LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS

LEES DEZE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS (“EULA” - END USER LICENSE AGREEMENT) ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DE SOFTWARE DIE MET DEZE EULA WORDT GELEVERD (DE “SOFTWARE”) KOPIEERT, INSTALLEERT OF HIERTOE ANDERSZINS TOEGANG VERKRIJGT OF DEZE GEBRUIKT (GEZAMENLIJK “GEBRUIKT” OF “GEBRUIKEN”, AFHANKELIJK VAN DE TOEPASSELIJKE CONTEXT”), MET INBEGRIP VAN ONS SOFTWARE-ALS-EEN-SERVICE-AANBOD. BIJ DEZE SOFTWARE KUNNEN HANDLEIDINGEN, GEBRUIKERSHANDLEIDINGEN EN ANDERE RELEVANTE DOCUMENTATIE WORDEN BIJGEVOEGD (“DOCUMENTATIE”) 

DEZE EULA VORMT EEN WETTELIJKE OVEREENKOMST TUSSEN U, EEN INDIVIDUELE EINDGEBRUIKER DIE DE SOFTWARE EN DE DOCUMENTATIE KOPIEERT, DOWNLOADT, INSTALLEERT OF HIERTOE ANDERSZINS TOEGANG VERKRIJGT OF DEZE GEBRUIKT, OF DE ENTITEIT (ZOALS HIERONDER GEDEFINIEERD) DIE EEN VAN DE BOVENGENOEMDE ACTIES UITVOERT OF TOESTAAT OP OF MET BEHULP VAN DE MIDDELEN DIE HET EIGENDOM ZIJN, ONDER BEHEER STAAN OF IN HET BEZIT ZIJN VAN (“MIDDELEN”) VAN GENOEMDE ENTITEIT (“U”), EN ONS. ALS U LICENTIES VERKRIJGT OP GROND VAN DEZE EULA VOOR HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE TEN BEHOEVE VAN EEN BEDRIJF, OVERHEIDSINSTANTIE OF ONDERWIJSINSTELLING (“ENTITEIT”), ZIJN OP DERGELIJK GEBRUIK DE BEPERKINGEN EN VOORWAARDEN IN DEZE EULA VAN TOEPASSING. DE TERMEN “ONS” OF “WIJ” OF “WE” OF “ONZE” IN DEZE EULA VERWIJZEN NAAR PARALLELS INTERNATIONAL GMBH. ALS U EEN LICENTIE VERKRIJGT OM DE SOFTWARE EN DOCUMENTATIE MET HET MERK “PARALLELS” TE GEBRUIKEN OF COREL CORPORATION ALS U EEN LICENTIE VERKRIJGT VOOR ALLE ANDER SOFTWARE EN DOCUMENTATIE.

DOOR TE KLIKKEN OP DE KNOP “AANVAARDEN”, “ACCEPTEREN” OF EEN VERGELIJKBARE KNOP OF DOOR DE SOFTWARE TE DOWNLOADEN, INSTALLEREN OF HIERTOE ANDERSZINS TOEGANG TE VERKRIJGEN OF DEZE TE GEBRUIKEN OF TOE TE STAAN DAT EEN VAN DE BOVENSTAANDE ACTIES PLAATSVINDT OP OF MET BEHULP VAN UW MIDDELEN, BEVESTIGT U DAT U DEZE EULA HEEFT GELEZEN, DAT U DEZE BEGRIJPT, DAT U WETTELIJK BEVOEGD BENT EN DAT U AANVAARDT DAT U AAN DE BIJBEHORENDE VOORWAARDEN BENT GEBONDEN.  ALS U ENIGE VOORWAARDE VAN DEZE EULA NIET AANVAARDT, MOET U OP DE KNOP “WEIGEREN”, “VERWERPEN” OF EEN VERGELIJKBARE KNOP KLIKKEN, HET DOWNLOAD- EN/OF INSTALLATIEPROCES ONMIDDELLIJK BEËINDIGEN (INDIEN VAN TOEPASSING), HET VERKRIJGEN VAN TOEGANG TOT OF HET GEBRUIKEN VAN DE SOFTWARE ONMIDDELLIJK STAKEN EN ALLE EXEMPLAREN DIE U MOGELIJK HEBT VERWIJDEREN OF VOORKOMEN DAT EEN VAN DE BOVENGENOEMDE ACTIES PLAATSVINDEN OP OF MET BEHULP VAN UW MIDDELEN. INDIEN U OP DE KNOP “WEIGEREN” KLIKT, BEGRIJPT U DAT U DE SOFTWARE OP GEEN ENKELE WIJZE KUNT DOWNLOADEN OF GEBRUIKEN.

DEZE EULA BEVAT, ONDER ANDERE, EEN ARBITRAGEBEPALING MET EEN VERKLARING VAN AFSTAND VAN GROEPSACTIES DIE VAN TOEPASSING IS OP GEBRUIKERS MET EEN FACTUURADRES (ZOALS HIERONDER GEDEFINIEERD) DAT ZICH IN DE VERENIGDE STATEN BEVINDT (MET INBEGRIP VAN ZIJN TERRITORIA EN BEZITTINGEN).

ALGEMENE EN SPECIFIEKE VOORWAARDEN

Deze EULA omvat twee delen: (a) Deel 1 beschrijft de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op alle Software en Documentatie (“Algemene voorwaarden”) en (b) Deel II beschrijft de voorwaarden die specifiek zijn voor elke Software en de bijbehorende documentatie die u nu of op enig moment in de toekomst gebruikt (“Specifieke voorwaarden”).  In het geval dat er een conflict bestaat tussen de Specifieke voorwaarden en de Algemene voorwaarden, prevaleren de Specifieke voorwaarden. 

DEEL 1: ALGEMENE VOORWAARDEN

TOEPASSING

ALS U DE SOFTWARE GEBRUIKT OP GROND VAN EEN LICENTIE DIE WE AAN EEN ORGANISATIE OF EEN GROEP HEBBEN VERLEEND DIE U HEEFT INGEHUURD, ZIJN OP U DE VOORWAARDEN VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR ZAKELIJKE GEBRUIKERS (“BULA” OF BUSINESS USER LICENSE AGREEMENT) DIE WE MET BETREFFENDE ORGANISATIE OF GROEP HEBBEN AFGESLOTEN VAN TOEPASSING. 

UW ACCOUNT 

U moet mogelijk een online account bij ons registeren (“Uw account”) op een of meer van de volgende sites (of opvolgende sites), afhankelijk van de Software die u door ons in licentie is gegeven: https://my.parallels.com/register of https://suite.winzip.com/login of https://idp.corel.com/idp/Authn/UserPassword#. Lees onze privacyverklaring via de volgende koppeling https://www.alludo.com/privacy of via opvolgende sites (“Privacyverklaring”), voor informatie over de voorwaarden die van toepassing zijn op uw toegang tot en het beheer van uw account. U bent verantwoordelijk voor het maken en het behouden van de vertrouwelijkheid van uw gebruikersnamen en wachtwoorden, waaronder de gebruikersnamen en wachtwoorden voor toegang tot uw account en/of voor het downloaden van een exemplaar van de Software met een licentie. U bent tevens verantwoordelijk voor activiteiten in verband met uw gebruikersnamen en wachtwoorden en voor het downloaden en installeren van het exemplaar van de Software waarvoor u een licentie is verleend. 

LICENTIETYPEN

De Software wordt niet verkocht, maar in licentie gegeven. Afhankelijk van het type Software kunt u een licentie van ons verkrijgen voor het gebruik van de Software op beperkte basis met een vaste termijn (“Abonnementslicentie”) of op permanente basis (“Permanente licentie”) voor zover voor de betreffende Software beschikbaar. Voor bepaalde software die vooraf is geïnstalleerd, is geïntegreerd met of wordt verkocht met (“Gebundeld” of als “Bundel” verkocht, afhankelijk van de context) het apparaat van een Original Equipment Manufacturer (“OEM”), kunt u een licentie voor het gebruik van dergelijke software verkrijgen in overeenstemming met de Specifieke voorwaarden van de betreffende Software (“OEM-licentie”). Ter voorkoming van enige twijfel: een permanente licentie geeft u alleen het recht op het gebruik van de Software waarvoor u de betreffende Permanente licentie heeft verkregen, terwijl een OEM-licentie u alleen het recht verleent op het gebruik van de versie van de software die is Gebundeld met het OEM-apparaat.

LICENTIEBEPERKINGEN

Het is u verboden om, direct of indirect: (a) de objectcode, broncode of onderliggende ideeën of algoritmen van de Software of een licentiesleutel die u heeft verkregen te onderwerpen aan reverse engineering of deze te demonteren of om anderszins te proberen om deze te ontdekken; (b) de Software, Documentatie of andere licentiesleutels die u heeft verkregen te wijzigen, vertalen, aan te passen of hiervan afgeleide werken te maken (met uitzondering van de gevallen waarin toepasselijke wetten deze beperking om interoperabiliteitsredenen verbieden, in welk geval u ermee akkoord gaat om eerst contact met ons op te nemen en ons de mogelijkheid te bieden om de wijzigingen aan te brengen die voor interoperabiliteitsdoeleinden noodzakelijk zijn); (c) de Software of enig exemplaar hiervan te verhuren, distribueren, verkopen, weder te verkopen, toe te wijzen of anderszins over te dragen (tenzij anders is bepaald in de Algemene voorwaarden van deze EULA); (d) de software voor timesharing of anderszins te gebruiken ten behoeve van een andere persoon of entiteit; (e) bedrijfseigen kennisgevingen in de Software of de Documentatie te verwijderen of een poging te doen om het beschermingsmechanisme van een exemplaar dat bij de Software wordt geleverd te kraken; (f) de Software voor enig doeleinde te gebruiken dat verschilt van het beoogde doeleinde; (g) de Software te gebruiken om een poging te doen om of om onbevoegde toegang te verkrijgen tot een software-als-een-service-aanbod, een cloudcomputingplatform of enige service die door ons wordt verleend of door onze verwante systemen of netwerken of (h) de Software te gebruiken voor illegale of verboden doeleinden of om inbreuk te maken op de rechten van derden. 

WIJZIGINGEN 

We kunnen deze EULA met enige regelmaat herzien, bijwerken en/of anderszins wijzigen (“Wijzigingen”). Dergelijke Wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht; voor bestaande klanten die echter licenties hebben om de Software te gebruiken vanaf de datum waarop genoemde Wijzigingen worden aangebracht, zullen betreffende Wijzigingen van kracht worden 30 dagen nadat deze online zijn aangekondigd, tenzij anders wordt vermeld. Uw blijvende gebruik van de Software en/of Documentatie volgend op enige Wijzigingen vormt uw aanvaarding van betreffende Wijzigingen. We kunnen u per e-mail op de hoogte stellen van de Wijzigingen, maar zijn hiertoe niet verplicht, met gebruik van het e-mailadres dat u aan ons hebt verstrekt ten tijde van de aankoop door u van een Softwarelicentie. Het is echter uw verantwoordelijkheid om onze website op www.corel.com, www.parallels.com, www.winzip.com en www.mindmanager.com (op opvolgende sites) (“Website”) regelmatig te controleren om Wijzigingen in de huidige EULA te raadplegen. 

MEERDERJARIGE LEEFTIJD

U moet de meerderjarige leeftijd hebben bereik in uw staat, provincie, territorium, land of rechtsgebied om een licentie te verkrijgen van ons voor het gebruik van de Software en de Documentatie.

ONDERSTEUNING

Op voorwaarde dat u zich houdt aan de voorwaarden van de EULA, geeft de aankoop van een Abonnementslicentie of een Permanente licentie u het recht om het volgende gratis te ontvangen: (i) elektronische ondersteuning op het web, waaronder online tools zoals uiteengezet in www.corel.com/en/support/, www.parallels.com/support/, www.winzip.com/en/support/ en www.mindmanager.com/en/support/ (of enige opvolgende site) en (ii) tijdens onze normale werktijd, live ondersteuning in verband met eenvoudige installatie- en configuratieproblemen. Ondersteuning is beperkt tot een huidige versie en twee eerdere versies van de Software. We behouden ons het recht voor om het bereik van de gratis ondersteuning die wij bieden en de toepasselijke voorwaarden van dergelijke ondersteuning naar eigen goeddunken en zonder u hiervan op de hoogte te stellen op elk gewenst moment te wijzigen. U erkent dat wij geen uitdrukkelijke of impliciete plicht hebben om updates, verbeteringen, wijzigingen, revisies of toevoegingen in of aan de software aan te kondigen of beschikbaar te maken en dat deze EULA u geen enkel recht geeft in of op het voornoemde. We kunnen ook aanvullende ondersteunings- en/of onderhoudsservices bieden voor bepaalde Software op grond van een afzonderlijke overeenkomst. Als u dergelijke ondersteunings- en/of onderhoudsservices bij de Software koopt, worden deze aan u geleverd op grond van de voorwaarden van de betreffende afzonderlijke overeenkomst. We behouden ons het recht voor om ons ondersteunings- en/of onderhoudsbeleid op elk gewenst moment aan te passen, te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.

BUITEN GEBRUIK GESTELDE SOFTWARE

Wij kunnen Software geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen of beëindigen (“Buiten gebruik gestelde software”) via een schriftelijke kennisgeving. Als u het bedrag voor een Abonnementslicentie voor Software die we buiten gebruik stellen vooraf hebt voldaan vóór de vervaldatum van uw op dat moment geldige Abonnementslicentie, doen we alle commercieel redelijke pogingen om u te laten overstappen op Software die hiermee in hoge mate vergelijkbaar is. Tenzij het tegendeel in deze EULA wordt vermeld, worden Abonnementslicenties voor Buiten gebruik gestelde software niet verlengd. Als u een Permanente licentie voor de Buiten gebruik gestelde software heeft gekocht, mag u, op grond van de voorwaarden van deze EULA, de op dat moment up-to-date versie van de Buiten gebruik gestelde software blijven gebruiken, echter op voorwaarde dat wij niet verplicht zijn om ondersteuningsservices te verlenen na de datum waarop de Software buiten gebruik is gesteld.

GARANTIE

Wij garanderen dat de fysieke media waarop de Software wordt gedistribueerd, indien van toepassing, vrij is van defecten en dat de Software in aanzienlijke mate zal voldoen aan de beschrijving in de bijbehorende Documentatie tijdens de eerste dertig (30) dagen volgend op de aankoopdatum (“Garantieperiode”) wanneer deze wordt gebruikt in een omgeving die door ons wordt ondersteund in overeenstemming met de Specifieke voorwaarden voor de Software, tenzij anderszins door het toepasselijk recht wordt vereist. Als de fysieke media waarop de Software wordt gedistribueerd defecten bevat, is uw enige en exclusieve verhaalsrecht dat wij de media met het defect vervangen. U hebt hierop recht op voorwaarde dat u de media met het defect aan ons retourneert binnen de Garantieperiode. Als de Software defecten bevat, is uw enige verhaalsrecht dat wij, naar onze keuze en naar ons goeddunken, (a) alle commercieel redelijke pogingen doen om de defecten in de Software te corrigeren of (b) om de Software met het defect te vervangen. Defecten in de Software betekent dat de Software niet in aanzienlijke mate voldoet aan de beschrijving in de bijbehorende Documentatie. Als wij niet in staat zin om de Software met het defect te corrigeren of vervangen, mag u uw gebruik van de Software waarvoor u een licentie is verleend staken en uw licentie voor de Software beëindigen. De bovenstaande verhaalsmogelijkheden voor defecten in de media en/of Software vormen onze enige en volledige aansprakelijkheid op grond van deze EULA. Op onze beperkte garantieverplichtingen op grond van dit gedeelte zijn de volgende voorwaarden van toepassing: (a) de Software moet op correcte wijze zijn geïnstalleerd en worden gebruikt in overeenstemming met de instructies in de bijbehorende Documentatie; (b) geen wijziging, aanpassing of toevoeging is in of aan de Software aangebracht door andere personen dan wij en onze bevoegde vertegenwoordiger(s) en (c) wij ontvangen een (i) schriftelijke kennisgeving van non-conformiteit of (ii) de fysieke media met het defect, waar van toepassing, binnen de Garantieperiode.  De OEM-licenties zijn geoptimaliseerd voor het OEM-apparaat waarmee zij zijn Gebundeld en werken mogelijk niet juist op andere apparaten. Daarom bieden wij geen enkele garantie voor het gebruik van de Software op grond van een OEM-licentie op apparaten die verschillen van het oorspronkelijke OEM-apparaat waarmee het was Gebundeld. MET UITZONDERING VAN DE VOORGAANDE NADRUKKELIJK BEPERKTE GARANTIE, BIEDEN WIJ, VOOR ZOVER HET TOEPASSELIJK RECHT TOESTAAT, DE SOFTWARE EN ENIGE ONDERSTEUNING IN VERBAND MET BETREFFENDE SOFTWARE ZONDER ENIGE GARANTIE. DE BOVENSTAANDE GARANTIE IS EXCLUSIEF EN KOMT IN DE PLAATS VAN ENIGE ANDERE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, OP GROND VAN EEN WETTELIJKE BEPALING, OF IN ENIGE ANDERE BEPALING VAN DEZE OVEREENKOMST OF COMMUNICATIE MET U, WAARONDER, ZONDER BEPERKING, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, VAN EIGENDOMS, ONGESTOORD GENOT EN NIET-SCHENDING VAN ENIG INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHT. WIJ KUNNEN NIET GARANDEREN DAT DE SOFTWARE OF ENIGE ONDERSTEUNING IN VERBAND HIERMEE VOLDOET AAN UW VEREISTEN, DAT HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OF VAN DE ONDERSTEUNING ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN OF DAT DEFECTEN IN DE SOFTWARE ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD.  ONZE PLICHTEN OP GROND VAN DE BEPERKTE GARANTIE IN DIT GEDEELTE ZIJN NIET VAN TOEPASSING OP SOFTWARE OF ONDERSTEUNING DIE WE U GRATIS IN LICENTIE GEVEN OF BIEDEN, WAARONDER, BIJVOORBEELD, SOFTWARE DIE U VERKRIJGT VOOR EVALUATIE- EN/OF PROEFDOELEINDEN. IN DE GEVALLEN WAARIN U DERGELIJKE SOFTWARE OF ONDERSTEUNING GRATIS VERKRIJGT, GELDT HIERVOOR GEEN ENKELE GARANTIE EN U STEMT ERMEE IN DAT UW GEBRUIK VAN DE SOFTWARE EN/OF ONDERSTEUNING GEHEEL OP EIGEN RISICO IS. DE SOFTWARE KAN “OPEN SOURCE”-MATERIALEN BEVATTEN (BIJV. SOFTWARE WAAROP LICENTIES VAN HET TYPE OPEN SOURCE, COPYLEFT, GNU GENERAL PUBLIC LICENSE, LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE, LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE, MOZILLA LICENSE, BERKELEY SOFTWARE DISTRIBUTION LICENSE, OPENSOURCE INITIATIVE LICENSE, MIT-, APACHE- OF OPENBARE-DOMEINLICENTIES OF VERGELIJKBARE LICENTIES VAN TOEPASSING ZIJN) OF SOFTWARE VAN DERDEN (ZOALS HIERONDER GEDEFINIEERD). WE BIEDEN GEEN ENKELE GARANTIE IN VERBAND MET OPEN SOURCE-MATERIALEN OF SOFTWARE VAN DERDE PARTIJEN IN DEZE SOFTWARE. OP DE SOFTWARE KUNNEN BEPERKINGEN, VERTRAGINGEN EN ANDERE PROBLEMEN VAN TOEPASSING ZIJN DIE SAMENHANGEN MET HET GEBRUIK VAN HET INTERNET EN ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE EN WIJ VERKLAREN UITDRUKKELIJK NIET VERANTWOORDELIJK TE ZIJN VOOR ENIGE VERTRAGING, FOUTEN BIJ BEZORGING OF ANDERE SCHADE ALS GEVOLG VAN DERGELIJKE PROBLEMEN. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES OF BEPERKINGEN VOOR TOEPASSELIJKE WETTELIJKE RECHTEN VAN EEN CONSUMENT NIET TOEGESTAAN. MOGELIJK ZIJN DE BOVENSTAANDE UITSLUITING EN BEPERKINGEN NIET OP U VAN TOEPASSING, MET NAME NIET INDIEN U KOOPT VIA EEN WEDERVERKOPER IN OVEREENSTEMMING MET LOKALE WETGEVING.

SCHADELOOSSTELLING

U gaat ermee akkoord ons schadeloos te stellen en ons, onze dochterondernemingen en gelieerde bedrijven, hun respectieve huidige en ex-functionarissen, onafhankelijke onderaannemers en licentiegevers te vrijwaren van elke claim of eis, waaronder redelijke vergoedingen voor advocaten, door derde partijen vanwege of voortkomend uit (a) uw gebruik of misbruik van de Software of Documentatie of enig onderdeel hiervan op een andere wijze dan die op grond van deze EULA wordt toegestaan; (b) uw schending van deze EULA; (c) uw inbreuk op, wederrechtelijke toe-eigening van of schending van enig intellectueel eigendom of andere rechten van een andere persoon of entiteit of (d) content die u heeft gemaakt of opgeslagen.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

VOOR ZOVER DOOR HET TOEPASSELIJK RECHT WORDT TOEGESTAAN ZULLEN WIJ, ONZE GELIEERDE BEDRIJVEN OF ONZE DOCHTERONDERNEMINGEN OF ONZE OF HUN RESPECTIEVELIJKE AANDEELHOUDERS, DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, MEDEWERKERS OF LICENTIEGEVERS OF DIENSTVERLENERS (GEZAMENLIJK OF AFZONDERLIJK) IN GEEN GEVAL JEGENS U AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE BIJZONDERE, BIJKOMENDE, STRAFRECHTELIJKE, INCIDENTELE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, GEDERFDE WINSTEN OF INKOMSTEN OF VERLIES VAN KANSEN, GEDERFDE OMZET OF VERLIES VAN GOODWILL, ONBEVOEGDE TOEGANG TOT, VERLIES OF BESCHADIGING VAN GEGEVENS, VERTRAGINGEN, ONDERBREKINGEN, VERHINDERING VAN GEBRUIK VAN OF HET VERLIES VAN SERVICES, DE KOSTEN VAN DE DEKKING DOOR VERVANGENDE SERVICES, VERLIES ALS GEVOLG VAN STORINGEN IN SYSTEMEN OF SYSTEEMSERVICES, DEFECTEN OF AFSLUITING, FOUTEN BIJ HET CORRECT OVERDRAGEN, LEZEN OF UITZENDEN VAN INFORMATIE, INCOMPATIBELE SYSTEMEN OF INBREUKEN OP DE SYSTEEMVEILIGHEID OF ENIG ANDER FINANCIEEL VERLIES, ONGEACHT HOE DIT IS VEROORZAAKT, VOORTKOMT UIT OF IN VERBAND STAAT MET DEZE EULA, ONGEACHT ENIG VERMOEDEN VAN AANSPRAKELIJKHEID (OP BASIS VAN EEN OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGE DAAD (WAARONDER NALATIGHEID), STRIKT OF ANDERSZINS), OF DEZE SCHADE KON WORDEN VOORZIEN EN OF WIJ OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. 

IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ, ONZE GELIEERDE BEDRIJVEN EN DOCHTERONDERNEMINGEN, WAARONDER EEN VAN ONZE RESPECTIEVELIJKE LICENTIEGEVERS EN SERVICEPROVIDERS, COLLECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID AANVAARDEN OP GROND VAN OF IN VERBAND MET DEZE EULA OF DE HIERIN VERVATTE INHOUD, OP GROND VAN ENIGE WETTELIJKE OF BILLIJKE THEORIE, WAARONDER CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIGE DAAD (WAARONDER NALATIGHEID), STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, VOOR EEN BEDRAG DAT HOGER IS DAN (A) USD 100 OF (B) DE VERGOEDING DIE ONS WORDT BETAALD OP GROND VAN DEZE EULA VOOR MAXIMAAL DRIE (3) MAANDEN VÓÓR HET INCIDENT DAT DE AANLEIDING VORMDE VOOR DE CLAIM.

BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN STAAN HET UITSLUITEN VAN BEPAALDE GARANTIES OF DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID NIET TOE VOOR BEPAALDE TYPEN SCHADE. DERHALVE ZIJN BEPAALDE BEPERKINGEN IN DIT GEDEELTE MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. 

NIETS IN DEZE EULA DOET INBREUK OP WETTELIJKE RECHTEN DIE OP U VAN TOEPASSING ZIJN EN WAARVAN GEEN AFSTAND KAN WORDEN GEDAAN.

Als een bovenstaande bepaling of bovenstaande bepalingen in dit gedeelte ongeldig, illegaal of niet-afdwingbaar blijkt of blijken, blijft de geldigheid, wettelijkheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen volledig van kracht. 

EXPORTCONTROLES

Op de Software is de Amerikaanse wetgeving inzake exportcontroles, waaronder de U.S. Export Controls Reform Act (Amerikaanse hervormingswet inzake exportcontroles), en verwante regelgeving van toepassing en kan andere Amerikaanse of niet-Amerikaanse wetgeving en regelgeving van toepassing zijn inzake de export van software in fysieke of elektronische vorm. U dient zich te houden aan alle binnenlandse en internationale exportwetten en -regels die op de Software van toepassing zijn. Deze wetten omvatten beperkingen op bestemmingen (zoals landen en regio’s waarvoor een embargo is afgekondigd of waarvoor anderszins beperkingen gelden, waaronder Iran, Cuba, Noord-Korea, Syrië, Rusland en de Krim en de Oekraïense regio’s van de zogenoemde Volksrepubliek Donetsk (Donetsk People’s Republic of DNR) en Volksrepubliek Loegansk (Luhansk People’s Republic of LNR)), eindgebruikers (zoals partijen of militaire eindgebruikers waaraan sancties of beperkingen zijn opgelegd) en eindgebruik (zoals eindgebruik voor militaire doeleinden). U mag de software alleen gebruiken, exporteren, opnieuw exporteren, importeren, verkopen of overdragen indien toegestaan door de Amerikaanse wetgeving, de wetten van het rechtsgebied waarin u de Software hebt verkregen en enig ander toepasselijk recht en regelgeving. U verklaart en garandeer dat (i) u zich niet in een land bevindt waarop een embargo van de Amerikaanse regering rust of dat door de Amerikaanse overheid is aangeduid als land dat “terroristen ondersteunt” en (ii) u niet wordt vermeld op een lijst van de Amerikaanse overheid met partijen waarvoor een verbod of beperkingen gelden. U stemt ermee in u te houden aan alle toepasselijke Amerikaanse en niet-Amerikaanse wetten die zowel op ons als op de eindgebruiker, het eindgebruik en beperkingen op de bestemming van toepassing zijn en die zijn opgelegd door de Amerikaanse of een niet-Amerikaanse overheid. U stemt er tevens mee in dat u de Software niet zult gebruiken voor enig ander doeleinde dat door de Amerikaanse of niet-Amerikaanse wetgeving wordt verboden. 

TOEWIJZING EN OVERDRACHT

We kunnen deze EULA geheel of gedeeltelijk toewijzen. In het geval van een fusie, overname, verkoop of zakelijke transacties waarbij wij, onze gelieerde bedrijven of dochterondernemingen betrokken zijn, betekent uw blijvende gebruik van de Software dat u ermee instemt gebonden te zijn door de overeenkomsten en het beleid van de volgende eigenaar, indien van toepassing. De Software kan productactivering omvatten en andere technologieën die zijn ontworpen om onbevoegd gebruik en kopiëren te voorkomen. U mag geen exemplaren van de Software overdragen, verkopen, verhuren, leasen, wederverkopen of uitlenen of enige rechten toewijzen of delegeren of anderszins een van uw plichten op grond van deze EULA overdragen aan een derde partij zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Voor Permanente licenties en OEM-licenties geldt dat als u de licentie voor de Software hebt verkregen in een lidstaat van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte (bestaande uit de lidstaten van de Europese Unie (EU) en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen) (“EER”) en u gewoonlijk verblijft in de Europese Unie of de EER (“EER-gebruiker”), de beperking inzake een overdracht van een softwarelicentie in dit gedeelte niet op u van toepassing is.

Voor EER-gebruikers van permanente licenties geldt dat u het oorspronkelijke exemplaar van de Software dat in uw eigendom is of onder uw beheer staat mag overdragen, verkopen of wederverkopen, onder de volgende voorwaarden:

 1. De Software is wettig op de markt gebracht in de EER door ons of met onze goedkeuring.
 2. Als u uw Permanente licentie wederverkoopt en het oorspronkelijke exemplaar van de Software overdraagt aan de nieuwe koper, moet u elk afzonderlijk exemplaar van de Software in uw bezit vernietigen en onbruikbaar maken.
 3. U moet de nieuwe koper de vereiste informatie bieden om het bereik van correct gebruik te bepalen. 

Voor EER-gebruikers van de OEM-licenties geldt dat u de Bundel of het oorspronkelijke exemplaar van de software die of dat in uw bezit is of die of dat onder uw beheer staat mag verkopen of wederverkopen als zelfstandig product, afzonderlijk van het OEM-apparaat waarmee het was Gebundeld, onder de volgende voorwaarden:

 1. De Bundel is wettig op de markt gebracht in de EER door ons of met onze goedkeuring.
 2. U moet elk afzonderlijke exemplaar van de Software in uw bezit vernietigen en onbruikbaar maken.
 3. U moet de nieuwe koper van de Software de informatie bieden die is vereist om het bereik van correct gebruik te bepalen.

In het geval u niet de wettige oorspronkelijke koper bent van de Permanente licentie of OEM-licentie voor de Software, mag u de Software alleen gebruiken als u het oorspronkelijke exemplaar rechtmatig heeft verkregen in overeenstemming met deze EULA. Als rechtmatige volgende koper van een Permanente licentie of OEM-licentie worden uw rechten op het gebruik van de Software te allen tijde gedefinieerd en beperkt door de voorwaarden van deze EULA.

Een toewijzing die het voorafgaande overtreedt is nietig en heeft geen effect. De EULA is bindend voor en komt ten goede aan de partijen en hun respectieve opvolgers en bevoegde rechtverkrijgenden.

TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSGEBIED 

Indien u een ingezetene bent van de Verenigde Staten (met inbegrip van zijn bezittingen en territoria), geldt het volgende: (a) op deze EULA zijn de federale wetten van de Verenigde Staten en de wetten van de staat Delaware van toepassing; (b) enig conflict of enige eis die voorkomt uit of in verband met deze EULA en die wij en u niet in der minne hebben kunnen schikken (“Conflict”), zal worden beslecht via bindende arbitrage door de American Arbitration Association (“AAA”) en (c) eventuele hoorzittingen in verband met de arbitrage zullen worden gehouden in Wilmington (in de staat Delaware).  De regels van de AAA die hieronder worden aangeduid zijn van toepassing op de interpretatie en het afdwingen van de arbitrage van Conflicten met u in verband met dit gedeelte.

De AAA-arbitrageregels voor consumenten zijn beschikbaar op https://www.adr.org/Rules en zijn van toepassing op Conflicten waarbij de waarde van een eis minder bedraagt dan 50.000 USD.  ALS U NIET GEBONDEN WILT ZIJN DOOR DE ARBITRAGEOVEREENKOMST EN DE VERKLARING VAN AFSTAND VAN GROEPSACTIES IN DIT GEDEELTE, MOET U ONS HIERVAN BINNEN 3O DAGEN NA DE DATUM WAAROP U DEZE EULA AANVAARDT SCHRIFTELIJK OP DE HOOGTE STELLEN. U MOET UW SCHRIFTELIJKE KENNISGEVING PER POST VERSTUREN NAAR COREL CORPORATION, 333 PRESTON STREET, SUITE 700, OTTAWA ONTARIO, K1S5N4, CANADA, ATTN: LEGAL DEPARTMENT – WAIVER EN DEZE ZENDING MOET HET VOLGENDE OMVATTEN: (1) UW NAAM, (2) UW E-MAIL- EN POSTADRES, (3) UW LICENTIESLEUTEL (4) EEN DUIDELIJKE VERKLARING DAT U CONFLICTEN MET ONS NIET WILT OPLOSSEN VIA ARBITRAGE. ALS WE VAN U EEN SCHRIFTELIJKE KENNISGEVING ONTVANGEN IN OVEREENSTEMMING MET DE VOORAFGAANDE BEPALING, VORMT DE RECHTBANK VAN WILMINGTON, IN DE STAAT DELAWARE, DE EXCLUSIEVE JURISDICTIE OM ENIG CONFLICT TUSSEN ONS EN U OP TE LOSSEN.

Teneinde eventuele conflicten tussen ons snel en direct te kunnen afwikkelen, komen u en wij overeen om arbitrage te starten binnen een jaar nadat het Conflict is opgetreden. Anders komt uw eis te vervallen. U en wij komen tevens overeen om alleen arbitrage aan te gaan in onze individuele bevoegdheid en niet als vertegenwoordiger of lid van een groep, en elk van ons doet uitdrukkelijk afstand van het recht om een groepsactie aan te spannen of om redres te claimen op groepsbasis bij een rechtbank, tribunaal of een ander juridisch of quasi-juridisch lichaam.

U kunt een kennisgeving en een formulier voor het initiëren van arbitrage downloaden of kopiëren van www.adr.org. Als u de arbitrage initieert, worden uw arbitragekosten beperkt tot de vergoeding voor het indienen die wordt vermeld in de Consumentenregels van de AAA. Ongeacht wie de arbitrage initieert, betalen wij de overige arbitragekosten, waaronder uw aandeel in de beloning voor de arbiter. Het is belangrijk dat u begrijpt dat het besluit van de arbiter definitief en bindend is en als oordeel kan worden vastgelegd bij een rechtbank in de bevoegde jurisdictie. 

Als u ingezetene bent van een land in de EER of van Zwitserland is de lokale wetgeving van toepassing op deze EULA. Als u een ingezetene bent van een ander land, zijn op deze EULA het recht van de Verenigde Staten en de staat Delaware van toepassing en geldt voor een conflict tussen u en ons in verband met de Overeenkomst de exclusieve jurisdictie van de staat en federale rechtbank in de staat Delaware, tenzij dit door lokale wetgeving wordt verboden. Behalve indien dit hier uitdrukkelijk wordt uiteengezet en voor zover toegestaan op grond van de geldende wetgeving, zal deze EULA de niet-uitsluitbare, wettelijk vastgelegde rechten van elke partij die optreedt als consument, niet schaden.    Voor deze EULA gelden niet de regels inzake rechtsgeschillen van een rechtsgebied of het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, dat uitdrukkelijk niet zal worden toegepast.

KENNISGEVING

WE KUNNEN U KENNISGEVINGEN VERLENEN VIA (1) E-MAIL; (2) OP DEZE PAGINA (WAAR VAN TOEPASSING) OF EEN VERGELIJKBARE PAGINA VAN ONZE WEBSITE OF (3) VIA DE SOFTWARE. U stemt ermee in om nauwkeurige, up-to-date en volledige informatie te bieden die voor ons noodzakelijk is om met u te communiceren over de Software, om facturen uit te vaardigen of betalingen in ontvangst te nemen of om contact met u op te nemen in verband met deze zaken. Een kennisgeving wordt als bezorgd beschouwd zodra deze is verzonden of is geplaatst, ongeacht of u de kennisgeving leest of deze daadwerkelijk bij u wordt bezorgd.  U kunt uw toestemming om op elektronische wijze kennisgevingen te ontvangen intrekken door het gebruik van de Software te staken.

BERICHTEN VAN ONS

Als u onze Software gebruikt, kunnen wij met u communiceren via elektronische berichten, waaronder e-mails, tekstberichten/sms’en of pushberichten op mobiele apparaten, in overeenstemming met onze Privacyverklaring.

NALEVING VAN WETGEVING

U gaat ermee akkoord om de Software en Documentatie in naleving van alle toepasselijke wetten te gebruiken, waaronder lokale wetgeving van het land of de regio waarvan u ingezetene bent en in naleving van alle toepasselijke exportwetten en -regels. U mag de Software of Documentatie niet gebruiken voor enig doeleinde dat volgens het toepasselijke recht is verboden.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

U erkent dat de Software en Documentatie het eigendom zijn van ons en dat wij alle rechten in, het eigendom van en belangen in de Software en Documentatie behouden, evenals alle verwante auteursrechten, handelsgeheimen, octrooien, handelsmerken en enige andere intellectuele en industriële eigendomsrechten, waaronder registraties van, aanvragen voor, verlenging en uitbreiding van dergelijke rechten. U mag geen titels, handelsmerken, handelsnamen, auteursrechtkennisgevingen, legenda of overige eigendomsmarkeringen in de Software of Documentatie verwijderen. U worden geen rechten, licenties of belangen verleend in onze handelsmerken of servicemerken. U mag de Software of Documentatie niet aanpassen of er afgeleide werken van maken. 

SOFTWARE EN TECHNOLOGIE VAN DERDE PARTIJEN

De Software kan verschillende onderdelen of services van derde partijen bevatten (“Software van derde partijen”), die onder afzonderlijke licentievoorwaarden worden geleverd (de “Voorwaarden voor derde partijen”), zoals omschreven in de Licentie-informatie van derde partijen, die u hier kunt vinden: Juridische informatie van Corel, Juridische informatie van MindManager, Juridische informatie van WinZip, Juridische informatie van Parallels, of op een opvolgende site. Wij verkrijgen dergelijke Software van derde partijen “in de huidige staat” van de respectieve eigenaars, voor opname in de Software. U mag de Software van derde partijen gezamenlijk met de Software gebruiken, op voorwaarde dat dergelijk gebruik in overeenstemming is met de voorwaarden van de EULA en de Voorwaarden van derde partijen die van toepassing zijn op genoemde Software van derde partijen. Uw gebruik van de Software van derde partijen buiten het bereik van deze EULA is mogelijk strikt verboden en mogelijk is toestemming vereist voor het gebruik van dergelijke Software van derde partijen van de respectieve eigenaars, in overeenstemming met de Voorwaarden van derde partijen. Mogelijk beschikt u over bredere rechten voor het gebruik van de Software van derde partijen op grond van de toepasselijke Voorwaarden van derde partijen. Niets in deze EULA heeft de bedoeling om verdere beperkingen op te leggen op uw gebruik van de Software van derde partijen in overeenstemming met Voorwaarden van derde partijen. De Software kan ook interoperabel zijn met bepaalde andere besturingssystemen en toepassingen van derde partijen. We bieden u geen licenties in verband met dergelijke besturingssystemen en toepassingen van derde partijen en het is uw exclusieve verantwoordelijkheid om alle vereiste licenties te verkrijgen van de respectieve leveranciers.

INHOUD

U bent de eigenaar van en bent verantwoordelijk voor gegevens, informatie, materiaal of andere inhoud, waaronder maps, contactpersonen en bestanden, die u maakt als resultaat van het gebruik van onze Software of die u opslaat in de Software (“Inhoud”) U bent als enige verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, kwaliteit, integriteit, wettigheid, betrouwbaarheid, gepastheid en het intellectueel eigendom van of rechten op uw inhoud. U stemt ermee in dat enig verlies of schade, van welke aard dan ook, dat of die plaatsvindt als gevolg van het gebruik van Inhoud die u maakt of hebt gemaakt, uploadt, plaatst, deelt, verzendt, weergeeft of anderszins beschikbaar maakt via uw gebruik van de Software, enkel en alleen uw verantwoordelijkheid is en dat u ons vrijwaart van claims van derde partijen in verband met de inhoud, in overeenstemming met het gedeelte Vrijwaring. 

UPDATES

Wij kunnen van tijd tot tijd automatisch softwareupdates, foutcorrecties, toekomstige uitbreidingen of verbeteringen downloaden en installeren (“Updates”) op de apparaten die u beheert of bezit, tenzij u dergelijke Updates vooraf afwijst.  Als u geen Updates wilt ontvangen, moet u ons van uw keuze op de hoogte stellen en waar de Software dit toestaat, de functie uitschakelen die automatische Updates mogelijk maakt. Anders gaat u akkoord met het ontvangen van dergelijke Updates van ons als onderdeel van uw gebruik van de Software.  Als de Update niet wordt geïnstalleerd, kunt u mogelijk niet ten volle profiteren van alle voordelen van de Software of werkt deze mogelijk niet naar behoren. Wij zijn niet verplicht om ondersteuning te bieden voor Software waarin dergelijke Updates niet zijn geïnstalleerd.  We zijn evenmin verplicht om Updates volgens een schema uit te brengen en het beschikbaar maken van Updates geschiedt geheel naar ons eigen goeddunken. Als een update vereist is om te voldoen aan het toepasselijk recht, om een dreigende of bestaande beveiligingsinbreuk in de Software waarvoor de licentie is verleend aan te pakken, om technologieën te vervangen die mogelijk inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derde partijen of om enige andere redenen die voor ons een vergelijkbaar belang heeft (“Verplichte updates”), leveren wij dergelijke Verplichte updates aan u met een kennisgeving dat de Update een Verplichte update is.  U installeert de Verplichte updates zo spoedig mogelijk, maar in geen geval later dan tien (10) werkdagen na ontvangst.  Als u nalaat de Verplichte updates tijdig te installeren, kan dit resulteren in de beëindiging of opschorting van uw licentie(s) voor de Software waarop deze van toepassing zijn. 

Wij kunnen tevens met enige regelmaat gepland onderhoud uitvoeren van de infrastructuur en programmering die is vereist om de Software te leveren, tijdens welke periode u enige verstoring kunt ervaren in de betreffende Software of de toegang tot verwante accounts of services. Waar dit redelijkerwijze haalbaar is, geven we u een voorafgaande kennisgeving van dergelijk onderhoud. U erkent dat wij, van tijd tot tijd, mogelijk noodonderhoud moeten uitvoeren zonder u hiervan voorafgaande kennisgeving te kunnen bieden, tijdens welke periode we uw toegang tot en het gebruik van de Software of enige verwante accounts of services mogelijk tijdelijk moeten opschorten.

NALEVING VAN LICENTIES 

U begrijpt en erkent dat wij, via een rapportagefunctie in de Software, het uitvoeren en het gebruik van de Software extern kunnen bewaken voor onze technische, operationele, zakelijke en wettelijke doeleinden, waaronder het controleren van de naleving van de voorwaarden van deze overeenkomst (“Verificatie”). U gaat ermee akkoord om dergelijke Verificatie te faciliteren, waaronder om elke actie te ondernemen om te zorgen dat firewallpoorten (indien van toepassing) openstaan en om ons op de hoogte te stellen van eventuele operationele problemen die Verificatie kunnen voorkomen. U garandeert dat u alle vereiste toestemming en licenties hebt verkregen voor dergelijke Verificatie, waaronder alle toestemming en licenties voor het gebruik van gegevens en informatie in verband met uw gebruik van de Software.

CONTROLE VAN ENTITEITEN

Als u een Entiteit bent die een licentie heeft verkregen of heeft toegestaan dat een licentie werd verkregen op grond van deze EULA voor het gebruik van Software op of via uw Middelen, moet u de distributie, installatie en/of het gebruik van Software documenteren. We hebben het recht om dergelijke documenten, op onze eigen kosten, te controleren om na te gaan of u deze EULA en het bereik van de licentie die u op grond van de Specifieke voorwaarden is verleend, naleeft. Deze controle kan op elk gewenst moment tijdens de termijn van uw Abonnementslicenties worden uitgevoerd en gedurende twee jaar daarna en/of tijdens de termijnen van uw Permanente licenties en gedurende twee jaren volgend op beëindiging, maar deze zal niet meer dan eenmaal per jaar worden uitgevoerd, tenzij een controle onbevoegd gebruik aan het licht brengt. In een dergelijk geval kunnen we verificatie maximaal met een driemaandelijkse frequentie uitvoeren in het daaropvolgende jaar.

Ons controle- en verificatieproces vereist dat u binnen dertig (30) dagen na ons verzoek het volgende levert: (a) onbewerkte gegevens van alle Software die is gedistribueerd, geïnstalleerd of wordt gebruikt door u of onder uw leiding in de Entiteit als geheel; (b) alle geldige aankoopdocumentatie voor alle exemplaren met licentie van de software en (c) alle overige informatie waarom wij redelijkerwijze kunnen verzoeken. Een verificatie kan een controle op locatie omvatten uit te voeren op uw betreffende bedrijfslocatie na 30 dagen eerder gedane voorafgaande kennisgeving, tijdens normale bedrijfsuren, op een wijze die uw activiteiten niet onnodig verstoort. Informatie die tijdens de controle wordt verzameld, wordt uitsluitend gebruikt voor het vaststellen van naleving.

Als uit de controle en verificatie blijkt dat u de software distribueert, installeert of gebruikt, of toestaat dat een van de voorgaande handelingen plaatsvinden op of via Middelen: (a) in een groter aantal dan in de licentie wordt toegestaan of (b) op een wijze die op grond van deze EULA niet is toegestaan, zodat aanvullende vergoedingen van toepassing zijn, moet u de aanvullende licentievergoedingen betalen, evenals eventueel toepasselijke onderhouds- en ondersteuningskosten, een rente van 1,0% per maand op achterstallige bedragen of de hoogste rente die wettelijk is toegestaan, afhankelijk van welk bedrag het laagste is, en alle kosten van herstel, binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum. Door de rechten en procedures in dit gedeelte uit te oefenen, doen we geen afstand van onze rechten om deze EULA te handhaven of om ons intellectuele eigendom te beschermen op enige andere manier die wettelijk is toegestaan.

Op onze controle en verzameling van gegevens en informatie met betrekking tot uw gebruik, installatie en distributie van Software zijn de privacyvoorwaarden in onze Privacyverklaring toepassing. De controlerechten die in dit gedeelte worden uiteengezet, blijven twee (2) jaar na het vervallen of de beëindiging van de toepasselijke licentie bestaan.

RECHT OM GEGEVENS TE GEBRUIKEN

U stemt ermee in dat wij gegevens en verwante informatie verzamelen, waaronder, maar niet beperkt tot, technische informatie over uw apparaat, het systeem en de toepassingssoftware, en randapparatuur in verband met uw gebruik van de Software, en wij deze informatie mogen gebruiken om u services te verlenen en om onze producten, services en technologieën uit te voeren, leveren, verbeteren en ontwikkelen, om frauduleus of ongepast gebruik van onze producten, services en technologieën te voorkomen of onderzoeken, voor onderzoek en ontwikkeling, voor anti-piraterijdoeleinden, om de geldige registratie te verifiëren, om vast te kunnen stellen of nieuwe Updates voor de Software beschikbaar zijn voor uw apparaat voordat we u een kennisgeving sturen voor het installeren van een nieuwe Softwareupdate en voor enig ander doeleinde dat in deze EULA, in de Privacyverklaring, (die beschikbaar is  op http://www.alludo.com/privacy) en de Kennisgeving inzake cookies (die beschikbaar is op http://www.alludo.com/cookies) wordt beschreven.   Op persoonlijke informatie die op grond van deze EULA wordt verzameld, is onze Privacyverklaring van toepassing.

PRIJZEN, BETALING EN VERLENGING

Tenzij anders wordt vermeld in de Specifieke voorwaarden voor de Software, zijn de voorwaarden in het gedeelte Prijzen, betaling en verlenging van toepassing op alle Softwarelicenties. Onze vergoedingen voor het direct van ons in licentie geven van de Software in overeenstemming met deze EULA, zijn beschikbaar op onze website en kunnen op elk gewenst moment worden gewijzigd (“Vergoedingen”). Tenzij u een licentie hebt gekocht via een wederverkoper van softwarelicenties, brengen wij of onze vertegenwoordiger voor het innen van betalingen de vergoedingen in rekening bij de betaalmethode die u hebt gekozen voor aankoop van de licentie. Wij sturen u vervolgens een bon naar uw e-mailadres. In een dergelijk geval worden de Vergoedingen bepaald in overeenstemming met de licentiemeeteenheden met betrekking tot elke betreffende Software zoals uiteengezet in de Specifieke voorwaarden.  Wij of de wederverkoper delen of deelt een licentiecertificaat of een bestelbevestiging met u waarop het type licentie wordt gespecificeerd dat u hebt (Abonnement of Permanent), de termijn voor uw licentie (als u een Abonnementslicentie hebt gekocht), welke versies van de Software in licentie worden gegeven, het aantal toegestane apparaten waarop u de Software mag implementeren, het type ondersteuningsservice en de termijn hiervan (indien van toepassing), de Vergoedingen die in rekening worden gebracht, de toepasselijke belasting en de licentiesleutel ter activering van de Software en enige andere voorwaarden die specifiek voor de betreffende Software gelden (“Licentiecertificaat”). Zonder afbreuk te doen aan het dwingende recht, kunnen de te voldoene bedragen op grond van deze EULA niet worden terugbetaald en bieden deze u geen recht op compensatie of een tegenvordering. Een abonnementslicentie wordt automatisch verlengd vanaf de termijn die in het Licentiecertificaat wordt vermeld. Voor de betreffende verlenging wordt het bedrag in rekening gebracht of ontvangt u een factuur, tenzij u ons 30 dagen vóór de vervaldatum van de op dat moment geldende termijn van de Abonnementslicentie op de hoogte stelt dat u de licentie niet wilt verlengen (“Verloop”) We kunnen de Vergoeding voor verlengde Abonnementslicenties wijzigen via een schriftelijke kennisgeving met betreffende wijziging(en) die 30 dagen van tevoren op onze Website wordt geplaatst en/of door u een dergelijke kennisgeving naar uw e-mailadres te sturen. Een verhoging van de Vergoeding tijdens de termijn van een Abonnementslicentie wordt pas van kracht aan het begin van de volgende verlenging.

BELASTINGEN EN ACCIJNZEN

Zonder afbreuk te doen aan het dwingende recht zijn alle te voldoene bedragen zonder belastingen, heffingen of accijnzen. U bent volledig verantwoordelijk voor het voldoen van alle belastingen die kunnen voortvloeien uit de EULA of uw Aankoop of gebruik van de Software.  Niettegenstaande het bovenstaande kunnen we verkoopbelasting, een belasting op goederen en diensten of belasting op de toegevoegde waarde (btw) in rekening brengen in overeenstemming met het toepasselijke recht en de geldende regels. U bevestigt dat we kunnen vertrouwen op de naam en het adres voor facturering die u hebt opgegeven ten tijde van het bestellen van of betalen voor de Softwarelicentie (“Factuurnaam en -adres”) als leverantielocatie voor het doeleinde van verkoop- en inkomstenbelasting. Waar wij diensten leveren op grond van Artikel 44 van BTW-richtlijn 2006/112/EC, bevestigt u dat we kunnen vertrouwen op de factuurnaam die en het factuuradres dat u hebt geleverd als zijnde de leverantielocatie voor btw-doeleinden. U betaalt ons het bedrag van dergelijke belastingen of accijnzen terug dat wij hebben betaald of dat direct aan ons is doorberekend als gevolg van onze transacties met u en u stemt ermee in dat wij dergelijke terug te betalen belastingen bij u in rekening mogen brengen, bij een van de betaalmethoden die u hebt gebruikt voor het betalen van de verwante vergoedingen. 

OVERLEVING

Bepalingen in dit document die vanwege hun aard redelijkerwijze blijven bestaan, zullen blijven bestaan na het vervallen of de beëindiging van deze EULA. Dergelijke bepalingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, beperking van aansprakelijkheid, garantie, intellectuele-eigendomsrechten, schadevergoeding, rechten op het gebruik van gegevens, toepasselijk recht en rechtsgebied.

FEEDBACK

U bent niet verplicht om ons ideeën, opmerkingen, informatie, concepten, recensies, kennis, technieken, suggesties, documentatie, voorstellen en/of ander materiaal te leveren (“Feedback”). Als u echter Feedback bij ons indient, behoudt u het eigendom van de feedback, maar verleent u ons het niet-exclusieve, van royalty’s gevrijwaarde, eeuwigdurende, niet-intrekbare, overdraagbare en onbeperkte recht om uw Feedback wereldwijd te gebruiken en anderszins uit te buiten voor elk willekeurig doeleinde. Daarnaast stemt u ermee in om uw “morele rechten” in en op de Feedback niet te handhaven, voor zover toegestaan door het toepasselijk recht. Door Feedback te verzenden, verklaart en garandeert u bovendien dat (i) uw Feedback geen vertrouwelijke informatie bevat of informatie die eigendom is van of derde partijen; (ii) dat wij niet uitdrukkelijk of impliciet verplicht zijn deze Feedback vertrouwelijk te houden; (iii) dat wij al vergelijkbare ideeën kunnen overwegen of ontwikkelen en (iv) u geen recht hebt op enige vorm van vergoeding of compensatie van Corel voor de Feedback onder welke omstandigheden dan ook.

VOLLEDIGE OVEREENKOMST 

Deze EULA vormt de volledige overeenkomst tussen U en ons en krijgt voorrang boven alle andere communicaties of aankondigingen in verband met de Software en Documentatie. De Software, of een functie of onderdeel ervan, is mogelijk niet beschikbaar in elke taal of in elk land. Als wij U een vertaling van de Engelstalige versie van deze EULA hebben geleverd, stemt u ermee in dat deze vertaling alleen voor uw gemak is bestemd en dat de Engelstalige versie, niet de vertaalde versie, van deze EULA wettelijk bindend is voor u. De Engelstalige versie van deze EULA, en niet de vertaling(en), is/zijn geldig in geval van een conflict tussen de Engelstalige versie en de vertaling.

SCHEIDBAARHEID 

Als een voorwaarde of bepaling van de EULA ongeldig, illegaal of niet-handhaafbaar is in enige jurisdictie: (i) blijft de geldigheid, wettigheid en handhaafbaarheid van de resterende bepalingen volledig van kracht; (ii) kan deze ongeldigheid, onwettigheid of niet-handhaafbaarheid niet worden uitgebreid tot enige andere jurisdictie en (iii) is de betreffende ongeldigheid, onwettigheid of niet-handhaafbaarheid niet van invloed op enige andere voorwaarde of bepaling van de EULA of doet deze de betreffende voorwaarde of bepaling niet teniet of maakt deze de betreffende voorwaarde of bepaling niet niet-handhaafbaar in een andere jurisdictie.

KOPTEKSTEN

Kopteksten in deze EULA zijn alleen voor uw gemak bedoeld en zijn niet van invloed op de interpretatie van de EULA.

AFSTANDSVERKLARING EN AANPASSING/WIJZIGING

In geen geval doet een van de partijen afstand van rechten op grond van deze EULA indien deze nalaat om de rechten uit te oefenen of te handhaven. Deze EULA mag alleen worden gewijzigd in overeenstemming met het gedeelte met de titel “Wijzigingen”.

COMPATIBILITEIT 

Bepaalde versies van de Software zijn mogelijk niet compatibel met verschillende computerbesturingssystemen en mogelijk brengen wij geen Updates uit die compatibiliteit garanderen. De Software is mogelijk niet compatibel met computerbesturingssystemen die u nu of in de toekomst kunt kopen. U begrijpt dat Software kan worden opgenomen in of zichzelf kan opnemen in software en andere technologie die eigendom is van derden en door derde partijen wordt beheerd. Deze EULA blijft geldig bij een dergelijke opname. Alle software of technologie van derde partijen die kan worden gedistribueerd in combinatie met de Software in de vorm van gebundelde software van derde partijen, bevat mogelijk een licentieovereenkomst met die derde partij die u uitdrukkelijk moet accepteren.

EVALUATIESOFTWARE

Als de software als demonstratie-, evaluatie- of proefversie wordt aangeduid in de toepasselijke Documentatie, mag u de Software alleen installeren en openen voor het doeleinde om deze te evalueren en/of demonstreren. Tenzij u hiervoor toestemming hebt gekregen van ons, mag u onze Software niet gebruiken voor concurrentieanalyse of voor commerciële, professionele of andere doelstellingen met een winstoogmerk. U begrijpt dat u de Software aan het einde van de evaluatieperiode niet langer mag gebruiken of dat u voor een licentie moet betalen als u deze wilt blijven gebruiken. Als u nalaat te betalen, bent u bij het verlopen van de evaluatieperiode niet langer bevoegd om de Software te gebruiken en moet u het gebruik van de Software onmiddellijk staken en alle elektronische exemplaren van de Software verwijderen en vernietigen, waaronder, maar niet beperkt tot, alle Documentatie voor gebruikers die mogelijk als onderdeel van de evaluatie is geleverd, van uw computer en enige andere computerapparaten waarop u de Software hebt geïnstalleerd. Elke poging om de vervaldatum te omzeilen is een overtreding van deze EULA en beëindigt automatisch en onmiddellijk uw licentie om de Software te gebruiken.

VERVAL, WEDERVERKOOP EN BEËINDIGING VAN DE LICENTIE

Naast enige andere beëindigingsbepalingen in dit document, verliest u alle rechten op de Software op grond van deze EULA indien u: (a) u een Abonnementslicentie hebt en heeft nagelaten uw Abonnementslicentie bij het verlopen te verlengen of (b) u uw Permanente licentie verkoopt en overdraagt aan een andere gebruiker op grond van de bovengenoemde Toewijzing-bepaling ("Wederverkoop") en u niet over andere Abonnementslicenties of Permanente licenties beschikt. Mogelijk verliest u tevens alle rechten op de Software op grond van een Permanente licentie in overeenstemming met deze EULA als we u aanbieden om uw Permanente licentie om te zetten in een Abonnementslicentie (“Overgang”) en u dit aanbod accepteert. Na de Overgang moet u alle exemplaren van de Software die u op grond van uw Permanente licenties hebt verkregen, verwijderen en vernietigen en ons schriftelijk verklaren dat u dit hebt gedaan. We behouden ons tevens het recht voor om uw licentie voor de Software met onmiddellijke ingang te beëindigen na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving aan u (“Beëindiging”) als u de voorwaarden van deze EULA schendt en een dergelijke schending: (a) een wezenlijke schending vormt; (b) deze niet kan worden hersteld of (c) kan worden hersteld, maar niet binnen periode van dertig (30) dagen na uw ontvangst van onze schriftelijke kennisgeving van schending wordt hersteld.  Na Verval, Wederverkoop of Beëindiging moet u zo spoedig mogelijk: (a) exemplaren van de Software in uw bezit of onder uw beheer verwijderen en het gebruik ervan staken; (b) alle documentatie en al het materiaal dat u van ons hebt ontvangen, terugsturen of vernietigen en (c) schriftelijk aan ons verklaren dat u aan uw verplichtingen na Verval, Wederverkoop of Beëindiging onder (a) en (b) hierboven hebt voldaan. Tenzij hierin anderszins wordt vermeld, blijven de bepalingen van deze EULA die vanwege hun aard redelijkerwijze moeten blijven bestaan, na Verval, Wederverkoop of Beëindiging bestaan.

DERDEBEGUNSTIGDE

Onze gelieerde bedrijven en licentiegevers zijn een directe en beoogde derdebegunstigde van deze EULA.

OVERMACHT 

Wij zijn niet aansprakelijk voor het nalaten van het uitoefenen van onze plichten als dit het resultaat is van een gebeurtenis die buiten onze redelijke controle valt. In een dergelijk geval zullen we alle redelijke pogingen ondernemen om het effect van een dergelijke gebeurtenis tot een minimum te beperken. Als een dergelijke gebeurtenis langer dan een (1) kalendermaand duurt, mogen beide partijen deze EULA per schriftelijke kennisgeving beëindigen met betrekking tot services die nog niet zijn verleend of producten die nog niet zijn geleverd. Na beëindiging moet u ons eventueel achterstallige bedragen voldoen.

DEEL II: SPECIFIEKE VOORWAARDEN

A. SPECIFIEKE VOORWAARDEN VOOR SOFTWARE VOOR:

 • CorelDRAW Graphics Suite/CorelDRAW Essentials/CorelDRAW Standard/CorelCAD/CorelDRAW Technical Suite,
 • Painter/Painter Essentials/Particle Shop/PaintShop Pro/PaintShop Pro Ultimate/AfterShot Pro
 • Photo Mirage/Photo Video Bundle/Photo Brush Bundle
 • Word Perfect Office Standard/WordPerfect Professional/WordPerfect Home and Student
 • Corel Vector
 • PDF Fusion/PDF Document Writer
 • DVD Copy Plus/DVD Movie Factory Pro
 • VideoStudio/Motion Studio 3D/Pinnacle Studio
 • WinDVD/DVD Xpack/DVD+AVCHD Xpack/Ultimate Xpack
 • Corel MultiCam/Corel MultiCam Capture (XL)
 • Roxio Creator/Roxio Toast/Roxio Easy CD & DVD Burning 2/Easy Video Copy & Convert/Roxio VHS to DVD Plus/Roxio LP to MP3

TOEPASSING

De Specifieke voorwaarden onder Deel A zijn van toepassing op elke versie van de Software die we beschikbaar maken met de bovenstaande merknamen, op elk platform en/of elk willekeurig besturingssysteem.

LICENTIERECHTEN

Afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van de voorwaarden van deze EULA en de betaling van de toepasselijke vergoedingen voor elke licentie op grond van de Licentiemeeteenheden die hieronder worden uiteengezet, verlenen we u hierbij een beperkt, niet-exclusief, niet in sublicentie te geven, niet-overdraagbaar (met uitzondering van hetgeen in de Algemene voorwaarden is uiteengezet), intrekbaar recht op het gebruik van de Software in Ondersteunde omgevingen, zoals beschreven in de Documentatie, voor de termijn van uw Permanente licentie of Abonnementslicentie, in overeenstemming met de Algemene en Specifieke voorwaarden van deze EULA, enkel en alleen voor privé-, persoonlijke, individuele met uw werk verband houdende en niet-commerciële doeleinden.

Voor het doeleinde van de bovenstaande cessie betekent “Ondersteunde omgevingen” de omgevingen die door ons worden ondersteund voor de Software, die momenteel worden uiteengezet in de Documentatie bij de Software en/of zoals nader worden uiteengezet in het productgedeelte voor elke Software die wordt vermeld in Deel A op de volgende site www.corel.com of enige opvolgende site.

Op grond van bovenstaande cessie ontvang u een gebruiksrecht (licentie) voor de Software, maar wordt u niet de eigenaar van de Software zelf. De Software kan digitale afbeeldingen, stockfoto’s, clipart, lettertypen, geluiden of andere werken bevatten waarop auteursrechten rusten (“Stockbestanden”). De verantwoordelijkheden en beperkingen met betrekking tot de Software gelden in gelijke mate voor de Stockbestanden. We behouden alle rechten die u niet nadrukkelijk zijn toegekend in deze EULA.

LICENTIEMEETEENHEDEN VOOR CORELDRAW GRAPHICS SUITE, CORELDRAW ESSENTIALS, CORELDRAW STANDARD, CORELDRAW TECHNICAL SUITE, AFTERSHOT, CORELCAD, PARTICLESHOP, PAINTER PRO, PAINTER ESSENTIALS, PAINTER, PAINTSHOP PRO EN WORDPERFECT OFFICE

Afhankelijk van de beperkingen die worden uiteengezet in deze EULA mag u met een Abonnements- of Permanente licentie voor de bovengenoemde Software één oorspronkelijk exemplaar van de Software op maximaal twee computerapparaten of elektronische apparatuur (“Apparaten”) die onder uw beheer staan en in uw bezit zijn, downloaden, installeren en/of gebruiken.

U mag de Software niet opnieuw installeren op een derde Apparaat tenzij: (a) er een storing optreedt in een oorspronkelijk Apparaat en (b) de Software volledig wordt verwijderd van het oorspronkelijke Apparaat. Als autorisatiecodes vereist zijn, moet u mogelijk contact opnemen met onze klantenservice en goedkeuring verkrijgen voor het opnieuw installeren van de Software op een nieuw Apparaat en om ons het bewijs te leveren dat u de Software hebt verwijderd van het oorspronkelijke Apparaat waarop de storing is opgetreden. Niettegenstaande uw recht om de Software te downloaden en installeren op twee Apparaten, mag u de Software op slechts één apparaat tegelijk gebruiken. U beschikt niet over het recht om enige toepasselijke Software te downloaden, installeren en/of gebruiken op een tweede Apparaat als u: (a) ingezetene bent van Cambodja, China, India, Indonesië, Hongkong, Zuid-Korea, Maleisië, de Filippijnen, Singapore, Taiwan, Thailand of Vietnam of (b) een licentie hebt verkregen om een niet voor wederverkoop bestemde versie van de Software te gebruiken.

COREL VECTOR

De voorafgaande bepalingen van het gedeelte Licentiemeeteenheden zijn niet van toepassing op Software met het merk Corel Vector. U mag alleen toegang verkrijgen tot onze cloudcomputingfuncties voor Corel Vector-SaaS en deze alleen gelijktijdig gebruiken vanaf meerdere apparaten met een Abonnementslicentie. Voor het gebruik van uw Abonnementslicentie moet u uw account bij ons registeren in overeenstemming met de Algemene voorwaarden van deze EULA. Op uw licentie voor het gebruik van Corel Vector zoals hierin uiteengezet zijn de beperkingen van toepassing die worden beschreven op de volgende website https://www.coreldraw.com/en/product/vector/ of enige opvolgende site (“Corel Vector-website”).

Voor het doeleinde van deze bepaling betekenen de termen: 

 • “Cloudcomputingfuncties” onze gevirtualiseerde pool met resources, functies, besturingsfuncties, opslag, databases, netwerkmogelijkheden, software, analytics en informatie die wordt geleverd via internet voor het leveren van Corel Vector-SaaS; en
 • “Corel Vector-SaaS” betekent de toegang tot en het gebruik van de Software met het merk Corel Vector en bijbehorende Documentatie zoals door ons gehost en geleverd als een Software-als-een-Service-aanbod via de internetcloud. 

Op uw gebruik van Corel Vector-SaaS zijn de volgende beperkingen van toepassing (in aanvulling op en niet in de plaats tredend van de aanvullende beperkingen die, waar van toepassing, worden uiteengezet in deze EULA). U stemt ermee in het volgende niet te doen: 

 • Corel Vector-SaaS gebruiken op een wijze die het toepasselijke recht of de toepasselijke regelgeving schendt;
 • virussen of andere schadelijke of kwaadaardige computercode distribueren via Corel Vector-SaaS; 
 • zich schuldig maken aan gedrag dat Corel Vector-SaaS verstoort of belemmert;
 • zich schuldig maken aan “screen scraping”, “database scraping”, “data mining” of enige andere activiteit met als doel het verkrijgen van lijsten met gebruikers of andere informatie vanuit Corel Vector-SaaS of die “bots” op het web of vergelijkbare verzamelings- en extractiemethoden gebruikt of 
 • Corel Vector-SaaS gebruiken voor doeleinden waarvoor dit niet is ontworpen/bedoeld, zoals het verzenden van ongevraagde reclame (SPAM).

We kunnen uw toegang tot Corel Vector-SaaS opschorten als wij er, geheel naar eigen goeddunken, van zijn overtuigd dat:

 • er een risico bestaat voor de beveiliging of privacy van Uw Account (of voor de beveiliging of privacy van de account van een andere klant); 
 • er een bedreiging bestaat voor de beveiliging of de integriteit van ons netwerk of Corel Vector-SaaS, of
 • dat een dergelijke opschorting noodzakelijk is voor het beschermen van de rechten, het eigendom of de veiligheid van Corel, zijn gebruikers of het grote publiek of deze door de wet wordt vereist. 

LICENTIEMEETEENHEDEN VOOR PHOTO MIRAGE, PHOTO VIDEO BUNDLE, PHOTO BRUSH BUNDLE, PDF FUSION, PDF DOCUMENT WRITER, DVD COPY PLUS, DVD MOVIE FACTORY PRO, VIDEOSTUDIO, MOTION STUDIO 3D, PINNACLE, WINDVD, DVD XPACK, DVD+AVCHD XPACK, ULTIMATE XPACK, COREL MULTICAM/COREL MULTICAM CAPTURE (XL), ROXIO CREATOR, ROXIO TOAST, ROXIO EASY CD & DVD BURNING 2, EASY VIDEO COPY & CONVERT, ROXIO VHS TO DVD PLUS EN ROXIO LP TO MP3

Afhankelijk van de beperkingen die worden uiteengezet in deze EULA mag u met een Abonnements- of Permanente licentie voor de bovengenoemde Software één oorspronkelijk exemplaar van de Software op niet meer dan één Apparaat downloaden, installeren en/of gebruiken.

U mag de Software niet opnieuw installeren op een tweede Apparaat tenzij: (a) er een storing optreedt in het oorspronkelijke Apparaat en (b) de Software volledig wordt verwijderd van het oorspronkelijke Apparaat. Als autorisatiecodes vereist zijn, moet u mogelijk contact opnemen met onze klantenservice en goedkeuring verkrijgen voor het opnieuw installeren van de Software op een nieuw Apparaat en om ons het bewijs te leveren dat u de Software hebt verwijderd van het oorspronkelijke Apparaat waarop de storing is opgetreden.

EDUCATIEVE VERSIE

Als u over een licentie beschikt om een versie van de Software te gebruiken die wordt aangeduid als educatieve versie, een versie voor thuisgebruik, een versie voor thuisgebruik en studenten, een versie voor studenten en docenten of een onderwijsversie in de begeleidende Documentatie (“Educatieve versie”), op de verpakking en/of op de aankoop- of downloadpagina van de Website, en u in aanmerking komt als een eindgebruiker in het onderwijs, mag u één exemplaar van de Software op één Apparaat installeren en downloaden, uitsluitend voor educatieve of privédoeleinden en geen enkel ander doeleinde. Educatieve versies van de Software mogen niet worden gebruikt voor commerciële, professionele of andere doeleinden met een winstoogmerk. U hebt alleen recht op het gebruik van een Educatieve versie van de Software als u lid bent van de faculteit of staf of een leerling op student bent die een graad, diploma of certificaat probeert te behalen bij in aanmerking komende onderwijsinstellingen. Neem contact op met ons via onze webpagina voor Educatieve software (www.corel.com/education/) of met uw lokale wederverkoper om te bepalen of u kunt worden aangeduid als eindgebruiker in het onderwijs en voor meer informatie over onze educatieve programma’s en producten. Werkproducten en andere gegevens die worden gemaakt met educatieve versies van de Software kunnen bepaalde meldingen en beperkingen bevatten die de gegevens onbruikbaar maken buiten de context van educatief gebruik. Als U gegevens die u hebt gemaakt met versies voor onderwijsinstellingen, versies voor leerlingen en studenten en versies voor persoonlijke opleidingen, combineert met of koppelt aan gegevens die op een andere manier zijn gemaakt, kunnen deze gegevens ook worden beïnvloed door deze meldingen en beperkingen.

OEM-VERSIE

Als u een gebruiker buiten de EER bent en een OEM-licentie hebt verkregen voor het gebruik van een versie van de Software die is Gebundeld met een OEM-apparaat van een derde partij (“OEM-versie”), mag u de betreffende OEM-versie niet installeren, opnieuw installeren of gebruiken op een ander Apparaat dan het OEM-apparaat. Tenzij het tegendeel in de Algemene voorwaarden van deze EULA of in de Specifieke voorwaarden wordt vermeld, geldt het volgende als u een OEM-versie gebruikt: (a) u hebt geen recht op updates, upgrades of ondersteuningsservices en (b) uw gebruik van de betreffende OEM-versie is gekoppeld aan het OEM-product en dit recht komt te vervallen wanneer het OEM-product niet langer werkt.

Als u op enig moment besluit de OEM-versie te verkopen, mag u dit alleen doen in overeenstemming met de bepaling inzake toewijzing en overdracht van de Algemene voorwaarden.

Als u een gebruiker binnen de EER bent die een Bundel heeft gekocht, mag u de OEM-versie alleen installeren, opnieuw installeren of gebruiken op een ander Apparaat dan het OEM-apparaat na het ontbundelen van de OEM-versie en nadat u deze volledig hebt verwijderd van het OEM-apparaat. Als u een gebruiker in de EER bent die een OEM-versie afzonderlijk van het OEM-apparaat als zelfstandig product hebt gekocht in overeenstemming met de bepaling inzake toewijzing en overdracht van de Algemene voorwaarden, dan mag u, tenzij anders in dit gedeelte wordt vermeld, de betreffende OEM-versie op niet meer dan één Apparaat gebruiken.

LICENTIEBEPERKINGEN

De Software kan productactivering omvatten en andere technologieën die zijn ontworpen om onbevoegd gebruik en kopiëren te voorkomen. U mag de Software of enig uitvoerbaar Softwarebestand (zoals een .EXE-, .MSI-, .ISO-, .DMG- of een vergelijkbaar uitvoerbaar bestand dat momenteel bekend is of zal worden ontwikkeld) niet bundelen, integreren of combineren met een softwareuitbreiding of -aanbod van derde partijen, tenzij dit gebeurt op grond van een afzonderlijke uitdrukkelijke, schriftelijke en volledig bekrachtigde overeenkomst met ons.

Deze EULA staat de installatie van de Software op een hardwarepartitie, blade of terminalserver of binnen een intern netwerk of virtueel privénetwerk voor het tot stand brengen, onderhouden en beheren van verbindingen met en tussen uw apparaat, of op een externe of cloudserver (gezamenlijk “Virtualisatieomgeving”) niet toe. U mag niet toestaan dat de Software wordt geopend, gebruikt of bekeken vanaf of wordt geïnstalleerd op of geüpload naar andere computers via een netwerkverbinding. Er moet een afzonderlijke licentieovereenkomst worden afgesloten met ons om toestemming te krijgen om de Software te gebruiken in een Virtualisatieomgeving, in combinatie met netwerkverbindingen of bij volumeaankopen. U stemt ermee in dat, indien er verplichte registratie, activering of e-mailvalidatie nodig is voor de Software, u dit proces zult voltooien en ons nauwkeurige informatie zult verstrekken. U kunt de Software pas gebruiken nadat u het genoemde activerings- en/of registratieproces hebt voltooid.

U mag maximaal vijf licenties voor de Software hebben. Als u een Entiteit bent die dergelijke Licenties verkrijgt, of toestaat dat dergelijke Licenties worden verkregen, voor het gebruik van de Software op of via uw Middelen, is de voorafgaande beperking voor het aantal Licenties op uw organisatie als geheel van toepassing. Indien u meer dan vijf Licenties moet gebruiken, moet u een licentie kopen voor de zakelijke versie van de Software, indien verkrijgbaar, op grond van de voorwaarden van de BULA.  De voorafgaande beperking inzake het aantal Licenties dat u mag kopen voor de Software is niet van toepassing op Software waarvoor we geen zakelijke versie hebben. Voor het doeleinde van deze voorafgaande bepaling bedoelen we met de term “Licentie” een Abonnementslicentie en/of Permanente licentie.

Als u een Entiteit bent die Permanente licenties of OEM-licenties koopt, of toestaat dat deze worden gekocht, voor het gebruik van de Software op of via uw Middelen, en u verschillende (gedowngrade of geüpgrade) versies van betreffende software wilt gebruiken, of het gebruik hiervan wilt toestaan, op of via uw Middelen, moet u het volgende aankopen: (a) een Abonnementslicentie voor de zakelijke versie van de Software, indien verkrijgbaar, op grond van de voorwaarden van de BULA en/of (b) een Permanente licentie voor de zakelijke versie van de Software, indien verkrijgbaar, op grond van de BULA, in combinatie met onderhouds- en ondersteuningsservices voor betreffende Software, in overeenstemming met onze voorwaarden voor levering van dergelijke services. Zonder een dergelijke aankoop mag u geen andere versies van de Software gebruiken, en mag u het gebruik hiervan niet toestaan (tenzij dit de versie betreft die is gekoppeld aan de Permanente licentie en/of OEM-licentie), op of via uw Middelen.

AANVULLENDE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP SOFTWARE DIE BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE WORDT AANGEKOCHT

Als u zich in een staat buiten de EER bevindt en u een licentie voor het gebruik van de Software wilt kopen, moet u de Software op legale wijze aankopen van onze bevoegde wederverkopers of in onze officiële store, eStore of website in het land waarin u de Software wilt gebruiken. Anders beschikt u niet over het recht om de software te gebruiken.

Als u zich in Cambodja, China, India, Indonesië, Hongkong, Zuid-Korea, Maleisië, de Filippijnen, Singapore, Taiwan, Thailand of Vietnam bevindt, mag u de Software alleen kopen in onze officiële store, eStore of een website die wordt vermeld op onze op dat moment up-to-date lijst met bevoegde wederverkopers, die u hier kunt vinden:

India - https://www.corelindia.co.in/channel-partners_corel

China - https://www.coreldraw.com/cn/resellers/?topNav=cn

Alle overige - https://www.corel.com/en/partner-locator/

AANVULLENDE VOORWAARDEN DIE GELDEN VOOR GEBRUIKERS VAN WORDPERFECT OFFICE

U erkent dat dit product intellectuele eigendom van Microsoft Corporation kan bevatten. De voorwaarden waaronder Microsoft dit intellectuele eigendom in licentie verleent, kunt u verkrijgen door contact op te nemen met Microsoft Corporation.

AANVULLENDE VOORWAARDEN DIE GELDEN VOOR GEBRUIKERS VAN CLIPART, STOCKFOTOAFBEELDINGEN, VIDEO-INHOUD, AUDIOFRAGMENTEN, LETTERTYPEN EN VOORBEELDINHOUD

Onze software kan volgende zaken bevatten of hier toegang toe bieden: clipart, foto-afbeeldingen, video-inhoud, audiofragmenten (collectief “Afbeeldingen of fragmenten” genoemd), softwaregegevensbestanden die letterbeeldontwerpen renderen indien u deze gebruikt in combinatie met geschikte hardware en software (bijvoorbeeld alleen, zonder beperking, .ttf- of .otf-bestanden) waarnaar wordt verwezen als “Lettertypesoftware”, en de grafische rendering, gegenereerd door de Lettertypesoftware (waarnaar wordt verwezen als “Lettertype-uitvoer”), en voorbeeldinhoud zoals formulieren, sjablonen, “plaatjespenselen”, “wezens” of gelijkaardige items (collectief “Voorbeeldinhoud” genoemd) die (i) eigendom zijn van ons, (ii) open source-technologie zijn en/of (iii) in licentie zijn gegeven door een derde partij. Behalve zoals vereist in de onderstaande bepaling of zoals bepaald bij de toepasselijke inhoud, kunt u als gebruiker van onze Software de Afbeeldingen of fragmenten, Lettertype-uitvoer of Voorbeeldinhoud alleen als volgt vrij gebruiken, aanpassen en publiceren: u mag (i) Afbeeldingen of fragmenten, Lettertype-uitvoer of Voorbeeldinhoud opnemen in uw eigen oorspronkelijke werk en uw werk publiceren, weergeven en distribueren op elk medium, op voorwaarde dat u een auteursrechtvermelding opneemt in uw werk waarin u als volgt verwijst naar het auteursrechtelijke eigendom van zowel u als van ons: "Copyright (c) 20___ [Uw naam], Corel Corporation en zijn licentieverstrekkers. Alle rechten voorbehouden."; en (ii) één (1) kopie maken van de Afbeeldingen of fragmenten, Lettertypesoftware of Voorbeeldinhoud als back-up of ter archivering. HET IS NIET TOEGESTAAN OM (i) de Afbeeldingen of Fragmenten of Lettertypesoftware te herverkopen, sublicentiëren of op andere manier beschikbaar te maken voor gebruik of afzonderlijke distributie, of los van een product of webpagina. De Afbeeldingen of fragmenten of Lettertype-uitvoer mag u bijvoorbeeld gebruiken als deel van een webpagina-ontwerp, maar mag u niet afzonderlijk beschikbaar stellen voor het downloaden (het gebruik van de Lettertypesoftware als een weblettertype met behulp van de CSS3@font-face-specificatie of gelijkaardig is met name verboden) of in een andere indeling die is bestemd of bedoeld voor permanente opslag of hergebruik door anderen; (ii) de Afbeeldingen of fragmenten of Lettertypesoftware aan derden te leveren of toe te staan dat derden de Afbeeldingen of fragmenten of Lettertypesoftware of Lettertype-uitvoer afzonderlijk of als deel van een ander product gebruiken. Derden mogen echter kopieën van de Afbeeldingen of Fragmenten of Lettertype-uitvoer (ook in digitale bestanden) ontvangen als deel van een werkproduct; (iii) de Afbeeldingen of fragmenten, Lettertypesoftware, Lettertype-uitvoer of Voorbeeldinhoud te gebruiken voor andere doeleinden die wettelijk zijn verboden; (iv) Afbeeldingen of fragmenten te gebruiken die identificeerbare personen of entiteiten bevatten voor commerciële doeleinden, waaronder maar niet beperkt tot, op een wijze die hun verband met of ondersteuning van enig product of service suggereert; (v) de Afbeeldingen of fragmenten of Lettertypesoftware of Lettertype-uitvoer of enige exemplaren daarvan aan een andere persoon of rechtspersoon te verhuren, leasen, in sublicentie te geven of uit te lenen; (vi) de Lettertypesoftware op enige wijze te wijzigen of (vii) Afbeeldingen of fragmenten, Lettertypesoftware of Lettertype-uitvoer of Voorbeeldinhoud te gebruiken op een andere wijze dan uitdrukkelijk door deze EULA wordt toegestaan.

Tenzij anders wordt vermeld in dit document mag open-source Lettertypesoftware worden gebruikt en/of opnieuw worden gedistribueerd in overeenstemming met de toepasselijke open source-licentie(s).

AANVULLENDE VOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP GEBRUIKERS VAN WINDVD, ROXIO CREATOR EN VIDEOSTUDIO

U erkent dat het gebruik van de Software op elke manier die overeenstemt met de MPEG-2- of MPEG-4-standaard nadrukkelijk verboden is zonder licentie onder de geldende patenten in de MPEG-2 patentportfolio of de MPEG-4 patentportfolio, indien van toepassing. Deze licentie is beschikbaar bij MPEG LA, L.L.C. (http://www.mpegla.com/main/default.aspx), 6312 S. Fiddlers Green Circle, Suite 400E, Greenwood Village, Colorado, 80111, VERENIGDE STATEN. U erkent dat de Software in licentie kan worden gegeven onder de VC-1-octrooiportefeuillelicentie voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik van een consument om (1) video te coderen in naleving van de VC-1-standaard (“VC-1-video”) en/of (2) VC-1-video te decoderen die werd gecodeerd door een consument tijdens een persoonlijke en niet-commerciële activiteit en/of werd verkregen van een videoleverancier met een licentie om VC-1 video te leveren. Er wordt geen licentie verleend of geïmpliceerd voor enig ander gebruik. Er kan aanvullende informatie worden verkregen bij MPEG LA, L.L.C. (http://www.mpegla.com/main/default.aspx). U erkent dat de Software in licentie kan worden gegeven op grond van de AVC-octrooiportefeuillelicentie voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik door een consument om (a) video te coderen in naleving van de AVC-norm (“AVC video”) en/of (b) AVC-video te decoderen die is gecodeerd door een consument die is betrokken bij een persoonlijke en niet-commerciële activiteit en/of is verkregen van een videoleverancier met een licentie om AVC-video te leveren. Er wordt geen licentie verleend of geïmpliceerd voor enig ander gebruik. Er kan aanvullende informatie worden verkregen bij MPEG LA, L.L.C. (http://www.mpegla.com/main/default.aspx). U stemt ermee in dat de software in licentie kan worden gegeven met de MP3-licentie. Het leveren van de Software vormt geen licentie of geeft geen recht om met MP3 gecodeerde of met MP3PRO gecodeerde gegevens te distribueren in inkomsten genererende uitzendsystemen, streamingtoepassingen, andere systemen om inhoud te distribueren, of op fysieke media. Hiervoor is een afzonderlijke licentie vereist. U vindt aanvullende informatie op de MP3-licentiewebsite (http://mp3licensing.com). Als u de Software als een zelfstandig handelsproduct hebt gekocht, hebben wij de royalty’s voor bovenstaande licenties betaald.

AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR ROXIO CREATOR

Deze software KAN bepaalde materialen en technologie van derden bevatten en derhalve zijn de volgende extra kennisgevingen, beperkingen, vereisten, restricties, disclaimers en aansprakelijkheidsbeperkingen van toepassing op het gebruik, indien van toepassing:

(a) MP3- en MP3Pro-codecs. Als de software MP3- of MP3Pro-codecs of -technologie bevat, wordt met deze software geen licentie overgedragen noch het recht verleend om de met deze software gemaakte inhoud uit te zenden via uitzendsystemen met winstoogmerk (op terrestrische wijze, per satelliet, via kabel en/of andere netwerken), streamingtoepassingen (via internet, intranetten en/of andere netwerken), andere systemen voor het overdragen van inhoud (betaal-audio of audio-op-aanvraag-toepassingen enz.) of via fysieke media (cd's, dvd's, semiconductorchips, harde schijven, geheugenkaarten enzovoort). Hiervoor is mogelijk een afzonderlijke licentie vereist. Ga voor meer informatie naar http://mp3licensing.com.

(b) Windows Media Format SDK. Inhoudsproviders gebruiken mogelijk de digitale-rechtenbeheertechnologie van Microsoft voor Windows Media meegeleverd bij deze software (“WM-DRM”) om de integriteit van de inhoud (“Beveiligde inhoud”) te beschermen, zodat het intellectuele eigendom, waaronder de auteursrechten, van dergelijke inhoud niet onwettig wordt gebruikt. Delen van de Software en andere toepassingen van derden kunnen gebruikmaken van WM-DRM om Beveiligde inhoud af te spelen (“WM-DRM-software”). Als inbreuk is gemaakt op de beveiliging van de WM-DRM-software, kunnen eigenaars van beveiligde inhoud (“Eigenaars van beveiligde inhoud”) Microsoft verzoeken om de rechten van de WM-DRM-software in te trekken om beveiligde inhoud te kopiëren, weer te geven en/of af te spelen. Met een intrekking wordt het vermogen van de WM-DRM-software om niet-veilige inhoud af te spelen niet gewijzigd. Er wordt een lijst met ingetrokken WM-DRM-software naar uw computer verzonden wanneer u een licentie voor Beveiligde inhoud van het internet download. Microsoft kan, naast een dergelijke licentie, tevens intrekkingslijsten naar uw computer downloaden namens de Eigenaars van beveiligde inhoud. Eigenaars van beveiligde inhoud kunnen ook van u vereisen een aantal van de WM-DRM-onderdelen die bij deze software worden geleverd, te upgraden (“WM-DRM-upgrades”) voordat u hun inhoud opent. Wanneer u dergelijke inhoud probeert af te spelen, krijgt u via de WM-DRM-software die door Microsoft is gebouwd een kennisgeving dat een WM-DRM-upgrade is vereist en wordt u vervolgens om toestemming gevraagd voordat de WM-DRM-upgrade wordt gedownload. WM-DRM-software die niet door Microsoft wordt geleverd, kan hetzelfde vereisen. Als u de upgrade weigert, krijgt u geen toegang tot de inhoud waarvoor de WM-DRM-upgrade is vereist. U kunt echter gewoon toegang krijgen tot de niet-beveiligde inhoud en Beveiligde inhoud waarvoor de upgrade niet is vereist. WM-DRM-functies waarvoor internettoegang is vereist, zoals het downloaden van nieuwe licenties en/of het uitvoeren van een vereiste WM-DRM-upgrade, kunnen worden uitgeschakeld. Wanneer u deze functies uitschakelt, kunt u gewoon Beveiligde inhoud afspelen als u over een geldige licentie beschikt voor dergelijke inhoud die al op uw computer is opgeslagen.

(c) MPEG-2. De software beschikt mogelijk over een licentie op grond van de MPEG-2-octrooiportefeuillelicentie die door MPEG LA wordt aangeboden. Elk gebruik van de software voor andere doeleinden dan persoonlijk gebruik door een consument op een manier die overeenkomt met de MPEG-2-standaard voor het coderen van video-informatie voor mediapakketten is uitdrukkelijk verboden zonder een licentie op grond van de toepasselijke octrooien in de MPEG-2-octrooiportefeuille. Deze licentie is verkrijgbaar bij MPEG LA, 250 Steele Street, Suite 300, Denver, Colorado 80206, VS.

(d) VC-1. De software beschikt mogelijk over een licentie op grond van de VC-1-octrooiportefeuille voor het persoonlijk en niet-commercieel gebruik door een consument voor (i) het coderen van video in overeenstemming met de VC-1-standaard (“VC-1-video”) en/of (ii) het decoderen van VC-1-video die door een consument is gecodeerd als een persoonlijke en niet-commerciële activiteit en/of door een videoleverancier die een licentie heeft verkregen voor het leveren van VC-1-video. Er wordt geen licentie verleend of geïmpliceerd voor enig ander gebruik. Aanvullende informatie kan worden verkregen van MPEG LA, LLC. Zie HTTP://www.mpegla.com.

(e) AVC. De software beschikt mogelijk over een licentie op grond van de AVC-octrooiportefeuille voor het persoonlijk en niet-commercieel gebruik door een consument voor (i) het coderen van video in overeenstemming met de AVC-standaard (“AVC-video”) en/of (ii) het decoderen van AVC-video die door een consument is gecodeerd als een persoonlijke en niet-commerciële activiteit en/of door een videoleverancier die een licentie heeft verkregen voor het leveren van AVC-video. Er wordt geen licentie verleend of geïmpliceerd voor enig ander gebruik. Aanvullende informatie kan worden verkregen van MPEG LA, LLC. Zie HTTP://www.mpegla.com.

(f) MPEG-4. De software beschikt mogelijk over een licentie op grond van de MPEG-4-octrooiportefeuillelicentie die door MPEG LA wordt aangeboden. GEBRUIK VAN DIT PRODUCT DAT OP ENIGERLEI WIJZE OVEREENKOMT MET DE MPEG-4 VISUELE STANDAARD IS NIET TOEGESTAAN, MET UITZONDERING VAN GEBRUIK DOOR EEN CONSUMENT DIE ZICH BEZIGHOUDT MET PERSOONLIJKE EN NIET-COMMERCIËLE ACTIVITEITEN.

(g) Het gebruik van clipart, fotografische objecten en foto-afbeeldingen. U mag, met inachtneming van de hieronder beschreven beperkingen, alle clipart en foto-afbeeldingen waarop u door derden een licentie is verleend (de “Afbeeldingen”) in uw eigen oorspronkelijke werk opnemen en uw werk in willekeurig welk medium publiceren, vertonen en distribueren. Het is u echter niet toegestaan de afbeeldingen opnieuw te verkopen, deze in sublicentie te geven of ze anderszins beschikbaar te maken voor afzonderlijk gebruik of distributie of buiten de context van een product of webpagina. De Afbeeldingen mogen bijvoorbeeld als onderdeel van het ontwerp van een webpagina worden gebruikt, maar mogen niet beschikbaar worden gesteld om apart te worden gedownload of in een indeling die is ontworpen of bedoeld om anderen in staat te stellen deze permanent op te slaan of opnieuw te gebruiken. Het is u toegestaan klanten exemplaren van de Afbeeldingen te verschaffen (inclusief digitale bestanden) als integraal onderdeel van een werkproduct. U mag hen de afbeeldingen echter niet afzonderlijk of als onderdeel van een ander product verschaffen of hen toestaan de afbeeldingen als zodanig te gebruiken. Ook mag u, met inachtneming van de hieronder beschreven beperkingen, een (1) kopie van de Afbeeldingen maken voor back-up- of archiveringsdoeleinden. U mag met behulp van de afbeeldingen geen obscene, lasterlijke of anderszins illegale producten creëren of de afbeeldingen voor andere doeleinden gebruiken die wettelijk verboden zijn. U mag de Afbeeldingen of enig deel ervan niet gebruiken als handelsmerk of servicemerk of het gebruik ervan als zodanig toestaan, of aanspraak maken op eigendomsrechten in de Afbeeldingen of een deel daarvan. U mag de Afbeeldingen niet in elektronische indeling, online of in multimediatoepassingen gebruiken, tenzij de Afbeeldingen uitsluitend voor weergavedoeleinden zijn opgenomen en er geen enkele toestemming wordt verleend om de afbeeldingen om welke reden ook te downloaden of op te slaan. U mag de Afbeeldingen (of kopieën ervan) niet verhuren, leasen, uitlenen of in sublicentie geven aan andere personen of wettelijke entiteiten. U mag echter wel uw gehele licentie voor het gebruik van de Afbeeldingen aan een andere persoon of wettelijke entiteit overdragen, op voorwaarde dat (i) u de Afbeeldingen en deze licentie aan deze persoon of entiteit overdraagt inclusief alle kopieën (behalve kopieën die deel uitmaken van uw werkproduct, zoals toegestaan volgens deze Overeenkomst), (ii) u geen kopieën behoudt, inclusief kopieën die op een computer of ander opslagapparaat zijn opgeslagen en (iii) de ontvanger ermee akkoord gaat zich aan de voorwaarden van deze Overeenkomst te houden. U mag de Afbeeldingen uitsluitend gebruiken op manieren die specifiek op grond van deze licentie zijn toegestaan. U mag de Afbeeldingen niet gebruiken in verband met herkenbare personen, producten of entiteiten, op zodanige manier dat hun verbintenis met of onderschrijving van enig product of dienst wordt gesuggereerd, tenzij u hierbij een duidelijke verklaring afdrukt, waarin wat de Afbeelding van de herkenbare persoon of het herkenbare product betreft wordt aangegeven dat deze uitsluitend als illustratie wordt gebruikt.

(h) LAME MP3 Encoder. De Software maakt mogelijk gebruik van de LAME MP3 Encoder Library op grond van de zogenaamde "Lesser General Public License" van GNU. In dat geval bevindt zich een exemplaar van deze licentie in de installatiemap van het product. Binnen drie (3) jaar na aankoop van de Software kunt u een kopie aanvragen van de broncode van de LAME MP3 Encoder Library door contact op te nemen met de klantenservice van Corel. Voor distributie van de code aan u wordt een bedrag in rekening gebracht.

(i) Gracenote-database/-gegevens. De Software bevat mogelijk software van Gracenote, Inc. in Emeryville, Californië ("Gracenote"). Met de software van Gracenote (de "Gracenote-client") kan de software online schijfidentificatie uitvoeren en met muziek verband houdende gegevens vanaf online servers (“Gracenote-servers”) ophalen, waaronder informatie over de naam, artiest, track en titel ("Gracenote-gegevens"). U mag Gracenote-gegevens alleen gebruiken via de bedoelde eindgebruikerfuncties van de Software.

U stemt ermee in de Gracenote-gegevens, de Gracenote-client en de Gracenote-servers alleen voor eigen persoonlijke, niet-commerciële toepassingen te zullen gebruiken. U stemt ermee in om de Gracenote-client of eventuele Gracenote-gegevens niet aan derden toe te wijzen, te verzenden of naar hen te kopiëren of over te brengen. U STEMT ERMEE IN DE GRACENOTE-GEGEVENS, DE GRACENOTE-CLIENT OF DE GRACENOTE-SERVERS UITSLUITEND TE GEBRUIKEN OP DE MANIER DIE HIERIN UITDRUKKELIJK WORDT TOEGESTAAN EN ER GEEN MISBRUIK VAN TE MAKEN.

U stemt ermee in dat uw niet-exclusieve licentie om de Gracenote-gegevens, de Gracenote-client en de Gracenote-servers te gebruiken, zal worden beëindigd als u inbreuk maakt op deze beperkingen. Als uw licentie wordt beëindigd, stemt u ermee in op geen enkele wijze meer gebruik te maken van de Gracenote-gegevens, de Gracenote-client en de Gracenote-servers. Gracenote behoudt zich alle rechten voor in de Gracenote-gegevens, de Gracenote-client en de Gracenote-servers, inclusief alle eigendomsrechten. U stemt ermee in dat Gracenote volgens deze Overeenkomst in zijn eigen naam rechtstreeks mag toezien op naleving van zijn rechten jegens u.

De Gracenote-service gebruikt een unieke identificatiecode om query's na te sporen voor statistische doeleinden. Het doel van deze willekeurig toegewezen numerieke code is om de Gracenote-service query's te laten tellen zonder te weten wie u bent. Ga voor meer informatie naar de webpagina met de Privacyverklaring van Gracenote voor de Gracenote-service.

Als u de Software gebruikt, stemt u ermee in dat de Gracenote-software een golfvorm als handtekening naar Gracenote mag verzenden. Een handtekening in golfvorm is een distillaat van de geluidsgolfinformatie in de muziek zelf en helpt de Gracenote-service om informatie over de artiest en de titel te identificeren voor digitale muziekbestanden. Een handtekening in golfvorm bevat geen informatie over u of uw computer en het berekenen van deze handtekening heeft geen merkbaar effect op de prestaties van uw computer. Voor meer informatie gaat u naar de FAQ-pagina met veelgestelde vragen en de Privacyverklaring voor de Gracenote-service.

De licentie voor de Gracenote-client en alle onderdelen van de Gracenote-gegevens wordt verstrekt op "HUIDIGE" basis. Gracenote doet geen toezeggingen of geeft geen garantie, uitdrukkelijk of stilzwijgend, over de nauwkeurigheid van alle Gracenote-gegevens op de Gracenote-servers. Gracenote behoudt zich het recht voor om gegevens te verwijderen van de Gracenote-servers of om gegevenscategorieën te wijzigen als Gracenote hiertoe voldoende reden ziet. Er wordt geen garantie verstrekt dat de Gracenote-client of Gracenote-servers geen onjuistheden bevatten of dat het functioneren van de Gracenote-client of Gracenote-servers ononderbroken zal zijn. Gracenote is niet verplicht u te voorzien van nieuwe, verbeterde of extra gegevenstypen of -categorieën die Gracenote mogelijk in de toekomst zal verschaffen en Gracenote mag zijn online service op elk moment beëindigen.

GRACENOTE WIJST ALLE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT STILZWIJGENDE GARANTIES MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOMSRECHT EN HET GEEN INBREUK MAKEN OP RECHTEN VAN DERDEN, VAN DE HAND. GRACENOTE VERSTREKT GEEN GARANTIES TEN AANZIEN VAN DE RESULTATEN DIE WORDEN VERKREGEN DOOR UW GEBRUIK VAN DE GRACENOTE-CLIENT OF WELKE GRACENOTE-SERVER DAN OOK. GRACENOTE IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, GEDERFDE WINST OF VERLIES VAN INKOMSTEN.

B. SPECIFIEKE VOORWAARDEN VOOR SOFTWARE VOOR MINDMANAGER:

TOEPASSING

Deze Specifieke voorwaarden zijn van toepassing op elke versie van de Software die we beschikbaar maken onder de merknaam “MindManager”, met uitzondering van de versie van de Software met de naam “MindManager Enterprise”, op elk platform en/of elk besturingssysteem.

DEFINITIES

Tenzij anders wordt vermeld of indien de context dit vereist, hebben de volgende termen de betekenis die er hieronder aan wordt toegewezen, maar alleen voor de doeleinden van Deel B. Niet-gedefinieerde termen in hoofdletters die hierin worden vermeld, hebben de betekenis die hieraan wordt toegewezen in de Algemene voorwaarden.  

Met “Cloudbesturingsfuncties” bedoelen we onze gevirtualiseerde pool met resources, functies, besturingsfuncties, opslag, databases, netwerkmogelijkheden, software, analytics en informatie die via het internet wordt of worden geleverd en die we van tijd tot tijd voor ons SaaS-aanbod kunnen leveren, waaronder, maar niet beperkt tot, de volgende tools en toepassingen: MindManager Publishing, MindManager Snap, Gezamenlijk bewerken voor MindManager, MindManager Zapier Service, MindManager-gebruikersaccountbeheer, de MindManager Go Mobile App en MindManager voor Teams. 

“Documentatie” betekent documentatie die over het algemeen door ons aan u wordt geleverd voor de Software, die van tijd tot tijd door ons wordt herzien en die eindgebruikershandleidingen, bedieningsinstructies, installatiehandleidingen, releaseopmerkingen en online-Help-bestanden in verband met het gebruik van de Software kan omvatten. U mag de Documentatie bij de Software in verband met het toegestane gebruik van de Software alleen voor referentiedoeleinden gebruiken en kopiëren.

”Licentiecertificaat” heeft de betekenis zoals gedefinieerd in de Algemene voorwaarden van de EULA.

Licentietermijn” betekent een Abonnementstermijn of een Permanente termijn. 

MindManager voor Teams” betekent de interface van de Software en de beschikbaarheid ervan in de cloud via de nieuwste versie van de Microsoft Teams-toepassing.

MindManager Go Mobile App” betekent de mobiele smartphone- en tablettoepassing van de Software en functies die we beschikbaar maken via de cloud. 

Permanente termijn” betekent de permanente standaardperiode voor het bepalen van de licentietermijn als u een permanente licentie koopt zoals uiteengezet in het betreffende Licentiecertificaat.

“Productupgrades”, “Productupdates” en “Patches” worden gedefinieerd in het Corel-beleid inzake productreleases en -onderhoud op: https://www.mindmanager.com/en/support/product-releases-and-maintenance-policy of op een opvolgende site. 

"SaaS-aanbod" betekent de toegang tot en het gebruik van de Software en Documentatie zoals door ons gehost en geleverd als een Software-als-een-Service-aanbod via de internetcloud. 

Software-installaties” betekent de (a) installatie van de software op bureaublad- en laptopcomputers (met inbegrip van besturingssysteemexemplaren en servers) of (b) het uitvoeren van de Software vanuit geautoriseerde online bronnen via installaties die in een browser kunnen worden uitgevoerd. 

Abonnementslicentie” betekent een licentie waarmee u de Software-installaties en/of het SaaS-aanbod kunt gebruiken in overeenstemming met de Specifieke voorwaarden van deze EULA en zoals gespecificeerd in het Licentiecertificaat (niettegenstaande de definitie van Abonnementslicentie in de Algemene voorwaarden van deze EULA) voor de abonnementstermijn.

Abonnementstermijn” betekent de periode van een Abonnementslicentie die aanvangt met onze levering aan u van de Software, tenzij een andere aanvangsdatum is overeengekomen en gedefinieerd in het toepasselijke Licentiecertificaat, die duurt tot de vervaldatum die wordt vermeld in het toepasselijke Licentiecertificaat.

Ondersteunde omgeving” betekent de omgevingen die door ons voor de Software worden ondersteund en die momenteel worden beschreven op http://mindmanager.com/support/product-resources/system-reqs of op een opvolgende site.

Gebruikersreferenties” betekent de toegang en gebruiksrechten die u ontvangt door een account bij ons te registreren (zoals hieronder uiteengezet in het gedeelte LICENTIEMEETEENHEDEN) voor toegang tot en het gebruik van de Documentatie, de Software-installatie en/of het SaaS-aanbod in overeenstemming met deze EULA, die uw persoonlijke identificatiegegevens omvat, waaronder, maar niet beperkt tot, uw e-mailadres.

LICENTIERECHTEN 

Afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van de voorwaarden van deze EULA en de betaling van de toepasselijke vergoedingen voor elke licentie op grond van de Licentiemeeteenheden die hieronder worden uiteengezet, verlenen we u hierbij een beperkt, niet-exclusief, niet in sublicentie te geven, niet-overdraagbaar (met uitzondering van hetgeen in de Algemene voorwaarden is uiteengezet) intrekbaar recht op het gebruik van de Software in Ondersteunde omgevingen, zoals beschreven in de Documentatie, voor de termijn van uw Permanente licentie of Abonnementslicentie, in overeenstemming met de Algemene en Specifieke voorwaarden van deze EULA, enkel en alleen voor privé-, persoonlijke, individuele met uw werk verband houdende en niet-commerciële doeleinden.

LICENTIEMEETEENHEDEN

Software-installaties. Afhankelijk van de voorwaarden die hierin worden beschreven en zoals uiteengezet in het Licentiecertificaat, wordt u tijdens de licentietermijn met een licentie het recht verleend om: 

 1. de Software te installeren op niet meer dan één desktop- of laptopcomputer of 
 2. de Software uit te voeren vanaf onze geautoriseerde online bronnen via installaties die in een browser kunnen worden uitgevoerd op niet meer dan één desktop- of laptopcomputer.  

Software-installaties zijn verkrijgbaar met een Permanente licentie of een Abonnementslicentie. 

SaaS-aanbod. Als u een licentie wilt gebruiken voor een SaaS-aanbod zoals hierin uiteengezet, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. u moet specifieke Abonnementslicenties hebben aangekocht voor het SaaS-aanbod dat wordt vermeld in het Licentiecertificaat en 
 2. moet akkoord gaan met de Voorwaarden voor accounts en services die beschikbaar zijn via de volgende koppeling www.mindmanager.com/legal of via een opvolgende site (“Algemene voorwaarden”) en die hierbij via deze verwijzing in de EULA worden opgenomen.

Het SaaS-aanbod is alleen beschikbaar met een Abonnementslicentie.

Voor het geval dat bepalingen in deze EULA inconsistent zijn met of in conflict zijn met de bepalingen in de Algemene voorwaarden, zijn de Algemene voorwaarden van toepassing en prevaleren deze alleen over de bepalingen in deze EULA in verband met het SaaS-aanbod. 

Uw aankoop van een licentie voor het SaaS-aanbod in overeenstemming met de EULA biedt u toegang tot het gebruik van de cloudbesturingsfuncties van de Software. U gaat akkoord met registratie van een account voor het SaaS-aanbod bij ons in overeenstemming met de specificaties in het Licentiecertificaat, van de Ondersteunde omgeving en in naleving van de Algemene voorwaarden voor het verkrijgen van toegang tot en het gebruik van het SaaS-aanbod. Na registratie ontvangt u onze Gebruikersreferenties, waarmee u het SaaS-aanbod en de bijbehorende cloudbesturingsfuncties zoals hieronder nader gespecificeerd kunt gebruiken.

U mag uw Gebruikersreferenties gebruiken voor toegang tot en het gebruik van:

 1. tegelijkertijd, het SaaS-aanbod via MindManager voor Teams, de MindManager Go Mobile App op niet meer dan twee smartphones en/of tablets en de Software-installatie;
 2. tegelijkertijd, de MindManager Go Mobile App op niet meer dan twee smartphones en/of tablets en de Software-installatie en 
 3. tegelijkertijd, de MindManager Go Mobile App vanaf niet meer dan twee smartphones en/of tablets. 

U beschermt de accountgegevens en wachtwoorden voor uw SaaS-aanbod en de apparaten die u gebruikt voor toegang tot het SaaS-aanbod en de account voor het SaaS-aanbod te allen tijd tegen onbevoegd gebruik.  U bent als enige verantwoordelijk voor het maken van back-upbestanden van alle gegevens waartoe toegang is verkregen door of die zijn gebruikt via het SaaS-aanbod en u stemt er voorts mee in dat wij niet aansprakelijk zijn voor schade in verband met verloren of beschadigde gegevens.

Op uw gebruik van het SaaS-aanbod zijn de volgende beperkingen van toepassing (in aanvulling op en niet in de plaats tredend van de aanvullende beperkingen die, waar van toepassing, worden uiteengezet in deze EULA). U stemt ermee in het volgende niet te doen:

 1. het SaaS-aanbod gebruiken op een wijze die het toepasselijke recht of de toepasselijke regelgeving schendt;
 2. virussen of andere schadelijke of kwaadaardige computercode distribueren via het SaaS-aanbod;
 3. zich schuldig maken aan gedrag dat het SaaS-aanbod verstoort of belemmert;
 4. zich schuldig maken aan “screen scraping”, “database scraping”, “data mining” of enige andere activiteit met als doel het verkrijgen van lijsten met gebruikers of andere informatie vanuit het SaaS-aanbod of die “bots” op het web of vergelijkbare verzamelings- en extractiemethoden gebruikt of
 5. het SaaS-aanbod gebruiken voor doeleinden waarvoor dit niet is ontworpen/bedoeld, zoals het verzenden van ongevraagde reclame (SPAM). 

We kunnen uw toegang tot het SaaS-aanbod opschorten als wij er, geheel naar eigen goeddunken, van zijn overtuigd dat:

 1. er een risico bestaat voor de beveiliging of privacy van uw account (of voor de beveiliging of privacy van de account van een andere klant); 
 2. er een bedreiging bestaat voor de beveiliging of de integriteit van ons netwerk of het SaaS-aanbod of 
 3. dat een dergelijke opschorting noodzakelijk is voor het beschermen van de rechten, het eigendom of de veiligheid van Corel, zijn gebruikers of het grote publiek of deze door de wet wordt vereist.

Licentietermijn. Tenzij anders in het Licentiecertificaat wordt opgegeven:

kunt u met de aankoop van een Permanente licentie de software gebruiken voor een onbeperkte Permanente termijn, tenzij uw Permanente licentie om de een of andere reden wordt opgeschort of beëindigd.

De initiële Abonnementstermijn is één jaar vanaf de datum van aankoop van de Abonnementslicentie en deze wordt automatisch verlengd in overeenstemming met het gedeelte over Automatische verlenging hieronder. 

Wanneer u ons op de hoogte stelt dat u een Abonnementslicentie niet wilt verlengen, mag u de Software blijven gebruiken tot het einde van de Abonnementstermijn.

Na beëindiging van de Permanente licentie of de beëindiging of het vervallen van uw Abonnementslicentie, moet u uw gebruik van de Software en de Software-installaties en/of het SaaS-aanbod staken en de Software verwijderen en/of vernietigen. We behouden ons het recht voor om certificering te vereisen van de verwijdering en/of vernietiging van de Software.

Exemplaren, back-ups en archieven. U mag de Software alleen in een door machines leesbare vorm kopiëren met als doel een offline back-up of een archiefexemplaar te maken. U mag afbeeldingen, clipart, animaties, geluiden, muziek, vormen, videofragmenten en sjablonen die bij de Software worden geleverd en die voor dat doeleinde zijn aangeduid uitsluitend kopiëren en gebruiken in maps die u maakt of wijzigt. 

Inhoud. Door u gemaakte Gebruikersinhoud moet voldoen aan het toepasselijke recht en onze Normen voor inhoud naleven, die u kunt vinden op https://www.mindmanager.com/content-standards of op een opvolgende site, die hierin bij verwijzing worden opgenomen.

LICENTIEBEPERKINGEN

Deze EULA staat de installatie van de Software op een hardwarepartitie, blade of terminalserver of binnen een intern netwerk of virtueel privénetwerk voor het tot stand brengen, onderhouden en beheren van verbindingen met en tussen uw apparaat, of op een externe of cloudserver (gezamenlijk “Virtualisatieomgeving”) niet toe. U mag niet toestaan dat de Software wordt geopend, gebruikt of bekeken vanaf of wordt geïnstalleerd op of geüpload naar andere computers via een netwerkverbinding. Er moet een afzonderlijke licentieovereenkomst worden afgesloten met ons om toestemming te krijgen om de Software te gebruiken in een Virtualisatieomgeving, in combinatie met netwerkverbindingen of bij volumeaankopen. U stemt ermee in dat, indien er verplichte registratie, activering of e-mailvalidatie nodig is voor de Software, u dit proces zult voltooien en ons nauwkeurige informatie zult verstrekken. De technische mogelijkheden voor het gebruik van de Software worden opgeschort totdat u genoemde activerings- en/of registratieprocedure voltooit. 

U mag maximaal vijf licenties voor de Software hebben. Als u een Entiteit bent die dergelijke Licenties verkrijgt, of toestaat dat dergelijke Licenties worden verkregen, voor het gebruik van de Software op of via uw Middelen, is de voorafgaande beperking voor het aantal Licenties op uw organisatie als geheel van toepassing. Indien u meer dan vijf Licenties moet gebruiken, moet u een licentie kopen voor de vergelijkbare versie van de Software, of een versie voor bedrijven/ondernemingen, indien verkrijgbaar, op grond van de voorwaarden van de BULA. De voorafgaande beperking inzake het aantal Licenties dat u mag kopen voor Software is niet van toepassing op Software waarvoor we geen vergelijkbare versie of een zakelijke versie hebben op grond van de voorwaarden van de BULA. Voor het doeleinde van deze voorafgaande bepaling bedoelen we met de term “Licentie” een Abonnementslicentie en/of Permanente licentie.

AUTOMATISCHE VERLENGING

Een Abonnementslicentie wordt jaarlijks automatisch verlengd voor de Abonnementstermijn van één jaar en het bedrag wordt u in rekening gebracht of hiervoor ontvangt u een factuur, tenzij u ons ten minste 30 dagen vóór de verlengingsdatum op de hoogte stelt dat u het abonnement niet wilt verlengen. We kunnen de vergoeding voor een verlengde Abonnementstermijn wijzigen via een schriftelijke kennisgeving met betreffende wijziging(en) die 30 dagen van tevoren op Onze website https://www.mindmanager.com/ of een opvolgende website wordt geplaatst en/of door u een dergelijke kennisgeving per e-mail te sturen. Een verhoging van de vergoeding tijdens de Abonnementstermijn wordt pas van kracht aan het begin van de volgende, verlengde Abonnementstermijn. Betaling moet tijdig geschieden om te voorkomen dat de Abonnementstermijn en eventuele ondersteuningsservices vervallen, zoals hieronder uiteengezet in het gedeelte PRODUCTUPGRADES, UPDATES EN PATCHES.

PRODUCTUPGRADES, UPDATES EN PATCHES 

Een Abonnementslicentie voor de Software geeft u het recht om gratis Productupgrades en Productupdates te ontvangen. Een Permanente licentie voor de Software geeft u het recht om gratis Patches te ontvangen, gedurende de eerste twaalf maanden van de Permanente termijn. Een Permanente licentie geeft u niet het recht om gratis Productupgrades of Productupdates te ontvangen. Tenzij anders wordt bepaald ten tijde van het downloaden of leveren door ons, dient u aanvullende softwarecode of verwant materiaal dat we u leveren als onderdeel van onze ondersteuningsservices, betaald of anderszins, te beschouwen als onderdeel van de Software en vallen deze onder deze EULA. We kunnen de technische informatie die u ons levert, zonder enige beperking, gebruiken voor zakelijke doeleinden, waaronder voor productondersteuning en -ontwikkeling. 

Voor upgrades die u van ons aanvaardt en installeert, uitvoert of gebruikt vergeleken met een eerdere versie van de Software geldt het volgende: (i) deze annuleren en beëindigen automatisch uw eerdere overeenkomst op basis waarvan u een licentie heeft verkregen voor de eerdere versies van de Software van ons en (ii) hiermee wordt de eerdere overeenkomst voor de Softwareversie waarvoor u een upgrade heeft uitgevoerd, vervangen door deze EULA. Na een dergelijke upgrade mag u de eerdere versie van de Software niet langer gebruiken, tenzij anders is gespecificeerd in een Licentiecertificaat of een andere serviceovereenkomst die u met ons voor de Software bent aangegaan. We behouden ons het recht voor om certificering te vereisen van de vernietiging en verwijdering van betreffende eerdere versie.

INTEROPERABILITEIT VAN SOFTWARE EN BEVEILIGING VAN GEDEELDE INHOUD

Interoperabiliteit met onze andere software. De Software kan worden gebruikt in combinatie met andere producten en software die wij leveren. Op uw gebruik van dergelijke andere producten en software zijn onze specifieke voorwaarden voor het betreffende product van toepassing. Voor interoperabiliteit kan het vereist zijn dat u de meest recente versie van de Software en van de andere interoperabele producten gebruikt.

Beveiliging van gedeelde inhoud. U erkent dat het delen van Inhoud met de functie “Delen” in de Software niet als veilige manier voor het overdragen van Inhoud is bedoeld. Met behulp van deze functionaliteit maakt u de gedeelde inhoud mogelijk openbaar van aard, doordat u toegang verleent tot de inhoud die op onze servers wordt gehost aan anderen, die op hun beurt toegang kunnen verlenen tot de Inhoud aan andere derde partijen. Als u deze functionaliteit in de Software gebruikt, aanvaardt u het risico dat inhoud die op deze manier wordt gedeeld, door derden kan worden ontdekt voor wie deze inhoud niet initieel was bedoeld. De functie “Delen” in de Software is niet ontworpen voor gebruik in combinatie met materiaal dat zeer vertrouwelijk van aard is.

MATERIAAL, SITES EN RESOURCES VAN DERDEN 

Resources van derden. In de Software kan of kunnen inhoud, gegevens, informatie, toepassingen of materiaal worden weergegeven, zijn opgenomen of worden beschikbaar gemaakt die is of zijn geleverd door derde partijen (“Materiaal van derde partijen”), of kunnen koppelingen worden weergeven naar of functies zijn opgenomen die in combinatie kunnen worden gebruikt met sites of resources van derde partijen (bijv. MapsForThat.com, Twitter, Linked In, Google and Evernote). Door de Software te gebruiken, erkent u en stemt u ermee in dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het onderzoeken of beoordelen van de inhoud, nauwkeurigheid, volledigheid, tijdigheid, geldigheid, naleving van auteursrechten, wettigheid, betamelijkheid, kwaliteit of enig ander aspect van dergelijk Materiaal, sites of resources van derde partijen of de beschikbaarheid van dergelijke sites of resources. Wij bieden geen garantie of ondersteuning en aanvaarden en hebben geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid jegens u of enige andere persoon voor Materiaal, sites of resources van derde partijen, of voor enig ander materiaal, producten of services van derde partijen. Materiaal van derde partijen, koppelingen hiernaar en interoperabiliteit met andere sites of resources worden alleen voor uw gemak aan u geleverd. Voor het gebruik van sites of resources of functies van derde partijen die zijn ontworpen om te werken in combinatie met sites of resources van derde partijen, moet u mogelijk toegang verkrijgen tot dergelijke sites of resources van hun providers, en op uw gebruik van dergelijke sites of resources zijn de voorwaarden van genoemde sites of resources of van hun providers van toepassing. Indien een betreffende provider de externe sites of resources niet langer beschikbaar stelt voor gebruik in combinatie met de overeenkomende functies van de Software, kunnen wij het leveren van dergelijke Softwarefuncties beëindigen zonder dat u daardoor recht hebt op terugbetaling, tegoeden of andere vergoedingen. 

Geen aanvullende aansprakelijkheid voor Services en Materiaal van derde partijen. Bovendien is of zijn inhoud, gegevens, informatie, toepassingen of materiaal dat of die wordt of worden geleverd door derde partijen (“Services van derde partijen”) en Materiaal van derden dat toegankelijk is, wordt weergegeven in dat of koppelingen bevat vanuit de Software niet in alle talen of alle landen beschikbaar. Wij bieden geen waarborgen dat dergelijke Services van derden en dergelijk Materiaal van derden geschikt is of zijn en beschikbaar voor gebruik op een locatie. Voor zover u ervoor kiest om toegang te krijgen tot dergelijke Services of Materiaal van derde partijen, doet u dit op uw eigen initiatief en bent u zelf verantwoordelijk voor naleving van het toepasselijke recht, waaronder, maar niet beperkt tot, toepasselijke lokale wetgeving. Wij en onze licentiegevers behouden ons het recht voor om, op elk willekeurig moment en zonder verdere kennisgeving, Services van derden of Materiaal van derden te wijzigen, op te schorten, verwijderen of de toegang hiertoe uit te schakelen. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor het verwijderen of uitschakelen van enige toegang tot dergelijke Services van derden of dergelijk Materiaal van derden. We kunnen ook beperkingen opleggen voor het gebruik van of toegang tot bepaalde Services van derden of Materiaal van derden, in ieder geval en zonder kennisgeving of aansprakelijkheid.

C. SPECIFIEKE VOORWAARDEN VOOR DE SOFTWARE VOOR WINZIP STANDARD, WINZIP PRO, WINZIP MAC EDITION, SYSTEM UTILITIES SUITE, REGISTRY OPTIMIZER, DRIVER UPDATE, WINZIP PDF PRO, WINZIP COURIER, WINZIP SELF EXTRACTOR EN ZIPSHARE

TOEPASSING

De Specifieke voorwaarden onder Deel C zijn van toepassing op elke versie van de Software die we beschikbaar maken met de bovenstaande merknamen, op elk platform en/of elk willekeurig besturingssysteem.

LICENTIERECHTEN

Afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van de voorwaarden van deze EULA en de betaling van de toepasselijke vergoedingen voor elke licentie op grond van de onderstaande Licentiemeeteenheden, verlenen we u hierbij een beperkt, niet-exclusief, niet in sublicentie te geven, niet-overdraagbaar (met uitzondering van hetgeen in de Algemene voorwaarden is uiteengezet) intrekbaar recht op het gebruik van de Software in een ondersteunde omgeving, zoals beschreven in de Documentatie voor de termijn van uw Permanente licentie of Abonnementslicentie, in overeenstemming met de Algemene en Specifieke voorwaarden van deze EULA, enkel en alleen voor privé-, persoonlijke, individuele met uw werk verband houdende en niet-commerciële doeleinden. Voor het doeleinde van de bovenstaande cessie betekent “Ondersteunde omgevingen” de omgevingen die door ons worden ondersteund voor de Software, die momenteel worden uiteengezet in de Documentatie bij de Software en/of zoals nader worden uiteengezet in het productgedeelte voor elke Software die wordt vermeld in Deel C op de volgende site https://www.winzip.com of enige opvolgende site.

LICENTIEMEETEENHEDEN

Met een Abonnementslicentie of een Permanente licentie mag u één oorspronkelijk exemplaar van de Software downloaden en installeren op maximaal drie computerapparaten of elektronische apparatuur (“Apparaten”) die onder uw beheer staan of in bezit hebt. U mag de Software niet opnieuw installeren op een derde Apparaat tenzij: (a) er een storing optreedt in het oorspronkelijke Apparaat en (b) de Software volledig wordt verwijderd van het oorspronkelijke Apparaat. Als autorisatiecodes vereist zijn, moet u mogelijk contact opnemen met onze klantenservice en goedkeuring verkrijgen voor het opnieuw installeren van de Software op een nieuw Apparaat en om ons het bewijs te leveren dat u de Software hebt verwijderd van het oorspronkelijke Apparaat waarop de storing is opgetreden.   Als u een licentie hebt verkregen voor een niet voor wederverkoop bestemde versie (“NFR” of Not For Resale) van de software, mag u betreffende NFR-versie van de Software niet installeren, opnieuw installeren of gebruiken op een tweede apparaat.

OEM-VERSIE

Als u een gebruiker buiten de EER bent en een OEM-licentie hebt verkregen voor het gebruik van een versie van de Software die is Gebundeld met een OEM-apparaat van een derde partij (“OEM-versie”), mag u de betreffende OEM-versie niet installeren, opnieuw installeren of gebruiken op een ander Apparaat dan het OEM-apparaat. Tenzij het tegendeel in de Algemene voorwaarden van deze EULA of in de Specifieke voorwaarden wordt vermeld, geldt het volgende als u een OEM-versie gebruikt: (a) u hebt geen recht op updates, upgrades of ondersteuningsservices en (b) uw gebruik van de betreffende OEM-versie is gekoppeld aan het OEM-product en dit recht komt te vervallen wanneer het OEM-product niet langer werkt.

Als u op enig moment besluit de OEM-versie te verkopen, mag u dit alleen doen in overeenstemming met de bepaling inzake toewijzing en overdracht van de Algemene voorwaarden.

Als u een gebruiker binnen de EER bent die een Bundel heeft gekocht, mag u de OEM-versie alleen installeren, opnieuw installeren of gebruiken op een ander Apparaat dan het OEM-apparaat na het ontbundelen van de OEM-versie en nadat u deze volledig hebt verwijderd van het OEM-apparaat. Als u een gebruiker in de EER bent die een OEM-versie afzonderlijk van het OEM-apparaat als zelfstandig product hebt gekocht in overeenstemming met de bepaling inzake toewijzing en overdracht van de Algemene voorwaarden, dan mag u, tenzij anders in dit gedeelte wordt vermeld, de betreffende OEM-versie op niet meer dan één Apparaat gebruiken.

SOFTWARE MET HET MERK ZIPSHARE

De voorafgaande bepalingen van het gedeelte Licentiemeeteenheden zijn niet van toepassing op Software met het merk ZipShare. U mag toegang verkrijgen tot onze cloudcomputingfuncties voor ZipShare en deze gelijktijdig gebruiken vanaf meerdere apparaten met een: (a) gratis licentie voor Software met het merk ZipShare of (b) een Abonnementslicentie voor de ZipShare Pro-software. Voor het gebruik van een van genoemde licenties moet u uw account bij ons registeren in overeenstemming met de Algemene voorwaarden van deze EULA. Op uw licentie voor het gebruik van Software met het merk ZipShare zoals hierin uiteengezet zijn de beperkingen van toepassing die worden beschreven op de volgende website https://zipshare.com/aboutus#faq of enige opvolgende site (“ZipShare-website”).

Voor het doeleinde van deze bepaling betekenen de termen: 

 1. “Cloudcomputingfuncties” onze gevirtualiseerde pool met resources, functies, besturingsfuncties, opslag, databases, netwerkmogelijkheden, software, analytics en informatie die wordt geleverd via internet voor het inrichten van ZipShare SaaS;    
 2. “Software met het merk ZipShare” betekent Software onder de merknaam “ZipShare” of de merknaam “ZipShare Pro” zoals uiteengezet op de ZipShare-website en
 3. “ZipShare SaaS” betekent de toegang tot en het gebruik van de Software met het merk ZipShare en bijbehorende Documentatie zoals door ons gehost en geleverd als een Software-als-een-Service-aanbod via de internetcloud. 

Op uw gebruik van de Software met het merk ZipShare en ZipShare SaaS zijn de volgende beperkingen van toepassing (in aanvulling op en niet in de plaats tredend van de aanvullende beperkingen die, waar van toepassing, worden uiteengezet in deze EULA): U stemt ermee in het volgende niet te doen: 

 1. ZipShare SaaS gebruiken op een wijze die het toepasselijke recht of de toepasselijke regelgeving schendt;
 2. virussen of andere schadelijke of kwaadaardige computercode distribueren via ZipShare SaaS; 
 3. zich schuldig maken aan gedrag dat ZipShare SaaS verstoort of belemmert;
 4. zich schuldig maken aan “screen scraping”, “database scraping”, “data mining” of enige andere activiteit met als doel het verkrijgen van lijsten met gebruikers of andere informatie vanuit ZipShare SaaS of die “bots” op het web of vergelijkbare verzamelings- en extractiemethoden gebruikt of 
 5. ZipShare SaaS gebruiken voor doeleinden waarvoor dit niet is ontworpen/bedoeld, zoals het verzenden van ongevraagde reclame (SPAM).

We kunnen uw toegang tot Software met het Merk ZipShare en ZipShare SaaS opschorten als wij er, geheel naar eigen goeddunken, van zijn overtuigd dat:

 1. er een risico bestaat voor de beveiliging of privacy van uw Account (of voor de beveiliging of privacy van de account van een andere klant); 
 2. er een bedreiging bestaat voor de beveiliging of de integriteit van ons netwerk of ZipShare SaaS, of
 3. dat een dergelijke opschorting noodzakelijk is voor het beschermen van de rechten, het eigendom of de veiligheid van Corel, zijn gebruikers of het grote publiek of deze door de wet wordt vereist. 

SOFTWAREVERSIES DIE ALLEEN MET EEN ABONNEMENT VERKRIJGBAAR ZIJN

De volgende producten van de Software zijn alleen beschikbaar met een Abonnementslicentie:

 • WinZip System Utilities Suite
 • WinZip Registry Optimizer
 • WinZip Driver Updater
 • WinZip Standard Suite
 • WinZip Pro Suite
 • WinZip Ultimate Suite
 • WinZip PDF Pro
 • ZipShare Pro

TERMIJN EN VERLENGING VAN EEN ABONNEMENTSLICENTIE

De termijn voor een Abonnementslicentie voor de Software is een initiële periode van één jaar vanaf het moment van uw betaling van de Vergoeding en wordt automatisch verlengd voor aanvullende perioden van één jaar totdat u de Abonnementslicentie beëindigt door ons op via e-mail op de hoogte te stellen van uw wens om uw gebruik van de Software te beëindigen.

LICENTIEBEPERKINGEN

De Software kan productactivering omvatten en andere technologieën die zijn ontworpen om onbevoegd gebruik en kopiëren te voorkomen. U mag de Software niet verkopen, verhuren, leasen, herverkopen of uitlenen (met uitzondering van hetgeen anderszins in de Algemene voorwaarden is opgegeven). U mag op geen enkele versie van de Software of enig deel ervan reverse-engineering of engineering toepassen en u mag de Software of enig deel ervan niet verhuren, leasen, decompileren, vertalen, reconstrueren, transformeren, extraheren of demonteren of afgeleide werken van de Software maken. U mag de Software of enig uitvoerbaar Softwarebestand (zoals een .EXE-, .MSI-, .ISO-, .DMG- of een vergelijkbaar uitvoerbaar bestand dat momenteel bekend is of zal worden ontwikkeld) niet verpakken met een softwareuitbreiding of -aanbod van derde partijen, tenzij dit gebeurt op grond van een afzonderlijke uitdrukkelijke, schriftelijke en volledig bekrachtigde overeenkomst met ons.

Deze EULA staat de installatie van de Software op een hardwarepartitie, blade of terminalserver of binnen een intern netwerk of virtueel privénetwerk voor het tot stand brengen, onderhouden en beheren van verbindingen met en tussen uw apparaat, of op een externe of cloudserver (gezamenlijk “Virtualisatieomgeving”) niet toe. U mag niet toestaan dat de Software wordt geopend, gebruikt of bekeken vanaf of wordt geïnstalleerd op of geüpload naar andere computers via een netwerkverbinding. Er moet een afzonderlijke licentieovereenkomst worden afgesloten met ons om toestemming te krijgen om de Software te gebruiken in een Virtualisatieomgeving, in combinatie met netwerkverbindingen of bij volumeaankopen. U stemt ermee in dat, indien er verplichte registratie, activering of e-mailvalidatie nodig is voor de Software, u dit proces zult voltooien en ons nauwkeurige informatie zult verstrekken. De technische mogelijkheden voor het gebruik van de Software worden opgeschort totdat u genoemde activerings- en/of registratieprocedure voltooit. 

U mag maximaal honderd Licenties voor de Software hebben. Als u een Entiteit bent die dergelijke Licenties verkrijgt, of toestaat dat dergelijke Licenties worden verkregen, voor het gebruik van de Software op of via uw Middelen, is de voorafgaande beperking voor het aantal Licenties op uw organisatie als geheel van toepassing. Indien u meer dan honderd Licenties moet gebruiken, moet u een licentie kopen voor de vergelijkbare versie van de Software, of een versie voor bedrijven/ondernemingen, indien verkrijgbaar, op grond van de voorwaarden van de BULA. De voorafgaande beperking inzake het aantal Licenties dat u mag kopen voor Software is niet van toepassing op Software waarvoor we geen vergelijkbare versie of een zakelijke versie hebben op grond van de voorwaarden van de BULA. Voor het doeleinde van deze voorafgaande bepaling bedoelen we met de term “Licentie” een Abonnementslicentie en/of Permanente licentie.

Als u een Entiteit bent die Permanente licenties of OEM-licenties koopt, of toestaat dat deze worden gekocht, voor het gebruik van de Software op of via uw Middelen, en u verschillende (gedowngrade of geüpgrade) versies van betreffende software wilt gebruiken, of het gebruik hiervan wilt toestaan, op of via uw Middelen, moet u het volgende aankopen: (a) een Abonnementslicentie voor de zakelijke versie van de Software, indien verkrijgbaar, op grond van de voorwaarden van de BULA en/of (b) een Permanente licentie voor de versie van de Software voor bedrijven of ondernemingen, indien verkrijgbaar, op grond van de BULA, in combinatie met onderhouds- en ondersteuningsservices voor betreffende Software in overeenstemming met onze voorwaarden voor levering van dergelijke services. Zonder een dergelijke aankoop mag u geen andere versies van de Software gebruiken, en mag u het gebruik hiervan niet toestaan (tenzij dit de versie betreft die is gekoppeld aan de Permanente licentie en/of OEM-licentie), op of via uw Middelen.

AANVULLENDE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP SOFTWARE DIE BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE WORDT AANGEKOCHT

Als u zich een staat buiten de EER bevindt en u een licentie voor het gebruik van de Software wilt kopen, moet u op wettige wijze een licentie voor de Software verkrijgen van een van onze bevoegde wederverkopers. Anders hebt u geen recht op enig voordeel op grond van deze EULA met betrekking tot de software. Om enige twijfel weg te nemen, mag u de Software alleen kopen in de officieel goedgekeurde store, eStore of via de website van Corel in het land waarin u de Software wilt gebruiken. 

VERSLEUTELINGSTECHNOLOGIE IN WINZIP-PRODUCTEN

U GAAT ERMEE AKKOORD DAT WIJ NIET KUNNEN GARANDEREN DAT DE VERSLEUTELINGSTECHNOLOGIE DIE DEEL UITMAAKT VAN DE SOFTWARE VOLLEDIG TEGEN DECODERING DOOR DERDE PARTIJEN IS BEVEILIGD. WIJ ZIJN DAN OOK NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERLIEZEN DIE HET RESULTAAT ZIJN VAN DE DECODERING OF TOEGANG TOT UW BESTANDEN DOOR DERDE PARTIJEN.

Zelfuitpakkende Zip-bestanden die zijn gemaakt met de proefversie van de “Self Extractor2-software kunnen extraheersoftware (“Extractiesoftware”) bevatten. U mag de Extractiesoftware niet aanpassen of wijzigen of anderen toestemming verlenen om dit te doen. U beschikt in geen geval over een licentie om de Extractiesoftware te distribueren. Indien u zelfuitpakkende Zip-bestanden maakt met een evaluatieversie van de WinZip Self Extractor-software, mag u uw Zip-bestanden niet overdragen naar een derde partij. U mag de niet-proefversie van WinZip Self Extractor (met een volledige licentie) echter gebruiken om een onbeperkt aantal vrij distribueerbare, royaltyvrije, zelfuitpakkende Zip-bestanden te maken op grond van de voorwaarden in deze EULA.

D. SPECIFIEKE VOORWAARDEN VOOR SOFTWARE VOOR PARALLELS DESKTOP (STANDARD EN PRO), PARALLELS ACCESS, PARALLELS TOOLBOX EN PARALLELS CLIENT

TOEPASSING

De Specifieke voorwaarden onder Deel D zijn van toepassing op elke versie van de Software die we beschikbaar maken met de bovenstaande merknamen, op elk platform en/of elk willekeurig besturingssysteem.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR SOFTWARE

De volgende bepalingen op grond van de Specifieke voorwaarden in Deel D zijn algemeen van toepassing op alle Software die in Deel D wordt vermeld.

Licentierechten

Afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van de voorwaarden van deze EULA en de betaling van de toepasselijke vergoedingen voor elke licentie op grond van de Licentiemeeteenheden die hieronder worden uiteengezet, verlenen we u hierbij een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare (met uitzondering van hetgeen wordt uiteengezet in het Gedeelte met de titel “In aanmerking komen voor Licentierechten” onder de Afzonderlijke voorwaarden voor Parallels Client), niet in sublicentie te geven, intrekbare licentie voor het gebruik van de Software in Ondersteunde omgevingen zoals beschreven in de Documentatie, voor de termijn van uw Permanente licentie of Abonnementslicentie in overeenstemming met de Algemene en Specifieke voorwaarden van deze EULA, uitsluitend voor uw privé-, persoonlijke, individuele, met uw werk verband houdende en niet commerciële doeleinden.

Voor het doeleinde van de bovenstaande cessie betekent “Ondersteunde omgevingen” de omgevingen die door ons worden ondersteund voor de Software, die momenteel worden uiteengezet in de Documentatie bij de Software en/of zoals nader worden uiteengezet in het productgedeelte voor elke Software die wordt vermeld in Deel D op de volgende site https://www.parallels.com/ of enige opvolgende site.

MyAccount - Parallels

Voor de Software is verplichte registratie van een online account bij ons vereist (“Uw account”) op de volgende site (of opvolgende site): https://my.parallels.com/register of in het product ten tijde van uw eerste gebruik van de Software. U verklaart het proces te zullen te voltooien door ons nauwkeurige informatie te verstrekken. U kunt de Software pas gebruiken nadat u het genoemde activeringsproces hebt voltooid.

AFZONDERLIJKE VOORWAARDEN VOOR SOFTWARE

De volgende afzonderlijke voorwaarden zijn van toepassing afhankelijk van het type Software waarvoor u van ons een licentie verkrijgt op grond van Deel D, zoals hieronder verder uiteengezet.

Afzonderlijke voorwaarden voor Parallels Desktop (Standard- en Pro-versie)

Parallels Tools.  De Parallels Desktop-software bevat Parallels Tools, die bestaan uit een suite met hulpprogramma’s en stuurprogramma’s die de prestaties en functionaliteit verbeteren van de virtuele machine van Parallels Desktop. U mag Parallels Tools distribueren en installeren ter verbetering van de prestaties en functionaliteit van virtuele Parallels-machines. Voor het doeleinde van dit gedeelte: “Parallels Desktop-software” betekent de Software met het merk  “Parallels® Desktop” en "Virtuele machine van Parallels Desktop” betekent een verzameling computerbestanden die door de Parallels Desktop-software wordt gebruikt om de gegevens te leveren waarmee de Software een computingomgeving kan maken en uitvoeren met een besturingssysteem dat het systeem van een daadwerkelijke computer simuleert. 

Licentiemeeteenheden

De Software is zowel met een Permanente als een Abonnementslicentie verkrijgbaar. Met elke licentie kunt u één exemplaar van de Software installeren en gebruiken op één computerapparaat. U mag maximaal vijf licenties voor de Software hebben. Als u een Entiteit bent die dergelijke licenties verkrijgt, of toestaat dat dergelijke licenties worden verkregen, voor het gebruik van de Software op of via uw Middelen, is de voorafgaande beperking voor het aantal Licenties op uw organisatie als geheel van toepassing. Indien u meer dan vijf licenties moet gebruiken, moet u een licentie kopen voor de zakelijke versie van de Software op grond van de voorwaarden van de BULA. 

Afzonderlijke voorwaarden voor Parallels Toolbox

Licentiemeeteenheden 

De Software is alleen verkrijgbaar met een Abonnementslicentie. Met elke licentiesleutel kunt u één exemplaar van de Software installeren en gebruiken op:

 • slechts één computerapparaat tegelijk, dat eigendom is van u, geleased is door u of anderszins onder uw beheer staat en
 • een Virtuele machine van Parallels Desktop.

Afzonderlijke voorwaarden voor Parallels Access

Licentiemeeteenheden

De Software is alleen verkrijgbaar met een Abonnementslicentie. Met elke Abonnementslicentie kunt u het volgende:

 1. de Software installeren op maximaal vijf Bevoegde externe apparaten;
 2. de Software installeren op een onbeperkt aantal apparaten die compatibel zijn met iOS-, iPadOS-, macOS- of Android-toepassingen en 
 3. toegang verkrijgen tot uw Bevoegde externe apparaten vanaf dergelijke apparaten en/of via een webbrowser nadat u zich bij uw Parallels-account hebt aangemeld.

Voor doeleinden in verband met Parallels Access-software bedoelen we met de term Bevoegd extern apparaat een externe computer waarop de Parallels Access-software is geïnstalleerd en die is gekoppeld aan uw Parallels-account. 

Afzonderlijke voorwaarden voor Parallels Client

Deze EULA is uitsluitend van toepassing op uw gebruik van de Parallels-client, waarnaar ook wordt verwezen als de RAS-clientsoftware, voor het verkrijgen van toegang tot de RAS-serversoftware en/of om verbinding te maken met een RDP-server. Op het gebruik van de RAS-serversoftware zijn de afzonderlijke RAS-licentievoorwaarden van toepassing.

Voor het doeleinde van dit gedeelte:

De term “Bevoegde gelijktijdige gebruikers” betekent gebruikers met Aanmeldingsreferenties die tegelijkertijd toegang verkrijgen tot de Remote Application Server van Parallels (RAS), van wie elke gebruiker een willekeurig aantal verbindingen tot stand kan brengen met de Serversoftware, in overeenstemming met de RAS-licentievoorwaarden.

De term “Aanmeldingsreferenties” betekent de toegangs- en gebruikersrechten die uw persoonsgegevens kunnen omvatten, zoals uw naam en/of e-mailadres, die de RAS-licentiegever verstrekt of aan u beschikbaar stelt of die u maakt voor het aanmelden bij en gebruiken van de RAS-clientsoftware om toegang te verkrijgen tot de Serversoftware of om verbinding te maken met een RDP-server.

De term “Remote Application Server van Parallels” of “RAS” betekent de RAS-server (Remote Application Server) die eigendom is van Parallels inclusief de functies en kenmerken die worden beschreven op https://www.parallels.com/ras of een opvolgende site.

De term “RAS-clientsoftware” of “Parallels-client” betekent de bedrijfseigen softwaretoepassing van Parallels, die het bedrijf online beschikbaar maakt voor Bevoegde gelijktijdige gebruikers: (i) als een gateway in een webbrowser, waarbij de Bevoegde gelijktijdige gebruikers na het opgeven van hun aanmeldingsreferenties verbinding kunnen maken met de Serversoftware; (ii) als een platformspecifieke toepassing voor het downloaden en installeren op persoonlijke computers of andere apparaten waarbij genoemde Bevoegde gelijktijdige gebruikers na het downloaden en installeren verbinding kunnen maken met de Serversoftware of een externe server die gebruikmaakt van een standaardprotocol voor externe bureaubladen (“RDP” of Remote Desktop Protocol) of (iii) via een andere vorm van technologie, communicatie en/of verbinding die hierna wordt ontwikkeld en die genoemde Bevoegde gelijktijdige gebruikers in staat stelt de Serversoftware te gebruiken.

De term “RAS-licentiehouder” betekent de organisatie waaraan een licentie is verleend voor het gebruik van RAS op grond van de RAS-licentievoorwaarden.

De term “RAS-licentievoorwaarden” betekent de afzonderlijke voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van RAS door de Licentiehouder, waarnaar wordt verwezen in het licentiecertificaat dat de RAS-licentiehouder van ons ontvangt.

De term “RAS-serversoftware” of “Serversoftware” betekent de bedrijfseigen software van Parallels die zich op fysieke of virtuele servers bevindt waarmee de Clientsoftware verbinding maakt en waarmee Bevoegde gelijktijdige gebruikers extern toegang kunnen krijgen tot oplossingen en toepassingen van derden op hun apparaten teneinde deze uit te voeren.

De term “RDP-server” betekent elke externe server die gebruikmaakt van het bedrijfseigen Remote Desktop Protocol dat door Microsoft is ontwikkeld en dat een gebruiker een grafische interface biedt om verbinding te maken met een andere computer via een netwerkverbinding.

In aanmerking komen voor Licentierechten

Niettegenstaande de licentierechten op grond van de Algemene voorwaarden voor de Software en/of bepalingen die hiermee in tegenspraak zijn in de betreffende Algemene voorwaarden voor de Software, mag u de Parallels-client uitsluitend, gratis, gebruiken als een Bevoegde gelijktijdige gebruiker van een RAS-licentie om verbinding te maken met de RAS-servesoftware tijdens de termijn van de RAS-licentievoorwaarden of als een individuele gebruiker om verbinding te maken met een RDP-server (“RDP-gebruiker”). U mag de Parallels-client niet gebruiken of toegang verkrijgen tot de Serversoftware of RDP-server voor enig ander doeleinde of in enige andere hoedanigheid dan die van Bevoegde gelijktijdige gebruiker of van RDP-gebruiker, indien van toepassing.

Licentiemeeteenheden

De RAS-clientsoftware is verkrijgbaar voor verschillende soorten besturingssystemen, op het web of platformspecifieke systemen. U mag, gratis, (niettegenstaande de bepalingen die hiermee in tegenspraak zijn in de Algemene voorwaarden) meerdere exemplaren van de RAS-clientsoftware installeren en gebruiken op meerdere computerapparaten of voor HTML 5 RAS-clienttoegang en de RAS-clientsoftware online gebruiken na het opgeven van uw Aanmeldingsreferenties vanaf meerdere apparaten tegelijk of op verschillende tijdstippen.

Bescherming van Aanmeldingsreferenties

U bent als enige verantwoordelijk voor het beschermen van uw Aanmeldingsreferenties en de apparaten waarop u de Parallels-client gebruikt om toegang te krijgen tot de Serversoftware of de RDP-server tegen onbevoegde toegang en/of gebruik.  U bent als enige verantwoordelijk voor het maken van back-upbestanden van alle gegevens waartoe toegang is verkregen door of die zijn gebruikt via de Serversoftware en/of de RDP-server en u stemt er voorts mee in dat wij niet aansprakelijk zijn voor schade in verband met verloren of beschadigde gegevens.

Individuele voorwaarden voor het Parallels Secure Workspace-platform (PSW)

Deze EULA is alleen van toepassing op uw gebruik van het PSW-platform om toegang te verkrijgen tot de PSW-software. Op het gebruik van de PSW-software zijn de afzonderlijke PSW-licentievoorwaarden van toepassing.

Voor het doeleinde van dit gedeelte:

De term “Bedrijfsidentiteit” betekent de toegangs- en gebruiksrechten die persoonsgegevens kunnen omvatten, zoals het nummer, de naam of het e-mailadres en het wachtwoord van de gebruiker die de PSW-licentiehouder opgeeft of beschikbaar maakt aan een Gebruiker om met het PSW-platform toegang te krijgen tot de PSW-software.

De term “PSW-licentiehouder” betekent de organisatie waaraan een licentie is verleend voor het gebruik van de PSW-software op grond van de PSW-licentievoorwaarden.

De term “PSW-licentievoorwaarden” betekent de afzonderlijke voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de PSW-software door de Licentiehouder waarnaar in het licentiecertificaat wordt verwezen dat de Licentiehouder van ons ontvangt.

De term “PSW-platform” betekent de gateway in de webbrowser voor de webportal van de PSW-software, waarmee een Gebruiker verbinding kan maken en toegang kan krijgen tot de PSW-software na het invoeren van hun Bedrijfsidentiteit.

In aanmerking komen voor Licentierechten

Niettegenstaande de licentierechten op grond van de Algemene voorwaarden voor Software en bepalingen die in tegenspraak zijn in de betreffende Algemene voorwaarden voor de Software, mag u het PSW-platform uitsluitend, gratis, gebruiken om toegang te verkrijgen tot de PSW-software als een bevoegde Gebruiker van de PSW-licentiehouder voor de termijn van de PSW-licentievoorwaarden. U mag het PSW-platform niet gebruiken of toegang verkrijgen tot de PSW-software voor enig ander doeleinde of in een hoedanigheid die anders is dan die van Gebruiker.

Licentiemeeteenheden

Het PSW-platform is beschikbaar voor verschillende typen besturingssystemen en webgebaseerde systemen. U mag het PSW-platform alleen gebruiken om toegang te krijgen tot de PSW-software vanaf één apparaat tegelijk. Indien u toegang wilt verkrijgen tot de PSW-software vanaf een andere apparaat, wordt uw actieve sessie op het PSW-platform voor het eerste apparaat automatisch beëindigd na het starten van een nieuwe sessie op het PSW-platform vanaf het tweede apparaat.

De Bedrijfsidentiteit beschermen

U bent als enige verantwoordelijk voor het beschermen van de Bedrijfsidentiteit en de apparaten waarop u het PSW-platform gebruikt om toegang te krijgen tot de PSW-software tegen onbevoegde toegang en/of gebruik.  U bent als enige verantwoordelijk voor het maken van back-upbestanden van alle gegevens waartoe toegang is verkregen door of die zijn gebruikt via de PSW-software en u stemt er voorts mee in dat wij niet aansprakelijk zijn voor schade in verband met verloren of beschadigde gegevens.

UPDATE-INFORMATIE 

Deze EULA is bijgewerkt op donderdag 19 oktober 2023 Ga voor de eerdere versie van deze EULA naar de Juridische informatie van Corel, Juridische informatie van MindManager, Juridische informatie van WinZip en/of Juridische informatie van Parallels.