Vzdìlávání

Oprávnìnost k cenovým nabídkám pro vzdìlávací instituce

Chcete-li zakoupit akademické verze originálních produktù nebo využít výhod programu Corel Volume Purchase Program, musíte spadat do jedné z následujících kategorií: akreditované školy, fakulty, studenti denního nebo dálkového studia, akademické dozorèí organizace, nemocnice, knihovny, muzea a neziskové dobroèinné nebo náboženské organizace.

Výše uvedené kategorie jsou podrobnìji popsány dále:

Akreditované školy

Tyto instituce mohou být státní nebo soukromé.

 • Pøedškolní zaøízení
 • Základní školy
 • Støední školy
 • Odborné školy
 • Školy pro dálkové studium
 • Vyšší odborné školy
 • Vysoké školy
 • Univerzity nebo vìdecké èi technické instituce s akreditací Ministerstva školství

Støedoškolští uèitelé, uèitelé odborných škol a pedagogové na vyšších støedních školách a vysokých školách

Je požadován doklad o zamìstnání.

 • Èlenové pedagogického sboru (plný nebo èásteèný úvazek) libovolné akreditované školy
 • Registrovaní a/nebo státem uznávaní domácí uèitelé poskytující základní nebo støední vzdìlání

Studenti

 • Studenti denního, kombinovaného nebo dálkového studia. Pøi nákupu prostøednictvím autorizovaného prodejce spoleènosti Corel pro vzdìlávání je nutné pøedložit platný studentský prùkaz s fotografií. Pokud prùkaz neobsahuje fotografii, jsou vyžadovány dva osobní doklady.

Dozorèí organizace

 • Školní rady
 • Ministerstva školství
 • Školské úøady
 • Školské odbory

Nemocnice

 • Všechny nemocnice. Neplatí pro zdravotní pojišovny a øeditelství.

Knihovny

 • Všechny veøejné a školní knihovny (státní nebo soukromé), které poskytují neziskové knihovnické služby v rámci jednotlivých komunit nebo regionù

Vzdìlávací konsorcia a systémy

 • Spoleènosti a sdružení platnì organizované a fungující v souladu s právním systémem pøíslušného území

Muzea

 • Veøejné nebo soukromé neziskové organizace trvalého charakteru se zamìøením na vzdìlávání, kulturu nebo estetickou výchovu
 • Musí vlastnit nebo trvale a pravidelnì vystavovat objekty pro širokou veøejnost.
 • Musí shromažïovat, uchovávat, studovat, interpretovat, sestavovat a vystavovat objekty a pøedmìty vzdìlávací a kulturní povahy, vèetnì umìleckých, vìdeckých (živých i neživých) a historických dìl a technologických materiálù, a to za úèelem pouèení a zábavy pro širokou veøejnost.

Neziskové dobroèinné organizace

 • Neziskové organizace, které nejsou pøidruženy k ziskovým spoleènostem nebo organizacím. USA - viz zákon IRS Tax Exemption 501 (c)(3). Kanada - viz zákon Income Tax Act, oddíl 149.1 o neziskových organizacích.

Náboženské organizace

 • Všechna náboženská uskupení, která jsou v rámci platných místních zákonù považována za dobroèinná. USA - viz zákon IRS Tax Exemption 501 (c)(3).
 • Náboženská víra a praktiky uskupení nesmí být v rámci platných místních zákonù považovány za podvratné èi nemorální.

Výjimky: Èlenové náboženské obce ani farníci nemají na ceny pro vzdìlávání nárok. Organizace musí doklad o své dobroèinnosti èi neziskovosti a vyplnìný formuláø Corel Nonprofit and Charitable Organization Request Form pøedložit libovolnému autorizovanému prodejci spoleènosti Corel® pro vzdìlávání.

Podmínky

Organizace musí být schopna na vyžádání pøedložit spoleènosti Corel èi autorizovanému prodejci spoleènosti Corel pro vzdìlávání doklad o oprávnìnosti a pøíslušnou akreditaci. O zpùsobilosti nebo nezpùsobilosti žadatele rozhodne spoleènost Corel výhradnì na vlastní uvážení. Všechny nejasnosti a sporné body týkající se výše uvedených definic budou øešeny podle uvážení spoleènosti Corel. Veškerý software musí být používán pouze pro interní administrativní nebo vzdìlávací úèely. Produkty nesmìjí být dále prodávány, vìnovány nebo použity jako cena v rámci libovolné propagaèní akce.

Verze pro domácnosti a studenty

Pokud je tento Produkt verze Home and Student Edition, řídí se Použití Produktu podmínkami obecné licenční smlouvy upravené podmínkami Dodatku k obecné licenční smlouvě o verzi pro školství. V případě jakéhokoliv konfliktu mezi obecnou licenční smlouvou a tímto Dodatkem k obecné licenční smlouvě o verzi pro školství mají přednost podmínky uvedené v tomto Dodatku.

1. Produkt můžete Používat, pokud jste členem příslušné domácnosti nebo domácnosti zahrnující osobu, která je zákonně klasifikována jako akademický koncový uživatel;
2. smíte nainstalovat a Používat kopii tohoto Produktu až na třech (3) počítačích v domácnosti;
3. bez ohledu na jakékoli části obecné licenční smlouvy, které jsou s touto podmínkou v rozporu, nesmíte tento Produkt Používat pro jakékoliv komerční účely nebo v jakékoliv komerční společnosti či podniku. Produkt lze Používat pouze pro soukromé využití v nekomerčním prostředí.

Verze pro studenty a učitele

Pokud je tento Produkt verze Student nebo Teacher Edition, řídí se Použití Produktu podmínkami obecné licenční smlouvy upravené podmínkami Dodatku k obecné licenční smlouvě o verzi pro školství. V případě jakéhokoliv konfliktu mezi obecnou licenèní smlouvou a tímto Dodatkem k obecné licenční smlouvě o verzi pro školství mají přednost podmínky uvedené v tomto Dodatku.

 1. Produkt můžete Používat, pokud jste členem domácnosti zahrnující osobu, která je zákonně klasifikována jako akademický koncový uživatel;
 2. smíte nainstalovat a Používat kopii tohoto Produktu až na třech (3) počítačích* v domácnosti;
 3. bez ohledu na jakékoli části obecné licenční smlouvy, které jsou s touto podmínkou v rozporu, nesmíte tento Produkt Používat pro jakékoliv komerční účely nebo v jakékoliv komerční společnosti či podniku. Produkt lze Používat pouze pro soukromé využití v nekomerčním prostředí.

* Vztahuje se pouze na Verze pro studenty a učitele uváděné po lednu 2006 (01/2006). Na dříve uvedené Verze pro studenty a učitele (jako např. CorelDRAW Graphics Suite 12 CZE) se tato možnost nevztahuje a platí omezení na jednu (1) instalaci.