně odpovědní za vytvoření záložních souborů všech dat, ke kterým máte přístup nebo která používáte prostřednictvím nabídky SaaS, a dále souhlasíte s tím, že neneseme odpovědnost za žádné škody související se ztrátou, poškozením nebo zničením dat.

Vaše používání nabídky SaaS podléhá následujícím omezením a restrikcím (společně, a nikoli namísto případných dalších omezení a restrikcí uvedených v této smlouvě EULA). Souhlasíte, že nebudete:

 1. používat nabídku SaaS způsobem, který porušuje platné zákony nebo předpisy,
 2. šířit viry nebo jiný škodlivý počítačový kód prostřednictvím nabídky SaaS,
 3. dopouštět se jakéhokoli jednání, které narušuje nabídku SaaS nebo jí brání,
 4. provádět „screen scraping“, „database scraping“, „data mining“ nebo jakoukoli jinou činnost s cílem získat seznamy uživatelů nebo jiné informace z nabídky SaaS nebo využívat webové „boty“ nebo podobné metody shromažďování nebo extrakce dat nebo
 5. používat nabídku SaaS k účelům, ke kterým není určena, například k rozesílání nevyžádané reklamy (SPAM). 

Váš přístup k nabídce SaaS můžeme pozastavit, pokud se dle vlastního uvážení budeme domnívat, že:

 1. existuje riziko ohrožení bezpečnosti nebo soukromí vašeho účtu (nebo bezpečnosti či soukromí účtu jiného zákazníka), 
 2. existuje riziko ohrožení bezpečnosti nebo integrity naší sítě nebo nabídky SaaS nebo 
 3. takové pozastavení je nutné k ochraně práv, majetku nebo bezpečnosti společnosti Corel, jejích uživatelů nebo veřejnosti nebo je vyžadováno právními předpisy.

Doba platnosti licence. Není-li uvedeno jinak v licenčním certifikátu:

Zakoupená trvalá licence vám umožňuje používat instalace softwaru po neomezenou dobu, pokud nebude vaše trvalá licence z jakéhokoli důvodu pozastavena nebo ukončena.

Počáteční doba platnosti předplatného je jeden rok od data vašeho zakoupení licence předplatného a automaticky se prodlužuje v souladu s níže uvedeným oddílem Automatické obnovení. 

Pokud nám oznámíte, že si nepřejete obnovit licenci předplatného, můžete software používat až do konce doby platnosti předplatného.

Po ukončení platnosti vaší trvalé licence nebo ukončení či vypršení platnosti vaší licence předplatného musíte přestat používat instalace softwaru a/nebo nabídku SaaS a software odstranit a/nebo zničit. Vyhrazujeme si právo požadovat potvrzení o odstranění a/nebo zničení softwaru.

Kopie, zálohy a archivy. Software můžete kopírovat ve strojově čitelné podobě pouze pro účely zálohování nebo archivace. Obrázky, kliparty, animace, zvuky, hudbu, tvary, videoklipy a šablony dodané se softwarem a určené pro takové použití můžete kopírovat a používat výhradně v mapách, které vytváříte nebo upravujete. 

Obsah. Váš uživatelský obsah musí být v souladu s příslušnými právními předpisy a odpovídat našim standardům obsahu na adrese: https://www.mindmanager.com/content-standards nebo jiném nástupnickém webu, které jsou tímto začleněny odkazem.

OMEZENÍ LICENCE

Tato smlouva EULA neumožňuje instalaci softwaru na hardwarový oddíl, blade server nebo terminálový server ani v rámci žádné interní sítě nebo virtuální soukromé sítě pro vytvoření, zachování a správu připojení s vaším zařízením, ani na žádný vzdálený nebo cloudový server (souhrnně „virtualizované prostředí“). Nesmíte umožnit přístup k Softwaru, jeho provozování, zobrazování, instalování nebo nahrávání do jiných počítačů prostřednictvím sítě. Pokud chcete software používat ve virtualizovaném prostředí či v síťovém prostředí nebo máte zájem o nákup multilicencí, musíte s námi uzavřít samostatnou licenční smlouvu. Souhlasíte, že pokud software vyžaduje povinnou registraci, aktivaci nebo ověření e-mailem, dokončíte proces a poskytnete nám přesné údaje. Vaše technická schopnost používat software je pozastavena, dokud nebude dokončen proces aktivace a/nebo registrace. 

Můžete mít až 5 licencí k softwaru. Jste-li subjektem, který získává nebo umožňuje získání takových licencí k používání softwaru na vašem majetku nebo jeho prostřednictvím, pak výše uvedené omezení počtu licencí platí pro celou vaši organizaci. Pokud potřebujete používat více než pět licencí, musíte si zakoupit licenci k ekvivalentní edici nebo podnikovou edici softwaru, pokud je k dispozici, podle podmínek smlouvy BULA. Výše uvedené omezení počtu licencí, které můžete získat k softwaru, se nevztahuje na software, pro který nemáme ekvivalentní edici nebo podnikovou edici podle podmínek smlouvy BULA. Pro účely tohoto ustanovení se pojmem „licence“ rozumí licence předplatného a/nebo trvalá licence.

AUTOMATICKÉ OBNOVENÍ

Doba platnosti licence předplatného se automaticky obnovuje každý rok na dobu jednoho roku a toto obnovení vám bude účtováno nebo fakturováno, pokud nám alespoň 30 dní před datem obnovení neoznámíte, že si obnovení nepřejete. Poplatky za obnovení doby platnosti předplatného můžeme změnit po zveřejnění písemného oznámení o takové změně (změnách) 30 dní předem na našich webových stránkách https://www.mindmanager.com nebo na jiném nástupnickém webu a/nebo zasláním takového oznámení na váš e-mail; za předpokladu, že zvýšení poplatků zaznamenané během doby platnosti předplatného vstoupí v platnost až po začátku další obnovené doby platnosti předplatného. Platba musí být provedena včas, aby nedošlo k přerušení doby platnosti předplatného a případných služeb podpory, jak je uvedeno v oddíle UPGRADE, AKTUALIZACE A OPRAVY PRODUKTU níže. 

UPGRADE, AKTUALIZACE A OPRAVY PRODUKTU 

Licence předplatného k softwaru vás opravňuje k bezplatným upgradům produktu a aktualizacím produktu. Trvalá licence k softwaru vás opravňuje k bezplatné získávání oprav po dobu prvních dvanácti měsíců doby platnosti trvalé licence. Trvalá licence vás neopravňuje k bezplatnému získávání upgradů produktu nebo aktualizací produktu. Není-li v okamžiku stažení nebo poskytnutí stanoveno jinak, doplňkový softwarový kód nebo související materiály, které vám poskytneme v rámci placených nebo jiných služeb podpory, se považují za součást softwaru a vztahují se na ně ustanovení této smlouvy EULA. Veškeré technické informace, které nám poskytnete, můžeme bez omezení použít pro jakékoli obchodní účely, včetně podpory a vývoje produktů. 

Jakýkoli upgrade, který od nás obdržíte a nainstalujete, spustíte nebo použijete v souvislosti s dřívější verzí softwaru: (i) automaticky zruší a ukončí vaši předchozí smlouvu, prostřednictvím které jste od nás získali licenci k dřívější verzi softwaru, a (ii) způsobí, že tato smlouva EULA nahradí danou smlouvu pro verzi softwaru, ze které jste provedli upgrade. Po takovém upgradu již nesmíte používat starší verzi softwaru, pokud není v licenčním certifikátu nebo jiné smlouvě o službách pro software uzavřené mezi námi a vámi uvedeno jinak. Vyhrazujeme si právo požadovat potvrzení o zničení a/nebo odstranění dané starší verze.

SOUČINNOST SOFTWARU A ZABEZPEČENÍ SDÍLENÉHO OBSAHU

Součinnost s jiným naším softwarem. Software je součinný s dalšími produkty a softwarem, které poskytujeme. Používání jakýchkoli jiných produktů a softwaru podléhá našim zvláštním podmínkám platným pro daný produkt. Součinnost může vyžadovat, abyste používali nejaktuálnější verzi softwaru a dalších produktů, se kterými spolupracuje.

Zabezpečení sdíleného obsahu. Berete na vědomí, že sdílení obsahu pomocí funkce softwaru „Sdílet“ není určeno k bezpečnému přenosu obsahu. Používání této funkce může způsobit, že sdílený obsah bude veřejný, protože umožní přístup k obsahu hostovanému na našich serverech jiným osobám, které mohou následně poskytnout přístup k obsahu dalším třetím stranám. Používáním této funkce v rámci softwaru přebíráte riziko, že takto sdílený obsah mohou objevit třetí strany, kterým jste nezamýšleli obsah zobrazovat. Funkce softwaru „Sdílet“ není určena pro materiály, které jsou vysoce důvěrné povahy.

MATERIÁLY, WEBY A ZDROJE TŘETÍCH STRAN 

Zdroje třetích stran. Software může zobrazovat, obsahovat nebo zpřístupňovat obsah, data, informace, aplikace nebo materiály poskytované třetími stranami („materiály třetích stran“) nebo poskytovat odkazy na weby nebo zdroje třetích stran (např. MapsForThat.com, Twitter, LinkedIn, Google a Evernote) nebo obsahovat funkce určené k součinnosti s nimi. Používáním softwaru berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nejsme odpovědní za zkoumání nebo hodnocení obsahu, přesnosti, úplnosti, aktuálnosti, platnosti, dodržování autorských práv, zákonnosti, slušnosti, kvality nebo jakéhokoli jiného aspektu takových materiálů, webů nebo zdrojů třetích stran nebo dostupnost takových webů nebo zdrojů. Nezaručujeme ani neschvalujeme a nepřebíráme a nebudeme mít vůči vám ani jiné osobě odpovědnost za materiály, weby nebo zdroje třetích stran ani za žádné jiné materiály, produkty nebo služby třetích stran. Materiály třetích stran a odkazy na jiné weby nebo zdroje a součinnost s nimi jsou poskytovány pouze pro vaše pohodlí. Chcete-li používat weby nebo zdroje třetích stran nebo funkce určené k součinnosti s weby nebo zdroji třetích stran, může být nutné získat přístup k těmto webům nebo zdrojům od jejich poskytovatelů a vaše používání těchto webů nebo zdrojů podléhá podmínkám těchto webů nebo zdrojů nebo jejich poskytovatelů. Pokud takový poskytovatel přestane zpřístupňovat své externí weby nebo zdroje pro součinnost s odpovídajícími funkcemi softwaru, můžeme přestat poskytovat tyto funkce softwaru, aniž byste měli nárok na jakoukoli náhradu, kredit nebo jinou kompenzaci. 

Žádná další odpovědnost za služby a materiály třetích stran. Obsah, data, informace, aplikace nebo materiály poskytované třetími stranami („služby třetích stran“) a materiály třetích stran, které mohou být přístupné ze softwaru, zobrazeny v něm nebo na které z něj lze odkazovat, nejsou dostupné ve všech jazycích nebo ve všech zemích. Neprohlašujeme, že tyto služby třetích stran a materiály třetích stran jsou vhodné nebo dostupné pro použití v jakékoli lokalitě. V rozsahu, v jakém se rozhodnete přistupovat k takovým službám třetích stran nebo materiálům třetích stran, tak činíte z vlastní iniciativy a jste odpovědní za dodržování příslušných právních předpisů, mimo jiné včetně příslušných místních právních předpisů. My a naši poskytovatelé licencí si vyhrazujeme právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit, pozastavit, odstranit nebo zakázat přístup ke službám třetích stran nebo materiálům třetích stran. V žádném případě neneseme odpovědnost za znemožnění přístupu k daným službám třetích stran nebo materiálům třetích stran nebo jejich odstranění. Můžeme také omezit používání nebo přístup k určitým službám třetích stran nebo materiálům třetích stran, a to v jakémkoli případě a bez předchozího upozornění nebo odpovědnosti.

C. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE WINZIP STANDARD, WINZIP PRO, WINZIP MAC EDITION, SYSTEM UTILITIES SUITE, REGISTRY OPTIMIZER, DRIVER UPDATE, WINZIP PDF PRO, WINZIP COURIER, WINZIP SELF EXTRACTOR A ZIPSHARE

POUŽITÍ

Zvláštní podmínky podle tohoto oddílu C se vztahují na verze softwaru, které zpřístupníme pod výše uvedenými značkami na jakékoli platformě a/nebo pro jakýkoli operační systém.

LICENČNÍ PRÁVA

Na základě vašeho přijetí a dodržování podmínek této smlouvy EULA a platby příslušných poplatků pro každou licenci podle licenčních metrik uvedených níže vám tímto udělujeme omezené, nevýlučné, nesublicencovatelné, nepřenosné (není-li v obecných podmínkách uvedeno jinak), odvolatelné právo k používání softwaru v podporovaných prostředích podle popisu v dokumentaci po dobu platnosti vaší trvalé licence nebo licence předplatného v souladu s obecnými a zvláštními podmínkami této smlouvy EULA pouze za vašimi soukromými, osobními, individuálními pracovními a nekomerčními účely. Pro účely výše uvedeného udělení termín „podporovaná prostředí“ znamená námi podporovaná prostředí pro software, která jsou aktuálně uvedena v dokumentaci k softwaru a/nebo dále uvedena v produktové části pro jednotlivé softwary uvedené v tomto oddíle C na webu https://www.winzip.com/en/ nebo nástupnických webech.

LICENČNÍ METRIKY

Licence předplatného nebo trvalá licence vám umožňují stáhnout a nainstalovat jednu originální kopii softwaru až na tři počítačová zařízení nebo elektronická zařízení („zařízení“), která máte pod kontrolou nebo v držení. Software nemůžete znovu nainstalovat na třetí zařízení, pokud: (a) neselže původní zařízení a (b) software není zcela odstraněn z původního zařízení. Pokud jsou vyžadovány autorizační kódy, budete možná muset kontaktovat náš zákaznický servis a požádat o schválení opětovné instalace softwaru na nové zařízení a prokázat nám, že jste software odinstalovali z nefunkčního původního zařízení.   Pokud jste získali licenci k používání neprodejní verze softwaru („NFR“) nesmíte tuto verzi softwaru NFR instalovat, znovu instalovat ani používat na jiném zařízení.

VERZE OEM

Pokud nejste uživatelem z EHP a získali jste licenci OEM k používání verze softwaru, která je dodávána se zařízením OEM třetích stran („verze OEM“), pak nesmíte tuto verzi OEM instalovat, znovu instalovat ani používat na jiném zařízení než na zařízení OEM. Bez ohledu na to, zda je v obecných podmínkách této smlouvy EULA nebo v těchto zvláštních podmínkách uvedeno jinak, pokud používáte pouze verzi OEM, pak: (a) Nemáte nárok na žádné aktualizace, upgrady ani služby podpory a (b) vaše používání této verze OEM je vázáno na produkt OEM a končí, jakmile produkt OEM přestane fungovat.

Pokud se kdykoli rozhodnete svou verzi OEM prodat, můžete tak učinit pouze v souladu s ustanovením o postoupení a převodu podle obecných podmínek.

Jste-li uživatel z EHP, který si zakoupil balíček, pak smíte nainstalovat, znovu nainstalovat nebo používat verzi OEM na jiném zařízení, než je zařízení OEM, pouze po odpojení, odinstalování a úplném odstranění této verze OEM ze zařízení OEM. Pokud jste uživatel z EHP, který si zakoupil verzi OEM jako samostatný produkt odděleně od zařízení OEM v souladu s ustanovením o postoupení a převodu v obecných podmínkách, pak bez ohledu na to, zda je v tomto oddíle uvedeno jinak, můžete tuto verzi OEM nainstalovat a používat maximálně na jednom zařízení.

SOFTWARE SE ZNAČKOU ZIPSHARE

Výše uvedené ustanovení v oddíle Licenční metrika se nevztahuje na software se značkou ZipShare. K našim funkcím cloud computingu pro ZipShare SaaS můžete přistupovat a používat je současně z více zařízení pomocí: (a) bezplatné licence k softwaru se značkou ZipShare nebo (b) licence předplatného k softwaru ZipShare Pro. Chcete-li používat některou z těchto licencí, musíte si u nás zaregistrovat účet v souladu s obecnými podmínkami této smlouvy EULA. Vaše licence k používání softwaru se značkou Zipshare, jak je uvedeno v tomto dokumentu, podléhá omezením uvedeným na následující webové stránce https://zipshare.com/aboutus#faq nebo jiném nástupnickém webu („web ZipShare“).

Pro účely tohoto oddílu termín: 

 1. „Funkce cloud computingu“ znamená náš virtualizovaný fond zdrojů, funkcí, provozních funkcí, úložišť, databází, sítí, softwaru, analýz a informací doručitelný přes internet pro poskytování služby ZipShare SaaS,    
 2. „software se značkou ZipShare“ znamená software pod značkou „ZipShare“ nebo pod značkou „ZipShare Pro“, jak je uvedeno na webu ZipShare, a
 3. „ZipShare SaaS“ znamená přístup k softwaru a dokumentaci nebo jejich používání hostované u nás a poskytované jako nabídka softwaru jako služby prostřednictvím cloudového internetu. 

Vaše používání softwaru se značkou ZipShare a ZipShare SaaS podléhá následujícím omezením a restrikcím (společně, a nikoli namísto případných dalších omezení a restrikcí uvedených v této smlouvě EULA). Souhlasíte, že nebudete: 

 1. používat ZipShare SaaS způsobem, který porušuje platné zákony nebo předpisy,
 2. šířit viry nebo jiný škodlivý počítačový kód prostřednictvím ZipShare SaaS, 
 3. dopouštět se jakéhokoli jednání, které narušuje ZipShare SaaS nebo mu brání,
 4. provádět „screen scraping“, „database scraping“, „data mining“ nebo jakoukoli jinou činnost s cílem získat seznamy uživatelů nebo jiné informace ze ZipShare SaaS nebo využívat webové „boty“ nebo podobné metody shromažďování nebo extrakce dat nebo 
 5. používat ZipShare SaaS k účelům, ke kterým není určen, například k rozesílání nevyžádané reklamy (SPAM).

Váš přístup k softwaru se značkou ZipShare nebo ZipShare SaaS můžeme pozastavit, pokud se dle vlastního uvážení budeme domnívat, že:

 1. existuje riziko ohrožení bezpečnosti nebo soukromí vašeho účtu (nebo bezpečnosti či soukromí účtu jiného zákazníka), 
 2. existuje riziko ohrožení bezpečnosti nebo integrity naší sítě nebo ZipShare SaaS nebo
 3. takové pozastavení je nutné k ochraně práv, majetku nebo bezpečnosti společnosti Corel, jejích uživatelů nebo veřejnosti nebo je vyžadováno právními předpisy. 

EDICE SOFTWARU DOSTUPNÉ POUZE S PŘEDPLATNÝM

Následující produkty softwaru jsou k dispozici pouze v rámci licence předplatného:

 • WinZip Systems Utilities Suite
 • WinZip Registry Optimizer
 • WinZip Driver Updater
 • WinZip Standard Suite
 • WinZip Pro Suite
 • WinZip Ultimate Suite
 • WinZip PDF Pro
 • ZipShare Pro

DOBA PLATNOSTI A OBNOVENÍ LICENCE PŘEDPLATNÉHO

Doba platnosti licence předplatného k softwaru je počáteční období jednoho roku od okamžiku, kdy zaplatíte poplatky, a bude se automaticky obnovovat na další roční období, dokud svou licenci předplatného neukončíte tím, že nám e-mailem oznámíte svůj záměr přestat software používat.

OMEZENÍ LICENCE

Software může zahrnovat aktivaci produktu a jiné technologie navržené k ochraně před neoprávněným používáním a kopírováním. Software nesmíte prodávat, pronajímat, najímat, znovu prodat nebo půjčovat (pokud není uvedeno jinak v obecných podmínkách). Nesmíte pronajímat, najímat, půjčovat, provádět zpětnou analýzu, překládat, rekonstruovat, transformovat, extrahovat nebo rozkládat žádnou verzi softwaru ani jeho části nebo vytvářet odvozená díla na základě softwaru. Nesmíte zabalit software nebo spustitelné soubory softwaru (např E.G., .EXE, .MSI, .ISO nebo .DMG nebo podobné spustitelné soubory zatím neznámé nebo v budoucnu vyvinuté) s nabídkami nebo doplňky k softwaru třetích stran, pokud tak nečiníte podle samostatné výslovné, písemné, v plné míře splněné smlouvy s námi.

Tato smlouva EULA neumožňuje instalaci softwaru na hardwarový oddíl, blade server nebo terminálový server ani v rámci žádné interní sítě nebo virtuální soukromé sítě pro vytvoření, zachování a správu připojení s vaším zařízením, ani na žádný vzdálený nebo cloudový server (souhrnně „virtualizované prostředí“). Nesmíte umožnit přístup k softwaru, jeho provozování, zobrazování, instalování nebo nahrávání do jiných počítačů prostřednictvím sítě. Pokud chcete software používat ve virtualizovaném prostředí či v síťovém prostředí nebo máte zájem o nákup multilicencí, musíte s námi uzavřít samostatnou licenční smlouvu. Souhlasíte, že pokud software vyžaduje povinnou registraci, aktivaci nebo ověření e-mailem, dokončíte proces a poskytnete nám přesné údaje. Vaše technická schopnost používat software je pozastavena, dokud nebude dokončen proces aktivace a/nebo registrace. 

Můžete mít až sto licencí k softwaru, což by vám umožňovalo instalaci jedné kopie softwaru až na sto zařízení. Jste-li subjektem, který získává nebo umožňuje získání takových licencí k používání softwaru na vašem majetku nebo jeho prostřednictvím, pak výše uvedené omezení počtu licencí platí pro celou vaši organizaci. Pokud potřebujete používat více než sto licencí, musíte si zakoupit licenci k ekvivalentní edici nebo podnikovou edici softwaru, pokud je k dispozici, podle podmínek smlouvy BULA. Výše uvedené omezení počtu licencí, které můžete získat k softwaru, se nevztahuje na software, pro který nemáme ekvivalentní edici nebo podnikovou edici podle podmínek smlouvy BULA. Pro účely tohoto ustanovení se pojmem „licence“ rozumí licence předplatného a/nebo trvalá licence.

Pokud jste subjekt, který získává nebo umožňuje získání trvalých licencí nebo licencí OEM pro používání softwaru na svém majetku nebo jeho prostřednictvím a chcete používat nebo umožňujete používání různých (downgradovaných nebo upgradovaných) verzí takového softwaru na svém majetku nebo jeho prostřednictvím, musíte si zakoupit: (a) licenci předplatného k podnikové/firemní edici softwaru, je-li k dispozici, podle podmínek smlouvy BULA a/nebo (b) trvalou licenci pro podnikovou edici softwaru, je-li k dispozici, podle podmínek smlouvy BULA spolu se službami údržby a podpory pro daný software v souladu s našimi podmínkami pro poskytování daných služeb. Bez takového nákupu nemůžete používat a nesmíte povolit používání jiných verzí softwaru (než verzí spojených s trvalou licencí a/nebo licencí OEM) na vašem majetku nebo jeho prostřednictvím.

DALŠÍ PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE NA SOFTWARE ZAKOUPENÝ MIMO EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR

Pokud se nacházíte ve státě mimo EHP, kde si chcete zakoupit licenci k používání softwaru, musíte licenci k softwaru legálně získat od našich autorizovaných prodejců. V opačném případě nebudete mít nárok na žádné výhody podle této smlouvy EULA týkající se softwaru. Aby se předešlo pochybnostem, můžete software zakoupit pouze v autorizovaném obchodě, elektronickém obchodě nebo na webových stránkách společnosti Corel, které se nacházejí v zemi, kde chcete software používat. 

ŠIFROVACÍ TECHNOLOGIE OBSAŽENÉ V PRODUKTECH WINZIP

SOUHLASÍTE, ŽE NEMŮŽEME ZARUČIT, ŽE ŠIFROVACÍ TECHNOLOGIE OBSAŽENÉ V SOFTWARU JSOU ZCELA ZABEZPEČENÉ PŘED DEŠIFROVÁNÍM TŘETÍ STRANOU. PROTO NEPONESEME ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ŠKODY VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI S DEŠIFROVÁNÍM VAŠICH SOUBORŮ NEBO PŘÍSTUPEM K NIM ZE STRANY TŘETÍCH STRAN.

Samorozbalovací soubory Zip vytvořené ve zkušební verzi softwaru Self Extractor společnosti WinZip mohou obsahovat rozbalovací software („rozbalovací software“). Rozbalovací software nesmíte měnit ani upravovat ani k tomu udělit jiné osobě povolení. Za žádných okolností nejste licencování k distribuci rozbalovacího softwaru. Pokud vytvoříte samorozbalovací soubory Zip pomocí vyhodnocovací verze softwaru WinZip Self Extractor, nesmíte předat soubory Zip třetí straně. Plně licencovanou verzi (jinou než zkušební verzi) softwaru WinZip Self Extractor však lze použít k vytvoření neomezeného počtu volně distribuovatelných, bezplatných, samorozbalovacích souborů Zip v souladu s podmínkami této smlouvy EULA.

D. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE PARALLELS DESKTOP (STANDARD A PRO), PARALLELS ACCESS, PARALLELS TOOLBOX A PARALLELS CLIENT.

APLIKACE

Zvláštní podmínky podle tohoto oddílu D se vztahují na verze softwaru, které zpřístupníme pod výše uvedenými značkami na jakékoli platformě a/nebo pro jakýkoli operační systém.

SPOLEČNÉ PODMÍNKY PRO SOFTWARE

Následující ustanovení těchto zvláštních podmínek oddílu D se společně vztahují na veškerý software uvedený v tomto oddíle D.

Licenční práva

Na základě vašeho přijetí a dodržování podmínek této smlouvy EULA a platby příslušných poplatků pro každou licenci podle licenčních metrik uvedených níže vám tímto udělujeme omezenou, nevýlučnou, nepřenosnou (není-li uvedeno jinak v oddíle obecných podmínek s názvem Postoupení a níže uvedeném oddíle samostatných podmínek pro Parallels Client s názvem Nárok na licenční práva), nesublicencovatelnou, odvolatelnou licenci k používání softwaru v podporovaných prostředích podle popisu v dokumentaci po dobu platnosti vaší trvalé licence nebo licence předplatného v souladu s obecnými a zvláštními podmínkami této smlouvy EULA pouze za vašimi soukromými, osobními, individuálními pracovními a nekomerčními účely.

Pro účely výše uvedeného udělení termín „podporovaná prostředí“ znamená námi podporovaná prostředí pro software, která jsou aktuálně uvedena v dokumentaci k softwaru a/nebo dále uvedena v produktové části pro jednotlivé softwary uvedené v tomto oddíle D na webu https://www.parallels.com/ nebo nástupnických webech.

Účet Parallels MyAccount

Software vyžaduje povinnou registraci online účtu („váš účet“) na následujícím webu (nebo nástupnickém webu): https://my.parallels.com/register nebo při prvním použití softwaru přímo v produktu. Dokončíte proces registrace a poskytnete nám přesné údaje. Dokud nedokončíte daný proces registrace, nebudete moci software používat.

SAMOSTATNÉ PODMÍNKY PRO SOFTWARE

Následující jednotlivé podmínky se použijí podle typu softwaru, který od nás licencujete podle tohoto oddílu D, jak je uvedeno níže.

Samostatné podmínky pro Parallels Desktop (edice Standard a Pro)

Parallels Tools.  Software Parallels Desktop zahrnuje Parallels Tools, což je sada obslužných programů a ovladačů, které zlepšují výkon a funkčnost virtuálního stroje Parallels Desktop. Sadu Parallels Tools můžete distribuovat a instalovat pro zvýšení výkonu a funkčnosti virtuálních strojů Parallels. Pro účely tohoto oddílu: „software Parallels Desktop“ znamená software se značkou „Parallels® Desktop“ a „virtuální stroj Parallels Desktop“ znamená sadu počítačových souborů, které software Parallels Desktop používá k poskytování dat nezbytných pro software k vytvoření a provozu počítačového prostředí s operačním systémem, které simuluje skutečný počítač. 

Licenční metriky

Software je k dispozici v rámci trvalých licencí i licencí předplatného. Každá licence vám umožňuje nainstalovat a používat jednu kopii softwaru na jednom počítačovém zařízení. Můžete mít až pět licencí k softwaru, což by vám umožňovalo instalaci jedné kopie softwaru až na pět počítačových zařízení. Jste-li subjektem, který získává nebo umožňuje získání takových licencí k používání softwaru na vašem majetku nebo jeho prostřednictvím, pak výše uvedené omezení počtu licencí platí pro celou vaši organizaci. Pokud potřebujete používat více než pět licencí, musíte si zakoupit podnikovou edici softwaru podle podmínek smlouvy BULA. 

Samostatné podmínky pro Parallels Toolbox

Licenční metriky 

Software je k dispozici pouze v rámci licencí předplatného. Každý licenční klíč vám umožňuje nainstalovat a používat jednu kopii softwaru na:

 • pouze jednom vámi vlastněném, pronajatém nebo jinak kontrolovaném počítačovém zařízení a
 • virtuálním stroji Parallels Desktop.

Samostatné podmínky pro Parallels Access

Licenční metriky

Software je k dispozici pouze v rámci licence předplatného. Každá licence předplatného vám umožňuje:

 1. instalaci softwaru až na pěti autorizovaných vzdálených zařízeních,
 2. instalaci softwaru na neomezeném počtu zařízení podporujících aplikace iOS, iPadOS, macOS nebo Android a 
 3. Přístup k vašim autorizovaným vzdáleným zařízením z takových zařízení a/nebo webového prohlížeče po přihlášení k účtu Parallels.

Pro účely softwaru Parallels Access termín „autorizované vzdálené zařízení“ znamená vzdálený počítač s nainstalovaným softwarem Parallels Access, který je propojen s vaším účtem Parallels. 

Samostatné podmínky pro Parallels Client

Pro software Parallels RAS se tato smlouva EULA vztahuje pouze na používání softwaru RAS Client, na který je také odkazováno jako Parallels Client. Na vaše používání softwaru RAS Server se vztahují samostatné licenční podmínky RAS.

Pro účely tohoto oddílu:

Termín „autorizovaní souběžní uživatelé“ znamená uživatele, kteří současně přistupují k vzdálenému aplikačnímu serveru Parallels, přičemž každý z nich může vytvořit libovolný počet připojení k softwaru serveru v souladu s licenčními podmínkami RAS vaší organizace.

Termín „software RAS“ nebo „Parallels Client“ znamená softwarovou aplikaci vlastněnou společností Parallels, kterou společnost Parallels zpřístupňuje online autorizovaným souběžným uživatelům: (i) jako bránu ve webovém prohlížeči, kde se po zadání přihlašovacích údajů mohou tito autorizovaní souběžní uživatelé připojit k softwaru serveru, (ii) jako aplikaci pro konkrétní platformu ke stažení a instalaci na osobních počítačích nebo jiných zařízeních, kde se po stažení a instalaci mohou tito autorizovaní souběžní uživatelé připojit k softwaru serveru nebo k jakémukoli vzdálenému serveru, který používá standardní protokol vzdálené plochy („RDP“), nebo (iii) prostřednictvím jiného technologického prostředku, komunikace a/nebo připojení, které budou vyvinuty v budoucnu a které těmto autorizovaným souběžným uživatelům umožní používat software serveru.

Termín „software RAS Server“ nebo „server softwaru“ znamená proprietární software společnosti Parallels, který je umístěn na fyzických nebo virtuálních serverech, k nimž se připojuje klientský software, a který umožňuje autorizovaným souběžným uživatelům vzdálený přístup a virtuální spouštění řešení a aplikací třetích stran na jejich zařízeních.

Termín „RAS“ znamená proprietární vzdálený aplikační server společnosti Parallels.

Nárok na licenční práva

Bez ohledu na licenční práva podle společných podmínek můžete používat software Parallels Client jako autorizovaný souběžný uživatel organizace nebo skupiny pro připojení k softwaru RAS Server nebo jako individuální koncový uživatel pro připojení k jakémukoli vzdálenému serveru, který používá RDP. Podmínky této smlouvy EULA se vztahují na vaše používání softwaru RAS k obchodním účelům, kdy jste autorizovaným souběžným uživatelem (bez ohledu na to, zda je v obecných podmínkách uvedeno jinak).

Licenční metriky

Software RAS Client je k dispozici pro různé typy operačních systémů, webových systémů a/nebo systémů pro konkrétní platformy. Můžete bezplatně (bez ohledu na to, zda je v obecných podmínkách uvedeno jinak) instalovat a používat více kopií softwaru RAS na více počítačových zařízeních nebo pro přístup HTML5 RAS Client a použití softwaru RAS Client online po zadání přihlašovacích údajů.

AKTUALIZACE 

Tato smlouva EULA byla aktualizována 8. března 2022. Dřívější verze této smlouvy EULA najdete pod těmito odkazy Právní informace | Corel, Právní informace | MindManager, Právní dokumenty WinZip, Právní oznámení | Parallels.